Vyhláška č. 60/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-60
Čiastka 23/1967
Platnosť od 20.06.1967 do01.03.1971
Účinnosť od 01.09.1967 do01.03.1971
Zrušený 11/1971 Zb.
Znenie 01.09.1967

60

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva

z 1. júna 1967,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov

Ministerstvo školstva ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon):


Článok 1

Príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov sa mení a dopĺňa takto:

Označenie učebného odboruVyhradený pre
chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončilaOznačenie kategórie mesačnej odmeny a preferenciePočet učňov na 1 majstra odborného výcvikuČíselný znak zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov
povinnú školskú dochádzkuúplné stredné všeobecné vzdelanie
ČísloNázovspolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mes.)spolu (rokov)z toho dĺžka prípravného obdobia (mes.)
07 - Stavebné hmoty, keramika a sklárstvo
0701strojník pre výrobu stavebných hmôtCHÚprava surovín. Výroba cementu a výroba vápna. Obsluha cementárskych a vápenníckych pecí. Ručné a strojové spracovanie kovov, montáž a údržba cementárskych a vápenníckych agregátov.32218A*)8-100701
10 - Textil a odevníctvo
1050klobučnícky plstiar
klobučnícka plstiarka
CH
D
Ručná a strojová výroba klobučníckych polotovarov. Bežné nastavovanie a údržba strojov pre spracovanie klobučníckej plsti.21016B*)8-121050
12 - Potravinárstvo
1201mlynárCHSpracovanie obilnín na múku a ostatné mlynárske výrobky. Skladovanie a čistenie obilia. Obsluha a bežná údržba mlynského strojového zariadenia. Vykonávanie laboratórnych skúšok.2221,59B*)8-101201
1205cukrovinkár
cukrovinkárka
CH
D
Výroba čokolád a cukroviniek všetkých druhov. Obsluha a bežná údržba používaných strojov a zariadení.21016C8-101205
1221priemyslový krmivár
priemyslová krmivárka
CH
D
Priemyslová výroba krmív, miešanie hnojív, príjem a skladovanie surovín, príprava osív a sadív. Obsluha a bežná údržba strojov a zariadení vo výrobniach krmív, miešarniach hnojív, skladoch a sušiarňach.32218A*)8-121221
13 - Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
1324pestovateľ mechanizátor
pestovateľka mechanizátorka
CH
D
Obsluha strojov mechanizovanej rastlinnej výroby, bežné opravy strojov.2613A*)8-121324
1325chovateľ mechanizátor
chovateľka mechanizátorka
CH
D
Ošetrovanie jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v mechanizovanej živočíšnej výrobe.2613A*)8-121325
15 - Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby
1515kníhkupec
kníhkupkyňa
CH, DPonuka a predaj kníh, hudobnín a gramofónových platní, ich odborné uskladňovanie. Základy aranžovania, propagačné a náborové akcie s knihou. Administratívne práce v kníhkupectve.31816C12-161515

Článok II

Výchova učňov, ktorí v školskom roku 1967/68 budú v týchto odboroch v druhom alebo v treťom roku učebného pomeru, sa dokončí za podmienok ustanovených doterajšími predpismi.

Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1967.


Minister:

v z. Sedlák v. r.