Zákon č. 116/1966 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1966-116
Čiastka 48/1966
Platnosť od 28.12.1966 do31.12.1984
Účinnosť od 01.01.1967 do31.12.1984
Zrušený 140/1984 Zb.
Znenie 01.01.1967

116

ZÁKON

z 15. decembra 1966

o súdnych poplatkoch

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Predmet súdnych poplatkov

Súdne poplatky (ďalej len „poplatky“) vyberajú sa za jednotlivé úkony alebo konanie (ďalej len „poplatný úkon“) uvedené v pripojenom sadzobníku súdnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“), ak ich na návrh vykonávajú

a) okresné súdy, krajské súdy alebo Najvyšší súd v občianskom súdnom konaní,

b) štátna správa súdov alebo prokuratúra.

§ 2

Sadzby poplatkov

(1) Poplatky sa vyberajú percentom zo základu (percentný poplatok) alebo pevnou sumou (pevný poplatok); ich sadzby sú uvedené v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu zákona.

(2) Ak je ustanovená sadzba poplatku za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.

§ 3

Základ percentného poplatku

(1) Ak je sadzba poplatku ustanovená percentom zo základu, je základom poplatku cena predmetu poplatného úkonu obvyklá v čase a mieste podania návrhu na vykonanie poplatného úkonu. Na cenu príslušenstva sa prihliada vtedy, ak je len samo predmetom poplatného úkonu.

(2) V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní.

(3) Ak je predmetom poplatného úkonu opakujúce sa plnenie, je základom poplatku súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na neurčitý čas, na čas života alebo na čas dlhší ako tri roky, považuje sa za cenu plnenia trojnásobok ceny ročného plnenia. To isté platí o cene práv, ktoré možno vykonávať opätovne.

(4) Základom poplatku v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva je cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

(5) Základom poplatku v konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je cena podielu žiadaného navrhovateľom.

(6) Ak sa po podaní návrhu rozšíri predmet poplatného úkonu, či už na návrh alebo bez návrhu, poplatok sa doplatí; v odvolacom konaní poplatok sa doplatí len vtedy, ak dôjde k rozšíreniu predmetu poplatného úkonu na návrh. Ak sa obmedzí po podaní návrhu predmet poplatného úkonu, poplatok sa nevracia.

(7) Základ poplatku vyšší ako 500 Kčs sa zaokrúhľuje na celé stokoruny, a to tak, že na zlomok stokoruny do 50 Kčs sa neprihliada a zlomok nad 50 Kčs sa zaokrúhľuje na celú stokorunu hore.

§ 4

Poplatník

(1) Poplatok je povinný zaplatiť:

a) navrhovateľ poplatného úkonu, ak nie je ďalej ustanovené inak;

b) účastníci súdneho zmieru uzavretého v zmierovacom konaní;

c) v konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov obaja účastníci alebo jeden z nich podľa rozhodnutia súdu;

d) pokiaľ v súdnom konaní je navrhovateľ od poplatku oslobodený a pokiaľ súd jeho návrhu vyhovel, je povinný zaplatiť zodpovedajúcu časť poplatku odporca, pokiaľ nie je od poplatku tiež oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvod alebo neplatnosť manželstva alebo o určení, či tu manželstvo je alebo nie je, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania navrhovateľovi.

(2) Ak je viac navrhovateľov povinných poplatok zaplatiť, sú povinní ho zaplatiť spoločne a nerozdielne; to platí obdobne, ak je viac odporcov povinných zaplatiť poplatok. Všetci účastníci súdneho zmieru sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne [odsek 1 písm. b)].

§ 5

Vznik poplatkovej pohľadávky

(1) Poplatková pohľadávka vzniká

a) podaním návrhu na vykonanie poplatného úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ [§ 4 ods. 1 písm. a)],

b) schválením súdneho zmieru v zmierovacom konaní,

c) v ostatných prípadoch uložením povinnosti zaplatiť poplatok v súvislosti s rozhodnutím o veci samej.

(2) Poplatková pohľadávka sa zaokrúhľuje na celé koruny dole.

