Vyhláška č. 17/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o leteckom prepravnom poriadku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1966-17

(v znení č. 15/1971 Zb.)

Čiastka 6/1966
Platnosť od 29.03.1966 do30.06.1998
Účinnosť od 17.03.1971 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.
Znenie 17.03.1971

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

zo 14. marca 1966

o leteckom prepravnom poriadku

Ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 55 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (leteckého zákona) a na vykonanie príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Letecký prepravný poriadok (ďalej len „prepravný poriadok“) ustanovuje práva, povinnosti a zodpovednosť československého prevádzateľa leteckej dopravy (ďalej len „dopravca“), ako aj práva, povinnosti a zodpovednosť cestujúcich a prepravcov.

(2) Prepravný poriadok sa vzťahuje na všetku vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu cestujúcich, batožín a tovaru vykonávanú dopravcom.

(3) Vnútroštátnou prepravou je preprava, pri ktorej podľa zmluvy leží miesto odletu a miesto určenia, či už dôjde k prerušeniu prepravy alebo nie, na území Československej socialistickej republiky.

(4) Medzinárodnou prepravou je preprava, pri ktorej podľa zmluvy leží miesto odletu a miesto určenia, či už dôjde k prerušeniu prepravy alebo nie, buď na území Československej socialistickej republiky a iného ďalšieho štátu, alebo na území iba Československej socialistickej republiky, ak je ustanovené medziľahlé pristátie v zahraničí.

(5) Ustanovenia prepravného poriadku musia sa uplatňovať tak,aby slúžili záujmom spoločnosti a aby letecká doprava účelne a hospodárne uspokojovala prepravné potreby občanov a organizácií.

§ 2

Činnosť dopravcu

(1) Dopravca vykonáva v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva pravidelnú leteckú prepravu podľa letových poriadkov a nepravidelnú leteckú prepravu na základe osobitných dojednaní.

(2) Za tým účelom:

a) plánuje, organizuje a vykonáva prepravu cestujúcich, batožín a tovaru,

b) dbá o bezpečnosť a včasnosť prepravy cestujúcich a umožňuje im pohodlie a používanie spoločenských a kultúrnych zariadení,

c) zabezpečuje neporušenosť prepravovaných batožín a tovaru,

d) vykonáva činnosť vyplývajúcu z generálneho zastúpenia zahraničných leteckých dopravcov v Československej socialistickej republike, najmä prijíma na prepravu po ich linkách cestujúcich, batožina a tovar,

e) je oprávnený obstarávať pozemnú prepravu cestujúcich, batožín a tovaru na letisko a z letiska alebo z iných miest pristátia a obstarávať zbernú službu, ako aj organizovať dodávanie batožín a tovaru až príjemcovi.

(3) Pri vykonávaní prepravy sa môže dopravca dať zastúpiť iným dopravcom, pritom zodpovedá rovnakým spôsobom, ako keby prepravu vykonal sám.

§ 3

Obmedzenie prepravy

Dopravca je oprávnený z poveternostných, technických alebo aj iných príčin od neho nezávislých let odložiť, zrušiť alebo predčasne ukončiť.

§ 4

Podrobné prepravné podmienky a tarify

Podrobné ustanovenia o leteckej preprave cestujúcich, batožín a tovaru obsahujú podrobné prepravné podmienky vydané dopravcom so súhlasom Ministerstva dopravy. Cestovné, prepravné a náhrady za služby spojené s leteckou prepravou ustanovujú tarify.

DRUHÁ ČASŤ

Preprava cestujúcich a batožín

§ 5

Základné ustanovenia

(1) Cestujúci, ktorý splnil podmienky ustanovené prepravným poriadkom, má právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

(2) Právo na miesto v lietadle pre určitý let má cestujúci, ak bola vydaná letenka na tento let a potvrdené zabezpečenie miesta. Dieťa do 2 rokov, ak sa zaňho nezaplatilo cestovné, nemá nárok na vlastné sedadlo a na dopravu voľných batožín.

(3) Každý cestujúci je povinný obstarať si letenku najneskôr pred nastúpením cesty. Dopravca je povinný vydať po zaplatení cestovného cestujúcemu (skupine cestujúcich) letenku.

(4) Ak letenka znie na meno cestujúceho, je neprenosná.

