Uznesenie č. 51/1966 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1966-51
Čiastka 19/1966
Platnosť od 13.07.1966
Pôvodný predpis 13.07.1966

51

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 29. júna 1966

o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. mája 1966 č. 31 Zb. o zmene zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 9. júna 1966 č. 36 Zb., ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy,

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 9. júna 1966 č. 37 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov.

Laštovička v. r.