Zákon č. 113/1966 Zb.Zákon o dôchodkovej dani družstevných a iných organizácií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1966-113
Čiastka 47/1966
Platnosť od 27.12.1966 do31.12.1968
Účinnosť od 01.01.1967 do31.12.1968
Zrušený 159/1968 Zb.
Znenie 01.01.1967

113

ZÁKON

zo 14. decembra 1966

o dôchodkovej dani družstevných a iných organizácií

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Daňová povinnosť

(1) Poplatníkmi dôchodkovej dane družstevných a iných organizácií (ďalej len „daň“) sú:

a) ľudové družstvá*) s výnimkou jednotných roľníckych družstiev, stavebných bytových družstiev a výrobných družstiev pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným poškodením,

b) družstevné podniky s výnimkou podnikov pre vývoj a výskum,

c) spoločné družstevné podniky,**)

d) základné zložky dobrovoľných spoločenských organizácií záhradkárov a ovocinárov, chovateľov drobného hospodárskeho zvieratstva, poľovníkov, rybárov a včelárov, pokiaľ môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa, podniky (hospodárske zariadenia) týchto organizácií a podniky (hospodárske zariadenia) telovýchovných jednôt zapísané v podnikovom registri,

e) akciové spoločnosti s výnimkou podnikov zahraničného obchodu,

f) iné organizácie než socialistické, ak sú právnickými osobami.

(2) Poplatníkom, ktorí majú sídlo v tuzemsku, sa zdaňujú príjmy zo zdrojov v cudzine, len ak nepreukážu, že boli zdanené obdobnou daňou v cudzine.

(3) Poplatníci majúci sídlo v cudzine platia daň z príjmov, ktorých zdroj je na území Československej socialistickej republiky.

§ 2

Základ dane

(1) Základom dane je:

a) pri výrobných družstvách [§ 1 ods. 1 písm. a)] a podnikoch sväzu výrobných družstiev [§ 1 ods. 1 písm. b)] hrubý dôchodok dosiahnutý v zdaňovacom období znížený o odvody sväzu výrobných družstiev zo základných prostriedkov a zo zásob a o úroky z úverov fondu dlhodobého úveru;

b) pri obchodných podnikoch sväzu výrobných družstiev [§ 1 ods. 1 písm. b)] hrubý dôchodok dosiahnutý v zdaňovacom období znížený o odvody sväzu výrobných družstiev zo základných prostriedkov a o úroky z úverov z fondu dlhodobého úveru;

c) pri spotrebných družstvách [§ 1 ods. 1 písm. a)] a pri podnikoch sväzu spotrebných družstiev [§ 1 ods. 1 písm. b)] hrubý dôchodok dosiahnutý v zdaňovacom období znížený o úroky z úverov z fondu vzájomného úverovania;

d) pri podnikoch Ústrednej rady družstiev [§ 1 ods. 1 písm. b)] hrubý dôchodok dosiahnutý v zdaňovacom období znížený o odvody Ústrednej rade družstiev zo základných prostriedkov a zo zásob a o úroky z úverov poskytnutých Ústrednou radou družstiev;

e) pri spoločných družstevných podnikoch [§ 1 ods. 1 písm. c)] hrubý dôchodok dosiahnutý v zdaňovacom období;

f) pri ostatných družstevných organizáciách [§ 1 ods. 1 písm. a)] bilančný zisk zo všetkej činnosti a z hospodárenia so všetkým majetkom dosiahnutý v zdaňovacom období, zvýšený o prírastky základného fondu z nezdanených prostriedkov, o daň účtovanú na ťarchu zisku, prípadne do nákladov a znížený o prijaté subvencie;

g) pri základných zložkách dobrovoľných spoločenských organizácií, podnikoch (hospodárskych zariadeniach) týchto organizácií a pri podnikoch (hospodárskych zariadeniach) telovýchovných jednôt [§ 1 ods. 1 písm. d)] zisk z hospodárskej činnosti dosiahnutý v zdaňovacom období, zvýšený o daň účtovanú na ťarchu zisku, prípadne do nákladov a znížený o prijaté subvencie;

h) pri akciových spoločnostiach a ostatných právnických osobách [§ 1 ods. 1 písm. e) a f)]

1. zisk zo všetkej činnosti a z hospodárenia so všetkým majetkom, dosiahnutý v zdaňovacom období, zvýšený o daň a o odpisy základných prostriedkov, účtované na ťarchu zisku, prípadne do nákladov a o nepreukázané náklady;

2. 30 % nákladov na hrubé mzdy, ak základ dane podľa bodu 1 by bol menší ako 30 % nákladov na hrubé mzdy alebo ak poplatník vykazuje stratu; nákladom na hrubé mzdy sa rozumie súčet všetkých súm, ktoré poplatník vynaložil v zdaňovacom období na mzdy, platy a akékoľvek odmeny za prácu pre neho vykonávanú, vrátane poistného nemocenského poistenia. Pritom nerozhoduje, či časť miezd, platov a odmien bola alebo nebola podrobená dani zo mzdy. Náhrady výdavkov poskytované pracovníkom v súvislosti s výkonom práce sa do nákladov na hrubé mzdy nezapočítavajú.