(5) Ak cestujúci nepoužije miesto, ktoré bolo preňho v lietadle zabezpečené, vráti mu dopravca cestovné alebo jeho časť. Výška cestovného a podmienky, za ktorých sa vracia, sú ustanovené v podrobných prepravných podmienkach.

§ 6

Cestovné a iné náhrady

(1) Dopravcovi patrí za prepravné výkony cestovné ustanovené tarifou leteckej prepravy.

(2) Cestujúci je povinný uhradiť výdavky, ktoré dopravcovi na žiadosť cestujúceho vznikli, najmä výdavky za telefónne rozhovory, telegramy, ďalekopisné oznámenia v súvislosti so zabezpečením alebo zrušením miesta v lietadle alebo iných služieb podľa osobitného priania cestujúceho.

§ 7

Letové poriadky

(1) Dopravca zostavuje a vydáva letové poriadky pre vnútroštátnu prepravu s prihliadnutím na pripomienky národných výborov; letové poriadky pre medzinárodnú leteckú prepravu vydáva dopravca po dohode so zahraničnými leteckými úradmi. Pri zostavovaní letových poriadkov prihliadne podľa možností i na pripomienky stálych väčších prepravcov. Letové poriadky a ich zmeny schvaľuje Ministerstvo dopravy alebo orgán ním poverený.

(2) Letové poriadky musia podávať presný prehľad o spojoch a usporiadaní leteckej pravidelnej prepravy. Výrazným spôsobom musí byť vyznačená aj doba platnosti. Letové poriadky umiestňuje dopravca na všetkých letiskách a vo svojich zariadeniach slúžiacich cestujúcim.

§ 8

Povinnosti cestujúcich

(1) Cestujúci sú povinní zachovávať opatrnosť primeranú osobitnej povahe leteckej prevádzky a uposlúchnuť pokyny, ktoré im dávajú oprávnení pracovníci alebo ktoré sú dávané rozhlasom, na výveskách, príp. iným spôsobom.

(2) Cestujúci sa musia zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy a poriadok v lietadle alebo pôsobiť rušivo na výkon služby pracovníkov dopravcu. Takisto sú povinní správať sa v lietadle, ako i pri nastupovaní a vystupovaní, prípadne i počas pozemnej prepravy tak, aby svojím správaním nerušili ostatných cestujúcich.

(3) Cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu majetku dopravcu ani ostatných cestujúcich a napomáhať pri udržiavaní čistoty a poriadku v lietadlách i ostatných zariadeniach dopravcu.

(4) Cestujúci sú povinní pri nákupe letenky a pred nástupom do lietadla na vyznanie preukázať svoju totožnosť.

(5) Cestujúci sú povinní pred nástupom do lietadla odovzdať dopravcovi do úschovy veci ohrozujúce bezpečnosť leteckej prevádzky, najmä zbrane, výbušniny, strelivo, žieraviny, rádioaktívne materiály, ľahko zápalné predmety a podrobiť sa kontrolným opatreniam dopravcu alebo orgánu Zboru národnej bezpečnosti smerujúcim k zisteniu, či tieto veci neprepravujú. O preprave uvedených vecí rozhodne dopravca v súlade s ustanovením § 40 tejto vyhlášky.

§ 9

Povinnosti dopravcu

(1) Dopravca je povinný vykonávať prepravu cestujúcich s odbornou starostlivosťou. Pri preprave má najmä dbať o bezpečnosť cestujúcich a poriadok v lietadle.

(2) Lietadlá musia byť v riadnom technickom stave, čisté a vybavené tak, aby sa zabezpečila žiadúca kultúra cestovania.

(3) Pri nepravidelnostiach v preprave je dopravca povinný informovať cestujúcich o všetkých závažných skutočnostiach týkajúcich sa jej vykonania.

(4) Dopravca je povinný informovať cestujúcich a prepravcov vhodným spôsobom, napr. výveskami, tlačou a rozhlasom o všetkých zmenách v preprave, zavedení nových liniek, posilnení prepravy pri osobitných príležitostiach atď.

(5) Na požiadanie cestujúceho je dopravca povinný predložiť mu na nahliadnutie prepravný poriadok, tarify leteckej dopravy, letové poriadky a podrobné prepravné podmienky.

