Zákon č. 113/1967 Zb.Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-113

(v znení č. 29/1968 Zb.)

Čiastka 43/1967
Platnosť od 13.12.1967 do31.07.1971
Účinnosť od 09.03.1968 do31.07.1971
Zrušený 44/1971 Zb.
Znenie 09.03.1968

113

ZÁKON

z 30. novembra 1967

o voľbách do Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Prvá časť

Základné ustanovenia

§ 1

Pracujúci ľud volí za poslancov Národného zhromaždenia svojich predstaviteľov, občanov politicky a odborne vyspelých, schopných zabezpečovať úlohy Národného zhromaždenia a organizovať a zjednocovať tvorivé sily pracujúcich v úsilí o plný rozvoj socialistickej spoločnosti.

§ 2

Voľby do Národného zhromaždenia sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

§ 3

(1) Právo voliť majú všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov, bez ohľadu na národnosť, pohlavie, náboženské vyznanie, zamestnanie, dobu pobytu, sociálny pôvod, majetkové pomery a predchádzajúcu činnosť.

(2) Právo voliť nemajú však občania, ktorí boli právoplatne zbavení spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony bola pre takú poruchu obmedzená.*)

(3) Občania, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, nevolia.

§ 4

Do Národného zhromaždenia môže byť zvolený každý občan Československej socialistickej republiky, ktorý má právo voliť a v deň voľby dovŕšil 21 rokov.

Druhá časť

Zoznamy voličov

§ 5

Zápis do zoznamu voličov

(1) Všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí majú právo voliť, zapisujú sa do zoznamu voličov podľa miesta svojho bydliska.

(2) Občania, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, zapíšu sa dodatočne do zoznamu voličov alebo sa z neho dodatočne vyčiarknu.

(3) Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname voličov.

§ 6

Zostavenie zoznamov voličov

(1) Zoznamy voličov zostavuje miestny (mestský) národný výbor podľa volebných okrskov.

(2) Zoznamy voličov z radov príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených sborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, zostavuje ich veliteľ.

§ 7

Vyloženie zoznamov voličov

(1) Najneskôr 30 dní predo dňom voľby vyloží miestny (mestský) národný výbor zoznamy voličov, aby občania do nich mohli v úradných miestnostiach nazrieť. O vyložení zoznamov voličov upovedomí miestny (mestský) národný výbor občanov spôsobom v mieste obvyklým.

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zariadi miestny (mestský) národný výbor, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú. Miestny (mestský) národný výbor môže také opatrenie urobiť aj v obciach, ktoré majú menej ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov.

§ 8

Námietkové konanie

(1) Každý občan môže ústne alebo písomne upozorniť miestny (mestský) národný výbor na chyby a nesprávnosti v zozname voličov a navrhnúť opravu. Miestny (mestský) národný výbor je povinný o upozornení rozhodnúť do 3 dní a buď vykonať príslušnú opravu v zozname voličov, alebo písomne sťažovateľovi oznámiť, z akých dôvodov opravu nemožno vykonať.

(2) Ak bude návrh zamietnutý, môže ho občan predložiť okresnému súdu príslušnému podľa volebného okrsku. Pre konanie platia ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov. Podľa rozhodnutia súdu vykoná miestny (mestský) národný výbor opravu v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku.

§ 9

Voličský preukaz

Voličom, ktorí sa v čase od vyloženia zoznamov voličov do dňa voľby presťahujú, ako aj voličom, ktorí z vážnych dôvodov nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, vydá miestny (mestský) národný výbor na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ich vyčiarkne. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v inom volebnom okrsku. Zápis vykonáva miestny (mestský) národný výbor nového bydliska (miesta pobytu), v deň volieb okrsková volebná komisia. Pri zápise sa voličský preukaz odoberie a pripojí sa k zoznamu voličov.

Tretia časť

Volebné obvody

§ 10

Všeobecné ustanovenia

(1) Voľby do Národného zhromaždenia sa konajú podľa volebných obvodov.

(2) Vo volebnom obvode sa volí spravidla 4-8 poslancov.