§ 6

Splatnosť poplatkovej pohľadávky

Poplatková pohľadávka vzniknutá podaním návrhu [§ 5 ods. 1 písm. a)] je splatná súčasne týmto okamihom. Poplatková pohľadávka vzniknutá schválením zmieru alebo uložením povinnosti zaplatiť poplatok [§ 5 ods. 1 písm. b), c)] je splatná do troch dní po právoplatnosti rozhodnutia o tejto povinnosti alebo o schválení zmieru, ak súd neurčí lehotu dlhšiu.

§ 7

Spôsob platenia poplatku

(1) Poplatok neprevyšujúci 400 Kčs, ak sa nevymáha, platí sa kolkovými známkami. Poplatok v ostatných prípadoch sa platí na účet súdu, za ktorého poplatný úkon sa poplatok vyberá; orgán vymáhajúci poplatok neprevyšujúci 400 Kčs môže, ak to považuje za vhodné, povoliť, aby poplatok bol zaplatený kolkovými známkami.

(2) O spôsobe používania kolkových známok obdobne platia predpisy o používaní kolkových známok pri platení správnych poplatkov.*)

Následky nezaplatenia poplatku

§ 8

(1) Ak sa poplatková pohľadávka splatná podaním návrhu na začatie konania úplne nezaplatí, a to ani dodatočne v lehote, ktorú súd vo výzve na to určí, súd uskutoční konanie,

a) ak ide o návrh na začatie odvolacieho konania,

b) ak ide o pracovný spor, ktorému predchádzalo rozhodcovské konanie,

c) ak je v tej istej veci návrh rozšírený alebo podaný vzájomný návrh, alebo

d) ak je nebezpečenstvo z omeškania a poplatník osvedčí, že bez svojej viny nemohol poplatok zaplatiť.

(2) V ostatných prípadoch súd konanie zastaví.

(3) Ak bude poplatok zaplatený do konca lehoty na odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku, súd prvého stupňa toto uznesenie zruší.

(4) Ak nadobudne rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku právoplatnosť, poplatková pohľadávka zaniká.

§ 9

Ak ide o návrh na vykonanie poplatného úkonu štátnou správou súdov alebo o návrh na vykonanie iného poplatného úkonu, než je uvedený v § 8, poplatný úkon sa nevykoná, dokiaľ sa poplatok nezaplatí.

§ 10

Vrátenie poplatku

(1) Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol na to povinný.

(2) Ak sa zaplatilo na poplatku viac ako sa malo zaplatiť, vráti sa preplatok.

(3) Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania sa vráti, ak sa konanie zastavilo alebo návrh sa vzal späť pred prvým pojednávaním. Ak sa v konaní o rozvod vzal návrh na začatie konania späť najneskôr pred vydaním rozhodnutia súdom prvého stupňa, vráti sa polovica poplatku.

(4) Nárok na vrátenie poplatku zaniká, ak sa neuplatnil do konca tretieho kalendárneho roka po roku, v ktorom nárok vznikol.

(5) Poplatok (preplatok) sa nevráti, ak neprevyšuje sumu 10 Kčs.

§ 11

Oslobodenie od poplatku

(1) Od poplatku sú oslobodené súdne konania vo veciach

a) opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti a osvojenia,

b) spôsobilosti na právne úkony,

c) vyhlásenia za mŕtveho,

d) vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,

e) určenia nárokov nevydatej matky na úhradu výživy a nákladov spojených s tehotnosťou a zľahnutím,

f) zapretia otcovstva a plnenia z neplatnej zmluvy začatých na návrh prokurátora,**)

g) výkonu rozhodnutí na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,

h) nemocenského poistenia, sociálneho zabezpečenia (poistenia) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,

i) odvolania proti rozhodnutiu štátnych notárstiev,

j) preskúmania rozhodnutí iných orgánov než súdov.

(2) Od poplatku sú oslobodení:

a) československý štát, ak poplatok prevyšuje 50 Kčs a ak koná za neho pracovník orgánu rozpočtovej organizácie, nie však osobitnej rozpočtovej organizácie,

b) rozpočtové organizácie a Štátna banka československá, ak poplatok prevyšuje 50 Kčs, nie však osobitné rozpočtové organizácie,

c) pracovníci (učni, domácki pracovníci), ak sú predmetom konania nároky z ich pracovného (učebného) pomeru alebo z pomeru obdobného pracovnému pomeru, s výnimkou proti nim uplatňovaných nárokov na náhradu škody spôsobenej úmyselne alebo v opilosti alebo trestným činom, previnením, prípadne priestupkom,