§ 10

Starostlivosť o cestujúcich

(1) Dopravca je povinný starať sa o pohodlnú prepravu cestujúcich. Pre potrebu prepravy dbá o zriaďovanie vhodných zariadení, ako sú informačné kancelárie, kultúrne strediská, hygienické zariadenia, tranzitné hotely, úschovne batožín a ustanoví podmienky pre ich užívanie. Dopravca je povinný tieto zariadenia udržiavať v náležitej čistote a zabezpečovať ich prevádzku podľa potrieb cestujúcich.

(2) Ak cestujúci ochorie počas prepravy a jeho ochorenie si vyžiada lekárske ošetrenie, postará sa dopravca o poskytnutie potrebnej starostlivosti v mieste pristátia. Náklady spojené s touto službou, pokiaľ sa budú účtovať dopravcovi, je cestujúci povinný dopravcovi nahradiť.

§ 11

Vylúčenie osôb z prepravy

Dopravca môže odmietnuť prepravu cestujúceho

a) ak to vyžadujú predpisy o vykonaní letov,

b) ak by došlo vykonaním prepravy k porušeniu predpisov štátu odletu, príletu alebo preletu,

c) ak je cestujúci postihnutý prenosnou chorobou, ktorá podlieha povinnému hláseniu, alebo ak sa nemôže pre svoj telesný alebo duševný stav starať sám o seba,

d) ak svojím správaním porušuje bezpečnosť dopravy alebo verejný poriadok.

§ 12

Preprava batožín

(1) Batožiny sa prepravujú ako nezapísané alebo zapísané.

(2) Cestujúci má právo na bezplatnú prepravu batožín až do váhy ustanovenej v podrobných prepravných podmienkach (tzv. voľné batožiny).

(3) Obal, rozmery, obsah a váha jednotlivých batožín musia vyhovovať ustanoveniam prepravného poriadku a podrobných prepravných podmienok.

§ 13

Nezapísané batožiny

(1) Ako nezapísané batožiny sa prepravujú predmety, ktoré má cestujúci za letu u seba a sám ich opatruje.

(2) Podrobné prepravné podmienky ustanovia, ktoré predmety môže mať cestujúci za letu u seba a ktoré sa nezapočítavajú do váhy batožín.

§ 14

Zapísané batožiny

(1) Zapísané batožiny sú batožiny, ktoré boli odovzdané dopravcovi na prepravu a na ktoré dopravca vystavil batožinovú prívesku a v medzinárodnej preprave aj batožinový lístok.

(2) Batožiny sa prepravujú spravidla tým istým lietadlom ako cestujúci. Ak preprava tým istým lietadlom nie je možná, uskutoční sa najbližším možným spojom (skorším alebo neskorším); dopravca je povinný vopred túto skutočnosť cestujúcemu oznámiť.

(3) Batožiny presahujúce povolenú voľnú váhu môžu sa prepraviť, len pokiaľ to dovoľujú podrobné prepravné podmienky.

§ 15

Obsah batožín

Predmety, ktoré by svojimi vlastnosťami alebo použitím mohli spôsobiť škodu, ohroziť bezpečnosť prepravy alebo byť na obtiaž cestujúcim, možno v batožinách prepravovať iba s predchádzajúcim súhlasom dopravcu a za podmienok ním ustanovených.

§ 16

Preskúmanie batožín

(1) Cestujúci je povinný na požiadanie dopravcu uviesť obsah batožiny. Dopravca je aj oprávnený obsah batožiny preskúmať za prítomnosti cestujúceho; ak cestujúci nie je prítomný, musí byť pri preskúmaní prítomný aspoň jeden svedok, ktorý nie je pracovníkom dopravcu.

(2) Ak sa zistí, že v batožine sú predmety, ktoré nie je dovolené v batožinách prepravovať alebo ktoré nezodpovedajú svojou povahou alebo obalom ustanoveniam prepravného poriadku alebo podrobných prepravných podmienok, môže byť taká batožina pred letom alebo počas cesty vylúčená z prepravy; dopravcovi patrí náhrada ustanovená tarifou.

§ 17

Podaj zapísaných batožín

(1) Dopravca pri podaji batožiny potvrdí cestujúcemu váhu a počet podaných kusov. Každý kus opatrí batožinovou príveskou a ústrižok tejto prívesky odovzdá cestujúcemu.

