Vyhláška č. 129/1967 Zb.Vyhláška predsedu vlády o zrušení ďalších smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-129
Čiastka 47/1967
Platnosť od 28.12.1967
Najbližšie účinné znenie 01.01.1968
Pôvodný predpis 28.12.1967

129

VYHLÁŠKA

predsedu vlády

zo 6. decembra 1967

o zrušení ďalších smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 36/1966 Zb., ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy, ustanovila:


(1) Dňom 1. januára 1968 sa zrušujú, s výnimkou predpisov a opatrení uvedených v odseku 2,

a) všetky smernice, inštrukcie, úpravy a iné obdobné predpisy vydané do 31. decembra 1966 v pôsobnosti Štátnej plánovacej komisie, Štátnej komisie pre techniku, Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, Ústrednej komisie ľudovej kontroly, Štátneho štatistického úradu, ministerstiev financií, baníctva, chemického priemyslu, ťažkého priemyslu, spotrebného priemyslu, stavebníctva, vnútorného obchodu, zahraničného obchodu, zdravotníctva, školstva, kultúry a informácií, poľnohospodárstva a výživy, lesného a vodného hospodárstva, Ústrednej správy energetiky a Ústrednej správy geodézie a kartografie a ďalej aj v pôsobnosti Ministerstva vnútra, pokiaľ ide o odvetvie miestneho hospodárstva, všeobecnú správu národných výborov a odbor požiarnej ochrany, v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pokiaľ ide o cestnú automobilovú a mestskú dopravu a cestné hospodárstvo a v pôsobnosti Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, pokiaľ sa týkajú riadenia a hospodárenia rozpočtových organizácií,

b) všetky opatrenia oznámené v ročníkoch 1965 a 1966 Zbierky smerníc pre národné výbory.

(2) Nezrušujú sa

a) smernice, inštrukcie, úpravy a iné obdobné predpisy orgánov uvedených v odseku 1 písm. a),

1. ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov alebo v Úradnom liste (Úradnom vestníku) alebo vyhlásenie ktorých bolo v Zbierke zákonov oznámené,

2. ďalšia platnosť ktorých bola oznámená v čiastke 31/1966 Zbierky zákonov a v čiastke 15/1967 Zbierky zákonov*) alebo s vydaním ktorých vyslovili súhlas príslušné koordinačné orgány,

3. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

4. Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky platiace výhradne pre sústavu orgánov ľudovej kontroly a štatistiky,

5. ktorými boli vydané technické normy,

6. ktoré obsahujú utajované skutočnosti,

7. zriaďovacie listiny, štatúty, pri rozpočtových organizáciách aj organizačné poriadky, ako aj obdobné opatrenia, ktorými bola ustanovená osobitná pôsobnosť menovite určených orgánov a organizácií;

8. opatrenia, ktorými boli ustanovené ceny a ich zložky (prirážky, príplatky, zrážky, obchodné rozpätie, sadzby dane z obratu a pod.),

9. opatrenia vydané menovite určeným orgánom a organizáciám,

10. konkrétne časove obmedzené opatrenia určené viacerým (aj menovite neuvedeným) orgánom a organizáciám,

11. opatrenia týkajúce sa iba činnosti aparátu ústredného orgánu,

12. ktoré boli po previerke vykonanej podľa rozhodnutia vlády ponechané v platnosti a sú uvedené v oznámení v tejto čiastke Zbierky zákonov,

b) opatrenia, ďalšia platnosť ktorých bola oznámená v čiastke 9/1966 Zbierky smerníc pre národné výbory (oddiel I),*)

c) opatrenia oznámené v ročníkoch 1965 a 1966 Zbierky smerníc pre národné výbory, ktoré boli po previerke vykonanej podľa rozhodnutia vlády ponechané v platnosti a sú uvedené v oznámení v tejto čiastke Zbierky zákonov.


Lenárt v. r.


OZNÁMENIE

Podľa odseku 2 písm. a) bod 12 a písm. c) vyhlášky č. 129/1967 Zb. o zrušení ďalších smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy sa ponechávajú v platnosti tieto smernice, inštrukcie, úpravy a iné obdobné predpisy vydané v pôsobnosti

I. Štátnej plánovacej komisie:

1. Pokyny Štátnej plánovacej komisie pre doosídľovanie pohraničia v rokoch 1966-1970 - por. č. 7/1966 Zbierky smerníc pre národné výbory.

2. Smernice o predaji bytov zo štátneho socialistického vlastníctva do osobného vlastníctva občanov - por. č. 8/1966 Zbierky smerníc pre národné výbory.

3. Pokyny Štátnej plánovacej komisie z 5. februára 1966 č. 100 463/1966 na vykonávanie náboru pracovných síl medzi vojakmi druhého ročníka základnej služby.

II. Štátnej komisie pre techniku:

1. Smernice Štátnej komisie pre techniku pre postup stavebných úradov pri povoľovaní výstavby rodinných domčekov, rekreačných a drobných stavieb - por. č. 9/1966 Zbierky smerníc pre národné výbory.

2. Úprava Štátnej komisie pre techniku zo 17. februára 1966, ktorou sa ustanovujú zásady pre koordináciu vedecko-technického rozvoja - Vestník ŠKT roč. 1966, čiastka 2.

3. Smernice Štátnej komisie pre techniku zo 7. apríla 1966 pre oponentské konanie pri úlohách štátneho plánu výskumných a vývojových prác - Vestník ŠKT roč. 1966, čiastka 3.

4. Smernice Štátnej komisie pre techniku, Štátnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Ministerstva zahraničného obchodu z 27. septembra 1966 pre uzavieranie zmlúv na spoločné riešenie výskumných a vývojových problémov so zahraničnými organizáciami v socialistických štátoch - Vestník ŠKT roč. 1966, čiastka 5.

III. Štátneho štatistického úradu:

1. Zjednodušenie vo veciach prvotnej evidencie - časť B - č. 10/1957 Vestníka Ministerstva financií.

2. Úschova písomností účtovnej evidencie - č. 13/1959 Vestníka Ministerstva financií.

3. Vykonávanie inventarizácií v podnikoch riadených národnými výbormi - č. 22/1960 Vestníka Ministerstva financií.

4. Určenie odchýlok z vládneho nariadenia č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady), pre jednotné roľnícke družstvá a z vyhlášky č. 186/1958 Ú. l. (Ú. v.) o účtovnej evidencii jednotných roľníckych družstiev - por. č. 15/1966 Vestníka Ministerstva poľnohospodárstva.

5. Doplnky k Smerniciam k jednotnej účtovnej osnove v národnom hospodárstve a smerniciam k nej pre príspevkové organizácie - por. č. 16/1966 Vestníka Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky.

6. Pokyny Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky z 30. decembra 1966 č. 40 889/1966 k jednotnej účtovnej osnove v národnom hospodárstve pre spoločenské organizácie.

IV. Ministerstva financií:

1. Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti, Ministerstva vnútra, Ministerstva financií a generálneho prokurátora z 1. septembra 1964 č. 1119/1964 - L na zabezpečenie jednotného postupu pri postihu osôb, ktoré sa dopustili trestného činu opustenia republiky podľa § 109 Trestného zákona - por. č. 13/1965 Zbierky smerníc pre národné výbory.

2. Smernice Ministerstva financií, Ministerstva vnútra a Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o drobných prevádzkárňach národných výborov - č. 10/1966 Zbierky smerníc pre národné výbory (okrem článku 2 ods. 1).

V. Ministerstva chemického priemyslu:

Inštrukcia Ministerstva chemického priemyslu č. 27/1966, ktorou sa vydáva dodatok k smerniciam pre inventarizáciu hospodárskych prostriedkov. Platí len pokiaľ ustanovuje lehoty pre vykonávanie periodických inventarizácií v organizáciách priamo podriadených Ministerstvu chemického priemyslu.

VI. Ministerstva ťažkého priemyslu:

1. Smernice Ministerstva ťažkého priemyslu pre štatistické sledovanie úrazovosti v rezorte ťažkého priemyslu - č. 30/1966 Zbierky smerníc a pokynov Ministerstva ťažkého priemyslu č. 3.

2. Smernice Ministerstva ťažkého priemyslu pre hlásenie a prerokúvanie smrteľných a hromadných úrazov na všetkých stupňoch riadenia v rezorte ťažkého priemyslu - č. 49/1966 Zbierky smerníc a pokynov Ministerstva ťažkého priemyslu č. 8.

3. Smernice Ministerstva ťažkého priemyslu pre tvorbu a použitie rizikového fondu - č. 65/1966 Zbierky smerníc a pokynov Ministerstva ťažkého priemyslu č. 12.

VII. ministerstva spotrebného priemyslu:

1. Smernice Ministerstva spotrebného priemyslu na vykonanie Zákonníka práce - č. 9 Zbierky inštrukcií MSP, čiastka 5/1966 - A.

2. Úprava ministerky spotrebného priemyslu, ktorou sa menia predpisy o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov - č. 37 Zbierky inštrukcií MSP, čiastka 15/9/1966-A.

VIII. ministerstva stavebníctva:

1. Smernice por. č. 14/1966 Vestníka Ministerstva stavebníctva o príprave mládeže na povolanie v pracovnom pomere.

2. Úradné oznámenie por. č. 20/1966 Vestníka Ministerstva stavebníctva o úprave finančného a hmotného zabezpečenia učňov.

3. Smernice o vymedzení druhov hmotného národného majetku z 1. decembra 1966 SZ: OÚSR 421/Ing. M/J.

IX. Ministerstva vnútorného obchodu:

1. Smernice pre inventarizáciu súvahových položiek v podnikoch štátneho obchodu - č. 30/1963 Vestníka Ministerstva vnútorného obchodu v znení úprav č. 2/1966 Vestníka MVO a č. 4/1966 Vestníka MVO.

2. Úprava, ktorou sa zavádza jednotná účtovná osnova a predlžuje platnosť pravidiel pre vedenie vnútropodnikového účtovníctva v podnikoch vnútorného obchodu - por. č. 7/1966 Vestníka MVO.

3. Smernice k jednotnému triedeniu základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii podnikov vnútorného obchodu - por. č. 8/1966 Vestníka MVO.

X. ministerstva zahraničného obchodu:

1. Smernice Ministerstva zahraničného obchodu z 15. januára 1966 o vykonaní niektorých ustanovení Zákonníka práce - por. č. 2/1966 Vestníka MZO.

2. Smernice Ministerstva zahraničného obchodu z 2. marca 1966 o odmeňovaní pracovníkov podnikov, obchodných oddelení v zahraničí a Ministerstva zahraničného obchodu, ktorí sa zaslúžia o inkaso predmonopolných pohľadávok - por. č. 3/1966 Vestníka MZO.

3. Smernice Ministerstva zahraničného obchodu z 30. júna 1966 o právomoci a zodpovednosti podnikov a organizácií zahraničného obchodu pri hostení zahraničných zákazníkov v tuzemsku - por. č. 13/1966 Vestníka MZO.

XI. Ministerstva zdravotníctva:

1. Smernice a osnovy pre školenie zubných inštrumentárok, sádrovníkov a sanitárov - por. č. 15/1954 Vestníka Ministerstva zdravotníctva (por. č. 24/1954 Vestníka Povereníctva zdravotníctva). Platia len do 31. decembra 1968.

2. Označovanie novorodencov - por. č. 52/1954 Vestníka Ministerstva zdravotníctva (por. č. 55/1954 Vestníka Povereníctva zdravotníctva). Platí len do 31. decembra 1968.

3. Smernice pre hygienickú a protiepidemickú starostlivosť v holičstve a kaderníctve - Hygienické predpisy por. č. 4/1954 zv. 2.

4. Smernice o hygienických podmienkach pre výstavbu priemyslových podnikov - Hygienické predpisy por. č. 5/1954 zv. 3 v znení doplnkov uverejnených v Hygienických predpisoch zväzok 3 z roku 1958.

5. Smernice pre hygienickú a protiepidemickú starostlivosť v hromadnej doprave - Hygienické predpisy por. č. 6/1954 zv. 4.

6. Smernice pre hygienické a protiepidemické požiadavky pri stánkovom predaji požívatín - Hygienické predpisy por. č. 8/1954 zv. 6.