(2) Základom dane je taktiež likvidačný prebytok.

(3) Základom dane u poplatníkov, ktorí nevedú o zdaňovanej činnosti účtovné záznamy oddelene, je rozdiel medzi príjmami z tejto činnosti a výdavkami vynaloženými na ich dosiahnutie v zdaňovacom období, zvýšený o daň účtovanú na ťarchu zisku, prípadne do nákladov a znížený o prijaté subvencie.

(4) Základ dane sa u poplatníkov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) ďalej znižuje o úroky z bankových úverov (s výnimkou zvýšenia pri porušení úverovej zmluvy).

§ 3

Sadzby dane

(1) Sadzby dane sú:

a) pri výrobných družstvách a podnikoch sväzu výrobných družstiev 16 % základu dane,
b) pri obchodných podnikoch sväzu výrobných družstiev 30 % základu dane,
c) pri spotrebných družstvách, podnikoch sväzu spotrebných družstiev a podnikoch Ústrednej rady družstiev 14 % základu dane,
d) pri spoločných družstevných podnikoch:
1. s poľnohospodárskou výrobou 8 % základu dane,
2. s predajom výrobkov 14 % základu dane,
3. s nepoľnohospodárskou činnosťou (výroba, služby) 16 % základu dane,
e) pri ostatných družstevných organizáciách 50 % základu dane,
f) pri podnikoch (hospodárskych zariadeniach) telovýchovných jednôt [§ 1 ods. 1 písm. d)] 40 % základu dane,
pri základných zložkách dobrovoľných spoločenských organizácií a podnikoch (hospodárskych zariadeniach) týchto organizácií [§ 1 ods. 1 písm. d)]
z prvých 80 000 Kčs základu dane 10 %,
zo zvyšku základu dane 20 %,
g) pri Československej obchodnej banke 50 % základu dane,
u ostatných poplatníkov [§ 1 ods. 1 písm. e) a f)] z prvých 80 000 Kčs základu dane 77 %,
zo zvyšku základu dane 92 %.

(2) Likvidačné prebytky sa zdaňujú:

a) u poplatníkov uvedených v odseku 1 písm. a) až d) 50 %,

b) u ostatných poplatníkov sadzbami uvedenými v odseku 1 písm. e) až g).

(3) V sadzbách dane uvedených v odseku 1 písm. a) až d) je zahrnuté poistné nemocenského poistenia; v sadzbe dane u spotrebných družstiev je zahrnuté poistné nemocenského poistenia i za sväz spotrebných družstiev.

§ 4

Prirážka k dani

Pri organizáciách spotrebného družstevníctva sa k dani pripočítava prirážka vo výške 0,3% z maloobchodného obratu predajní zriadených v mestách po 1. januári 1967 s výnimkou predajní stavebnín.

§ 5

Správa dane

(1) Správu dane vykonávajú okresné národné výbory.

(2) Miestna príslušnosť sa spravuje miestom, v ktorom mal poplatník sídlo koncom zdaňovacieho obdobia alebo pri zániku činnosti.

§ 6

Platenie dane

(1) Všetci poplatníci platia daň vrátane zvýšenia a príslušenstva do rozpočtov miestne príslušných okresných národných výborov.

(2) Výrobné a spotrebné družstvá, podniky sväzov družstiev, podniky Ústrednej rady družstiev a spoločné družstevné podniky platia preddavky na daň z dosiahnutého hrubého dôchodku upraveného podľa § 2 ods. 1 písm. a) až e) vždy do 20. dňa po uplynutí mesiaca, za ktorý sa daň platí, sadzbami uvedenými v § 3 ods. 1 písm. a) až d). Preddavok na daň sa zvyšuje o prirážku podľa § 4. Preddavok na daň za december je splatný do 5. februára nasledujúceho roka.

(3) Ostatné družstevné organizácie platia preddavok na daň zo zisku vykázaného v štvrťročnom účtovnom výkaze vždy do 20. dňa po uplynutí štvrťroka, za ktorý sa daň platí, sadzbou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. e).

(4) Podniky (hospodárske zariadenia) telovýchovných jednôt platia preddavok na daň zo zisku vykázaného v štvrťročnom účtovnom výkaze vždy do 20. dňa po uplynutí štvrťroka, za ktorý sa daň platí, sadzbou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. f).

(5) Československá obchodná banka platí preddavok na daň vo výške 1/12 dane z plánovaného zisku na bežný rok vždy do konca mesiaca, za ktorý sa daň platí, sadzbou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. g).

(6) Ostatní poplatníci platia preddavok na daň za bežný rok vo výške 1/4 poslednej ročnej daňovej povinnosti, a to do konca posledného mesiaca štvrťroka, za ktorý sa daň platí.