§ 11

Počet poslancov Národného zhromaždenia

(1) Do Národného zhromaždenia sa volí 300 poslancov.

(2) Počet poslancov vo volebnom obvode musí byť určený tak, aby na každého poslanca Národného zhromaždenia pripadal približne rovnaký počet voličov.

§ 12

Vytváranie volebných obvodov

(1) Predsedníctvo Národného zhromaždenia určí volebné obvody a ich zoznam uverejní najneskôr 60 dní predo dňom voľby.

(2) Volebné obvody sa tvoria z celých okresov, a to tak, aby neprekračovali hranice kraja.

Štvrtá časť

Volebné okrsky

§ 13

(1) Pre prijímanie hlasovacích lístkov a pre spočítanie hlasov sa vytvárajú v obciach volebné okrsky.

(2) Volebné okrsky a volebné miestnosti pre každý okrsok určí rada miestneho (mestského) národného výboru najneskôr 30 dní predo dňom voľby.

(3) Volebný okrsok sa vytvorí spravidla tak, aby zahŕňal asi 1 000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno vytvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.

(4) Osobitné volebné okrsky môžu byť vytvorené v nemocniciach, v pôrodniciach, v sanatóriách, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v podobných ústavoch a zariadeniach alebo v ich častiach, avšak len vtedy, ak je tam aspoň 50 voličov.

(5) Útvary ozbrojených síl a ozbrojených sborov tvoria osobitné volebné okrsky, ak majú aspoň 50 voličov.

(6) Osobitné volebné okrsky môžu byť vytvorené aj na československých zastupiteľských úradoch a lodiach.

Piata časť

Volebné komisie

Všeobecné ustanovenia

§ 14

(1) Voľby do Národného zhromaždenia riadi Ústredná volebná komisia Národného frontu. Orgánom Ústrednej volebnej komisie Národného frontu na Slovensku je Slovenská volebná komisia Národného frontu.

(2) Voľby do Národného zhromaždenia riadia v jednotlivých krajoch krajské volebné komisie Národného frontu, v hlavnom meste Prahe a v hlavnom meste Slovenska Bratislave mestské volebné komisie Národného frontu, ktoré sú vo svojej činnosti podriadené Ústrednej volebnej komisii Národného frontu. Ustanovenia tohto zákona o krajských volebných komisiách platia obdobne pre tieto mestské volebné komisie Národného frontu.

(3) Voľby v jednotlivých obvodoch riadia obvodné volebné komisie.

(4) Hlasovanie v jednotlivých volebných okrskoch riadia okrskové volebné komisie.

(5) Volebné komisie sa utvoria zo zástupcov Komunistickej strany Československa, iných politických strán a ďalších spoločenských organizácií Národného frontu. Návrh zástupcov predkladá príslušný orgán Národného frontu.

§ 15

(1) Volebné komisie sa môžu platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

(2) Volebná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Ústredná volebná komisia Národného frontu

§ 16

(1) Ústrednú volebnú komisiu Národného frontu volí Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskôr 55 dní predo dňom voľby.

(2) Ústredná volebná komisia Národného frontu sa skladá z predsedu, podpredsedov, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

§ 17

(1) Ústredná volebná komisia Národného frontu, ktorá riadi voľby do Národného zhromaždenia,

a) dozerá na presné dodržiavanie predpisov o voľbách do Národného zhromaždenia,

b) určuje vzory hlasovacích lístkov, zápisníc obvodných volebných komisií o registrácii kandidátov, zápisníc okrskových volebných komisií o hlasovaní, zápisníc obvodných volebných komisií o spočítaní hlasov a osvedčení o zvolení za poslanca alebo náhradníka,

c) sústreďuje návrhy krajských volebných komisií Národného frontu na kandidátov pre voľby do Národného zhromaždenia,

d) prihlasuje kandidátov Národného frontu v poradí, ktoré určila, na registráciu u obvodných volebných komisií,

e) rozhoduje s konečnou platnosťou o sťažnostiach na nesprávny postup volebných komisií,

f) zisťuje výsledok volieb zo všetkých volebných obvodov,

g) odovzdá spisy o voľbách mandátovému výboru Národného zhromaždenia.

