Zákon č. 15/1967 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-15
Čiastka 7/1967
Platnosť od 02.03.1967 do31.12.1968
Účinnosť od 02.03.1967 do20.07.1967
Zrušený 207/1968 Zb.
Znenie 02.03.1967 - 20.07.1967

15

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. februára 1967

o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Časť I

Zmeny v usporiadaní a náplni úloh niektorých komisií Slovenskej národnej rady

§ 1

(1) Zriaďuje sa Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo.

(2) Do pôsobnosti Komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo prechádza z doterajšej Komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru pôsobnosť na úseku školstva.

§ 2

(1) Zriaďuje sa Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie ako iniciatívny, kontrolný, výkonný a koordinačný orgán Slovenskej národnej rady pri riešení zásadných otázok v oblasti kultúry a informácií na Slovensku.

(2) Do pôsobnosti Komisie Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie prechádza z doterajšej Komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru pôsobnosť na úseku kultúry a informácií.

§ 3

Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru sa zrušuje.

§ 4

Členov Komisie Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie volí Slovenská národná rada zo svojich poslancov, ďalej z radov predstaviteľov Československého rozhlasu, Československej televízie, Československého filmu a Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko, predstaviteľov umeleckých sväzov a spoločenských organizácií a z ďalších pracovníkov kultúry a informácií.

§ 5

(1) Zriaďuje sa Komisia Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo.

(2) Do pôsobnosti Komisie Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo prechádza z doterajšej Komisie Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo pôsobnosť na úseku lesného hospodárstva a pôsobnosť doterajšej Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo.

§ 6

Názov Komisie Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo sa mení na Komisiu Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo.

§ 7

Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo sa zrušuje.

Časť II

Zmeny v usporiadaní odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a v náplni činnosti niektorých povereníkov Slovenskej národnej rady

§ 8

(1) V odbore školstva pôsobí povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo.

(2) Do pôsobnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo prechádza pôsobnosť, ktorá pri riadení škôl, predškolských a mimoškolských výchovných zariadení, školského a mimoškolského vzdelávania pracujúcich, na úseku sociálno-právnej starostlivosti o deti, vedeckých hodností a pri riadení zahraničných stykov v oblasti školstva bola osobitnými predpismi doteraz zverená do pôsobnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.

§ 9

(1) V odbore kultúry a informácií pôsobí povereník Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie.

(2) Do pôsobnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie prechádza pôsobnosť, ktorá na úseku kultúry a umenia, najmä vo veciach kultúrno-výchovnej činnosti, knihovníctva a divadelníctva, múzeí a galérií, koncertnej a estrádnej činnosti, starostlivosti o kultúrne pamiatky a ochranu prírody, autorského práva, vydavateľstiev, tlače, výroby v oblasti kultúry, riadenia a koordinácie kultúrnych stykov so zahraničím a vo veciach cirkevných bola osobitnými predpismi doteraz zverená do pôsobnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.

§ 10

(1) Oblastní riaditelia Československého rozhlasu, Československej televízie a riaditeľ Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko zodpovedajú za činnosť svojich organizácií na Slovensku povereníkovi Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie a príslušnému ústrednému riaditeľovi.

(2) Oblastných riaditeľov Československého rozhlasu, Československej televízie a riaditeľa Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie.

§ 11

(1) V odbore poľnohospodárstva pôsobí povereník Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo.

(2) Na povereníka Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo prechádza pôsobnosť, ktorá na úseku poľnohospodárstva bola osobitnými predpismi doteraz zverená do pôsobnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo.

§ 12

(1) V odbore lesného a vodného hospodárstva pôsobí povereník Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo.

(2) Na povereníka Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo prechádza pôsobnosť, ktorá v odbore lesného a vodného hospodárstva bola osobitnými predpismi doteraz zverená povereníkovi Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a predsedovi Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo.

Časť III

Nové usporiadanie ľudovej kontroly a štatistiky

§ 13

(1) Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, z pôsobnosti ktorej sa vyčleňuje úsek štatistiky, pôsobí naďalej na úseku kontroly podľa doterajších predpisov; jej nový názov je Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady.

(2) Na čele Komisie ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady je povereník - predseda Komisie ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady.

§ 14

(1) V odbore štatistiky pôsobí Slovenský štatistický úrad.

(2) Slovenský štatistický úrad je orgánom Slovenskej národnej rady a súčasne oblastným orgánom Štátneho štatistického úradu.

(3) Na Slovenský štatistický úrad prechádza z doterajšej Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady pôsobnosť na úseku štatistiky a oprávnenia predkladať Predsedníctvu Slovenskej národnej rady a ostatným slovenským národným orgánom zprávy a rozbory o stave a vývoji národného hospodárstva a spoločnosti na Slovensku.

§ 15

(1) Na čele Slovenského štatistického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu Štátneho štatistického úradu.

(2) Pre riešenie zásadných otázok súvisiacich s činnosťou Slovenského štatistického úradu sa zriaďuje Štatistická rada. Jej predsedom je predseda Slovenského štatistického úradu; ostatných členov Štatistickej rady vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(3) Štatút Štatistickej rady schvaľuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Časť IV

Zmeny v usporiadaní a označení niektorých zložiek výkonného aparátu Slovenskej národnej rady

§ 16

(1) Výkonným aparátom Slovenskej národnej rady a jej orgánov v ďalej uvedených odboroch štátnej správy sú:

a) v odbore školstva - Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo,

b) v odbore kultúry a informácií - Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie,

c) v odbore poľnohospodárstva - Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre poľnohospodárstvo,

d) v odbore lesného a vodného hospodárstva - Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo,

e) v odbore ľudovej kontroly - aparát Komisie ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady.

(2) Pracovníci Slovenského štatistického úradu sú súčasťou jednotného aparátu Slovenskej národnej rady.


Časť V

Záverečné ustanovenia

§ 17

Pokiaľ z tohto zákona nevyplýva iné, vzťahuje sa na orgány Slovenskej národnej rady uvedené v tomto zákone zákon Slovenskej národnej rady č. 124/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

§ 18

Zrušuje sa

a) zákon Slovenskej národnej rady č. 49/1966 Zb. o Komisii Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo,

b) ustanovenie § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1965 Zb. o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku.

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom schválenia Slovenskou národnou radou.


Predseda:

Chudík v. r.