Vyhláška č. 13/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou bolo vyhlásené uznesenie vlády o určení začiatku a konca pracovného času v ústredných úradoch a v iných štátnych orgánoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1966-13
Čiastka 5/1966
Platnosť od 28.02.1966
Účinnosť od 28.02.1966
Aktuálne znenie 28.02.1966

13

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

z 28. januára 1966

o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou bolo vyhlásené uznesenie vlády o určení začiatku a konca pracovného času v ústredných úradoch a v iných štátnych orgánoch


Vláda zrušila 12. januára 1966 vládne uznesenie z 19. septembra 1956 (v znení vládneho uznesenia z 19. novembra 1958) o určení začiatku a konca pracovného času v ústredných úradoch a v iných štátnych orgánoch.


V súvislosti s tým sa zrušuje 31. januárom 1966 vyhláška č. 174/1958 Ú. l. (Ú. v.) a vyhláška č. 65/1959 Ú. v.


Minister:

Kudrna v. r.