Vyhláška č. 61/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1967, upravuje výška štátneho príspevku na družstevnú výstavbu rozostavanú k 1. 1. 1967 a menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov v znení vyhlášky č. 26/1965 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-61
Čiastka 24/1967
Platnosť od 21.06.1967 do15.10.1968
Účinnosť od 21.06.1967 do15.10.1968
Zrušený 137/1968 Zb.
Znenie 21.06.1967

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 9. júna 1967,

ktorou sa určuje výška štátneho príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1967, upravuje výška štátneho príspevku na družstevnú výstavbu rozostavanú k 1. 1. 1967 a menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov v znení vyhlášky č. 26/1965 Zb.

Ministerstvo financií po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Štátnou komisiou pre techniku, Štátnou bankou československou, Ústrednou radou družstiev a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 88 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a § 1 ods. 1 vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov:


Časť I

Štátny príspevok na družstevnú bytovú výstavbu

§ 1

Národné výbory poskytujú stavebným bytovým družstvám na výstavbu družstevných bytových domov začínanú v roku 1967 okrem štátneho príspevku podľa § 1 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 3/1965 Zb., ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965, ešte ďalší príspevok na cenové vyrovnanie. Tento ďalší príspevok poskytujú vo výške rozdielu rozpočtových nákladov príslušného objektu podľa cien platných do 31. decembra 1966 a od 1. januára 1967.*) Pokiaľ projektová dokumentácia pre túto výstavbu bola obstaraná za ceny platné od 1. januára 1967, zvýši sa uvedený ďalší príspevok ešte o rozdiely vyplývajúce z úpravy cien projektovej dokumentácie a zo zrušenia zľavy z cien tejto dokumentácie k 1. januáru 1967.

§ 2

Ak sa pred účinnosťou tejto vyhlášky už priznal štátny príspevok podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 3/1965 Zb. na výstavbu družstevných bytových domov začatú v roku 1967, môže celkový príspevok vrátane ďalšieho príspevku podľa § 1 tejto vyhlášky tvoriť najviac sumu, ktorá by patrila podľa § 1.

§ 3

Na družstevné bytové domy rozostavané k 1. januáru 1967 poskytujú národné výbory ďalší príspevok v sume zodpovedajúcej rozdielu znovuocenených*) a pôvodných rozpočtových nákladov neprestavaných do konca roku 1966.

§ 4

Ďalší príspevok podľa § 1 až 3 sa znižuje v týchto prípadoch:

a) Ak v družstevnom bytovom dome niektoré byty majú väčšiu úžitkovú plochu ako 85 m2, zníži sa ďalší príspevok o sumu zodpovedajúcu pomeru medzi súčtom úžitkových plôch, o ktoré jednotlivé byty presahujú 85 m2 úžitkovej plochy, a celkovou úžitkovou plochou všetkých bytov v príslušnom dome.

b) Pri družstevnej bytovej výstavbe vykonávanej úplnou svojpomocou (§ 8) znižuje sa ďalší príspevok o cenový rozdiel vyplývajúci zo znovuocenenia zásob stavebných materiálov k 31. decembru 1966.**)

c) Z ďalšieho príspevku sa vylúči rozdiel rozpočtových nákladov (prípadne nákladov na projektovú dokumentáciu) týkajúci sa tej časti nákladov, ktoré boli vyvolané požiadavkami družstva na nadštandardné vybavenie bytov alebo objektu,***) na umiestnenie stavby a pod.

§ 5

Ďalší príspevok ustanovený podľa § 1 až 4 sa odpočíta pre účely určenia najvyššej sumy dlhodobého investičného úveru podľa § 4 vyhlášky č. 191/1964 Zb. od celkových nákladov výstavby.

§ 6

Podklady potrebné na určenie štátneho príspevku podľa § 1 až 4 predloží národnému výboru stavebné bytové družstvo.