7. Smernice pre hygienické a protiepidemické požiadavky v potravinárskych predajniach - Hygienické predpisy por. č. 9/1954 zv. 6.

8. Smernice o hygienických a protiepidemických požiadavkách pri skladovaní a doprave požívatín - Hygienické predpisy por. č. 10/1954 zv. 7.

9. Smernice pre určenie pásiem hygienickej ochrany okolo zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou - Hygienické predpisy por. č. 14/1954 zv. 11.

10. Dezinfekcia sanitných vozidiel pred odovzdaním do opravy - por. č. 55/1955 Vestníka Ministerstva zdravotníctva (por. č. 58/1955 Vestníka Povereníctva zdravotníctva).

11. Smernice pre hygienické a protiepidemické opatrenia pri výrobe požívatín - Hygienické predpisy por. č. 18/1955 zv. 14.

12. Vzory prvotnej evidencie automobilovej dopravy pre zdravotnícke zariadenia - por. č. 29/1956 Vestníka Ministerstva zdravotníctva. Platia len pre rozpočtové organizácie.

13. Sterilizovanie nástrojov a prístrojov odovzdávaných do opravy - por. č. 50/1957 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

14. Učebné plány a osnovy školenia pestúnok, sanitárok, sanitárov a vodičov-ošetrovateľov, sanitárov v psychiatrii, sádrovníkov, kúpeľníkov a zabaľovačiek - por. č. 46/1958 Vestníka Ministerstva zdravotníctva (por. č. 60/1958 Vestníka Povereníctva zdravotníctva). Platia len do 31. decembra 1968.

15. Smernice Ministerstva zdravotníctva a Ústredného banského úradu o spolupráci inšpektorátu na ochranu prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov a orgánov štátnej banskej správy - por. č. 49/1958 Vestníka Ministerstva zdravotníctva (por. č. 68/1958 Vestníka Povereníctva zdravotníctva).

16. Smernice o hygienických podmienkach pre prácu so svietivými rádioaktívnymi farbami - por. č. 42/1959 Vestníka Ministerstva zdravotníctva (por. č. 46/1959 Vestníka Povereníctva zdravotníctva).

17. Smernice o hygienických podmienkach pre prevádzku a udržiavanie priemyslových podnikov - Hygienické predpisy por. č. 20/1959 zv. 16.

18. Spolupráca lekárov v posudkovej službe v pohraničnom území ČSSR a Poľskej ľudovej republiky týkajúca sa starostlivosti o pracujúcich, ktorí bývajú v jednom štáte a pracujú v druhom štáte - por. č. 11/1960 Vestníka Ministerstva zdravotníctva v znení por. č. 13/1963 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

19. Inštrukcia Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva školstva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zodpovednosti zamestnancov za škody spôsobené pri plnení pracovného záväzku iným organizáciám a o zodpovednosti žiakov a študentov za škody spôsobené pri vyučovaní alebo odbornom výcviku - por. č. 30/1961 Vestníka Ministerstva zdravotníctva. Platí len do 30. júna 1968.

20. Smernice pre hospodárenie s omamnými látkami - por. č. 35/1961 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

21. Zásady pre prevádzku dopravnej zdravotníckej služby - por. č. 39/1961 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

22. Hospodárenie s obalmi pri obehu liečiv a zdravotníckych potrieb a hospodárení s niektorým obalovým a pomocným materiálom v zdravotníckych zariadeniach - por. č. 50/1961 Vestníka Ministerstva zdravotníctva v znení por. č. 9/1964 Vestníka Ministerstva zdravotníctva o podmienkach pre dodávanie, fakturovanie a vracanie netypizovaných fliaš.

23. Smernice pre dozor na výrobu a obeh požívatín a predmetov bežného užívania a odber vzoriek týchto výrobkov na skúmanie - Hygienické predpisy por. č. 25/1961 zv. 21.

24. Smernice o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti pri spoločnom stravovaní - Hygienické predpisy por. č. 26/1961 zv. 22.

25. Zásady pre prevádzku nemocnice s poliklinikou - por. č. 21/1962 Vestníka Ministerstva zdravotníctva. Platia len do 31. decembra 1968.

26. Pokyny pre prijímanie a prepúšťanie chorých v lôžkových zariadeniach ústavov národného zdravia - por. č. 28/1962 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

27. Smernice pre hospodárenie s peniazmi chorých a určovanie náhrad za prácu chorých pri liečbe prácou v psychiatrických zariadeniach a v podobných zdravotníckych zariadeniach - por. č. 29/1962 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

28. Pokyny pre sledovanie, hlásenie a vyšetrovanie reakcií po transfúzii krvi a krvných prípravkov - por. č. 39/1962 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

29. Smernice o jednotnej evidencii regresných nárokov - por. č. 47/1962 Vestníka Ministerstva zdravotníctva. Platia len do 31. decembra 1968.

30. Smernice o používaní tetrachlórmetánu, metylchloridu a benzénu - Hygienické predpisy por. č. 28/1962 zv. 24.

31. Súborné pokyny o hospodárení s drahými kovmi v starostlivosti o chrup v ústavoch národného zdravia - por. č. 5/1963 Vestníka Ministerstva zdravotníctva v znení por. č. 12/1964 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

32. Pokyny pre jednotné a hospodárne používanie zdravotníckych tlačív v zdravotníckych zariadeniach spravovaných národnými výbormi - por. č. 6/1963 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

33. Smernice pre organizáciu štúdia a prijímanie uchádzačov na štúdium pri zamestnaní na stredných zdravotníckych školách - por. č. 20/1963 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

34. Smernice o hygienických požiadavkách pre výstavbu a prevádzku zariadení cestovného ruchu - por. č. 7/1964 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

35. Pokyny pre zisťovanie alkoholu v dychu a v krvi - por. č. 23/1964 Vestníka Ministerstva zdravotníctva. Platia len do 31. decembra 1968.

36. Uplatňovanie regresných nárokov z dôvodov vazoneurózy a rozhodovanie o nich - por. č. 24/1964 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

37. Zoznam tropických prenosných a parazitárnych chorôb, ktoré sa považujú za choroby z povolania - por. č. 35/1964 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

38. Povinné hlásenie živo a mŕtvo narodeného plodu, úmrtia dieťaťa do 7 dní po pôrode a úmrtia matky - por. č. 4/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

39. Postup pri vysporiadávaní regresných náhrad zo zaprášenia pľúc v závodoch v pôsobnosti Ministerstva palív a Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní - por. č. 7/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

40. Maturitný poriadok pre stredné zdravotnícke školy - por. č. 12/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva. Platí len do 31. decembra 1968.

41. Lekárenská pohotovostná služba - por. č. 14/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

42. Výber vhodných pracovných miest pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou - por. č. 27/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

43. Jednotná klasifikácia tuberkulózy a triedenie osôb pre účely dispenzárnej starostlivosti v boji proti tuberkulóze - por. č. 33/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva a tlačová oprava v čiastke 21-22/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

44. Smernice o evidencii regresných vecí na národných výboroch - por. č. 35/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva. (Platí iba čl. 1-13.). Platia len do 31. decembra 1968.

45. Zásady hygienickej prevádzky pre manipuláciu s bielizňou v zdravotníckych zariadeniach - por. č. 39/1965 Vestníka Ministerstva zdravotníctva. Platia len do 31. decembra 1968.

46. Zásady stravovacej prevádzky v zdravotníckych zariadeniach - por. č. 1/1966 Vestníka Ministerstva zdravotníctva. Platia len do 31. decembra 1968.

47. Smernice na účelné a hospodárne využitie prebytočného a neupotrebiteľného zdravotníckeho materiálu jednoúčelového charakteru - por. č. 24/1966 Vestníka Ministerstva zdravotníctva.

48. Smernice hlavného hygienika z 26. januára 1966 č. HE-342.1.-2. 3. 65 o hygienických podmienkach pre röntgenové pracoviská zdravotníckych zariadení.

XII. Ministerstva školstva:

1. Smernice z 29. marca 1946 č. 1024/1946 - prez. o uznaní vysokoškolského štúdia na nemeckých vysokých školách v Prahe a v Brne alebo na iných vysokých školách v cudzine - Školské zvesti ročník 1946, zošit 4, str. 168. Platia len na Slovensku.

2. Skúšobný poriadok pre školy odborné, pedagogické a pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť - por. č. 2/1951 Vestníka MŠK (por. č. 2/1951 Vestníka Povereníctva školstva a kultúry). Platí len do 31. decembra 1968.

3. Smernice Ministerstva pôdohospodárstva zo 16. septembra 1953 č. 111 439/53 pre hmotné zabezpečenie pracujúcich vyslaných z poľnohospodárskej výroby do poľnohospodárskych majstrovských škôl - Vestník MP roč. 1956, str. 218.

4. Smernice Ministerstva pôdohospodárstva z 1. októbra 1954 č. 219 434/54 pre diaľkové štúdium na stredných poľnohospodárskych technických školách - Vestník MP roč. 1954, str. 18 (Vestník Povereníctva pôdohospodárstva čiastka 4/1954, str. 52). Platia len do 30. júna 1968.

5. Smernice Ministerstva pôdohospodárstva z 11. decembra 1954 č. 225/146 855/1954 o záverečných skúškach v poľnohospodárskych kurzoch pri poľnohospodárskych výberových školách - Vestník MP roč. 1955, str. 11 (Vestník Povereníctva pôdohospodárstva čiastka 2/1955, str. 29). Platia len do 30. júna 1968.

6. Smernice Ministerstva pôdohospodárstva z 26. októbra 1955 č. 112-14 199/1955 o hmotnom zabezpečení účastníkov školy pre predsedov JRD a o hmotnom zabezpečení členov JRD po dobu internátneho školenia v poľnohospodárskych kurzoch a poľnohospodárskych majstrovských školách v znení doplnku z 29. marca 1960 č. 134-53 678/1960 - Vestník MP roč. 1955, str. 538 a roč. 1960 str. 138.

7. Zúčtovateľné tlačivá - č. 73382/55 - EI/1 z 26. októbra 1955, Vestník MŠK roč. 1955, str. 266.

8. Úprava Ministerstva pôdohospodárstva z 12. septembra 1955 č. 226/185587/1955 o mimoriadnych spôsoboch štúdia na stredných poľnohospodárskych technických školách - Vestník MP roč. 1955, str. 478 (Vestník Povereníctva pôdohospodárstva čiastka 30/1955, str. 494). Platí len do 30. júna 1968.

9. Úhrada cestovných výdavkov a odmien za posudky oponentom pri udeľovaní vedeckých hodností - č. 38808/56-C/II z 30. júna 1956.

10. Úprava z 11. marca 1958 č. 11 649/58-E I/1 o uvoľňovaní učiteľov na inštruktáž pre pôsobenie v pionierskych táboroch cez hlavné prázdniny v znení úpravy z 3. decembra 1958 č. 51 914/58-E I/1 - Vestník MŠK roč. 1958, str. 100 a str. 341 (č. 12 441/1958-A-I/2, Školské zvesti, roč. 1958, str. 109).

11. Smernice Ministerstva pôdohospodárstva z 9. januára 1958 č. 8131/71877/58 pre diaľkové štúdium vybratých predmetov na stredných poľnohospodárskych technických školách - Vestník MP roč. 1958, str. 32. Platia len do 30. júna 1968.

12. Smernice Ministerstva pôdohospodárstva z 10. januára 1958 č. 8131-237 430/58 pre prijímanie uchádzačov do lesníckych majstrovských škôl - Vestník MP roč. 1958, str. 38 (Vestník Povereníctva pôdohospodárstva čiastka 45/1958, str. 162). Platia len do 30. júna 1968.

13. Zhodnotenie štúdia na podnikových technických školách - por. č. 79/1959 Vestníka MŠK (por. č. 15/1960 Vestníka Povereníctva školstva a kultúry). Platia len do 30. júna 1970.

14. Smernice zo 6. mája 1959 č. 20857/59-E IV/1 pre inventarizáciu hospodárskych prostriedkov. Platia len pokiaľ ustanovujú lehoty na vykonávanie periodických inventarizácií. Platia aj v pôsobnosti Ministerstva kultúry a informácií.