(7) Poplatníci sú povinní zaplatiť rozdiel medzi daňou zodpovedajúcou priznaniu a odvedenými preddavkami na daň do 31. marca po uplynutí roka, za ktorý podali priznanie (§ 8 ods. 1).

(8) Pri vstupe do likvidácie poplatník doplatí rozdiel medzi priznanou daňou a odvedenými preddavkami do troch mesiacov odo dňa vstupu do likvidácie (§ 8 ods. 4).

(9) Daň z likvidačných prebytkov zaplatia poplatníci do konca nasledujúceho mesiaca po skončení likvidácie (§ 8 ods. 5).

(10) Ak je daňová povinnosť za uplynulý rok pri základných zložkách dobrovoľných spoločenských organizácií a pri podnikoch (hospodárskych zariadeniach) týchto organizácií menšia ako 1 000 Kčs, zaplatí poplatník namiesto povinných štvrťročných preddavkov celú sumu ako preddavok na daň do 30. novembra roka, za ktorý sa daň platí.

(11) Novým poplatníkom uvedeným v § 1 ods. 1 písm. d) až f) určí okresný národný výbor výšku štvrťročných preddavkov na daň s prihliadnutím na očakávaný (plánovaný) zisk poplatníka.

§ 7

Penále

Ak sa daň (preddavok na daň) nezaplatila včas, poplatník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy.

§ 8

Priznanie k dani

(1) Poplatník je povinný podať priznanie k dani na miestne príslušnom okresnom národnom výbore do 31. marca po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

(2) Poplatníci uvedení v § 1 ods. 1 písm. e) a f) sú povinní podať priznanie k dani i za rok, v ktorom vykázali bilančné straty.

(3) Poplatníci uvedení v § 1 ods. 1 písm. d) s výnimkou podnikov (hospodárskych zariadení) telovýchovných jednôt nie sú povinní podať priznanie k dani, ak nevykonávali hospodársku činnosť podliehajúcu dani alebo ak základ dane nedosahuje sumu 1 000 Kčs.

(4) Pri vstupe do likvidácie, pri zlúčení a pod. je poplatník povinný podať priznanie k dani za uplynulú časť roka do troch mesiacov po vstupe do likvidácie.

(5) Po skončení likvidácie je orgán poverený likvidáciou povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca priznanie k dani z likvidačného prebytku. Priznanie je povinný doložiť začiatočnou a konečnou likvidačnou súvahou a výkazom o použití likvidačného prebytku.

(6) Ak sa priznanie nepodalo včas, môže sa daň zistená podľa § 3 a 4 zvýšiť až o 10 %.

§ 9

Vyrubenie dane

Výšku dane vyrubí všetkým poplatníkom miestne príslušný okresný národný výbor platobným výmerom po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok.

§ 10

(1) Základ dane sa zaokrúhli na celé 100 Kčs smerom hore.

(2) Daň, zvýšenie dane a príslušenstvo dane sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom hore.

§ 11

Premlčanie

(1) Daň nemožno vyrubiť a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatník povinný podať priznanie k dani.

(2) Ak sa uskutočnil úkon na vyrubenie alebo vymáhanie dane, plynie premlčacia lehota znovu od konca roka, v ktorom bol poplatník o tomto úkone upovedomený.

§ 12

Kontrola dane

(1) Okresné národné výbory preverujú správnosť a úplnosť daňových priznaní a včasnosť, správnosť a úplnosť platenia dane.

(2) Poplatníci sú povinní poskytnúť kontrolným orgánom vysvetlenia a dôkazy o skutočnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane a urobiť všetko, čo je na uľahčenie a urýchlenie kontroly potrebné.

§ 13

Vznik daňovej povinnosti

(1) Organizáciám, ktoré môžu nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa, ku ktorému boli zapísané do podnikového registra, vzniká daňová povinnosť týmto dňom; ostatným organizáciám vzniká dňom ich zriadenia.

(2) Poplatník je povinný oznámiť do 15 dní miestne príslušnému okresnému národnému výboru začiatok alebo ukončenie svojej činnosti.


Záverečné ustanovenia

§ 14

Pre konanie vo veciach tejto dane platia, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov.*)

§ 15

Ministerstvo financií môže

a) povoliť, aby daň sa platila iným spôsobom a v iných lehotách, než ustanovuje § 6,

b) urobiť opatrenia, aby sa zabránilo dvojakému zdaneniu toho istého základu dane,

c) urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní tohto zákona alebo v odôvodnených prípadoch povoliť úľavu alebo oslobodenie od dane,

d) vydať predpisy na vykonanie tohto zákona.

§ 16

(1) Zrušujú sa:

1. zákon č. 75/1952 Zb. o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií v znení zákona č. 59/1956 Zb.,

2. vyhláška Ministerstva financií č. 128/1960 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií v znení vyhlášky č. 82/1962 Zb.

(2) Daň za kalendárny rok 1966 sa vyrubí podľa doterajších predpisov.

§ 17

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 77 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.

**) § 33 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách.

*) Vyhláška č. 16/1962 Zb.