Opatrenie č. 36/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1966-36
Čiastka 14/1966
Platnosť od 20.06.1966
Účinnosť od 20.06.1966
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 51/1966 Zb. zo dňa 29. júna 1966.

Aktuálne znenie 20.06.1966

36

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 9. júna 1966,

ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Zrušujú sa

1. dekrét prezidenta republiky č. 77/1945 Zb. o niektorých opatreniach na urýchlenie nakládky a vykládky v železničnej doprave;

2. dekrét prezidenta republiky č. 78/1945 Zb. o prechodnom finančnom zabezpečení hospodárskych podnikov;

3. dekrét prezidenta republiky č. 109/1945 Zb. o riadení výroby;

4. dekrét prezidenta republiky č. 118/1945 Zb. o opatreniach v riadení vyživovacieho hospodárstva;

5. zákon č. 147/1945 Zb. o mimoriadnych opatreniach na účely evidencie majetku;

6. zákon č. 203/1948 Zb. o štátnej záruke za pôžičky obcí na investície pre obytné stavby;

7. zákon č. 274/1948 Zb., ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach v riadení vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska;

8. zákon č. 313/1948 Zb. o viazaných stavebninách a ich prídele;

9. vládne nariadenie č. 9/1953 Zb. o hlavných energetikoch;

10. ustanovenia § 1 až 10, 12 a 13 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora.

(2) Pre organizácie s hmotnou zainteresovanosťou podľa tretej časti vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva neplatí zákon č. 23/1957 Zb. o podnikových fondoch pracujúcich.

§ 2

Ak to vyžaduje zdokonaľovanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, vláda zruší alebo zmení na základe tohto zákonného opatrenia predpisy vydané ústrednými orgánmi štátnej správy.


§ 3

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.