d) navrhovateľ v konaní o určení výživného, ak nejde o vzájomnú vyživovaciu povinnosť rodičov a detí,

e) navrhovateľ v konaní o náhradu škody spôsobenej v súvislosti s ublížením na zdraví,

f) navrhovateľ v konaní o jeho nárokoch z autorského práva, z práv výkonných umelcov alebo o jeho nárokoch z práva na vynález, objav, zlepšovací návrh a priemyslový vzor a za vyriešenie tematických úloh,

g) navrhovateľ v konaní o určení otcovstva, s výnimkou konania o zapretí otcovstva,

h) vojaci v základnej (náhradnej) službe,

i) prokurátor v konaní začatom na jeho návrh,*) pokiaľ konanie nie je už vecne oslobodené,

j) národný výbor v konaní začatom v záujme spoločnosti,**)

k) občan, ktorého právo sa uplatňuje v konaní začatom na návrh prokurátora alebo národného výboru,

l) navrhovateľ v konaní o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím,

m) navrhovateľ v konaní o odškodnenie za väzbu a trest.

(3) Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 vzťahuje sa aj na konanie o výkone rozhodnutí.

(4) Za akých podmienok môže súd priznať účastníkom konania oslobodenie od poplatku v iných prípadoch, ustanovuje Občiansky súdny poriadok.

Konanie

§ 12

Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je príslušný vykonať poplatný úkon.

§ 13

Poplatník je povinný, ak ide o percentný poplatok, uviesť cenu predmetu poplatného úkonu. Ak tak neurobí alebo ak uvedie cenu zrejme nízku, určí cenu súd.

§ 14

(1) Poplatok (doplatok) nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.

(2) Od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatník upovedomený o úkone súdu vykonanom na vyrubenie alebo vymáhanie poplatku (doplatku), alebo v ktorom dojednal dohodu o splácaní dlžnej sumy, plynie nová trojročná lehota. Úkonom na vymáhanie poplatku je aj písomná upomienka o zaplatenie poplatku doručená poplatníkovi.

(3) Poplatok (doplatok) nemožno vyrubiť ani vymáhať, len čo od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatný úkon dokončený, uplynulo 10 rokov.

§ 15

Pokiaľ v tomto zákone nie je konanie vo veciach poplatkov upravené, platia o ňom primerane predpisy upravujúce konanie o úkone, za ktorý sa poplatok vyberá, a inak obdobne predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.***)

§ 16

Súdy sú povinné dávať vo veciach poplatkov poučenie, najmä o poplatkových úľavách, aby pre neznalosť predpisov neutrpeli poplatníci ujmu.

§ 17

Kontrola a dohľad

Orgány štátnej správy súdov pravidelne kontrolujú a Ministerstvo financií, prípadne orgány ním poverené dohliadajú, či sa poplatky vyberajú riadne a včas.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18

Kde sa v tomto zákone hovorí o súde a jeho orgánoch, rozumie sa tým pri poplatkoch vyberaných prokuratúrou za jej poplatné úkony prokuratúra a jej orgány.

§ 19

Podľa tohto zákona vyberajú sa poplatky z poplatných úkonov navrhnutých za jeho účinnosti. Z poplatných úkonov navrhnutých alebo z konaní začatých pred účinnosťou tohto zákona vyberajú sa poplatky podľa doterajších predpisov, aj keď sa stanú splatnými za účinnosti tohto zákona.

§ 20

(1) Ministerstvo financií sa splnomocňuje, aby po dohode s Ministerstvom spravodlivosti z osobitných dôvodov povoľovalo u skupín osôb alebo pri určitých druhoch úkonov upustenie od vybratia poplatku alebo odpustenie poplatku. Úľavy (oslobodenie) povolené Ministerstvom financií podľa doterajších predpisov považujú sa v budúcnosti za úľavy povolené podľa tohto zákona.

(2) Ministerstvo financií sa splnomocňuje odpúšťať na odstránenie tvrdostí alebo nezrovnalostí poplatky jednotlivým osobám, prípadne po dohode s Ministerstvom spravodlivosti poveriť tým orgány štátnej správy súdov.

