Vyhláška č. 117/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zmene vyhlášky č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-117
Čiastka 33/1968
Platnosť od 14.08.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 14.08.1968 do31.12.1971
Zrušený 149/1971 Zb.
Znenie 14.08.1968

117

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

z 31. júla 1968

o zmene vyhlášky č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo

Ministerstvo vnútra na základe uznesenia vlády č. 247 z 18. júla 1968 ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra č. 181/1964 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 písm. b) bod 8 znie:

8. celoštátne finančné bilancie a celoštátne finančné plány;“

2. Článok 1 písm. b) bod 10 znie:

10. celoštátne hmotné bilancie dôležitých materiálov a výrobkov;“

3. V článku 1 písm. b) sa vypúšťa ustanovenie bodu 11 a bod 12, ktorý sa označuje ako bod 11, znie:

11. geologické zásoby a ťažba surovín a rúd slúžiacich na výrobu rádioaktívnych a vzácnych kovov a štiepnych materiálov;“

4. V článku 1 písm. c)

sa bod 13 označuje ako bod 12,

bod 14 ako bod 13 a

bod 15 ako bod 14.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Padrůněk v. r.