(2) Ústredná volebná komisia Národného frontu riadi obvodné volebné komisie pre voľby do Národného zhromaždenia prostredníctvom krajských volebných komisií Národného frontu.

§ 18

Slovenská volebná komisia Národného frontu

(1) Slovenskú volebnú komisiu Národného frontu volí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskôr 55 dní predo dňom voľby. Dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách na Slovensku a plní ďalšie úlohy, ktorými ju Ústredná volebná komisia Národného frontu poverí.

(2) Slovenská volebná komisia Národného frontu sa skladá z predsedu, podpredsedov, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

§ 19

Krajské volebné komisie Národného frontu

(1) Krajskú volebnú komisiu Národného frontu, ktorá riadi v kraji voľby do Národného zhromaždenia, volí krajský národný výbor najneskôr 55 dní predo dňom voľby. Národný výbor ju volí na svojom plenárnom zasadnutí za účasti predstaviteľov Národného frontu a občanov.

(2) Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

Krajská volebná komisia Národného frontu

§ 20

a) dozerá na presné dodržiavanie predpisov o voľbách do Národného zhromaždenia,

b) sústreďuje návrhy na kandidátov v kraji,

c) prerokúva návrhy na kandidátov na zhromaždeniach voličov,

d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu obvodných volebných komisií.

§ 21

(1) O sťažnostiach na nesprávny postup obvodných volebných komisií pri voľbách rozhoduje krajská volebná komisia Národného frontu.

(2) Proti rozhodnutiu krajskej volebnej komisie Národného frontu možno podať odvolanie na Ústrednú volebnú komisiu Národného frontu.

Obvodné volebné komisie

§ 22

(1) Rada krajského národného výboru, Rada Národného výboru hlavného mesta Prahy a Rada Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy zriadi najneskôr 50 dní predo dňom voľby pre každý volebný obvod obvodnú volebnú komisiu.

(2) Obvodná volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

§ 23

Obvodná volebná komisia

a) dozerá na presné dodržiavanie predpisov o voľbách do Národného zhromaždenia,

b) registruje kandidátov Národného frontu,

c) obstará okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby,

d) dozerá na priebeh volieb, spočíta hlasy a zisťuje aj ostatné výsledky volieb vo volebnom obvode,

e) predkladá krajskej volebnej komisii Národného frontu zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode,

f) vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o zvolení,

g) odovzdá spisy o voľbách krajskému národnému výboru,

h) rozhoduje o sťažnostiach na nesprávny postup okrskových volebných komisií. Proti jej rozhodnutiu možno podať odvolanie na krajskú volebnú komisiu Národného frontu.

Okrskové volebné komisie

§ 24

(1) Pre každý volebný okrsok zriadi rada miestneho (mestského) národného výboru najneskôr 30 dní predo dňom voľby okrskovú volebnú komisiu.

(2) Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a zo 4-8 ďalších členov. Vo volebných okrskoch, ktoré majú menej ako 300 voličov, má okrsková volebná komisia popri predsedovi a tajomníkovi 2 alebo 3 ďalších členov.

§ 25

Okrsková volebná komisia

a) dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a bdie nad zachovávaním poriadku vo volebnej miestnosti,

b) zisťuje počet hlasovacích lístkov, na ktorých neboli prečiarknutí všetci kandidáti,

c) spočíta hlasy odovzdané pre každého kandidáta Národného frontu,

d) spíše o priebehu voľby a spočítaní hlasov zápisnicu, ktorú neodkladne predloží obvodnej volebnej komisii,

e) odovzdá spisy o voľbách na uschovanie krajskému národnému výboru.

Šiesta časť

Kandidáti

§ 26

(1) Kandidáti pre voľby do Národného zhromaždenia sú kandidátmi Národného frontu.

(2) Kandidátov navrhujú Komunistická strana Československa, iné politické strany a ďalšie spoločenské organizácie Národného frontu. Návrhy predkladajú krajskej volebnej komisii Národného frontu, ktorá ich postúpi Ústrednej volebnej komisii Národného frontu.