(2) Ak je predmet podávaný na prepravu ako batožina poškodený, je dopravca oprávnený poznamenať to v prepravnom doklade alebo o tom urobiť zápisnicu a je povinný požiadať cestujúceho o uznanie správnosti zápisnice. Ak cestujúci odmietne zápisnicu uznať, je dopravca oprávnený prevzatie poškodenej batožiny na prepravu odmietnuť.

§ 18

Výdaj zapísaných batožín

(1) Dopravca vydá batožinu po odovzdaní ústrižku batožinovej prívesky; v medzinárodnej preprave aj po odovzdaní batožinového lístka.

(2) Cestujúci, prípadne držiteľ ústrižku batožinovej prívesky je oprávnený požadovať, aby mu boli potvrdené:

a) výhrady k stavu vydávanej batožiny,

b) deň a hodina, kedy o batožinu požiadal, ak mu nebola vydaná.

(3) Ak príjme cestujúci (držiteľ ústrižku batožinovej prívesky) batožinu bez písomnej výhrady pri výdaji, predpokladá sa, že batožina bola vydaná v dobrom stave.

§ 19

Nepravidelná preprava cestujúcich

(1) Nepravidelná preprava osôb musí sa vopred objednať. Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, najmä meno (názov), adresu objednávateľa, presné určenie miesta a čas pristavenia lietadla, smer, cieľ a dobu trvania prepravy a počet účastníkov prepravy.

(2) Objednávku treba podať písomne. Výnimočne môže sa prijať ústna, telefonická alebo telegrafická objednávka. V takom prípade je objednávateľ povinný zaslať dodatočne písomnú objednávku.

(3) Ak dopravca nemôže objednávku prijať, je povinný o tom objednávateľa bez meškania upovedomiť.

(4) Objednávku môže objednávateľ letu zrušiť najneskôr do doby prijatia objednávky dopravcom, ak sa nedojednala iná lehota, inak je povinný nahradiť dopravcovi výdavky a škody, ktoré mu vznikli tým, že nadarmo urobil prípravy na let, prípadne zaplatiť vopred dohodnutú náhradu.

§ 20

Vznik zmluvy o nepravidelnej preprave

(1) Zmluva o nepravidelnej preprave vzniká medzi objednávateľom prepravy a dopravcom písomným prijatím objednávky.

(2) Zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi prepraviť účastníkov prepravy a ich veci do dojednaného miesta (miest) riadne a včas; prepravu je dopravca povinný vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných podmienok. Objednávateľ sa zaväzuje dopravcovi, že on i účastníci prepravy splnia dojednané podmienky a že zaplatia dojednané cestovné.

§ 21

Vykonanie nepravidelnej prepravy

(1) Na plnenie zmluvy o preprave je dopravca povinný v dojednanom čase pristaviť lietadlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam; ak sa nedohodol typ lietadla, pristaví lietadlo zodpovedajúce povahe, účelu, dobe trvania prepravy a počtu jej účastníkov.

(2) Dopravca je povinný vykonať prepravu po trase, ktorá bola dohodnutá s objednávateľom. Povolenie na let obstará dopravca. V medzinárodnej nepravidelnej preprave je dopravca oprávnený, ak mu zahraničné letecké úrady nepovolili let (prelet) pre dohodnutú trasu a ak sa účastníci nedohodnú inak, let podľa § 3 zrušiť.

(3) Ak sa trasa prepravy nedohodla, vykoná dopravca prepravu po trase, ktorej použitie je hospodárne so zreteľom na účel prepravy a na druh použitého lietadla.

(4) Ak sa trasa prepravy nedohodla, vykoná dopravca prepravu po trase, ktorej použitie je hospodárne so zreteľom na účel prepravy a na druh použitého lietadla.

(5) Objednávateľ prepravy je povinný určiť osobu, ktorá zodpovedá za udržiavanie poriadku v lietadle a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov účastníkmi prepravy; táto osoba je povinná aj zabezpečiť, aby účastníci prepravy boli pri pokračovaní v lete vždy včas prítomní.

