Nariadenie vlády č. 130/1967 Zb.Vládne nariadenie o dodatkovom odvode pri nesplnení určených úloh dodávok pre zahraničný obchod

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-130
Čiastka 47/1967
Platnosť od 28.12.1967 do31.12.1977
Účinnosť od 28.12.1967 do31.12.1977
Zrušený 62/1977 Zb.
Znenie 28.12.1967

130

VLÁDNE NARIADENIE

zo 6. decembra 1967

o dodatkovom odvode pri nesplnení určených úloh dodávok pre zahraničný obchod

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky:


§ 1

(1) Ak dodávateľské organizácie a organizácie poverené vykonávaním zahraničného obchodu nesplnia v určenom menovom členení záväzne určený objem dodávok pre vývoz (ďalej len „nesplnená časť dodávok“)*), uloží sa im dodatkový odvod.

(2) Dodatkový odvod sa taktiež uloží dodávateľským organizáciám, ktoré v určenom menovom členení zhoršia určené saldo medzi dodávkami pre vývoz a dodávkami neinvestičnej povahy z dovozu alebo ich pomer (ďalej len „nesplnená časť dodávok“).*)

§ 2

(1) Dodatkový odvod podľa § 1 ukladajú dodávateľským organizáciám a organizáciám povereným vykonávaním zahraničného obchodu priamo nadriadené orgány, a to sumou určenou podľa tohto nariadenia. Uloženie dodatkového odvodu priamo nadriadené orgány spolu vopred prerokujú.

(2) Nadriadené orgány oznámia sumu uloženého dodatkového odvodu príslušnému okresnému národnému výboru.

§ 3

Základom pre výpočet dodatkového odvodu je celková hodnota nesplnenej časti dodávok v cenách franko čs. hranice vrátane devízových úrokov, prípadne znížená o hodnotu zvýšených úloh prevzatých podľa § 4.

§ 4

Ak sa dodávateľská organizácia zaviaže zvýšiť záväzný objem dodávok pre vývoz, zlepšiť saldo medzi dodávkami pre vývoz a dodávkami neinvestičnej povahy z dovozu alebo ich pomer v určenom menovom členení pre nasledujúci rok a priamo nadriadený orgán po dohode s Ministerstvom zahraničného obchodu taký záväzok príjme, zníži sa základ pre výpočet dodatkového odvodu podľa § 3 o hodnotu prevzatého zvýšenia úlohy, prípadne zlepšeného salda alebo pomeru. O prevzatý záväzok zvyšujú sa úlohy budúceho roka pre účely prípadného výpočtu dodatkového odvodu.

§ 5

(1) Dodávateľské organizácie vykonávajú dodatkový odvod vo výške 18 % zo základu podľa § 3.

(2) Organizácie poverené vykonávaním zahraničného obchodu vykonávajú dodatkový odvod vo výške časti obchodného rozpätia, pripadajúcej na režijné náklady, zo základu podľa § 3.

§ 6

Dodatkový odvod vykonajú organizácie do 30 dní po jeho uložení na bankové účty štátneho rozpočtu, a pokiaľ ide o organizácie riadené národnými výbormi, na príslušný účet riadiaceho národného výboru.

§ 7

Ministerstvo financií môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z ustanovenia § 5.

§ 8

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na nesplnené časti dodávok začínajúc rokom 1968.


§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 10 a § 11 ods. 2 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.