15. Zoznam pracovísk vysokých škôl, ktoré sú oprávnené vychovávať v jednotlivých odboroch umeleckých ašpirantov - č. 47527/59 z 30. októbra 1959 - Vestník MŠK ročník 1959, str. 319 v znení doplnku zo 17. októbra 1960 č. 42512/60-L - Vestník MŠK ročník 1960, str. 310.

16. Smernice Ministerstva pôdohospodárstva zo 4. mája 1959 pre prijímanie uchádzačov do poľnohospodárskych majstrovských škôl č. 311/39 134/59 - Vestník MP ročník 1959, str. 209. (Vestník Povereníctva pôdohospodárstva čiastka 22/1959, str. 285). Platia len do 30. júna 1968.

17. Poňatie základnej deväťročnej školy a učebný plán tejto školy - por. č. 38/1960 Vestníka MŠK v znení por. č. 34/1966 Vestníka MŠK (por. č. 77/1960 Vestníka Povereníctva školstva a kultúry).

18. Zabezpečenie priaznivých študijných podmienok pre žiakov slovenskej alebo českej národnosti, ktorí prestúpia do škôl s druhým vyučovacím jazykom - por. č. 61/1960 Vestníka MŠK (Vestník Povereníctva školstva a kultúry ročník 1960, str. 237) v znení por. č. 83/1963 Vestníka MŠK.

19. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ministerstva školstva a kultúry z 15. júla 1960 č. 31 189/60-III/2 pre školenie funkcionárov JRD a ostatných socialistických poľnohospodárskych závodov v skrátenom vysokoškolskom a stredoškolskom štúdiu v znení úpravy týchto ministerstiev z 19. marca 1964 č. 9091/1964-III/b - Vestník MŠK roč. 1960, str. 238 a roč. 1964, str. 105.

20. Smernice na vykonanie ustanovení školského zákona - por. č. 2/1961 Vestníka MŠK. Platia s výnimkou zrušených čl. 13 a 14 len do vydania nového základného školského predpisu, najneskoršie do 31. decembra 1968.

21. Poňatie obsahu škôl II. cyklu - por. č. 3/1961 Vestníka MŠK v znení zmien por. č. 75/1961 Vestníka MŠK, por. č. 82/1963 Vestníka MŠK, por. č. 51/1965 Vestníka MŠK a por. č. 35/1966 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

22. Organizačný poriadok knižníc na vysokých školách - por. č. 11/1961 Vestníka MŠK v znení por. č. 6/1963 Vestníka MŠK.

23. Skúšobný poriadok pre doplnkové pedagogické štúdium učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku z odborných učilíšť na pedagogických inštitútoch - por. č. 27/1961 Vestníka MŠK. Platí len do 31. decembra 1968.

24. Smernice o predbežnom prijímaní uchádzačov na štúdium tanečného odboru na konzervatóriu - por. č. 33/1961 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

25. Poňatie škôl pre mládež školského veku vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a učebné plány týchto škôl - por. č. 46/1961 Vestníka MŠK v znení por. č. 12/1964 Vestníka MŠK a v znení por. č. 45/1966 Vestníka MŠK.

26. Smernice o poslaní, organizácii a činnosti ľudových škôl umenia - por. č. 48/1961 Vestníka MŠK v znení por. č. 69/1961 Vestníka MŠK. Platia len do 31. augusta 1968.

27. Smernice o uznávaní skúšok absolventov trojročného štúdia Večernej univerzity marxizmu-leninizmu pri štúdiu na vysokých školách - por. č. 49/1961 Vestníka MŠK.

28. Smernice o zriaďovaní, organizácii a činnosti združení rodičov a priateľov školy - por. č. 59/1961 Vestníka MŠK.

29. Učebné plány, učebné osnovy a učebnice základných deväťročných škôl s vyučovacím jazykom poľským, maďarským a ukrajinským - por. č. 63/1961 Vestníka MŠK v znení por. č. 83/1963 Vestníka MŠK a por. č. 4/1967 Vestníka MŠK.

30. Smernice o školskom dozore - por. č. 68/1961 Vestníka MŠK. Platia len články 6, 7, 8.

31. Hmotné zabezpečenie poslucháčov fakulty Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe č. 7354/61-III/5 zo 14. februára 1961 v znení úpravy č. 35120/61-III/5 z 20. júla 1961.

32. Školné a kurzovné v ľudových školách umenia - por. č. 8/1962 Vestníka MŠK. Platia len do 31. augusta 1968.

33. Smernice o organizácii doplnkového pedagogického štúdia pri zamestnaní pre učiteľov tanečného odboru ľudových škôl umenia - por. č. 9/1962 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

34. Smernice pre zriaďovanie, organizáciu a činnosť poradných zborov na odborných učilištiach, učňovských strediskách, učňovských, odborných a stredných odborných školách - por. č. 24/1962 Vestníka MŠK.

35. Smernice o maturitných skúškach na konzervatóriách, na stredných umelecko-priemyslových školách, na stredných odborných školách výtvarného smeru alebo na stredných odborných školách technických s výtvarným charakterom - por. č. 43/1962 Vestníka MŠK v znení por. č. 38/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

36. Učebné plány národnostných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť - por. č. 53/1962 Vestníka MŠK.

37. Smernice pre prevádzkovú prax žiakov stredných odborných škôl a odborných škôl a pre zabezpečenie práce žiakov týchto škôl vo výrobe - por. č. 61/1962 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

38. Smernice o zriaďovaní kurzov pre pracujúcich na stredných školách - por. č. 78/1962 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

39. Učebné plány hudobného odboru ľudových škôl umenia - por. č. 80/1962 Vestníka MŠK. Platia len do 31. augusta 1968.

40. Smernice pre štátne záverečné skúšky na vysokých školách technického smeru - por. č. 82/1962 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

41. Smernice pre štátne záverečné skúšky na vysokých školách univerzitného smeru - por. č. 91/1962 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

42. Smernice o organizácii a výchovnej práci domovov mládeže spravovaných národnými výbormi (okrem domovov mládeže poľnohospodárskeho školstva a domovov mládeže s ochrannou výchovou) - por. č. 99/1962 Vestníka MŠK v znení por. č. 92/1964 Vestníka MŠK. Platia len do 31. augusta 1968.

43. Smernice z 19. marca 1962 č. 11050/E IV/1/62 k štatistickým výkazom v pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry na úseku národných výborov platné od r. 1962 - Platí len I. všeobecná časť - Vestník MŠK roč. 1962, str. 113. Platia aj v pôsobnosti Ministerstva kultúry a informácií.

44. Oslobodenie od vyučovania ruského jazyka v odborných učilištiach a učňovských školách - por. č. 32/1963 Vestníka MŠK v znení por. č. 93/1964 Vestníka MŠK.

45. Klasifikačný poriadok pre základné deväťročné školy - por. č. 38/1963 Vestníka MŠK.

46. Smernice o organizácii štúdia učiteľstva pri zamestnaní na pedagogických inštitútoch - por. č. 43/1963 Vestníka MŠK v znení por. č. 108/1964 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

47. Odbory štúdia a študijné predmety v učiteľskom štúdiu na pedagogických inštitútoch - por. č. 44/1963 Vestníka MŠK v znení por. č. 83/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

48. Štatút pričlenených škôl na pedagogických inštitútoch - por. č. 48/1963 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

49. Poňatie škôl II. cyklu pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť - por. č. 53/1963 Vestníka MŠK.

50. Tanečný odbor ľudových škôl umenia a jeho učebný plán - por. č. 56/1963 Vestníka MŠK. Platia len do 31. augusta 1968.

51. Smernice pre štátne skúšky z rýchlopisu, písania na stroji a zo stenotypistiky - por. č. 60/1963 Vestníka MŠK.

52. Smernice o kurzoch pre prípravu dôstojníkov z povolania na externú maturitnú skúšku - por. č. 62/1963 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1970.

53. Smernice o zriaďovaní a členení domovov mládeže s ochrannou výchovou a o diferenciácii chovancov - por. č. 70/1963 Vestníka MŠK v znení por. č. 38/1966 Vestníka MŠK (zrušený článok 3). Platia len do 31. augusta 1968.

54. Smernice o získavaní učiteľskej spôsobilosti absolventov vysokých výtvarných škôl - por. č. 75/1963 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

55. Smernice Ministerstva školstva a kultúry a Ústredného výboru Sväzu československo-sovietskeho priateľstva o začlenení ľudových kurzov ruštiny do jednotnej sústavy vzdelávania pracujúcich - por. č. 86/1963 Vestníka MŠK v znení doplnku na str. 155 roč. 1966 Vestníka MŠK.

56. Smernice pre štátne záverečné skúšky na vysokých umeleckých školách - por. č. 90/1963 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

57. Smernice pre štúdium na výtvarnom odbore ľudových škôl umenia a jeho učebné plány - por. č. 91/1963 Vestníka MŠK. Platia len do 31. augusta 1968.

58. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 24. júla 1963 č. 30 096/63-E I/1 o uvoľňovaní poľnohospodárskych odborníkov v jednotlivých rezortoch na prácu v socialistických poľnohospodárskych závodoch.

59. Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 22. novembra 1963 č. 45 353/63-II/5 o zápočte doby prerušeného štúdia, doby praxe a výrobnej práce žiakov stredných odborných škôl a stredných všeobecnovzdelávacích škôl do doby učebného pomeru - Vestník MŠK roč. 1963, str. 349.

60. Inštrukcia Ministerstva školstva a kultúry z 28. decembra 1963 č. 53 520/63-I/3, ktorou sa vyhlasujú učebné odbory v učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť - Vestník MŠK roč. 1964, str. 19.

61. Smernice pre štúdium absolventov stredných škôl s maturitou na pedagogických školách a pre ich doplňovacie maturitné skúšky - por. č. 16/1964 Vestníka MŠK v znení por. č. 6/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

62. Smernice pre odklad nástupu základnej vojenskej služby žiakov škôl II. cyklu a študentov vysokých škôl - por. č. 20/1964 Vestníka MŠK.

63. Hospodárske zabezpečenie účastníkov štúdia pri zamestnaní na lekárskych fakultách - por. č. 38/1964 Vestníka MŠK.

64. Smernice pre doplnenie základného vzdelania pracujúcich - por. č. 48/1964 Vestníka MŠK.

65. Dočasný skúšobný poriadok pre štátne záverečné skúšky štúdia učiteľstva na pedagogických inštitútoch - por. č. 52/1964 Vestníka MŠK v znení por. č. 65/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

66. Smernice pre organizáciu štúdia pri zamestnaní na odborných a stredných odborných školách - por. č. 62/1964 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

67. Smernice pre skúšku z technického minima na prijatie na štúdium pri zamestnaní na stredných odborných školách - por. č. 63/1964 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

68. Smernice o podnikových technických školách - por. č. 64/1964 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1970.

69. Skúšobný a klasifikačný poriadok pre ľudové školy umenia - por. č. 79/1964 Vestníka MŠK. Platia len do 31. augusta 1968.

70. Zavedenie nepovinného predmetu „Mechanizácia výpočtových prác" v študijnom odbore pestovateľstvo-chovateľstvo a nepovinného predmetu „Mechanizácia evidencie výpočtových prác" v študijnom odbore ekonomika poľnohospodárstva na stredných poľnohospodárskych technických školách - por. č. 87/1964 Vestníka MŠK.

71. Smernice pre organizáciu a prevádzku vysokoškolských jedální - por. č. 95/1964 Vestníka MŠK.

72. Zriaďovanie doučovacích skupín na základných deväťročných školách - por. č. 96/1964 Vestníka MŠK.

73. Maturitné skúšky na školách poskytujúcich úplné stredné všeobecné a úplné stredné odborné vzdelanie - por. č. 102/1964 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

74. Maturitný poriadok pre stredné priemyslové školy - por. č. 103/1964 Vestníka MŠK v znení por. č. 74/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

75. Ustanovenie na vykonanie zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) v čs. ľudovej armáde - por. č. 106/1964 Vestníka MŠK.

76. Maturitný poriadok pre stredné ekonomické školy, stredné školy spoločného stravovania, stredné hotelové školy, stredné školy sociálnoprávnej starostlivosti a stredné knihovnícke školy - por. č. 109/1964 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

77. Smernice o povoľovaní výnimiek z povinnej školskej dochádzky v ČSSR u detí, ktoré odchádzajú s rodičmi do zahraničia - por. č. 114/1964 Vestníka MŠK.