(6) Ak sa vyskytne pri príprave alebo pri preprave prekážka, pre ktorú prepravu nemožno uskutočniť alebo v preprave pokračovať, spravuje sa postup dohodou medzi objednávateľom letu a dopravcom. Dopravca má právo na náhradu za účelne uskutočnené výkony, i keď prepravu nevykonal v dojednanom rozsahu; ak sa tak stalo z príčin na jeho strane, má dopravca právo na náhradu, len keď objednávateľ mal alebo mohol mať z čiastočne vykonanej prepravy prospech.

TRETIA ČASŤ

Preprava tovaru

§ 22

Základné ustanovenie

Tovar sa prijíma na leteckú prepravu pokiaľ to dovoľuje povaha zásielky, dopravné zariadenie, váhové zaťaženie lietadla a na pravidelných linkách osobnej prepravy aj pokiaľ to dovoľuje voľný priestor po obsadení lietadla cestujúcimi a po naložení batožín a pošty.

§ 23

Objednávka leteckej prepravy tovaru

(1) Dopravca je oprávnený od prepravcu požadovať predchádzajúcu objednávku, aby prepravu mohol včas zabezpečiť a organizovať.

(2) Podrobnosti objednávky, jej náležitosti a prípady, v ktorých je dopravca oprávnený objednávku odmietnuť, ustanovia podrobné prepravné podmienky.

(3) Objednávku treba podať písomne. Výnimočne môže sa prijať ústna, telefonická alebo telegrafická objednávka. V takom prípade je objednávateľ povinný zaslať dodatočne písomnú objednávku.

(4) Ak dopravca nemôže objednávku prijať, je povinný o tom objednávateľa bez meškania upovedomiť.

(5) Objednávku môže objednávateľ prepravy odvolať najneskôr do času prijatia objednávky dopravcom, ak sa nedojednala iná lehota, inak je povinný nahradiť dopravcovi výdavky a škody, ktoré mu vznikli tým, že nadarmo urobil prípravy na let, prípadne zaplatiť vopred dohodnutú náhradu.

§ 24

Vznik prepravnej zmluvy

Prepravná zmluva medzi dopravcom a prepravcom je dojednaná:

a) v pravidelne j leteckej preprave, ak predchádzala objednávka, písomným prijatím objednávky, inak prevzatím tovaru dopravcom na prepravu,

b) v nepravidelnej leteckej preprave písomným prijatím objednávky dopravcom.

§ 25

Letecký nákladný list

(1) Dokladom o prevzatí tovaru na prepravu je letecký nákladný list, ktorý sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie.

(2) Odosielateľ vyplní letecký nákladný list v predpísanom počte vyhotovení a odovzdá ho dopravcovi súčasne s tovarom podávaným na prepravu. Dopravca potvrdí prevzatie tovaru na prepravu vrátením potvrdenej kópie leteckého nákladného listu.

(3) Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v leteckom nákladnom liste a je zodpovedný za škodu, ktorú dopravca utrpí preto, že údaje a vyhlásenia odosielateľa boli nesprávne, nepresné alebo neúplné.

§ 26

Zmena prepravnej zmluvy

(1) Dokiaľ zásielka nebola vydaná príjemcovi, môže odosielateľ žiadať, aby mu bola na jeho náklad zásielka vrátená alebo dodaná inému príjemcovi, alebo môže dať iný príkaz.

(2) Príjemca môže prikázať,aby mu bola a jeho náklady zásielka dodaná na inom mieste.

(3) Príkazy podľa odsekov 1 a 2 musia sa dať písomne. Dopravca je povinný v medziach prevádzkových možností takým príkazom vyhovieť, pokiaľ to dovoľujú colné, zdravotné a iné predpisy.

§ 27

Obal, stav a označenie tovaru

(1) Tovar sa musí baliť a označiť tak, aby bol chránený pred stratou a poškodením a aby nemohol spôsobiť škodu alebo ohroziť bezpečnosť osôb a dopravy. Bližšie ustanovenia o povinnostiach odosielateľa týkajúce sa balenia a označovania jednotlivých kusov obsahujú podrobné prepravné podmienky.

(2) Ak obal chýba, ak je obal vadný, ak nevyhovuje príslušným predpisom alebo ak je obsah zásielky zrejme poškodený, môže dopravca odmietnuť prepravu tovaru alebo viazať jeho prevzatie na prepravu na podmienku, že odosielateľ uzná závadu písomne v nákladnom liste.