(3) Kandidáti sú navrhovaní pre jednotlivé volebné obvody. V každom volebnom obvode môže byť navrhnutých viac kandidátov, než koľko má byť zvolených poslancov.

(4) Krajská volebná komisia Národného frontu, ktorá v kraji riadi voľby do Národného zhromaždenia, oboznámi voličov na zhromaždeniach s návrhmi na kandidátov. Predloží im aj návrh kandidátov z občanov politicky a odborne vyspelých, schopných organizovať a zjednocovať tvorivé sily pracujúcich, ktorých Ústredná volebná komisia Národného frontu hodlá prihlásiť na registráciu. Dbá na to, aby počet navrhnutých kandidátov bol spravidla o jednu tretinu až o jednu polovicu vyšší, než koľko má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov. Na zhromaždeniach sa voliči vyjadrujú k navrhovaným kandidátom a tiež týmto spôsobom sa zúčastňujú na ich výbere. Na základe tohto prerokovania zostaví pre Ústrednú volebnú komisiu Národného frontu návrh kandidátov a ich poradia.

§ 27

Prihlasovanie kandidátov Národného frontu na registráciu

(1) Kandidátov Národného frontu prihlasuje na registráciu Ústredná volebná komisia Národného frontu. Prihlášky podáva u príslušnej volebnej komisie najneskôr 30 dní predo dňom voľby.

(2) Kandidáti Národného frontu sú prihlasovaní na registráciu podľa volebných obvodov. Nikto nemôže byť pre voľbu do Národného zhromaždenia kandidovaný vo viac ako jednom volebnom obvode.

(3) V prihláške musí byť uvedené poradie kandidáta a musí obsahovať jeho vyhlásenie, že súhlasí so svojou kandidatúrou. K prihláške sa pripojí správa o schôdzi organizácie alebo zhromaždení voličov, kde bol kandidát navrhnutý.

§ 28

Registrácia kandidátov Národného frontu

Obvodná volebná komisia je povinná zaregistrovať všetkých riadne prihlásených kandidátov Národného frontu, a to v poradí, v ktorom ich Ústredná volebná komisia Národného frontu na registráciu prihlásila.

§ 29

Vyhlásenie kandidatúry

Obvodná volebná komisia uverejní mená, priezviská, vek, zamestnanie a bydlisko všetkých zaregistrovaných kandidátov a ich poradie, a to najneskôr do 25 dní predo dňom voľby do Národného zhromaždenia.

§ 30

Hlasovacie lístky

(1) Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť na hlasovacích lístkoch uvedení v poradí, v ktorom boli zaregistrovaní.

(2) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené, koľkí zo zvolených kandidátov sa stanú vo volebnom obvode poslancami.

(3) Hlasovacie lístky musia mať ustanovenú formu a musia byť rozmnožené v dostatočnom množstve.

§ 31

Členstvo kandidátov vo volebných komisiách

Kandidáti nemôžu byť členmi obvodných ani okrskových volebných komisií volebného obvodu, kde sú kandidovaní.

Siedma časť

Oddiel 1

Vyhlásenie volieb

§ 32

Deň volieb

(1) Deň volieb do Národného zhromaždenia určí Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskôr 60 dní vopred.

(2) Voľby do Národného zhromaždenia sa konajú v ten istý deň na území celého štátu. Voľby sa konajú v deň pracovného pokoja.

(3) Voľby sa konajú v určený deň od siedmej hodiny do šestnástej hodiny. V hlavnom meste Prahe, v mestách, ktoré sú sídlami krajských a okresných národných výborov, ako aj vo všetkých obciach, ktoré majú aspoň 10 000 obyvateľov, sa konajú voľby v určený deň od siedmej hodiny do dvadsiatej hodiny. Pokiaľ to miestne potreby vyžadujú, môže byť začiatok volieb určený na skoršiu hodinu.

§ 33

Informovanie voličov

(1) Okrsková volebná komisia informuje voličov v posledných 15 dňoch predo dňom voľby o čase a mieste volieb.