78. Smernice pre rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na štúdium na stredných školách - por. č. 116/1964 Vestníka MŠK vrátane doplnkov por. č. 8/1965 Vestníka MŠK (por. č. 10/1965 Zbierky smerníc pre národné výbory) a por. č. 13/1966 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

79. Smernice pre prijímanie na štúdium na vysokých školách - por. č. 117/1964 Vestníka MŠK (smernice por. č. 11/1965 Zbierky smerníc pre národné výbory) v znení por. č. 50/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

80. Smernice pre delenie tried na skupiny pri vyučovaní ruštiny a cudzích jazykov a pre zriaďovanie skupín nepovinného cudzieho jazyka na základných deväťročných školách a na školách II. cyklu - por. č. 119/1964 Vestníka MŠK v znení por. č. 73/1965 Vestníka MŠK.

81. Smernice Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo 6. februára 1964 č. 6434/1964 o úhrade nákladov na výchovu učňov pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a o uzatváraní učebných zmlúv - Vestník MŠK roč. 1964, str. 133.

82. Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 28. augusta 1964 č. 33 222/64-E/I/1 o súhrnnom výklade predpisov o hospodárení so služobnými bytmi na školách, vo výchovných a osvetových zariadeniach spravovaných národnými výbormi v pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry, na pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 66/1950 Zb. v znení smerníc Ministerstva školstva a kultúry z 10. novembra 1965 č. 43 306/65-E I/1 o súhrnnom výklade predpisov o hospodárení so služobnými bytmi na školách, vo výchovných a osvetových zariadeniach spravovaných národnými výbormi v pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry, na pracovníkov, ktorých sa vzťahuje zákon č. 66/1950 Zb. - Vestník MŠK roč. 1964, str. 297 a roč. 1965, str. 333. Platia aj v pôsobnosti Ministerstva kultúry a informácií.

83. Úprava Ministerstva školstva a kultúry zo 14. septembra 1964 č. 38 910/64-E I/1 o náhradách cestovných a iných výdavkov pri prácach, ktoré vyplývajú z osobitnej povahy povolania.

84. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 22. septembra 1964 č. 40 167/64-HS o úhrade nákladov na stravovanie dospelých osôb v školských a internátnych jedálňach spravovaných národnými výbormi - Vestník MŠK roč. 1964, str. 317. Platí len do 31. marca 1968.

85. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 3. decembra 1964 č. 47 842/64-E I/1 o zaradení učiteľov odborných baníckych predmetov na baníckych školách do prvej pracovnej kategórie dôchodkového zabezpečenia - Vestník MŠK roč. 1964, str. 420.

86. Branné cvičenia na školách a odborných učilištiach - por. č. 2/1965 Vestníka MŠK.

87. Maturitný poriadok pre stredné všeobecnovzdelávacie školy - por. č. 4/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

88. Maturitný poriadok pre stredné školy pre pracujúcich - por. č. 5/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

89. Maturitný poriadok pre pedagogické školy - por. č. 6/1965 Vestníka MŠK v znení por. č. 104/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

90. Maturitný poriadok pre stredné poľnohospodárske a pre stredné lesnícke technické školy - por. č. 7/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

91. Pokyny pre talentovú skúšku na pedagogických školách - por. č. 9/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

92. Smernice pre zavádzanie rozšíreného vyučovania jazykov na stredných priemyslových, stredných zdravotníckych a stredných poľnohospodárskych technických školách - por. č. 13/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

93. Zoznam odborov pre výchovu vedeckých pracovníkov, príp. odborov, v ktorých možno konať obhajoby - por. č. 23/1965 Vestníka MŠK v znení por. č. 32/1966 Vestníka MŠK a por. č. 10/1967 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

94. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o ďalších skupinách vied, v ktorých sa udeľujú vedecké hodnosti - por. č. 24/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

95. Zavedenie nepovinnej konverzácie a vyučovania niektorých predmetov alebo tém niektorých predmetov v ruskom a ďalšom živom jazyku na stredných ekonomických školách a ekonomických školách, stredných hotelových školách, stredných školách spoločného stravovania a na stredných školách sociálnoprávnej starostlivosti - por. č. 28/1965 Vestníka MŠK.

96. Skúšobné predmety pre prijímacie skúšky na vysoké školy - por. č. 30/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

97. Smernice pre organizáciu štúdia pri zamestnaní na stredných všeobecnovzdelávacích školách - por. č. 36/1965 Vestníka MŠK.

98. Maturitný poriadok pre podnikové technické školy - por. č. 37/1965 Vestníka MŠK. Platí len do 30. júna 1970.

99. Smernice pre zriaďovanie vybratých učebných predmetov na stredných priemyslových, ekonomických a stredných ekonomických školách - por. č. 42/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

100. Započítavanie skúšok absolventom večernej univerzity marxizmu-leninizmu, dlhodobých kurzov škôl KSČ, Ústrednej školy ROH, Ústrednej školy ČSM, jazykových škôl a ľudových škôl jazykov v štúdiu pracujúcich na školách poskytujúcich stredné vzdelanie a na podnikových inštitútoch - por. č. 43/1965 Vestníka MŠK. Platí len do 30. júna 1968.

101. Pokyny pre poloodborné a pre diferencované vyučovanie na základných deväťročných školách - por. č. 46/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. augusta 1968.

102. Smernice pre poskytovanie sociálnych štipendií žiakom denného štúdia na školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie - por. č. 58/1965 Vestníka MŠK v znení por. č. 96/1965 Vestníka MŠK.

103. Smernice o zriaďovaní, organizácii a výchovnovzdelávacej činnosti školských družín a školských klubov - por. č. 59/1965 Vestníka MŠK.

104. Zoznam odborných predmetov pre ústne maturitné skúšky na stredných priemyslových školách a na stredných odborných školách výtvarného zamerania - por. č. 75/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

105. Kurz prípravy obyvateľstva na obranu vlasti - por. č. 80/1965 Vestníka MŠK v znení por. č. 33/1966 Vestníka MŠK.

106. Smernice pre organizáciu súvislého päťročného štúdia na odbornom učilišti (učňovskej škole) a strednej škole pre pracujúcich - por. č. 86/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

107. Smernice pre organizáciu pomaturitného štúdia - por. č. 87/1965 Vestníka MŠK.

108. Smernice pre externé skúšky z jednotlivých učebných predmetov na stredných školách - por. č. 88/1965 Vestníka MŠK v znení por. č. 27/1966 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

109. Smernice pre zavádzanie rozšíreného vyučovania jazykov na stredných všeobecnovzdelávacích školách - por. č. 92/1965 Vestníka MŠK v znení opravy por. č. 14/1966 Vestníka MŠK. Platia len do 31. decembra 1968.

110. Smernice pre zavádzanie rozšíreného vyučovania jazykov na vybratých základných deväťročných školách - por. č. 95/1965 Vestníka MŠK. Platia len do 30. júna 1968.

111. Smernice Ministerstva školstva a kultúry zo 6. februára 1965 č. 5822/65-II/1 o externých maturitných skúškach cudzincov na stredných všeobecnovzdelávacích školách, ktorí sú študentmi Univerzity 17. novembra v Prahe v znení smerníc z 8. júna 1967 č. 18 397/1967. Platia len do 31. decembra 1968.

112. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 1. apríla 1965 č. 11 897/65-E I o úprave platových pomerov prevádzkových pracovníkov strojových počtovníckych staníc vysokých škôl v znení úpravy ministra školstva a kultúry z 9. septembra 1966 č. 35 200/66-VE/2 o zmenách mzdových a pracovnoprávnych predpisov vyplývajúcich zo Zákonníka práce - Vestník MŠK roč. 1966, str. 213.

113. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 23. apríla 1965 č. 8285/65-E II/3 o úhrade nákladov na stravovanie dospelých osôb v jedálňach detských zotavovacích stredísk spravovaných národnými výbormi - Vestník MŠK roč. 1965, str. 135. Platí len do 31. marca 1968.

114. Inštrukcia ministerstiev spravodlivosti, zdravotníctva, vnútra, školstva a kultúry a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia zo 7. júna 1965 č. 734/1965 - L-MS, ktorou sa upravuje postup pri výkone rozhodnutí o výchove maloletých detí - por. č. 4/1965 Zbierky smerníc a oznámení Ministerstva spravodlivosti, čiastka 6-7/1965.

115. Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 15. júla 1965 č. 31 261/65-HS o výchove učňov odboru kuchár (1551) v zariadeniach spoločného stravovania detí a mládeže - Vestník MŠK roč. 1965, str. 210.

116. Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 5. novembra 1965 č. 43 946/65-III/4c o hospodárskom zabezpečení zahraničných študentov, vedeckých ašpirantov a účastníkov postgraduálneho štúdia - Vestník MŠK roč. 1965, str. 344.

117. Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 1. decembra 1965 č. 49 770/65-III/4b, pre určenie povinností učiteľov vysokých škôl - Vestník MŠK roč. 1965, str. 373 v znení priamej inštrukcie z 24. februára 1966 č. 9026/66-III/2c a priamej inštrukcie zo dňa 28. januára 1967 č. 11 120/66-III/1b.

118. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 1. decembra 1965 č. 49 773/65-II/2 o pracovnom čase učňov a zamestnávaní učňov v dobe školských prázdnin v odborných učilištiach a učňovských školách - Vestník MŠK roč. 1965, str. 349.

119. Úprava ministrov školstva a kultúry a národnej obrany zo dňa 6. decembra 1965 č. 51 000/65-E I/1, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl v znení úprav ministrov školstva a kultúry a národnej obrany z 19. apríla 1966 č. 15 200/66-E I/1 a v znení opravy z 10. januára 1966 č. 3242/66-E I/1 - Vestník MŠK roč. 1965, str. 365 a Vestník MŠK roč. 1966, str. 90 a 9.

120. Smernice Ministerstva školstva a kultúry zo 6. decembra 1965 č. 51 001/65-E I/1 k platovému poriadku pre učiteľov vysokých škôl v znení smerníc Ministerstva školstva a kultúry zo 7. novembra 1966 č. 43 100/66-E I/1 - Vestník MŠK roč. 1965, str. 367 a Vestník MŠK roč. 1966, str. 253.

121. Zásady pre určovanie štipendií riadnym vedeckým ašpirantom - por. č. 7/1966 Vestníka MŠK (okrem bodu 7).

122. Smernice pre štúdium na literárno-dramatickom odbore ľudových škôl umenia - por. č. 20/1966 Vestníka MŠK. Platia len do 31. augusta 1968.

123. Učebný plán pre štúdium pri zamestnaní na stredných všeobecnovzdelávacích školách - por. č. 36/1966 Vestníka MŠK.

124. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 12. januára 1966 č. 53 371/1965-E I/1 o čiastkovej platovej úprave pri niektorých funkciách neučiteľského aparátu vysokých škôl.

125. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 20. januára 1966 č. 4768/66-III, ktorou sa vydávajú zásady pre zvýšenie starostlivosti o absolventov vysokých škôl a stredných odborných škôl - Vestník MŠK roč. 1966, str. 27.

126. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 5. februára 1966 č. 7127/66-E I/1 o platnosti predpisov vydaných Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na vykonanie Zákonníka práce v poľnohospodárskych a lesníckych organizáciách v pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry.

127. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 13. apríla 1966 č. 18 200/66-E I o skrátení pracovného času na 44 hodín týždenne.

128. Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 10. mája 1966 č. 20 535/66-E I/1 k Zákonníku práce - Vestník MŠK roč. 1966, str. 101. Platia aj v pôsobnosti Ministerstva
kultúry a informácií.

129. Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 30. mája 1966 č. 23 613/66-E II/2 pre činnosť vysokých škôl a ich účelových zariadení podľa § 5 ods. 2 zákona o vysokých školách - Vestník MŠK roč. 1966, str. 137.

130. Úprava Ministerstva školstva a kultúry zo 7. júna 1966 č. 25 200/66-E I, ktorou sa vydáva nomenklatúra funkcií a funkčných platov ekonomicko-právnych pracovníkov vysokých škôl.

131. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 9. septembra 1966 č. 35 200/66-VE/2 o zmenách mzdových a pracovnoprávnych predpisov vyplývajúcich zo Zákonníka práce - Vestník MŠK roč. 1966, str. 213. Platí aj v pôsobnosti Ministerstva kultúry a informácií.

132. Zásady z 19. decembra 1966 č. 50 652/66 pre odchýlky od hranice 3 000 Kčs pre základné prostriedky v pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry - Vestník MŠK roč. 1967, str. 16. Platia aj v pôsobnosti Ministerstva kultúry a informácií.

XIII. ministerstva kultúry a informácií:

1. Úprava ministra informácií a osvety z 24. mája 1951 č. 51 405/51 o rozmnožovaní hudobných rukopisov pre vlastnú potrebu autorov. Platí len do 31. decembra 1968.

2. Smernice Štátneho úradu pre cirkevné veci z 25. júna 1952 č. 3763/52-II o vydávaní pastierskych listov, obežníkov, inštrukcií, pastoračných listov a iných prejavov.

3. Opatrenie Štátneho úradu pre cirkevné veci zo 17. marca 1953 č. 2299/53-I/1-Č o nadáciách, účelových majetkoch a fondoch cirkví a náboženských spoločností.

4. Smernice Štátneho úradu pre cirkevné veci zo 14. decembra 1953 č. ŠÚC 13 483/53 pre priznávanie štipendií bohoslovcom.

5. Smernice Štátneho úradu pre cirkevné veci z 19. mája 1955 č. 4874/55-I/1 o udeľovaní štátneho súhlasu pre výkon duchovenskej činnosti - určenie náplne v znení úpravy z 30. mája 1955 č. 5242/55-I/1.

6. Smernice Štátneho úradu pre cirkevné veci a Ministerstva zdravotníctva z 19. mája 1956 č. 3862/56-II/3 o vykonávaní náboženských úkonov v zdravotníckych ústavoch.

7. Smernice Ministerstva školstva a kultúry zo 16. apríla 1957 č. 21 791/57 S/3-MŠK pre prijímacie konanie na bohoslovecké fakulty.

8. Podmienky odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby a spôsob jej osvedčenia zo 6. októbra 1958 č. 27 106/1958 Školské zvesti ročník 1958, str. 254. Platia len na Slovensku.

9. Podmienky odbornej spôsobilosti pracovnej umelecko-remeselnej práce a spôsob jej osvedčenia z 19. decembra 1958 č. 26 813/1958-C-II/3, Školské zvesti roč. 1958, str. 217. Platia len na Slovensku.

10. Smernice Ministerstva školstva a kultúry pre vyraďovanie (škartáciu) písomností v pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry - por. č. 32/1960 Vestníka MŠK v znení por. č. 53/1960 Vestníka MŠK. Platia aj v pôsobnosti Ministerstva školstva.

11. Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 1. júna 1960 č. 20 890/60-E I/2 o poskytovaní náhrad cestovného a o poskytovaní stravy a ubytovania hudobníkom z povolania v znení úpravy Ministerstva školstva a kultúry z 5. mája 1964 č. 18 949/64-VE/2 - Vestník MŠK roč. 1961, str. 132.

12. Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 20. septembra 1962 č. 38 369/62-V/1 pre prácu inšpektorov kultúry - Vestník MŠK roč. 1962, str. 332.

13. Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 2. marca 1966 č. 9578/66-V-2 pre prevod pamiatkových objektov do správy krajských stredísk štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody - Vestník MŠK roč. 1966, str. 65.

14. Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 23. mája 1966 č. 22 333/66-VE/2 o organizácii prechodu na 44-hodinový týždenný pracovný čas v priamo riadených kultúrnych organizáciách.

XIV. ministerstva poľnohospodárstva a výživy:

1. Smernice pre výber a zápis hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec do plemenných kníh - por. č. 23/1954 Vestníka MP.

2. Smernice pre jednotné označenie hovädzieho dobytka tetovaním do ušníc - por. č. 31/1954 Vestníka MP. Platia len do doby, keď nadobudne účinnosť nový zákon o plemenárstve.

3. Pokyny pre organizáciu zveľaďovacích opatrení v chove hovädzieho dobytka - por. č. 155/1958 Vestníka MP (por. č. 159/1958 Vestníka Povereníctva pôdohospodárstva). Platia len do doby, keď nadobudne účinnosť nový zákon o plemenárstve.

4. Pokyny pre uznanie rozmnožovacích chovov hydiny a pre úžitkové kríženie sliepok - por. č. 156/1958 Vestníka MP (por. č. 166/1958 Vestníka Povereníctva pôdohospodárstva). Platia len do doby, keď nadobudne účinnosť nový zákon o plemenárstve.

5. Smernice pre prvotné označenie teliat v plemenných chovoch - por. č. 165/1959 Vestníka MP (por. č. 40/1959 Vestníka Povereníctva pôdohospodárstva). Platia len do doby, keď nadobudne účinnosť nový zákon o plemenárstve.

6. Smernice pre bonitáciu plemenného hovädzieho dobytka - por. č. 39/1960 Vestníka MP. Platia len do doby, keď nadobudne účinnosť nový zákon o plemenárstve.

7. Smernice o vyraďovaní (škartácii) písomností - por. č. 51/1960 Vestníka MP v znení dodatku por. č. 65/1962 Vestníka MP.

8. Smernice pre výber a zápis hovädzieho dobytka do plemenných kníh - por. č. 93/1960 Vestníka MP. Platia len do doby, keď nadobudne účinnosť nový zákon o plemenárstve.

9. Úprava odmeňovania strážnikov a vrátnikov - por. č. 85/1961 Vestníka MP.

10. Mzdové podmienky členov závodných stráží - por. č. 86/1961 Vestníka MP.

11. Vzorové stanovy melioračných družstiev - por. č. 103/1961 Vestníka MP (okrem úvodnej časti).

12. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 15. júna 1961 č. 231-65 137/61 o úprave platových pomerov odborných zamestnancov veterinárnych zariadení (platový poriadok) a úpravy z 15. júna 1961 č. 231-65 139/61, ktorou sa vydávajú smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na vykonanie platovej úpravy a prémiovanie odborných zamestnancov veterinárnych zariadení, zo 17. mája 1966 č. PaM-101-846/1966 o zaradení prác so zárodkami antraxu medzi vysoko virulentné nákazy, zo 6. decembra 1955 č. PaM III/246 755/55 o nebezpečnostnom príplatku zamestnancom pracujúcim v prostredí, v ktorom je mimoriadne ohrozené ich zdravie.

13. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 15. júna 1961 č. 231-65 141/1961, ktorou sa vydáva úprava platových pomerov administratívnych a pomocných zamestnancov veterinárnych zariadení, a úpravy z 15. júna 1961 č. 231-65 142/1961, ktorou sa vydávajú pokyny Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na vykonanie platovej úpravy administratívnych a pomocných zamestnancov veterinárnych zariadení, z 8. januára 1966 č. PaM-165 876/65, ktorou sa vykonáva zmena nomenklatúry funkcií administratívnych a pomocných zamestnancov veterinárnych zariadení.

14. Smernice pre hodnotenie chovných kráv a jalovíc na nákupných trhoch - por. č. 87/1962 Vestníka MP v znení por. č. 67/1963 Vestníka MP. Platia len do doby, keď nadobudne účinnosť nový zákon o plemenárstve.

15. Smernice o vedení evidencie výdaja krmív zo štátnych fondov - por. č. 104/1962 Vestníka MP.

16. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 1. júla 1962 č. 60 400/62-43 o veterinárnej starostlivosti v chovoch zvierat v znení smerníc por. č. 75/1965 Vestníka MP - Zmeny a doplnky ustanovení časti II (O tuberkulóze a brucelóze hovädzieho dobytka).

17. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 13. septembra 1962 č. PaM-40 231/1962 o zavedení novej mzdovej úpravy pre vodičov a závozníkov cestných motorových vozidiel a úpravy z 13. septembra 1962 č. PaM 40 234/1962, ktorou sa vydávajú vykonávacie smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva k vyhláške ministra dopravy a spojov č. 42/1962 Zb., zo dňa 1. februára 1966 č. PaM-164 029/1965 o niektorých zmenách vo vyhláške ministra dopravy a spojov o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov - por. č. 14/1966 Vestníka Ministerstva poľnohospodárstva a úprava o odmeňovaní vodičov a závozníkov cestných motorových vozidiel (pokyn na zrušenie výkonnostného príplatku a prílohy č. 3 k vyhláške č. 42/1962 Sb.) - Vestník Ministerstva poľnohospodárstva, čiastka 13/1967.

18. Úprava Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov zo 7. júna 1963 č. 189/63-63 o odmeňovaní pracovníkov za distribúciu a stáčanie kyselín v znení úpravy z 28. februára 1964 č. 67/64-43.

19. Úprava Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov z 11. júna 1963 č. 197/63-63 o odmeňovaní inštruktorov-selekcionárov.

20. Úprava Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov z 21. júna 1963 č. 207/1963-63 o zvýšení osobnej hmotnej zainteresovanosti na včasnej vykládke a nakládke železničných vagónov v znení úpravy z 23. decembra 1964 č. 385/64-43.

21. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o užívaní poľnohospodárskej pôdy pri prevodoch JRD do štátnych poľnohospodárskych organizácií - por. č. 1/1964 Vestníka MP.

22. Pokyny o používaní poľovnícky použiteľných psov, o ich kvalifikácii a počte pre jednotlivé poľovné revíry - por. č. 16/1964 Vestníka MP.

23. Smernice pre poskytovanie ochranných odevov, pomôcok a o vybavovaní spoločenských zariadení - 1964 - por. č. 98/1964 Vestníka MP.

24. Pokyny pre odmeňovanie za prácu v JRD (vrátane sústavy peňažného odmeňovania za prácu v JRD) - por. č. 99/1964 Vestníka MP a úpravy z 31. mája 1963 č. 101 703/1963 o zásadách odmeňovania práce za vykošarované plochy v JRD a o úprave odmien členov JRD pracujúcich v melioračných družstvách - por. č. 101/1964 Vestníka MP.

25. Pokyny pre úžitkové kríženie ošípaných - por. č. 132/1964 Vestníka MP. Platia len do doby, keď nadobudne účinnosť nový zákon o plemenárstve.

26. Vzorový pracovný a rokovací poriadok a vypracovanie pracovných a rokovacích poriadkov JRD - por. č. 133/1964 Vestníka MP v znení por. č. 111/1965 Vestníka MP.

27. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo 4. apríla 1964 č. PaM-93 318/1964 o zavedení novej mzdovej úpravy pre vodičov cestných motorových vozidiel v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a úprava zo 4. apríla 1964 č. PaM-54 736, ktorou sa vydávajú pokyny na vykonanie úpravy Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva zo 4. apríla 1964 č. 93 318/1964 o zavedení novej mzdovej sústavy pre vodičov cestných motorových vozidiel v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

28. Opatrenie Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov z 9. apríla 1964 č. 27/64-43/4 na prehĺbenie hmotnej zainteresovanosti majstrov a pracovníkov im na roveň postavených v znení úpravy zo 7. júna 1966 č. 139/1966-43.

29. Úprava platových pomerov pracovníkov v automatizácii so samočinnými počítačmi zo 17. júla 1964 č. PaM-126 813/64 v znení úpravy z 21. februára 1966 č. PaM-52 553/66.

30. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 31. decembra 1964 č. PaM-54 994/64 o úprave platových pomerov pracovníkov strojových počtovníckych staníc v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

31. Pokyny o štátnom odbornom dozore nad technickým stavom strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve a nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s týmito strojmi a zariadeniami - por. č. 54/1965 Vestníka MP.

32. Dohoda o úprave archívnej služby na orgánoch a organizáciách Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva - por. č. 88/1965 Vestníka MP.

33. Prémiový poriadok pre odborných pracovníkov okresných veterinárnych zariadení a veterinárnych stredísk Ústredného štátneho veterinárneho ústavu z 15. februára 1965 č. PaM-52 518/1965 a úpravy z 15. februára 1965 č. PaM 52 519/1965, ktorou sa vydávajú smernice na vykonanie prémiového poriadku pre odborných pracovníkov okresných veterinárnych zariadení a veterinárnych stredísk Ústredného štátneho veterinárneho ústavu, z 12. júla 1965 č. PaM 52 613, ktorou sa ustanovujú zásady pre priznávanie a výplaty cieľových odmien pracovníkov veterinárnej služby za ozdravenie hovädzieho dobytka od tuberkulózy v okrese.