§ 28

Zistenie váhy a počtu kusov

Pri prevzatí tovaru na prepravu zistí dopravca váhu a počet kusov a porovná zistené údaje s údajmi v leteckom nákladnom liste.

§ 29

Nakladanie a vykladanie tovaru

(1) Ak nie je dojednané inak, nakladá tovar do lietadiel a vykladá ho z lietadiel dopravca vlastnými prostriedkami.

(2) Ak tovar nakladá (vykladá) odosielateľ (príjemca), je povinný spravovať sa pokynmi dopravcu.

§ 30

Tovar na dobierku

Odosielateľ môže zaslať tovar dobierkou, pokiaľ to dovoľujú podrobné prepravné podmienky. Za prevzatie tovaru na dobierku na prepravu vyberá dopravca náhradu ustanovenú tarifou.

§ 31

Preskúmanie zásielky

(1) Dopravca má právo kedykoľvek sa presvedčiť, či skutočný obsah zásielky súhlasí s údajmi v nákladnom liste. Môže sa tiež presvedčiť, či pri tovare prevzatom na prepravu za osobitných podmienok sú tieto podmienky splnené.

(2) Pri zisťovaní obsahu musí byť prítomný odosielateľ. Ak to nie je možné, treba, aby bol prítomný aspoň jeden svedok, ktorý nie je pracovníkom dopravcu.

(3) Ak sa pri preskúmaní obsahu zistia také závady, že by sa prepravou mohla spôsobiť ujma na zdraví osôb alebo škody na dopravnom prostriedku alebo iných zásielkach alebo vyvolať pri lete ťažkosti pre cestujúcich a posádku, môže dopravca zásielku vylúčiť z prepravy, uskladniť ju na účet a nebezpečenstvo odosielateľa a vybrať náhradu podľa tarify. Výkonné opatrenia je dopravca povinný oznámiť odosielateľovi.

§ 32

Vydanie tovaru

(1) Po príchode zásielky do miesta určenia je dopravca povinný vydať zásielku príjemcovi po zaplatení neuradených výdavkov so všetkými jemu určenými sprievodnými listinami. V medzinárodnej doprave možno zásielku vydať až po prejednaní podľa colných a iných predpisov. príjemca je povinný potvrdiť prijatie zásielky na nákladnom liste.

(2) Ak nie je dojednané inak, vydá sa zásielka príjemcovi na letisku určenia. O príchode zásielky upovedomí dopravca príjemcu návestím.

§ 33

Dodacie lehoty

Dopravca je povinný prepraviť tovar v dojednanej lehote, a ak nebola dojednaná, prepraviť ho bez zbytočného odkladu.

§ 34

Prekážky v plnení prepravnej zmluvy

(1) Ak nemožno vypátrať príjemcu, ak odmietne príjemca prijatie zásielky alebo ak ju nemožno príjemcovi vydať z iného dôvodu na strane príjemcu, postupuje dopravca podľa príkazu odosielateľa, ktorý si bez meškania vyžiada. Ak nemožno dosiahnuť príkaz, môže dopravca na náklady a nebezpečenstvo odosielateľa zásielku uskladniť a odosielateľa o tom musí bez meškania upovedomiť.

(2) Ak nemožno v prípadoch uvedených v odseku 1 odosielateľa ani dodatočne upovedomiť alebo ak nedá odosielateľ vykonateľný príkaz, je dopravca oprávnený vykonať likvidáciu zásielky. Likvidácia sa vykoná odovzdaním veci alebo tovaru organizáciám oprávneným ich prevziať alebo predajom, a ak je tovar v takom stave, že sa nedá hospodársky vôbec zužitkovať, jeho zničením pri zachovaní príslušných predpisov.

(3) Dopravca upovedomí odosielateľa o zamýšľanej likvidácii najrýchlejším spôsobom. K likvidácii prikročí do 5 dní po upovedomení odosielateľa za podmienok ustanovených podrobnými prepravnými podmienkami. Zásielky, ktoré vzhľadom na ich povahu nemožno uskladniť, najmä zásielky ľahko skaziteľného tovaru a živých zvierat, môže dopravca predať bez predchádzajúceho upovedomenia odosielateľa ihneď, aby predišiel znehodnoteniu.

