Opatrenie č. 21/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbách komisií ľudovej kontroly

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-21
Čiastka 8/1967
Platnosť od 22.03.1967 do12.07.1967
Najbližšie účinné znenie 22.03.1967
Zrušený 70/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 34/1967 Zb. zo dňa 5. apríla 1967.

Pôvodný predpis 22.03.1967

21

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 9. marca 1967

o voľbách komisií ľudovej kontroly

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Ústrednú komisiu ľudovej kontroly volí a počet jej členov určí Národné zhromaždenie.

Predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly vymenúva zo zvolených členov prezident republiky.

Dvoch podpredsedov Ústrednej komisie ľudovej kontroly volí Ústredná komisia ľudovej kontroly zo svojich členov.

§ 2

Komisiu ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady volí Slovenská národná rada. Jej zloženie a voľby upravuje Slovenská národná rada zákonom.

§ 3

(1) Krajskú, mestskú, okresnú, obvodnú a miestnu komisiu ľudovej kontroly volí a počet ich členov určí:

krajský národný výbor, ak ide o krajskú komisiu ľudovej kontroly,

Národný výbor hlavného mesta Prahy, mestský národný výbor v Bratislave, Brne, Ostrave a Plzni, ak ide o mestskú komisiu ľudovej kontroly,

okresný národný výbor, ak ide o okresnú komisiu ľudovej kontroly,

obvodný národný výbor v Prahe, ak ide o obvodnú komisiu ľudovej kontroly,

miestny (mestský) národný výbor, ak ide o miestnu komisiu ľudovej kontroly.

(2) Národný výbor volí aj predsedu a podpredsedu komisie ľudovej kontroly.

§ 4

Závodnú komisiu ľudovej kontroly volí členská schôdza (konferencia) základnej organizácie Revolučného odborového hnutia. Predsedu, príp. podpredsedu volí závodná komisia ľudovej kontroly zo svojich členov.

§ 5

Členovia komisií ľudovej kontroly sú volení na volebné obdobie orgánu, ktorý ich zvolil, členovia závodných komisií ľudovej kontroly na dobu dvoch rokov. Vo svojich funkciách zotrvávajú aj po uplynutí volebného obdobia, dokiaľ sa neujmú svojej funkcie novozvolení členovia.

§ 6

Zvolení členovia komisie ľudovej kontroly skladajú sľub do rúk predsedu orgánu, ktorý ich zvolil.

§ 7

(1) Ustanovenia predchádzajúcich paragrafov platia i pre doplňovacie voľby členov komisií ľudovej kontroly.

(2) O odvolaní člena komisie ľudovej kontroly rozhoduje orgán, ktorý ho zvolil.


§ 8

(1) Zrušujú sa ustanovenia § 2 ods. 2, § 7 ods. 2, § 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 2, § 10 ods. 2, § 11, § 12 ods. 4 a 5, § 13 ods. 2 až 5, § 19 až 22, § 23 ods. 2, § 24 ods. 2 až 4 a § 26 ods. 2 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii v znení zákona č. 93/1964 Zb.

(2) Ustanovenie § 23 ods. 1 zákona č. 23/1963 Zb. sa nevzťahuje na členov závodných komisií ľudovej kontroly.

§ 9

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.