§ 21

Zrušuje sa zákon č. 173/1950 Zb. o súdnych poplatkoch v znení zákona č. 10/1959 Zb. a nariadenie ministra financií č. 22/1959 Zb. o súdnych poplatkoch.

§ 22

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


Príloha zákona č. 116/1966 Zb.

SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV

I. Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní

PoložkaPredmetPoplatky
percentnépevné Kčs
1Z návrhu na začatie konania, pokiaľ nie je ustanovená osobitná sadzba,
a) z ceny predmetu konania 4 % najmenej však 20 Kčs
b) ak nemožno predmet konania peniazmi oceniť,60
c) o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov2 % najmenej však 10 Kčs
Poznámky k položke 1
1. Zo vzájomného návrhu sa platí taktiež poplatok podľa rovnakej sadzby.
2. Ak odporca žiada, aby súd rozhodol o vzájomnej pohľadávke i nad sumu uplatnenú návrhom, platí sa poplatok zo sumy, ktorá prevyšuje cenu predmetu konania podľa návrhu.
3. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Ak odvolanie podá navrhovateľ i odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania.
4. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí.
5. Pre určenie ceny predmetu konania pri návrhu na vylúčenie veci je rozhodujúcou cena vylučovanej veci.
6. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok i pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu; odpor proti platobnému rozkazu poplatku nepodlieha. To platí obdobne pre zmenkové a šekové konanie a pre námietky v týchto konaniach.
7. Ak ide o návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, platí sa poplatok podľa písm. b).
2Z návrhu na začatie konania
a) o rozvod manželstva,400
b) o neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. 200
Poznámky k položke 2
1. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní o veci samej. Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o úprave pomerov detí pre čas po rozvode, poplatok sa neplatí.
2. Ak je s návrhom spojený i návrh na určenie výživného jedného z manželov alebo ak došlo k spojeniu takých konaní, platí sa poplatok z každého konania osobitne.
3Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach zistenia alebo zapretia otcovstva 60
4Z návrhu na určenie otcovstva, vrátane zapretia otcovstva 100
Poznámka k položke 4
Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o výchove a výžive maloletého dieťaťa, poplatok sa neplatí.
5Z návrhu na obnovu konania 30
Poznámka k položke 5
Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí.
6Z návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia
a) z vymáhaného nároku 2 % najmenej však 10 Kčs
b) ak nemožno vymáhaný nárok peniazmi oceniť30
Poznámky k položke 6
1. Ak sa spojí v návrhu na základe toho istého vykonateľného rozhodnutia výkon rozhodnutia niekoľkými spôsobmi, zaplatí sa súčet príslušných poplatkov znížený o jednu štvrtinu.
2. Z návrhu na druhé a ďalšie nariadenie výkonu rozhodnutia na základe toho istého vykonateľného rozhodnutia proti tomu istému účastníkovi sa zaplatia tri štvrtiny príslušných poplatkov.
Spoločná poznámka k položkám 1, 2 a 4 až 6
Ak došlo k zrušeniu rozsudku v dôsledku odvolania, obnovy alebo v dôsledku sťažnosti pre porušenie zákona, neplatí poplatok z odvolania proti novému rozhodnutiu súdu prvého stupňa poplatník, ktorý už raz poplatok z odvolania zaplatil.
7Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie 2 % najmenej však 20 Kčs
8 Za schválený súdny zmier uzavretý v zmierovacom konaní
a) z hodnoty predmetu zmieru 2 % najmenej však 10 Kčs
b) ak nemožno predmet zmieru peniazmi oceniť 20
Poznámky k položke 8
1. Z návrhu na zmierovacie konanie sa poplatok neplatí.
2. Ak dôjde na základe súdneho zmieru k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, nie je tým dotknutá prípadná povinnosť platiť notársky poplatok z prevodu nehnuteľností alebo notársky poplatok z darovania.
Spoločná poznámka k položkám 1, 6 a 8
Pevný poplatok podľa sadzby uvedenej pod písm. b) položiek sa platí aj vtedy, ak sa konanie týka užívania či vypratania bytu alebo inej miestnosti.
9Z prvého dožiadania rozhodcov v rozhodcovskom konaní v medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na predbežné opatrenie v tomto konaní