(4) O likvidácii zásielky spíše dopravca zápisnicu a upovedomí odosielateľa.

(5) Z výťažku likvidácie sa uhradia prednostne pohľadávky dopravcu z prepravnej zmluvy; prípadný zvyšok výťažku vydá dopravca oprávnenému z prepravnej zmluvy alebo ak ten o vydanie zvyšku výťažku likvidácie nepožiada, odvedie sa suma do štátneho rozpočtu.

(6) Ak výťažok likvidácie nestačí na úhradu pohľadávok dopravcu, je prepravca povinný uhradiť dopravcovi zvyšujúcu sumu.

§ 35

Prepravné a iné náhrady

(1) Dopravcovi patrí za prepravu tovaru prepravné ustanovené tarifou.

(2) Za iné s dopravou spojené služby, ktoré sa vykonali na príkaz alebo v záujme prepravcu, patrí dopravcovi náhrada výdavkov, ktoré vznikli v dôsledku týchto služieb.

(3) Vyúčtovanie prepravného a iných náhrad musí zodpovedať dojednaným podmienkam a umožňovať preskúmanie správnosti účtovaných súm.

§ 36

Preprava tovaru podliehajúceho rýchlej skaze

(1) Tovar podliehajúci rýchlej skaze (napr. ovocie, zelenina, mäso, mliečne výrobky, tuky) sa prepravuje podľa druhov a vlastností a podľa dĺžky prepravy a ročnej doby.

(2) Ak to vyžaduje povaha zásielky, je prepravca povinný s dopravcom dohodnúť osobitný spôsob zaobchádzania so zásielkou počas prepravy.

(3) Náhradu za znehodnotenie tovaru spôsobené jeho skazením dostane prepravca len vtedy, ak preukáže, že skazenie tovaru bolo spôsobené prekročením dodacej lehoty alebo nedodržaním podmienok dohodnutých podľa odseku 2.

§ 37

Preprava živých zvierat

(1) Živé zvieratá možno prepravovať ako zásielky vo vyhovujúcich klietkach v nákladnom priestore. odosielateľ je povinný uviesť druh zvieraťa, jeho nebezpečnosť, počet kusov, rozmery klietky a hrubú váhu zásielky.

(2) Pri požadovaní prepravy živých zvierat je odosielateľ povinný uviesť druh zvieraťa, jeho nebezpečnosť, počet kusov, rozmery klietky a hrubú váhu zásielky.

(3) Na nakladanie a vykladanie živých zvierat je dopravca oprávnený požadovať odbornú pomoc odosielateľa alebo príjemcu.

(4) Ak nie je dohodnuté inak, obstaráva počas prepravy kŕmenie a napájanie zvierat prepravca.

(5) Slepecký pes sa prepravuje zdarma, ak sprevádza nevidomú, na neho odkázanú osobu a ak pes má náhubok a príslušný výstroj a je vycvičený úradne oprávnenou organizáciou.

§ 38

Colné a iné konanie

(1) Ak podlieha zásielka v čase jej prevzatia dopravcom a do času jej vydania konaniu podľa osobitných predpisov, najmä predpisov colných, veterinárnych, rastlinnolekárskych, zdravotných a bezpečnostných, je odosielateľ povinný podľa povahy konania vykonať sám všetky nevyhnutné opatrenia alebo požiadať prepravcu o ich vykonanie. V tomto prípade je odosielateľ povinný odovzdať dopravcovi včas listiny a doklady, ktoré sú pre konanie nevyhnutné; dopravca nie je povinný skúmať, či sú listiny úplné a správne. odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škodu vzniknutú nepoužitím alebo nesprávnym použitím jemu zverených listín.

(2) Dopravca je povinný na vyzvanie orgánov štátnej správy pri konaní podľa odseku 1 urobiť všetky nevyhnutnú opatrenia týkajúce sa prepravovanej zásielky, aj keď ho o to odosielateľ nepožiadal.

(3) Náhradu za úkony dopravcu podľa predchádzajúcich odsekov ustanovuje tarifa.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 39

Batožiny (tovar) s vyhlásenou hodnotou

(1) Dopravca môže prijímať na prepravu batožiny a tovar s vyhlásenou hodnotou za podmienok ustanovených podrobnými prepravnými podmienkami.

