Vyhláška č. 101/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-101
Čiastka 37/1967
Platnosť od 25.10.1967 do30.04.1978
Účinnosť od 09.11.1967 do30.04.1978
Zrušený 54/1978 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 vstúpila Dohoda v platnosť 31. augusta 1967.

Znenie 09.11.1967

101

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. septembra 1967

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku

Dňa 14. júla 1967 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku.

Podľa svojho článku 10 vstúpila Dohoda v platnosť 31. augusta 1967.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Dr. Pudlák v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky vedené prianím prehlbovať pevné priateľské styky medzi oboma štátmi a v snahe ďalej uľahčiť občanom oboch štátov prekračovanie štátnych hraníc a prispieť tak k ďalšiemu rozvoju politických, hospodárskych a kultúrnych stykov rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky Karla Kurku, námestníka ministra zahraničných vecí,

vláda Nemeckej demokratickej republiky Oskara Fischera, námestníka ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Občania oboch štátov, ktorí majú trvalé bydlisko na území svojho štátu alebo na území iného socialistického štátu, sú zbavení, pokiaľ majú platný cestovný doklad svojho štátu, vízovej povinnosti pri ceste na prechodný pobyt a pri prechode územím druhého štátu.

Článok 2

1. Na prekročenie štátnych hraníc oprávňujú cestovné doklady, ktoré sa vydávajú občanom oboch štátov podľa vnútroštátnych predpisov.

2. Deti, ktoré nemajú vlastný cestovný doklad a cestujú s rodičmi, budú zapísané v cestovnom doklade rodičov. Pokiaľ cestujú bez rodičov, musia mať vlastný cestovný doklad.

3. Príslušné orgány zmluvných strán si diplomatickou cestou vymenia vzory cestovných dokladov uvedených v odseku 1 a 2. O zmenách cestovných dokladov sa budú rovnakým spôsobom informovať najneskôr do 30 dní pred ich zavedením.

Článok 3

Štátne hranice sa môžu prekračovať na hraničných priechodoch na to určených.

Článok 4

1. Občania jedného štátu môžu sa zdržiavať na území druhého štátu až po dobu 30 dní.

2. Príslušné orgány prijímajúceho štátu môžu v odôvodnených prípadoch predľžiť dobu pobytu v rámci platnosti cestovného dokladu; pobyt však nemá presahovať dobu 6 mesiacov. Povolenie na pobyt sa udeľuje bezplatne.

3. Občania jedného štátu, ktorí služobne cestujú na územie druhého štátu, môžu sa zdržiavať na jeho území po dobu svojho služobného pridelenia. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov týchto občanov.

Článok 5

Občania jedného štátu, ktorí majú trvalé bydlisko na území druhého štátu, potrebujú na cestu do domovského štátu vycestovacie alebo spätné vízum štátu pobytu. Víza sa udeľujú bezplatne.

Článok 6

1. Občanom jedného štátu, ktorým sa na území druhého štátu stratili cestovné doklady oprávňujúce na prekročenie štátnych hraníc, príslušné orgány štátu pobytu bezplatne vystavujú potvrdenie o hlásení straty cestovného dokladu.

2. Príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad vystavuje občanom na základe potvrdenia uvedeného v odseku 1 náhradný cestovný doklad, ktorý oprávňuje na návrat do domovského štátu alebo na pokračovanie v ceste. Taký náhradný doklad sa vystaví taktiež občanom uvedeným v cestovnej súpiske, ktorí nemôžu ďalej pokračovať v ceste spoločne so skupinou.

Článok 7

Táto Dohoda sa nedotýka práva každej zmluvnej strany odoprieť nežiadúcej osobe vstup na jej územie a práva skrátiť pobyt občanovi druhého štátu podľa vnútroštátnych predpisov alebo ho vyhostiť do domovského štátu.

Článok 8

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať skúsenosti a budú podľa potreby konzultovať o otázkach súvisiacich s vykonávaním tejto Dohody.

Článok 9

Vstupom tejto Dohody v platnosť strácajú platnosť všetky dohody, ktoré sa dojednali medzi zmluvnými stranami o otázkach upravených touto Dohodou.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu oboma vládami a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót, ktorými sa potvrdzuje toto schválenie.

Článok 11

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a stratí platnosť uplynutím troch mesiacov po písomnej výpovedi jednou zo zmluvných strán.

Táto Dohoda bola spísaná v Prahe 14. júla 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a nemeckom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

O. Fischer v. r.

Za vládu Nemeckej demokratickej republiky:

O. Fischer v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.