34. Platová úprava pre prevádzkovo-technických pracovníkov účelových hospodárstiev výskumných ústavov a poľnohospodárskych a lesníckych staníc z 2. augusta 1965 č. PaM-52 660/65 v znení úpravy z 22. septembra 1965 č. PaM-52 704/65, ktorou sa dopĺňa platová úprava pre technických pracovníkov účelových hospodárstiev výskumných ústavov a staníc v poľnohospodárstve.

35. Úprava z 28. decembra 1965 č. 58 680/1965 o zásadách odmeňovania vedúcich pracovníkov v JRD a vykonávacie smernice z 5. januára 1966 č. 58 201/1966 k novej sústave odmeňovania vedúcich pracovníkov JRD.

36. Príkaz Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 31. decembra 1965 č. PaM 52 759/65 na zabezpečenie úloh na vykonanie Zákonníka práce v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Vestník MP ročník 1966, príloha čiastky 9.

37. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 31. decembra 1965 č. PaM 52 764/1965 o mzdových pomeroch manuálnych pracovníkov v podnikoch a organizáciách v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Vestník MP roč. 1966, príloha čiastky 9. Platí len pre rozpočtové organizácie rezortu.

38. Pokyny Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 16/65-43 na uplatnenie Zákonníka práce.

39. Vodné značky a ich zabezpečenie pri malých vodných nádržiach a rybníkoch - por. č. 16/1966 Vestníka MP.

40. Opatrenie na rozvoj chovu včiel - odsek 1 - por. č. 24/1966 Vestníka MP.

41. Pokyny pre zvýšenie starostlivosti o absolventov vysokých a stredných odborných škôl, nastupujúcich v organizáciách v odvetviach poľnohospodárstva a vodného hospodárstva - 1966 - por. č. 35/1966 Vestníka MP.

42. Náhrady za niektoré úkony veterinárnej služby - výmer G 6 - por. č. 46/1966 Vestníka MP.

43. Rozhodnutie Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 31. januára 1966 č. PaM 52 520/1966 o určení stupníc mzdových taríf pre manuálnych pracovníkov pri ťažbe rašeliny a výrobe humusových technických hnojív a úprava z 31. januára 1966 č. PaM 52 521/1966, ktorou sa vydávajú smernice Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva o odmeňovaní manuálnych pracovníkov pri ťažbe rašeliny a výrobe humusových technických hnojív.

44. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 23. februára 1966 č. PaM 52 543/1966 o odmeňovaní manuálnych pracovníkov pri výkupe, balení a úprave chmeľu, výstavbe chmeľových sušiarní a nosných konštrukcií.

45. Smernice Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov z 30. marca 1966 č. 338/66-04 pre starostlivosť o výchovu, vzdelávanie a zamestnávanie mládeže v pracovnom pomere v podnikoch a organizáciách Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov.

46. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 28. apríla 1966 č. PaM 52 558/1966 o vydaní katalógu a mzdových stupníc pre technicko-hospodárskych pracovníkov výrobných poľnohospodárskych správ.

47. Úprava predsedu Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov z 30. apríla 1966 č. 11P/1966 o mzdových podmienkach pracovníkov v podnikoch a závodoch Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov vrátane príloh (základný predpis pre mzdy D, OP, THP) v znení úpravy z 10. apríla 1967 č. 74/67-43.

48. Úprava Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov zo 6. septembra 1966 č. 213/66-43 o odmeňovaní sprievodcov dobytka.

49. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 1. novembra 1966 č. Les 64 566 o prejednávaní štatistických výkazov, plánov a vedenia evidencie na úseku poľovníctva.

XV. ministerstva lesného a vodného hospodárstva:

1. Smernice Hlavnej správy lesného hospodárstva o zásadách prenájmu pozemkov od jednotiek Hlavnej správy lesného hospodárstva a chovu dobytka a domáceho zvieratstva - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1957, čl. 46.

2. Smernice o organizácii lesných brigád a pracovných a mzdových podmienkach brigádnikov pracujúcich v lesných závodoch - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1958, čl. 20 v znení doplnku - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1960, čl. 57.

3. Smernice pre vedenie pozemkovej evidencie štátnych lesov - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1958, čl. 72 v znení smerníc - Zbierky pokynov štátnych lesov roč. 1959, čl. 26; ročník 1959, čl. 83 a ročník 1961, čl. 35. Platia len do 30. júna 1968.

4. Úpravy Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 22. júna 1959 č. 141-73 453/59 a z 27. júna 1959 č. 141-76 565/1959 o schválení tarifných kvalifikačných katalógov a pre používanie tarifného kvalifikačného katalógu a priznávanie kvalifikačných tried v lesnom hospodárstve v znení dodatkov v Zbierke pokynov štátnych lesov roč. 1960, čl. 75, roč. 1965, čl. 47 a roč. 1966, čl. 35.

5. Úprava ministra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 27. júna 1959 č. 141-76 570/1959 o zavedení a používaní výkonových noriem pre práce pestovateľskej činnosti v znení úprav z 24. decembra 1966 č. 45 512/1961-SLH/EO-1966 a z 24. decembra 1966 č. 45 572/1881-SLH/EO-1966.

6. Úprava ministra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 27. júna 1959 č. 141-76 571/1959 o zavedení výkonových noriem a úkolových sadzieb pre drevorubačské práce v znení úprav z 27. júna 1959 č. 141-76 572/1959, zo 14. septembra 1960 č. 58 428/6814-51/60 a z 28. septembra 1960 č. 58 247/5921-51/60 a úpravy v Zbierke pokynov štátnych lesov roč. 1964 čl. 16.

7. Úprava ministra poľnohospodárstva z 20. februára 1960 č. 1161/42 890-51/1960 o zavedení výkonových noriem a úkolových sadzieb pre prácu s drevom na skladoch lesnej prvovýroby.

8. Smernice pre zabezpečenie a evidenciu výskumných plôch - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1961, čl. 24.

9. Skúšobný poriadok pre vykonávanie skúšky pre odborných lesných hospodárov - por. č. 109/1961 Vestníka MP. Platí iba článok 1, 7, 8, 9, 10, 11.

10. Prvotná evidencia a obeh dokladov v štátnych lesoch - brožúra Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z roku 1961 a zmeny uvedené v brožúrach z roku 1963 a 1966.

11. Smernice pre rozvrh, vyznačovanie, taxáciu a sortimentáciu ťažobného fondu - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1963, čl. 61 v znení roč. 1964 čl. 68.

12. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ústredného výboru odborového sväzu pracovníkov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre prepožičiavanie „čestných odznakov" za jazdy bez dopravných nehôd a závad v cestnej automobilovej doprave lesného hospodárstva - Zbierka pokynov štátnych lesov - roč. 1963, čl. 64.

13. Zásady pre vykonávanie odbornej správy v lesoch spravovaných vlastnými lesnými hospodármi - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1964, čl. 65.

14. Rezortný zoznam zamestnaní zaradených do druhej pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia z 15. augusta 1964 č. P-38 457/1964-Ek. Platí len na Slovensku.

15. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 31. decembra 1964 č. PaM-54 994/1964 o úprave platových pomerov pracovníkov strojových počtovníckych staníc v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

16. Skúšky pre odborných lesných hospodárov - výnimka z vyhlášky č. 17/1961 Zb. - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1965, čl. 23. Platia len do 31. decembra 1968.

17. Úprava Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasuje platnosť jednotných výkonových noriem pre odkôrovanie dreva v drevoskladoch v organizáciách Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1965 čl. 25.

18. Úprava ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasuje platnosť jednotných výkonových noriem pre približovanie dreva ručne a lanovkami v organizáciách Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1965, čl. 51.

19. Smernice pre činnosť vodohospodárskych orgánov a orgánov hygienickej a protiepidemickej služby pri zabezpečovaní havarijných stavov v akosti povrchových vôd - por. č. 5/1965 Zbierky smerníc pre národné výbory. Platia len do doby, keď nadobudne účinnosť nový zákon o vodnom hospodárstve.

20. Smernice pre obhospodarovanie poľovných a rybárskych revírov v ochrannom pásme Tatranského národného parku z 8. septembra 1965 č. P-2 106/1965-LH. Platia len na Slovensku.

21. Smernice pre obhospodarovanie chránených poľovných oblastí Sitno a Poľana z 11. septembra 1965 č. P-5 909/1965-LH. Platia len na Slovensku.

22. Príkaz ministra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva z 31. decembra 1965 č. PaM-52 759/1965 o zabezpečení úloh na vykonanie Zákonníka práce v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Vestník Ministerstva poľnohospodárstva roč. 1966, príloha čiastky 9.

23. Úprava ministra poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorou sa vyhlasuje platnosť jednotných noriem pre približovanie (sústredenie) dreva koňmi v organizáciách Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1966, čl. 21 a doplňujúce smernice Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - správy lesného hospodárstva o odmeňovaní pracovníkov pri sústredení dreva koňmi - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1966, čl. 22.

24. Zmeny v smerniciach o hospodárskej úprave lesov registrovaných v čiastke 11/1962 Zb. - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1966, čl. 24.

25. Smernice pre vedenie prehľadov lesného fondu na okresných národných výboroch - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1966 čl. 49. Platia len do 30. júna 1968.

26. Smernice o náhradách pracovníkom štátnych lesov pri výkone poľovníctva - Zbierka pokynov štátnych lesov roč. 1966, čl. 51.

XVI. Ústrednej správy energetiky:

1. Smernice č. 4 zo 17. januára 1966 na vykonávanie Zákonníka práce.

2. Úprava č. 4 z 12. augusta 1966 o opatreniach na zavádzanie skráteného pracovného času v odvetví energetiky.

XVII. Ústrednej správy geodézie a kartografie:

1. Smernice Ministerstva techniky zo dňa 10. júla 1950 č. 4318/50-V/3 pre vyhotovenie výškopisných plánov na polohopisnom podklade katastrálnej mapy v znení úpravy Ministerstva stavebníctva zo 17. decembra 1952 č. 964-36-Mer. 4/52.

2. Nivelačná inštrukcia Ministerstva techniky č. 13 000/50-V/2 pre práce v československej jednotnej nivelačnej sieti. Platia len do 30. júna 1968.

3. Návod pre prácu v československej jednotnej nivelačnej sieti vydaný Ústrednou správou geodézie a kartografie pod č. 241-330.4-14 520/56 z januára 1957 v znení dodatku č. 1 k nivelačnému návodu č. 221-330.4-9219/58 z 15. septembra 1958, dodatku č. 2 z 28. marca 1960 č. 221-330.4-864/60 a dodatku č. 3 z 8. októbra 1960 č. 221-330.4-10 011/60 vrátane príloh k tomuto návodu č. 221-330.4-524/58. Platia len do 30. júna 1968.

4. Smernice ÚSGK pre vyraďovanie (škartáciu) písomností v rezorte ÚSGK z 18. januára 1967 č. 021-911-392/57.

5. Smernice ÚSGK z októbra 1957 č. 221-330.3-10 500/57 pre revíziu a údržbu trigonometrických a zhusťovacích bodov, dodatok č. 1. Platia len do 31. decembra 1968.

6. Inštrukcia ÚSGK zo 6. decembra 1957 č. 221-331.0-12 400/57 pre mapovanie v mierkach 1 : 10 000 a 1 : 5 000, prvý diel (topografická inštrukcia v znení úprav ÚSGK č. 221-331.3-1200/61 a úpravy zo 17. marca 1961 č. 221-331.3-3001/61 v znení doplnku č. 221-331.3-7447/63.

7. Úprava ÚSGK z 24. februára 1958 č. 231-338.01-13 496/57 „topografická mapa 1:10 000 a 1:5 000 - názvoslovie".

8. Smernice ÚSGK z 2. apríla 1958 č. 3531/58-023-23 pre riadenie a organizáciu vynálezcovstva a zlepšovateľstva a pre prácu v odbore vynálezov a zlepšovacích návrhov v znení úpravy z 8. októbra 1960 č. 9307/60-211-230.