Časť II

Štátny príspevok na družstevnú bytovú výstavbu v poľnohospodárstve

§ 7

Poskytovanie štátnych príspevkov stavebným bytovým družstvám pracovníkov v poľnohospodárskej a lesnej prvovýrobe na výstavbu začínanú v roku 1967 upravia smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva vydané po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.)

Časť III

Zmeny vyhlášky č. 191/1964 Zb.

§ 8

Poznámka **) k § 4 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov sa nahrádza pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1967 týmto znením:

„Za výstavbu úplnou svojpomocou sa považuje pri výstavbe začatej v roku 1967 taká výstavba vo vlastnej réžii, ktorú vykonáva stavebné bytové družstvo bez nárokov na plánované kapacity stavebnej výroby s výnimkou vykonania niektorých prác, najviac však v rozsahu:

a) 40 % rozpočtových nákladov objektu pri použití tradičnej technológie výstavby,

b) 60 % rozpočtových nákladov objektu pri použití progresívnej technológie výstavby."

§ 9

Ustanovenie § 17 ods. 1 vyhlášky č. 191/1964 Zb. sa nahrádza týmto znením:

„Ak stavebník uskutočňuje výstavbu domčeka vo vybratej vidieckej obci alebo v meste na pozemku určenom národným výborom, zabezpečí národný výbor zriadenie prístupovej komunikácie k pozemku (vrátane chodníka) a rozšírenie zariadenia pre verejný rozvod elektriny, prípadne aj vody, plynu a kanalizácie, ak je toto zariadenie vybudované."

§ 10

Paragraf 19 ods. 11 vyhlášky č. 191/1964 Zb. sa nahrádza týmto znením:

„Ústredné úrady vydajú podľa potreby svojich odvetví podrobnejšie pokyny. Pomoc družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov určenej pre pracovníkov v poľnohospodárskej a lesnej prvovýrobe upravia - pokiaľ ide o družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1967 a o výstavbu rodinných domčekov vykonávanú na základe stavebného povolenia vydaného od toho istého dňa - smernice, ktoré vydá Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi."


Časť IV

Záverečné ustanovenia

§ 11

Zrušuje sa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 3/1965 Zb., ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965.

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Rozpočtové náklady v cenách platných od 1. 1. 1967 (znovuocenené rozpočtové náklady) rozumejú sa vrátane vedľajších rozpočtových nákladov podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vrátane rozpočtových nákladov na dodávateľskú inžiniersku činnosť; pri družstevnej bytovej výstavbe vykonávanej úplnou svojpomocou zahŕňajú sa do znovuocenených rozpočtových nákladov z vedľajších rozpočtových nákladov iba náklady na zariadenie staveniska, ostatné vyššie uvedené vedľajšie rozpočtové náklady len pri objemoch prác vykonávaných dodávateľsky.

*) Rozpočtové náklady v cenách platných od 1. 1. 1967 (znovuocenené rozpočtové náklady) rozumejú sa vrátane vedľajších rozpočtových nákladov podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vrátane rozpočtových nákladov na dodávateľskú inžiniersku činnosť; pri družstevnej bytovej výstavbe vykonávanej úplnou svojpomocou zahŕňajú sa do znovuocenených rozpočtových nákladov z vedľajších rozpočtových nákladov iba náklady na zariadenie staveniska, ostatné vyššie uvedené vedľajšie rozpočtové náklady len pri objemoch prác vykonávaných dodávateľsky.

**) Spôsob znovuocenenia zásob stavebných materiálov pri družstevnej bytovej výstavbe vykonávanej úplnou svojpomocou a prípadného spätného prevedenia rozpočtových nákladov na cenovú úroveň platnú do 31. decembra 1966 upravia pokyny Ústrednej rady družstiev vydané po dohode so Štátnou komisiou pre techniku a Štátnou bankou československou.

***) T. j. vybavenie alebo vyhotovenie nad štandard určený príslušnými platnými typovými podkladmi (vrátane rozpočtov).

) § 19 ods. 11 vyhlášky č. 191/1964 Zb. v znení § 10 tejto vyhlášky.