Vyhláška č. 101/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1968-101
Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968 do31.07.1983
Účinnosť od 11.07.1968 do31.07.1983
Zrušený 76/1983 Zb.
Znenie 11.07.1968

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 24. júna 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 1 ods. 3 a § 9 zákona č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia č. 77/1962 Zb. a § 3 zákonného opatrenia č. 13/1967 Zb.:


Článok I

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc, sa mení a dopĺňa takto:

Ustanovenie § 4 znie:

„Do chmeliarskej výrobnej oblasti „Piešťany-Topoľčany“ patria tieto obce:

Západoslovenský kraj:

okres Topoľčany:

Bojná, Borčany, Hajná Nová Ves, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Chrabrany, Jacovce, Janova Ves, Klátová Nová Ves, Krtovce, Kuzmice, Livinské Opatovce, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Obsolovce, Podlužany, Radošiná, Továrniky, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany;

okres Trenčín:

Adamovské Kochanovce, Beckov, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Hámry, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kálnica, Malé Stankovce, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Podolie, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčín, Veľké Stankovce, Zemianske Lieskové;

okres Trnava:

Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kocúrice, Kočín, Krakovany, Lančár, Nižná, Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostolany, Veľké Orvište, Veselé, Vrbové.“


Článok II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Borůvka v. r.