9. Smernice ÚSGK z júna 1958 č. 221-330.0-4475/58 pre vyhotovovanie nivelačných údajov vo „výškovom baltskom systéme - po vyrovnaní". Platia len do 30. júna 1968.

10. Smernice ÚSGK z júla 1958 č. 221-330.2-7000/58 pre zriaďovanie a evidenciu zhusťovacích a pomocných bodov v znení úpravy ÚSGK z 26. mája 1965 č. 212-330.2-4236/65. Platia len do 31. decembra 1969.

11. Smernice ÚSGK z 27. mája 1959 č. 221-330.4-4930/59 pre prevod výšok čs. jednotnej nivelačnej siete III. poriadku a podrobných nivelačných sietí do výškového baltského systému - po vyrovnaní v znení úpravy ÚSGK z 25. apríla 1960 č. 221-330.4-2443/60. Platia len do 30. júna 1968.

12. Úprava ÚSGK z 11. augusta 1959 č. 221-330.4-5650/59 pre prevod na výškový baltský systém po vyrovnaní. Platí len do 30. júna 1968.

13. Smernice ÚSGK zo 16. novembra 1959 č. 221-331.5-8927/59 pre údržbu topografickej mapy v mierke 1 : 10 000.

14. Inštrukcia ÚSGK z decembra 1959 č. 221-336-6236/59 pre mapovanie v mierkach 1:10 000 a 1:5 000, druhý diel (fotogrammetrická inštrukcia) v znení úprav ÚSGK zo dňa 27. marca 1962 č. 221-336-3060/62 a z 22. augusta 1963 č. 212-331.3-142/63.

15. Inštrukcia ÚSGK z 31. decembra 1959 č. 221-330.4-10 920/59 pre zostavovanie katalógov nivelačných bodov v znení úpravy ÚSGK zo 6. januára 1962 č. 221-330.4-234/62.

16. Úprava ÚSGK č. 221-331.4-11 000/59 dohodnuté značky topografických máp v mierkach 1 : 10 000 a 1 : 5 000".

17. Smernice ÚSGK z 20. júla 1960 č. 232-339.60-6173/60 pre distribúciu máp vykonávanú ústavmi geodézie a kartografie.

18. Úprava ÚSGK z 23. septembra 1960 č. 221-331.3-8765/60 „Základné intervaly vrstevníc v mape 1 : 10 000".

19. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a ÚSGK z 10. decembra 1960 č. 222-334.1-331/61 pre vedenie pozemkovej evidencie lesných závodov. Platia len do 31. decembra 1968.

20. Pokyny ÚSGK z 15. mája 1961 č. 221-330.4-4882/61 na zostavovanie katalógov nivelačných bodov v poddolovaných územiach. Platia len do 30. júna 1968.

21. Úprava predsedu ÚSGK z 31. júla 1961 č. 7233/61-13-352 o mzdových podmienkach členov závodných stráží.

22. Úprava predsedu ÚSGK z 31. júla 1961 č. 8116/61-13-352 o úprave odmeňovania strážnikov a vrátnikov.

23. Smernice ÚSGK zo 6. mája 1962 č. 221-330.2-3434/62 pre revíziu a údržbu trigonometrických bodov v znení úpravy ÚSGK z 29. decembra 1963 č. 212-330.2-11 625/63.

24. Pokyny ÚSGK zo 7. júla 1962 č. 6353/62-013-830 o odovzdávaní a prevzatí funkcie - Vestník ÚSGK roč. 1962, por. č. 19.

25. Úprava ÚSGK z 13. novembra 1962 č. 11 173/62-13-352 o zavedení úpravy mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel v znení úpravy ÚSGK zo 4. mája 1966 č. 4819/66-13-352.

26. Smernice ÚSGK z 20. júna 1963 č. 23-338.9-3100/63 pre obnovu máp - JEP reprodukciou v súvislom zobrazení v znení úprav ÚSGK z 23. júna 1964 č. 23-338.9-6655/64 a z 10. marca 1965 č. 23-338.9-1723/65.

27. Smernice ÚSGK zo septembra 1963 č. 212-330.2-9966/63 pre založenie a vedenie dokumentácie triangulačných údajov v trojstupňových pásoch Gaussovho zobrazenia v súradnicovom systéme 1942 v znení úpravy ÚSGK zo 4. augusta 1965 č. 212-330.2-7520/65.

28. Smernice ÚSGK z 15. novembra 1963 č. 222-338.9-8550/63 pre kontrolnú, korektorskú a revíznu činnosť pri výrobe kartografických diel vydávaných v rezorte ÚSGK.

29. Smernice ÚSGK z 20. novembra 1963 č. 222-338.01-11 130/63 „Zásady pre opakované vydania uličných máp miest v mierke 1 : 10 000".

30. Inštrukcia ÚSGK z januára 1964 č. 212-338.01-13 780/63 pre mapovanie v mierkach 1:10 000 a 1:5 000, tretí diel (kartografická inštrukcia).

31. Smernice ÚSGK z 23. januára 1964 č. 23-334.1-10/64 pre údržbu operátov evidencie nehnuteľností - časť A (vyšetrovanie zmien) v znení dodatkov ÚSGK z 29. mája 1965 č. 23-334.1-4556/65 a z 26. januára 1966 č. 23-334.1-13 855/65.

32. Smernice ÚSGK z 13. februára 1964 č. 23-334.1-400/64 pre zakladanie a údržbu evidencie nehnuteľností - časť B (práce v kancelárii) v znení úprav ÚSGK z 28. mája 1964 č. 23-334-5 995/64, zo 7. októbra 1965 č. 23-334-3434/65 a z 3. augusta 1967 č. 23-334-3144/67.

33. Smernice ÚSGK zo 17. februára 1964 č. 222-338.05-4444/63 pre tvorbu a vydanie máp správneho rozdelenia okresov v mierke 1 : 200 000.

34. Smernice ÚSGK z 26. februára 1964 č. 23-335.1-1200/64 o evidencii chmeľníc.

35. Smernice ÚSGK z 28. februára 1964 č. 23 335.2-400/64 o evidovaní chránených území, chránených objektov a ochranných pásiem na úseku štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v služobných mapách a pozemkových operátoch stredísk geodézie.

36. Úprava ÚSGK z 13. marca 1964 č. 23-337-2018/64 „Triedenie a odovzdávanie archívnych materiálov stredísk geodézie do rezortných, štátnych a okresných archívov" v znení úpravy ÚSGK z 13. mája 1966 č. 23-337-4958/66.

37. Smernice ÚSGK z 18. mája 1964 č. 212-330.4-4646/64 pre doplňovanie katalógov nivelačných bodov.

38. Úprava ÚSGK z 21. mája 1964 č. 23-334.6-4800/64 „Cudzinci - nahliadanie do evidencie nehnuteľností a vydávanie odpisov".

39. Pokyny ÚSGK z 13. júna 1964 č. 23-334.1-6216/64 „Zápisy nehnuteľností, ktoré sú v správe alebo užívaní Ministerstva národnej obrany". Platia len do 30. júna 1968.

40. Smernice ÚSGK zo 6. júla 1964 č. 23-743-6214/64 „Bezplatné vyhotovovanie kópií, odpisov a výpisov z evidencie nehnuteľností" v znení úpravy ÚSGK zo 14. júla 1964 č. 23-743-7994/64.

41. Úprava ÚSGK zo 6. júla 1964 č. 23-334.1-7420/64 „Pokyny na evidenciu pozemkov, ktoré sú v správe MNO". Platí len do 30. júna 1968.

42. Úprava ÚSGK z 10. júla 1964 č. 7781/64-13-356 o určení paušálnej náhrady podľa § 27 vyhlášky č. 100/1964 Zb.

43. Smernice ÚSGK z decembra 1964 č. 23-337-13 000/64 pre geodetickú a kartografickú dokumentačnú službu v pôsobnosti ÚSGK, I. diel (Organizácia a dokumentačné fondy) v znení úpravy ÚSGK z 19. júla 1967 č. 12-337-4700/67.

44. Smernice ÚSGK z decembra 1964 č. 23-337-13 001/64 pre geodetickú a kartografickú dokumentačnú službu v pôsobnosti ÚSGK, II. diel (Pokyny pre dokumentačné práce) v znení úpravy ÚSGK z 19. júla 1967 č. 12-337-4700/67.

45. Smernice ÚSGK zo 4. januára 1965 č. 222-338.03-13 700/64 pre údržbu Základnej mapy ČSSR v mierke 1 : 50 000 v znení úpravy ÚSGK z 8. októbra 1965 č. 222-33 803-10 555/65.

46. Úprava ÚSGK zo 4. januára 1965 č. 222-338.03-13 770/64 „Zásady pre tvorbu a vydanie základnej vodohospodárskej mapy ČSSR v mierke 1 : 50 000".

47. Smernice ÚSGK z 21. decembra 1964 č. 23-333.1-13 900/64 pre geodetické práce v investičnej výstavbe.

48. Úprava ÚSGK zo 6. apríla 1965 č. 212-330.0-2050/65 o geodetických systémoch - záväzné názvy a skratky.

49. Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti a ÚSGK z 11. júna 1965 č. 482/1965-org. odb. MS a č. 23-334-6510/65 ÚSGK o spolupráci štátnych notárstiev s orgánmi geodézie pri zakladaní a vedení evidencie nehnuteľností - Zbierka inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti roč. 1965 č. 4, čiastka 5-7.

50. Smernice ÚSGK a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 31. júla 1965 č. 23-335.1-8423/65 pre zakladanie a vedenie podnikovej evidencie pozemkov v socialistických poľnohospodárskych závodoch v znení úprav ÚSGK z 30. septembra 1965 č. 23-335.1-9300/65, z 18. októbra 1965 č. 23-335.1-10 656/65 a zo 6. novembra 1965 č. 23-335.1-11 654/65.

51. Úprava ÚSGK z 8. októbra 1965 č. 23-337-10 200/65 „Pokyny pre založenie všeobecných dokumentácií v strediskách geodézie".

52. Úprava ÚSGK z 27. októbra 1965 č. 214-217-10 900/65 „Tlačivá geodetickej a kartografickej služby" v znení úpravy ÚSGK č. 214-217-2717/66. Platí do 31. decembra 1968.

53. Smernice ÚSGK z 10. novembra 1965 č. 10 773/65-122-411.0 pre vykonávanie inventarizácií hospodárskych prostriedkov v rezorte ÚSGK. Platia len, pokiaľ ustanovujú lehoty pre vykonávanie periodických inventarizácií.

54. Úprava ÚSGK z 29. decembra 1965 č. 222-338.03-12 972/65 „Zásady pre tvorbu, vydanie a distribúciu základnej mapy okresov ČSSR" v mierke 1 : 50 000 v znení úpravy ÚSGK z 25. augusta 1966 č. 8528/66-222-338.03.

55. Úprava ÚSGK z 26. januára 1966 č. 222-339.462-9997/65 „Povinné a pracovné výtlačky kartografických publikácií pre plánovanie a hospodársku výstavbu".

56. Úprava ÚSGK č. 222-338.03-1740/66 "Základná a cestná mapa ČSSR v mierke 1:50 000; zásady pre opakované vydania".

57. Smernice ÚSGK z 21. marca 1966 č. 2412/66-213-841 pre odbornú teoretickú a praktickú prípravu mládeže v pracovnom pomere.

58. Úprava ÚSGK zo 4. mája 1966 č. 212-330.2-3627/66 o výnimkách z povinnosti impregnovať drevo meračských stavieb.

59. Úprava ÚSGK z 12. mája 1966 č. 222-338.081-4870/66 „Zásady pre kartografické spracovanie a rozmnoženie máp a kartogramov komplexného prieskumu pôd ČSSR".

60. Zásady ÚSGK z 31. mája 1966 č. 5910/66-213-840 pre zvýšenie starostlivosti o absolventov vysokých a stredných odborných škôl.

61. Smernice ÚSGK z 11. júna 1966 č. 23-334-5900/66 pre miestne vyšetrovanie a obnovenie písomných operátov evidencie nehnuteľností pri technicko-hospodárskom mapovaní.

62. Smernice ÚSGK z 30. septembra 1966 č. 23-334.5-9500/66 pre údržbu evidencie nehnuteľností - časť C (sumarizačné práce).

