Zákon č. 44/1967 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-44
Čiastka 17/1967
Platnosť od 07.05.1967 do31.12.1968
Najbližšie účinné znenie 07.05.1967
Zrušený 207/1968 Zb.
Pôvodný predpis 07.05.1967

44

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. apríla 1967

o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Komisia Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a výživu.

(2) Komisia Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a Komisia Slovenskej národnej rady pre potravinársky priemysel sa zrušujú; ich pôsobnosť prechádza na Komisiu Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a výživu.

§ 2

(1) V odbore poľnohospodárstva a výživy pôsobí povereník Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a výživu.

(2) Na povereníka Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a výživu prechádza pôsobnosť, ktorá v odbore poľnohospodárstva a výživy bola osobitnými predpismi doteraz zverená povereníkovi Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo, povereníkovi Slovenskej národnej rady pre potravinársky priemysel a Oblastnej správe nákupu poľnohospodárskych výrobkov.

§ 3

Výkonným aparátom Slovenskej národnej rady a jej orgánov v odbore poľnohospodárstva a výživy je Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo a výživu.

§ 4

Pokiaľ z tohto zákona nevyplýva iné, vzťahuje sa na orgány Slovenskej národnej rady, uvedené v tomto zákone, zákon Slovenskej národnej rady č. 124/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom schválenia Slovenskou národnou radou.


Predseda:

Chudík v. r.