a) z hodnoty predmetov konania 2 % najmenej však 10 Kčs
b) ak nemožno predmet konania peniazmi oceniť 20
Poznámka k položke 9
1. Z druhého a ďalšieho dožiadania alebo návrhu sa poplatky neplatia.
2. Ak sa spojí dožiadanie o vykonanie úkonu súdom s návrhom na predbežné opatrenie, platí sa poplatok len raz.
10 Za zápisy do podnikového registra
a) z návrhu na zápis organizácie alebo zmeny týkajúcej sa organizácie alebo odštepného závodu a na iný zápis, ak nie je ustanovené inak60
b) z návrhu na zápis alebo výmaz osôb oprávnených za organizáciu konať a za ňu podpisovať, vrátane prokuristov a likvidátorov, za každú osobu 60
c) z návrhu na zápis zmeny bydliska osôb uvedených pod písm. b) 20
11Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z listín, zápisníc a iných súdnych spisov a za vyhotovenie rovnopisov podaní a ich príloh, na predloženie ktorých bol účastník márne vyzvaný, za každú i len začatú stranu 2
Poznámka k položke 11
Poplatku nepodlieha odpis zápisnice o pojednávaní súdu, vyhotovený prieklepom bez záhlavia a bez overenia na papieri dodanom účastníkom.
12Za vyhotovenie úradného vysvedčenia o skutočnostiach známych zo spisov, za výpis, osvedčenie, odpis z podnikového registra, za každú i len začatú stranu6
13Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu 20
Poznámka k položke 13
Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo za vyhotovenie výpisu z knihy protestov.
14Za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine 4
15Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú i len začatú stranu listiny 2
Poznámky k položke 15
1. Poplatok sa zvyšuje na dvojnásobok, ak sa overuje odpis alebo kópia cudzojazyčnej listiny.
2. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie notárskych poplatkov alebo pre účely evidencie nehnuteľností. Na týchto odpisoch musí však byť vyznačený účel, na ktorý boli vyhotovené.
16Za zaslanie súdnych spisov inému súdu, aby do nich nahliadol žiadateľ6
17Za spísanie návrhu na začatie konania alebo za spísanie odvolania proti rozhodnutiu do zápisnice
a) vo veciach majetkových nárokov oceniteľných peniazmi pri cene predmetov konania
do 500 Kčs 40
nad 500 Kčs do 1 000 Kčs 60
nad 1 000 Kčs do 2 000 Kčs 100
nad 2 000 Kčs do 3 000 Kčs 120
nad 3 000 Kčs do 4 000 Kčs 160
nad 4 000 Kčs do 5 000 Kčs 200
nad 5 000 Kčs do 7 000 Kčs 280
nad 7 000 Kčs do 100 000 Kčs z každých ďalších 1 000 Kčs o 10 Kč viac
b) vo veciach rozvodu alebo neplatnosti manželstva alebo zistenia, či tu manželstvo je alebo nie je 180
c) vo veciach uznania rozhodnutí cudzieho štátu v manželských veciach 240
d) vo veciach ochrany osobnosti 120
e) vo veciach osobného užívania bytov, iných miestností a pozemkov, prenechania bytu alebo inej miestnosti v rodinnom domčeku, prenechania časti bytu, prenechania nehnuteľnosti na dočasné užívanie 100
f) vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva 180
g) v iných peniazmi neoceniteľných veciach 120
Poznámka k položke 17
Poplatok sa vyberie po spísaní zápisnice.

II. Poplatky za úkony štátnej správy súdov

PoložkaPredmetPoplatky
percentnépevné Kčs
18 Za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu správneho rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo správnych záznamov, zápisníc a správnych spisov vedených súdom 6
19 Za oznámenie mena znalca alebo tlmočníka zo zoznamu5

III. Poplatky za úkony prokuratúr

PoložkaPredmetPoplatky
percentnépevné Kčs
20 Za výpis z registra trestov (i negatívny)6
Poznámka k položke 20
Za výpisy požadované socialistickými organizáciami pre konanie podľa § 77 ods. 2 Zákonníka práce sa poplatok neplatí. Účel, na ktorý sa výpis žiada, musí byť na žiadosti i na výpise zreteľne vyznačený.

Poznámky pod čiarou

*) § 4 vyhlášky č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok.

**) § 62 Zákona o rodine č. 94/1963 Zb. a § 457 ods. 2, 3 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

*) § 35 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.).

**) § 32 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.).

***) Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.