63. Smernice ÚSGK z 12. novembra 1966 č. 23-334-7000/66 pre komplexné zakladanie evidencie nehnuteľností.

64. Úprava ÚSGK z 1. decembra 1966 č. 12 000/66-21-710 o predmetoch zaraďovaných do základných prostriedkov a drobných krátkodobých predmetov bez zreteľa na ich obstarávaciu cenu.

XVIII. Ministerstva vnútra:

1. Cvičebný poriadok požiarnikov - technický výcvik - č. PO-3507/1955.

2. Smernice Ministerstva vnútra č. PO-3135/1956 o požiarnych plánoch závodov.

3. Smernice Povereníctva vnútra z 3. júna 1957 č. PO-414/1957 - Základné normy pre prevádzku a hospodárenie s pohonnými látkami na úseku požiarnej ochrany. Platia len na Slovensku.

4. Smernice Povereníctva vnútra z 20. júna 1957 č. PO-447/1957 - Vzorové požiarne a poplachové plány. Platia len na Slovensku.

5. Funkčné povinnosti príslušníkov verejných požiarnych jednotiek z povolania - č. PO-1649/1957 z 15. augusta 1957.

6. Bojový poriadok požiarnych jednotiek - č. PO-1827/1957.

7. Smernice Ministerstva vnútra č. PO-1851/1957 pre vykonávanie bojových námetových cvičení jednotkami požiarnej ochrany.

8. Smernice protiplynovej služby pre verejné požiarne útvary a verejné požiarne sbory - č. PO-447/1959.

9. Smernice Ministerstva vnútra č. PO-1638/1959 pre školenie zamestnancov závodov o požiarnej ochrane.

10. Cvičebný poriadok požiarnikov - poradový výcvik - č. PO-2862/1960.

11. Predpis o vystrojovaní príslušníkov požiarnej ochrany PO-int-III-1-č.PO-3641/1960.

12. Úprava Ministerstva vnútra z 8. novembra 1961 č. F-7635/20-1961, ktorou sa vydáva platová úprava príslušníkov verejných požiarnych útvarov a požiarnikov z povolania vo verejných požiarnych sboroch, v znení úpravy z 29. januára 1962 č. EP-90/20-1962.

13. Dočasné smernice pre vykurovanie vykurovacou naftou a ľahkým vykurovacím olejom z hľadiska požiarnej ochrany č. PO-1410/1965.

14. Smernice Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o odmeňovaní brigádnickej svojpomoci pri údržbe a opravách domového majetku - por. č. 3/1965 Zbierky smerníc pre národné výbory.

15. Smernice Ministerstva vnútra o vykonávaní Dohovoru medzi ČSSR a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva - por. č. 6/1966 Zbierky smerníc pre národné výbory.

16. Smernice Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o úhrade za dodávku tepla a teplej vody pre domy stavebných bytových družstiev a iných socialistických organizácií - por. č. 31/1966 Zbierky smerníc pre národné výbory.

XIX. ministerstva dopravy:

1. Smernice pre zriadenie požiarno-technických komisií na zabezpečenie požiarnej bezpečnosti v objektoch rezortu Ministerstva dopravy - Op 12/1957-č.ZÚ-1012/1957.

2. Pravidlá technickej prevádzky mestskej dopravy (PTP) 1958 v znení zmien a doplnkov z 12. februára 1962 č. 8207/62.

3. Smernice pre vyraďovanie (škartáciu) písomností v pôsobnosti Ministerstva dopravy Oo 9/1960 - č. 12 381/59.

4. Blokové konanie v okresných správach štátnych ciest č. MDS 27 706/1961-o.10. - Vestníka Ministerstva dopravy a spojov č. 13-14/1961.

5. Pokyny pre mostných majstrov (Tm 1)/1961.

6. Odmeňovanie pracovníkov dobrovoľných požiarnych sborov - č. 1718/62 - OZÚ-03 z 15. marca 1963.

7. Úprava ministra dopravy a spojov z 3. mája 1962 č. 5034/62 o úprave mzdových podmienok vodičov a sprievodcov autobusov, trolejbusov, električiek, vodičov pracovných vozov, vlakvedúcich a výhybkárov (stavačov výmen) električiek v podnikoch mestskej dopravy v znení č. 9557/65-10/33.

8. Inštrukcia pre inventarizáciu hospodárskych prostriedkov (MDS-HE 41)-1962, len pokiaľ ustanovuje lehoty pre vykonávanie periodických inventarizácií.

9. Smernice o organizačnom usporiadaní a vykonávaní údržby ciest (V/1)-1962.

10. Smernice o jednotnom označovaní vozidiel ČSAD-Po 3/1963 č. 14 423/63-10/3-č. 10-11 Vestníka Ministerstva dopravy 1963. Platia len do 31. augusta 1968.

11. Dočasný predpis pre plánovanú údržbu dvojnápravových električkových motorových a vlečných vozňov (Tp 5)/1963.

12. Dočasný predpis pre plánovanú údržbu štvornápravových električiek typu T (Tp 6)/1963.

13. Dočasný predpis pre plánovanú údržbu trolejbusov (Tp 7)/1963.

14. Smernice pre určenie klimatických teplotných parametrov pri dimenzovaní betónových vozoviek na cestných a letiskových plochách (Ts 5)/1963.

15. Smernice pre poskytovanie príplatkov za prácu v sťaženom alebo zdraviu škodlivom pracovnom prostredí Ok 5-č. 25 221/63 (príloha 1 a 2) v znení úpravy o zmenách a doplnkoch k Zoznamu príplatkov za prácu v sťaženom alebo zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.

16. Smernice pre povoľovanie uzávierok a zriaďovanie obchádzok na pozemných komunikáciách - P 31/1964 č. 38 345/1963-10/2. Platia len do 30. júna 1968.

17. Smernice o cestovných a prepravných výhodách ČSAD (Ok 2) - č. 32 177/63-10/11 v znení č. 18 770/64-10/33 a č. 38 128/64-10/33.

18. Odmeňovanie dispečerskej služby v OSS (č. 38 027/64-10/33).

19. Smernice pre zimnú údržbu ciest (U 9) 1964.

20. Predpis pre S-prevádzku v mestskej doprave - P 8/1965 č. 6194/1965-10.

21. Smernice z 19. marca 1965 č. 8098/1965-10/3 pre určenie normatívov zásob materiálu, drobných krátkodobých predmetov v rozpočtových organizáciách OSS.

22. Zníženie vekovej hranice pre oprávnenie na vedenie električiek a trolejbusov pri manipulačných jazdách č. 10 407/1965-10. Platí len do 31. decembra 1968.

23. Príplatok za prácu v sťaženom prostredí pre vodičov autobusov zn. IKARUS 620 a M 630 (č. 11 813/1965-10/33).

24. Zásady pre používanie služobných osobných automobilov bez prideleného vodiča pracovníkmi pri vonkajších výkonoch č. 14 757/65-10 - por. č. 15 Vestníka Ministerstva dopravy č. 8/1965.

25. Smernice pre označovanie zastávok a odchodových nástupíšť ČSAD - č. 21 237/65-10/1.

26. Zahraničné diéty vodičov ČSAD - č. 21 613/65-10/33 v znení č. 16 428/66-10/33.

27. Predpis o výcviku vodičov vozidiel mestských dráh a vydávaní preukazov pre týchto vodičov - Ok 10/1965 č. 38 669/1965-10/1.

28. Pracovný poriadok a disciplinárny poriadok pre pracovníkov organizácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy riadených národnými výbormi a pre pracovníkov niektorých vymenovaných organizácií priamo podriadených MD (Ok 1)-č. 39 887/65-10/33 - Vestník Ministerstva dopravy č. 24/1965.

29. Smernice pre zriaďovanie, zrušovanie a preloženie železničných staníc, určenie ich názvov a výpravnej oprávnenosti - por. č. 16/1965 Zbierky smerníc pre národné výbory.

30. Pokyny o užívaní chemických prostriedkov v zimnej údržbe ciest a miestnych komunikácií - č. 6182/1966 - 10.

31. Úprava č. 6616/66-21 o mzdovej preferencii pracovníkov v stavebných organizáciách - Vestník Ministerstva dopravy č. 6/1966.

32. Výcvik vo vedení električiek a trolejbusov pre technických zamestnancov vozovní a garáží - č. 17 054/1966-10. Platí len do 31. decembra 1968.

33. Smernice pre navrhovanie netuhých vozoviek - č. 17 687/1966.

34. Jednotná úprava zapojenia zásuviek a vidlíc ťažných a prípojných vozidiel - č. 19 149/1966-10/1.

35. Technologické postupy údržby trakčného vedenia dopravných podnikov mestskej hromadnej dopravy (P 15)/1966.

36. Technologické postupy pre údržbu energetických zariadení meniarní dopravných podnikov mestskej hromadnej dopravy (P 16)/1967.

XX. Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia:

1. Úprava predsedu ŠÚSZ o úprave platových pomerov pracovníkov stravovacích prevádzok v ústavoch sociálnej starostlivosti spravovaných v pôsobnosti Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia - por. č. 14/1962 Zbierky oznámení ŠÚSZ.

2. Úprava predsedu ŠÚSZ z 25. mája 1963 č. 0/1-1420-17.4.1963 o platových pomeroch zamestnancov závodných jedální a kantín.

3. Inštrukcia predsedu ŠÚSZ o úprave mzdových podmienok vodičov cestných motorových vozidiel v Štátnom úrade sociálneho zabezpečenia - por. č. 4/1964 Zbierky inštrukcií predsedu ŠÚSZ.

4. Pokyn ŠÚSZ o zabezpečení členov rodín občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách - por. č. 21/1964 Zbierky oznámení ŠÚSZ.

5. Pokyn ŠÚSZ o zabezpečení preventívnej a liečebnej starostlivosti o osoby umiestnené v ústavoch sociálnej starostlivosti - por. č. 22/1964 Zb. oznámení ŠÚSZ.

6. Smernice ŠÚSZ o ústavnej sociálnej starostlivosti - por. č. 25/1964 Zb. oznámení ŠÚSZ.

7. Pokyn ŠÚSZ o vybavení spoločenských zariadení v odvetví sociálneho zabezpečenia - por. č. 33/1964 Zb. oznámení ŠÚSZ.

8. Pokyn ŠÚSZ o ustanovení normatívov zásob materiálových prostriedkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia - por. č. 34/1964 Zb. oznámení ŠÚSZ.

9. Pokyn ŠÚSZ o určení spádových území pre ústavy sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež, pre telesne postihnutých dospelých a pre nevidiacich dospelých -por. č. 1/1965 Zb. oznámení ŠÚSZ.

10. Smernice ÚRO o dočasnej úprave nemocenského poistenia dobrovoľných spolupracovníkov opatrovateľskej služby - por. č. 2/1965 Zb. oznámení ŠÚSZ.

11. Inštrukcia predsedu ŠÚSZ o úprave platových pomerov pracovníkov strojových počtovníckych staníc v Štátnom úrade sociálneho zabezpečenia - por. č. 5/1965 Zb. inštrukcií predsedu ŠÚSZ.

12. Smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a ŠÚSZ pre evidovanie dôb činností v JRD a pracovných odmien - por. č. 6/1965 Zb. smerníc pre národné výbory.

13. Pokyn ŠÚSZ o vykonávaní predpisov o hospodárení s bytmi v zariadeniach sociálneho zabezpečenia - por. č. 7/1965 Zb. oznámení ŠÚSZ.

14. Smernice ŠÚSZ o zmene smerníc ŠÚSZ o doplnkovej starostlivosti vykonávanej národnými výbormi v odbore služieb sociálneho zabezpečenia - por. č. 3/1966 Zbierky smerníc pre národné výbory.

15. Pokyn ŠÚSZ o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia družstevných roľníkov z mesačných odmien učňov - por. č. 6/1966 Vestníka ŠÚSZ.

16. ŠÚSZ o zmene čl. 9 odsek 1 smerníc por. č. 13/1965 - por. č. 10/1966 Vestníka ŠÚSZ.

Poznámky pod čiarou

*) Tieto predpisy platia v znení všetkých úprav a zmien vykonaných do 31. decembra 1967.