Nariadenie vlády č. 118/1966 Zb.Vládne nariadenie o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1966-118

(v znení č. 17/1968 Zb.)

Čiastka 48/1966
Platnosť od 28.12.1966 do31.12.1968
Účinnosť od 27.02.1968 do31.12.1968
Zrušený 159/1968 Zb.
Znenie 27.02.1968

118

VLÁDNE NARIADENIE

z 12. decembra 1966

o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií

Vláda podľa § 9 ods. 1 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky nariaďuje:


§ 1

Spotrebné a výrobné družstvá, podniky Sväzu spotrebných družstiev a Sväzu výrobných družstiev vykonávajú stabilizačný odvod podľa § 4 ods. 2 a § 8 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva ČSSR (ďalej len „zákon“) a podľa § 25 a 41 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva, pokiaľ v ďalších ustanoveniach nie je ustanovené inak.

§ 2

(1) Stabilizačný odvod sa do 31. decembra 1970 nezvyšuje podľa § 8 ods. 2 zákona organizáciám spotrebných družstiev, obchodným podnikom Sväzu výrobných družstiev a nepriemyslovým výrobným družstvám.

(2) Priemyslovým výrobným družstvám sa stabilizačný odvod do 31. decembra 1970 nezvyšuje podľa § 8 ods. 2 zákona za tú časť ročného prírastku počtu pracovníkov, ktorá zodpovedá podielu zákazkovej výroby pre obyvateľstvo, údržbárskej a opravárskej činnosti a služieb z prírastku celkových výkonov. Ak podiel týchto prác z celkových výkonov presiahne 50 %, celkové zvýšenie stabilizačného odvodu môže byť najviac 2 % z objemu vyplatených miezd.

(3) Organizáciám spotrebných družstiev sa stabilizačný odvod ustanovuje vo výške 30 % z tej sumy objemu vyplatených miezd, ktorá prevyšuje súčin 90 % priemernej ročnej mzdy plánovanej na rok 1968 a počtu pracovníkov v roku, za ktorý sa vykonáva výpočet odvodu.

(4) Ministerstvo financií po vyjadrení Sväzu výrobných družstiev v prípade pochybností rozhodne, či sa organizácia považuje za nepriemyslové výrobné družstvo podľa odseku 1.

§ 3

(1) Výrobné družstvá invalidov pre občanov s ťažším zdravotným poškodením stabilizačný odvod nevykonávajú. Ostatným výrobným družstvám invalidov sa stabilizačný odvod podľa § 8 ods. 1 zákona ustanovuje vo výške 18 %; zvýšenie stabilizačného odvodu podľa § 8 ods. 2 zákona sa na tieto družstvá nevzťahuje.

(2) Stabilizačný odvod výrobných družstiev stavebných, družstiev ľudovej umeleckej a umelecko-remeselníckej výroby, družstiev vybratých úzkoprofilových odborov výroby stavebných hmôt sa zvyšuje za každé 1 % ročného prírastku počtu pracovníkov o 0,3 % objemu vyplatených miezd.

(3) Zrušený od 27. 2. 1968.

(4) Zrušený od 27. 2. 1968.

§ 4

(1) Družstevným organizáciám, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 a § 3, nemožno ustanoviť prirážku k stabilizačnému odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona. Priemyslovým výrobným družstvám nemožno ustanoviť prirážku k stabilizačnému odvodu, ak podiel činností uvedených v § 2 ods. 2 presiahne výšku 50 % z celkových výkonov; v ostatných prípadoch túto prirážku nemožno ustanoviť z tej časti vyplatených miezd, na ktorú sa nevzťahuje zvýšenie stabilizačného odvodu podľa § 2 ods. 2.

(2) Stabilizačný odvod platia družstevné organizácie do rozpočtu príslušného národného výboru spôsobom ustanoveným v § 29 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva; družstevné organizácie môžu s národným výborom dohodnúť platenie stabilizačného odvodu v rovnakých lehotách platných pre odvod dôchodkovej dane družstiev.

§ 5

Na družstevné organizácie, v ktorých sa neuplatňuje zainteresovanosť na hrubom dôchodku alebo na zisku, sa stabilizačný odvod ani prirážka k tomuto odvodu nevzťahuje.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.

Čl. II

(1) Podľa tohto nariadenia stabilizačné odvody sa vykonávajú začínajúc rokom 1968.


Lenárt v. r.