Vyhláška č. 4/1966 Zb.Vládna vyhláška o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1966-4
Čiastka 1/1966
Platnosť od 25.01.1966 do31.12.1969
Účinnosť od 01.02.1966 do31.12.1969
Zrušený 180/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená nariadením vlády ČSR č. 159/1969 Zb. s účinnosťou od 23. decembra 1969.

Znenie 01.02.1966

4

VLÁDNA VYHLÁŠKA

z 19. februára 1966

o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 35 ods. 3, § 42 ods. 2 a 3 a § 44 ods. 1 písm. d) autorského zákona č. 35/1965 Zb. (ďalej len „zákon“):


Časť I

Príspevky za použitie voľných diel

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Organizácia používajúca literárne, vedecké alebo umelecké dielo, ktoré je z hľadiska autorského práva voľné (§ 35 zákona), je povinná za každé použitie odviesť príspevok.

(2) Príspevky za použitie voľných diel vyberajú socialistické organizácie oprávnené na zastupovanie autorov vo výkone ich práv podľa zákona.

Výška príspevkov

§ 2

(1) Za vydanie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela, ako i fotografického diela odvádza nakladateľstvo, príp. vydavateľstvo časopisu príspevok vo výške polovice sumy, ktorú by bol používateľ povinný za také vydanie zaplatiť ako autorskú odmenu, keby dielo nebolo voľné. Touto sumou sa rozumie odmena vypočítaná podľa platných predpisov a autorských odmenách s použitím dolnej hranice ustanovených sadzieb alebo - pokiaľ autorské odmeny za uskutočnený spôsob použitia nie sú upravené - obvykle používateľom poskytovaná autorská odmena za zhodný spôsob použitia obdobného diela, ktoré nie je voľné.

(2) Z príspevkovej povinnosti sú vyňaté klasické diela marxizmu-leninizmu. Ďalej nepodliehajú príspevkovej povinnosti voľné diela, ktorých rozmnoženiny sú šírené zdarma.

§ 3

(1) Za verejné predvádzanie voľného divadelného diela, vrátane jeho hudobnej a výtvarnej zložky, za vysielanie takých diel rozhlasom alebo televíziou, za uvádzanie vyrobených zvukových snímok týchto diel do predaja, ako i za použitie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela na výrobu filmu odvádza používateľ diela príspevok vo výške polovice sumy, ktorú by bol povinný zaplatiť ako autorskú odmenu, keby dielo nebolo voľné.

(2) Za verejné prednesenie voľného literárneho diela odvádza používateľ diela príspevok vo výške 20 % autorskej odmeny za také použitie, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby dielo nebolo voľné.

§ 4

Za verejné vystavenie voľného diela výtvarných umení alebo fotografického diela odvádza používateľ diela príspevok vo výške 5 % autorskej odmeny za také použitie, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby dielo nebolo voľné.

§ 5

Za verejné nedivadelné predvádzanie voľných hudobných diel s textom alebo bez textu odvádza socialistická organizácia, ktorej sa priznalo výhradne oprávnenie udieľať na také používanie diel privolenie a vyberať za to autorské odmeny [§ 44 ods. 1 písm. a) zákona]*), príspevok vo výške 2 % čistého výnosu autorských odmien za také predvádzanie, dosiahnutého v kalendárnom roku za všetky verejné hudobné produkcie.

§ 6

Za rozhlasové vysielanie voľných literárnych diel a hudobných diel s textom alebo bez textu odvádza používateľ príspevkov vo výške 25 hal. ročne za každého oprávneného držiteľa rozhlasového prijímača.

§ 7

Za televízne vysielanie voľných literárnych diel, hudobných diel s textom alebo bez textu, príp. diel výtvarných umení odvádza používateľ príspevok vo výške 30 hal. ročne za každého oprávneného držiteľa televízneho prijímača.

§ 8

Za predaj vyrobených zvukových snímok nedivadelných diel odvádza ich výrobca príspevok, ktorý je pri voľných dielach

a) literárnych 5 %,

b) hudobných s textom alebo bez textu 15 %

z úhrnu autorských odmien za použitie diel toho alebo onoho druhu.

§ 9

Za použitie voľných diel pri verejnom premietaní filmov alebo pri inom hospodárskom využití filmov odvádza používateľ príspevok, ktorý je

a) 15 % úhrnu autorských odmien za premietanie a iné hospodárske využitie filmov pre autorov ich literárnej zložky,

b) 10 % úhrnu autorských odmien za premietanie a iné hospodárske využitie filmov pre autorov ich hudobnej zložky a

c) 2 % úhrnu autorských odmien pre autorov diel výtvarných umení a fotografických diel za použitie ich diel na výrobu filmov vyúčtovaných v bežnom kalendárnom roku.

Vyberanie príspevkov

§ 10

(1) Príspevky podľa § 2 a 3 (s výnimkami uvedenými ďalej v odsekoch 2 a 3), § 7, § 8 písm. a) a § 9 písm. a) vyberá v českých krajoch DILIA-Československé divadelní a literární jednatelství v Prahe, na Slovensku DILIZA-Slovenské divadelné a literárne zastupiteľstvo v Bratislave.

(2) Príspevky podľa § 3 (pokiaľ ide o použitie hudobných diel na výrobu filmov), § 5 a 6, § 8 písm. b) a § 9 písm. b) vyberá v českých krajoch OSA-Ochranný sväz autorský pre práva na diela hudobné v Prahe, na Slovensku SOSA-Slovenský ochranný sväz autorský pre práva na diela hudobné v Bratislave.

