Nariadenie vlády č. 33/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa dopĺňa a mení vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1966-33
Čiastka 13/1966
Platnosť od 14.06.1966 do30.04.1967
Účinnosť od 14.06.1966 do30.04.1967
Zrušený 38/1967 Zb.
Znenie 14.06.1966

33

VLÁDNE NARIADENIE

z 18. mája 1966,

ktorým sa dopĺňa a mení vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 144 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:


Článok I

Vládne nariadenie č. 16/1963 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 74/1965 Zb. o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl sa dopĺňa a mení takto:

1. Ustanovenie § 15a ods. 1 znie:

(1) Na absolventov vysokých škôl skupín odborov technická a jadrová fyzika, hutníctvo, potravinárstvo, spotrebný priemysel, na absolventov vysokých umeleckých škôl a konzervatórií, na absolventov lekárskych fakúlt a farmaceutickej fakulty, na absolventov stredných odborných škôl odborov spracovanie kaučuku a plastických hmôt, výroba celulózy a papiera, pradiarstvo, tkáčstvo, pletiarstvo, chemická technológia textilu, prevádzka a ekonomika železničnej dopravy a na absolventov stredných odborných škôl výtvarného a výtvarno-technického smeru, ktorí ukončia štúdium v roku 1966 a v ďalších rokoch, sa nevzťahujú ustanovenia § 6, poslednej vety § 6a ods. 1 a § 17. To isté platí pre absolventov vysokých škôl skupín odborov strojárstvo, elektrotechnika, poľnohospodárstvo a lesníctvo, ekonomika a pre absolventov stredných odborných škôl odborov filmová, televízna, rozhlasová a divadelná technika, chemická technológia, konštrukcia a tvorba osvetľovadiel, technika a zušľachťovanie dutého skla, výroba odevov a bielizne, piliarstvo a pridružená výroba, stolárstvo, interiérové techniky, výroba hudobných nástrojov, polygrafia, užitá fotografia, technické zariadenia budov, dopravné stavby, vodohospodárske stavby, prevádzka a ekonomika automobilovej dopravy, spojová drôtová technika, bezdrôtová spojová technika, skupiny odborov poľnohospodárstvo a lesníctvo, odborov všeobecná ekonomika, prevádzka a ekonomika spoločného stravovania, prevádzka a ekonomika hotelových služieb, prevádzka a ekonomika cestovného ruchu, ktorí ukončia štúdium v roku 1967 a v ďalších rokoch.“

2. Ustanovenie § 18 ods. 1 znie:

(1) Za plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení tohoto nariadenia zodpovedajú podniky a všetci ich vedúci pracovníci v rozsahu svojich funkcií. Ak podnik uzavrie s absolventom pracovnú zmluvu v rozpore s týmto nariadením, je neplatná a pracovný pomer nevznikne.“


Článok II

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Lenárt v. r.