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamu voličov, zabezpečí okrsková volebná komisia, aby pre každého voliča bol vyhotovený legitimačný lístok, v ktorom sú uvedené potrebné údaje o voľbách. Súčasne zariadi, aby legitimačný lístok bol dodaný voličovi do bytu. Miestny (mestský) národný výbor môže určiť, že sa rovnako postupuje aj v obciach, ktoré majú menej ako 5 000 zapísaných voličov.

Oddiel 2

Spôsob hlasovania

§ 34

Prípravy vo volebnej miestnosti

Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím voľby za prítomnosti členov komisie volebnú schránku a zapečatí ju. Skontroluje tiež, či je pripravený zoznam voličov a hlasovacie lístky. Potom sa prikročí k hlasovaniu.

§ 35

Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov

Vo volebných miestnostiach sú pre úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. V týchto priestoroch nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, ani člen volebnej komisie.

§ 36

Hlasovanie

(1) Každý volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.

(2) Volič, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti, odovzdá legitimačný lístok a po zázname v zozname voličov dostane hlasovací lístok. Ak volič nemá legitimačný lístok, a ak nie je členom okrskovej volebnej komisie známy, komisia požiada, aby preukázal svoju totožnosť.

(3) Voliča, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Záznam o tom podpíše predseda a tajomník okrskovej volebnej komisie; voličské preukazy sa pripoja.

§ 37

Úprava hlasovacích lístkov

(1) Ak volič hlasuje pre kandidáta, ponechá na hlasovacom lístku jeho meno a priezvisko. Ak nehlasuje pre kandidáta, jeho meno a priezvisko prečiarkne. Hlasovací lístok potom vhodí do volebnej schránky.

(2) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať a písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného pre úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho podľa jeho pokynov hlasovací lístok upravil.

§ 38

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti sú záväzné pre všetkých prítomných.

§ 39

Ukončenie voľby

Len čo uplynie hodina určená pre ukončenie hlasovania, uzavrie sa volebná miestnosť, avšak predtým odvolia ešte všetci, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Predseda okrskovej volebnej komisie potom vyhlási hlasovanie za ukončené a pristúpi k otvoreniu volebnej schránky.

Oddiel 3

Zisťovanie výsledkov volieb

§ 40

Kto môže byť prítomný pri spočítaní hlasov v okrskovej volebnej komisii

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia spočítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií Národného frontu, prípadne obvodných volebných komisií. Ďalej môžu byť prítomní občania a zástupcovia tlače a iných hromadných informačných prostriedkov, splnomocnení na to volebnou komisiou Národného frontu.

§ 41

(1) Po otvorení volebnej schránky spočíta okrsková volebná komisia hlasovacie lístky, porovná počet odovzdaných hlasovacích lístkov s počtom osôb, ktorým boli vydané hlasovacie lístky podľa zoznamu voličov, zistí počet hlasovacích lístkov, na ktorých neboli prečiarknutí všetci kandidáti, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov a výsledok zapíše do zápisnice o hlasovaní.

(2) Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť spočítania hlasov.

§ 42

Posudzovanie hlasovacích lístkov

(1) Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

(2) Hlasovací lístok, na ktorom nebol žiadny kandidát prečiarknutý, považuje sa za odovzdaný pre všetkých kandidátov.

(3) Hlasovací lístok, na ktorom bol niektorý kandidát prečiarknutý, považuje sa za odovzdaný pre ostatných kandidátov.

(4) Ak vzniknú pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volebná komisia. Svoje rozhodnutie uvedie v zápisnici.

§ 43

Zápisnica o hlasovaní

(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví o hlasovaní a spočítaní hlasov osobitnú zápisnicu; zápisnicu podpíše predseda, podpredseda, tajomník a všetci členovia komisie.

(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní musia byť uvedené:

a) čas začiatku a skončenia hlasovania,

b) celkový počet voličov vo volebnom okrsku zapísaný v zozname voličov,

c) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

d) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

e) počet hlasovacích lístkov, na ktorých neboli prečiarknutí všetci kandidáti,

f) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta Národného frontu,

g) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.

§ 44

Skončenie konania v okrskovej volebnej komisii

(1) Po skončenom spočítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a neodkladne zašle zápisnicu o hlasovaní príslušnej obvodnej volebnej komisii.