(3) Príspevky podľa § 2 za vydanie diel výtvarných umení a fotografických diel a príspevky podľa § 4 a podľa § 9 písm. c) vyberá v českých krajoch Ochranná organizácia autorská pri Českom fonde výtvarných umení v Prahe, na Slovensku Ochranná organizácia autorská pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave.

§ 11

Príspevky podľa § 2 až 4 sú splatné najneskôr do štyroch týždňov od použitia diela. Paušálne ustanovené príspevky podľa § 5 až 9 sú splatné najneskôr do 3 mesiacov po uplynutí určitého obdobia dohodnutého s vyberajúcou organizáciou príslušnou podľa § 10 za také obdobie; toto obdobie nesmie však byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Časť II

Príspevky používateľov diel

§ 12

Používatelia diel sú povinní odvádzať za použitie diel príspevok vo výške 1 %, a to pri

1. vydaní diela vo forme neperiodickej publikácie z maloobchodnej ceny celého nákladu,

2. vytlačení diela v periodickej tlači z autorskej odmeny,

3. verejnom predvádzaní divadelných diel z úhrnného príjmu na vstupnom,

4. uvádzaní zvukových snímok do predaja z úhrnnej hrubej tržby za predané snímky,

5. rozhlasovom a televíznom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov,

6. verejnom premietaní filmov z úhrnného príjmu na vstupnom,

7. verejnom nedivadelnom predvádzaní hudobných diel z prevádzkovej autorskej odmeny za každú produkciu,

8. rozširovaní rozmnoženín diel výtvarného umenia a fotografických diel z úhrnnej hrubej tržby za predané rozmnoženiny alebo - pri rozmnoženinách rozširovaných zdarma - z autorskej odmeny,

9. verejnom vystavovaní diel výtvarného umenia z úhrnného príjmu na vstupnom a pri

10. použití architektonických diel na priestorové vyhotovenie alebo pri opakovanom použití týchto diel z ceny architektonického projektu.

§ 13

Príspevky používateľov diel vymeriavajú a vyberajú pri tých spôsoboch použitia diel, ktoré sú uvedené v § 12 pod bodom 1 až 3, organizácie uvedené v § 10 ods. 1, pod bodom 4 až 7 organizácie uvedené v § 10 ods. 2 a pod bodom 8 až 10 organizácie uvedené v § 10 ods. 3.

§ 14

Príspevky používateľov diel sú splatné mesačne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca; vyberajúce organizácie môžu však používateľom diel povoliť preddavkové plnenie so štvrťročným vyúčtovaním.

Časť III

Hospodárenie s príspevkami

§ 15

(1) Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel spolu s príspevkami používateľov diel (ďalej len „príspevky“) sú určené na podporu tvorivej činnosti vo všetkých odboroch literatúry, vedy a umenia zabezpečovanej predovšetkým kultúrnymi fondami.

(2) Z výnosov na príspevkoch vybratých v českých krajoch patrí každoročne Českému literárnemu fondu 35 %, Českému hudobnému fondu 20 % a Českému fondu výtvarných umení 30 %; v rovnakom pomere patria slovenským kultúrnym fondom podiely na príspevkoch, ktoré sa vyberú na Slovensku.

(3) Z výnosov zostávajúcich po opatrení podľa odseku 2 pridelí každoročne koordinačný výbor kultúrnych fondov časť - najmenej však jednu tretinu - slovenským kultúrnym fondom na kultúrno-ekonomické vyrovnanie oblastí národných kultúr Československej socialistickej republiky; nevyčerpaný zvyšok použije na podporu tvorivej činnosti podľa svojej voľnej úvahy.

§ 16

Z prostriedkov predelených podľa § 15 literárnym fondom vyčlenia výbory týchto fondov podiely na činnosť svojich sekcií podľa ich potrieb, najviac však 11 % príspevkov rozdelených kultúrnym fondom podľa § 15 ods. 2. Tieto podiely budú v sekcii pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu najmenej 5 %, v sekciách pre novinárstvo a pre vedeckú a odbornú literatúru spravidla po 3 % uvedených prostriedkov.

§ 17

Vyberajúce organizácie vyúčtujú si mesačne príspevky navzájom a poukážu príslušné sumy podľa pokynu koordinačného výboru kultúrnych fondov do 15. dňa nasledujúceho mesiaca; odpočítať si môžu najviac 5 % vybratých príspevkov na úhradu nákladov spojených s vyberaním.


Časť IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 18

(1) Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov, najmä základ pre ich výpočet musia sa vyberajúcej organizácii oznámiť pri vyúčtovaní. Vyberajúca organizácia je oprávnená nahliadať do účtovných záznamov a iných dokladov pre výpočet príspevkov.

(2) Ak sa príspevok neodvedie vyberajúcej organizácii včas, zvyšuje sa o desatinu pôvodnej výšky a vyberajúca organizácia je oprávnená požadovať náhradu nákladov spojených s vyšetrením a upomínaním.

§ 19

Orgány poverené koordinačným výborom kultúrnych fondov sú oprávnené nahliadať vo vyberajúcich organizáciách do všetkých podkladov pre výpočet a výber príspevkov.

§ 20

Zrušuje sa

a) vyhláška č. 127/1954 Ú. l. (č. 153/1954 Ú. v.) o príspevkoch príjemcov autorských odmien a o príspevkoch za použitie voľných diel kultúrnym fondom v znení vyhl. č. 75/1965 Zb.,

b) vyhláška č. 197/1954 Ú. l. (č. 221/1954 Ú. v.) o výške príspevkov, ktoré odvádzajú kultúrnym fondom vydavateľské podniky a iní používatelia diel.

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1966.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné prevádzanie hudobných diel.