(2) Vyhlásenou hodnotou sa rozumie suma, ktorou si cestujúci (prepravca) oceňuje podľa svojej voľby batožinu a tovar podané na prepravu.

(3) Dopravca môže ustanoviť v podrobných prepravných podmienkach najvyššiu vyhlásenú hodnotu batožiny a tovaru, ktoré môžu byť letecky prepravené, a najvyššiu hodnotu všetkých batožín a tovaru v lietadle. Batožiny a tovar presahujúce tieto hodnoty môžu sa letecky prepravovať len na podklade osobitnej dohody.

§ 40

Preprava vecí ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky

Letecká preprava vecí ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky, najmä zbraní, výbušnín, streliva, žieravín, rádioaktívnych materiálov, ľahko zápalných predmetov je dovolená len s predchádzajúcim súhlasom dopravcu a za podmienok ním určených.

§ 41

Zodpovednosť z leteckej prepravy

(1) Zodpovednosť dopravcu z prepravnej zmluvy sa spravuje

a) u cestujúcich vo vnútroštátnej preprave, ak sa preprava nevykonala včas, ustanoveniami Občianskeho zákonníka a tohto prepravného poriadku (odsek 2), v medzinárodnej preprave ustanoveniami medzinárodných dohovorov*),

b) pri zapísaných batožinách a tovare vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave ustanoveniami medzinárodných dohovorov.*)

(2) Pri pravidelnej preprave cestujúcich je dopravca povinný, ak sa preprava nevykonala včas, dopraviť cestujúceho do miesta určenia iným lietadlom alebo iným dopravným prostriedkom alebo mu vrátiť cestovné pripadajúce na nevyužitú časť cesty podľa voľby cestujúceho. Pri náhradnej preprave iným dopravným prostriedkom má cestujúci nárok na vrátenie rozdielu cestovného.

(3) Pri nepravidelnej preprave osôb má objednávateľ prepravy nárok, ak sa preprava nevykonala včas, na náhradnú prepravu iným lietadlom alebo iným dopravným prostriedkom. Ak to nie je možné alebo ak by sa tým účel objednanej prepravy zmaril, je dopravca povinný cestovné vrátiť. Okrem toho je povinný nahradiť objednávateľovi prepravy skutočnú škodu vzniknutú tým, že sa preprava nevykonala vôbec alebo že sa nevykonala včas, okrem ak sa preprava nemohla vykonať z dôvodov uvedených v § 3.

§ 42

Uplatnenie a zánik práv cestujúcich a prepravcov

(1) Vo vnútroštátnej preprave musí cestujúci uplatniť práva podľa § 40 ods. 1 písm. a), objednávateľ nepravidelnej prepravy práva podľa § 40 ods. 3 u dopravcu písomnou reklamáciou bez zbytočného odkladu, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď preprava bola alebo sa mala vykonať; ak je v nepravidelnej preprave osôb objednávateľom socialistická organizácia, do šiestich mesiacov od vzniku prepravnej zmluvy. Ak sa práva v týchto lehotách neuplatnili, zaniknú.

(2) V medzinárodnej preprave cestujúcich a v preprave zapísaných batožín a tovaru musí cestujúci (objednávateľ nepravidelnej prepravy) i prepravca uplatniť písomnou reklamáciou práva podľa § 40 ods. 1 písm. a) a b) v lehotách ustanovených medzinárodnými dohovormi.

(3) Premlčanie (zánik) práv uvedených v odseku 1 a 2 sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Hospodárskeho zákonníka a medzinárodných dohovorov.

§ 43

Uplatnenie a zánik práv dopravcu

Pre uplatnenie a zánik dopravcu voči cestujúcim (objednávateľom nepravidelnej prepravy) a prepravcom platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Hospodárskeho zákonníka a medzinárodných dohovorov.


§ 44

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy č. 31/1960 Zb., ktorou sa vydáva letecký prepravný poriadok.

§ 45

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Indra v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave (tzv. Varšavský) uverejnený pod č. 15/1935 Zb. a Protokol, ktorým sa mení Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave 12.októbra 1929 (tzv. Haagský) uverejnený pod č. 15/1966 Zb.