(2) Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zašle ich spolu s ostatnými volebnými spismi krajskému národnému výboru na uschovanie.

§ 45

Spočítanie hlasov v obvodnej volebnej komisii

(1) Obvodná volebná komisia spočíta hlasy a zisťuje výsledky hlasovania v obvode na podklade zápisníc predložených okrskovými volebnými komisiami. Ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od krajského národného výboru hlasovacie lístky, ktoré mu odovzdala okrsková volebná komisia.

(2) Ak obvodná volebná komisia zistí, že počet hlasovacích lístkov odovzdaných vo volebnom obvode je menší ako polovica počtu voličov, ktorí majú právo hlasovať v tomto volebnom obvode, poznamená to v zápisnici a od ďalšieho spočítania upustí. Súčasne oznámi krajskej volebnej komisii Národného frontu, že v dôsledku toho nebol zvolený žiadny kandidát.

(3) V miestnosti, kde obvodná volebná komisia spočítava hlasy, môžu byť prítomní členovia volebných komisií vyšších stupňov. Ďalej môžu byť prítomní občania a zástupcovia tlače a iných hromadných informačných prostriedkov, splnomocnení na to volebnou komisiou Národného frontu.

§ 46

Zápisnica o spočítaní hlasov v obvodnej volebnej komisii

(1) Obvodná volebná komisia vyhotoví o spočítaní hlasov zápisnicu. Zápisnicu podpíše predseda, podpredseda, tajomník a všetci členovia komisie.

(2) V zápisnici obvodnej volebnej komisie o spočítaní hlasov musia byť uvedené:

a) počet volebných okrskov vo volebnom obvode,

b) počet okrskov, z ktorých boli zaslané zápisnice o hlasovaní,

c) celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch vo volebnom obvode,

d) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

e) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

f) počet hlasovacích lístkov, na ktorých neboli prečiarknutí všetci kandidáti,

g) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta Národného frontu,

h) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané obvodnej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.

§ 47

Po skončenom spočítaní hlasov a po podpísaní zápisnice vyhlási predseda obvodnej volebnej komisie:

a) účasť voličov na voľbách vo volebnom obvode,

b) koľko bolo odovzdaných hlasovacích lístkov, na ktorých neboli prečiarknutí všetci kandidáti,

c) ktorí kandidáti boli zvolení nadpolovičnou väčšinou platných hlasov,

d) ktorí zo zvolených kandidátov sa vzhľadom na svoje poradie na hlasovacom lístku stávajú poslancami,

e) ktorí zo zvolených kandidátov sa vzhľadom na svoje poradie na hlasovacom lístku stávajú náhradníkmi poslancov.

§ 48

Uverejnenie výsledkov volieb

Ústredná volebná komisia Národného frontu uverejní výsledky volieb zo všetkých volebných obvodov.

§ 49

Kto je zvolený

Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov odovzdaných vo volebnom obvode. Podľa poradia sa zisťuje, kto bol zvolený za poslanca a kto za náhradníka poslanca.

§ 50

Osvedčenie o zvolení

Predseda obvodnej volebnej komisie vydá zvoleným poslancom a náhradníkom osvedčenie o zvolení.

§ 51

Uschovanie volebných spisov

Po podpísaní zápisnice o spočítaní hlasov zašle ju predseda obvodnej volebnej komisie ihneď krajskej volebnej komisii Národného frontu. Ostatné volebné spisy zašle na uschovanie krajskému národnému výboru.

§ 52

Nové voľby

(1) Ak je počet hlasovacích lístkov odovzdaných vo volebnom obvode menší ako polovica počtu voličov, ktorí majú právo hlasovať v tomto volebnom obvode, poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici o spočítaní hlasov a oznámi to krajskej volebnej komisii Národného frontu. Obvodná volebná komisia vyhlási nové voľby, ktoré sa potom musia konať najneskôr do 14 dní po prvých voľbách.

