Vyhláška č. 62/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o nadobudnutí účinnosti nového znenia Prílohy I Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-62
Čiastka 24/1967
Platnosť od 21.06.1967 do31.12.1974
Účinnosť od 06.07.1967 do31.12.1974
Zrušený 106/1975 Zb.
Znenie 06.07.1967

62

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. mája 1967

o nadobudnutí účinnosti nového znenia Prílohy I Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM)

Dňom 1. apríla 1967 nadobúda účinnosť nové znenie Prílohy I (Medzinárodný poriadok pre prepravu nebezpečného tovaru po železniciach - RID) Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. februára 1961. Týmto dňom stráca platnosť doterajšie znenie Prílohy I publikovanej vyhláškou ministra dopravy a spojov č. 53/1962 Zb. z 1. júna 1962.

Tým sa súčasne mení ustanovenie predposledného odseku vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 6/1965 Zb. zo 14. decembra 1964 o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV).

Český preklad Prílohy I vydá Ministerstvo dopravy ako samostatnú publikáciu; jej odovzdanie do predaja oznámi v Prepravnom a tarifnom vestníku.

David v. r.