Vyhláška č. 9/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu o projektovaní a financovaní geologických prác

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-9

(v znení č. 127/1989 Zb., 150/1991 Zb.)

Čiastka 4/1967
Platnosť od 24.02.1967 do31.12.1993
Účinnosť od 30.04.1991 do31.12.1993
Zrušený 305/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená vyhláškou MF ČR č. 205/1991 Zb. s účinnosťou od 31. mája 1991.

Znenie 30.04.1991

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu

z 31. januára 1967

o projektovaní a financovaní geologických prác

Ministerstvo financií, Štátna plánovacia komisia a Ústredný geologický úrad po prerokovaní s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovujú podľa § 2 vládneho nariadenia č. 11/1958 Zb. o organizácii štátnej geologickej služby, podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a podľa § 38 ods. 3 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva:


Prvá časť

Úvodné ustanovenia

Druhá časť

Projektová dokumentácia geologických prác

Tretia časť

Financovanie geologických prác


Prvý námestník

predsedu Štátnej plánovacej komisie:

Dvořák v. r.

Prvý námestník ministra financií:

Ing. Lér, CSc. v. r.

Predseda

Ústredného geologického úradu:

Pravda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

*) Smernice Ministerstva financií č. 215/9 519/66.