(2) Ak nebol vo volebnom obvode zvolený určený počet poslancov, poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici o spočítaní hlasov a oznámi to krajskej volebnej komisii Národného frontu. Obvodná volebná komisia vyhlási súčasne nové voľby, ktoré sa musia konať najneskôr do 14 dní po prvých voľbách. V nových voľbách sa vo volebnom obvode volí taký počet poslancov, ktorým sa dosiahne počet určený pre volebný obvod. Aj v týchto voľbách môže byť navrhnutých viac kandidátov než koľko má byť zvolených poslancov.

(3) Nové voľby sa vykonávajú na podklade zoznamov voličov zostavených pre prvé voľby a podľa ustanovení tohto zákona.

§ 53

Overovanie volieb

Platnosť voľby jednotlivých poslancov Národného zhromaždenia a náhradníkov poslancov Národného zhromaždenia overí na návrh mandátového výboru Národné zhromaždenie na svojom prvom zasadaní.

Oddiel 4

Zánik funkcie

§ 54

(1) Poslanec, ktorý prestal byť voliteľný, stráca funkciu. Stratu funkcie vysloví na návrh mandátového výboru Národného zhromaždenia.

(2) Poslanec sa môže svojej funkcie vzdať. Jeho rezignáciu berie na vedomie Predsedníctvo Národného zhromaždenia.

§ 55

Funkcia náhradníka zaniká za rovnakých podmienok ako funkcia poslanca.

Odvolanie z funkcie

§ 56

(1) Poslanec, ktorý sklamal dôveru voličov alebo ktorý sa dopustil činu nedôstojného funkcie poslanca, môže byť kedykoľvek odvolaný.

(2) Návrh na odvolanie poslanca podáva príslušný orgán Národného frontu. Návrh oznámi poslancovi, o odvolanie ktorého ide, s uvedením dôvodov. Poslanec má právo sa písomne alebo ústne k návrhu vyjadriť.

(3) Návrh na odvolanie predloží príslušný orgán Národného frontu Predsedníctvu Národného zhromaždenia.

(4) Predsedníctvo Národného zhromaždenia zabezpečí, aby na prerokovanie návrhu na odvolanie boli vo volebnom obvode zvolané zhromaždenia voličov.

(5) O odvolaní poslanca rozhodujú voliči jeho volebného obvodu na základe svojho volebného práva tajným hlasovaním.

(6) O odvolaní poslanca primerane platia ustanovenia tohto zákona.

§ 57

Náhradníka poslanca možno odvolať za rovnakých podmienok a rovnakým spôsobom ako poslanca.

Ôsma časť

Doplňovanie Národného zhromaždenia

§ 58

Nastupovanie náhradníka

(1) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni funkcia poslanca, nastupuje za neho náhradník zvolený v tom istom volebnom obvode.

(2) Náhradníci nastupujú do funkcie poslanca podľa poradia, v ktorom boli vo volebnom obvode zvolení.

(3) Predsedníctvo Národného zhromaždenia upovedomí do 15 dní po tom, keď sa uprázdnila funkcia poslanca, náhradníka o tom, že sa stal poslancom.

§ 59

Doplňovacie voľby

(1) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni funkcia poslanca a ak niet náhradníka, vyhlásia sa doplňovacie voľby.

(2) Deň doplňovacích volieb určí Predsedníctvo Národného zhromaždenia.

(3) Doplňovacia voľba sa koná najneskôr do 90 dní po tom, keď sa uprázdnila funkcia poslanca.

(4) Pre doplňovacie voľby platia ustanovenia tohto zákona, môžu sa však konať aj v pracovný deň.

(5) Doplňovacie voľby netreba konať v poslednom roku pred koncom volebného obdobia.


Deviata časť

Záverečné ustanovenia

§ 60

Vyhlásenie všeobecných volieb

Všeobecné voľby do Národného zhromaždenia určí najneskôr do 90 dní po skončení volebného obdobia Predsedníctvo Národného zhromaždenia.

§ 61

Úhrada nákladov

Výdavky spojené s vykonávaním volieb uhrádza štát.

§ 62

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

a) zákon č. 34/1964 Zb. o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov,

b) zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 31/1966 Zb. o zmene zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov.

§ 63

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ustanovenie § 10 a 499 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.