Vyhláška č. 9/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-9
Čiastka 6/1965
Platnosť od 23.02.1965 do25.11.1994
Účinnosť od 10.03.1965 do25.11.1994
Zrušený 321/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohovor na základe svojho článku 13 vstúpil v platnosť dňom podpisu, t. j. 26. novembra 1964.

Znenie 10.03.1965

9

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. januára 1965

o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Dňa 26. novembra 1964 bol v Káhire podpísaný Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Dohovor na základe svojho článku 13 vstúpil v platnosť dňom podpisu, t. j. 26. novembra 1964.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHOVOR

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zjednotenej arabskej republiky vedené prianím prispievať vo vzájomnej spolupráci k stálemu rozvoju zdravotníctva a zlepšovaniu lekárskej starostlivosti a prehlbovať a upevňovať priateľské vzťahy medzi svojimi krajinami rozhodli sa uzavrieť tento Dohovor o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov

vláda Československej socialistickej republiky dr. Josefa Plojhara, ministra zdravotníctva, a

vláda Zjednotenej arabskej republiky dr. Mohameda El Nabawy El Mohandisa, ministra zdravotníctva,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrom poriadku a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu medzi obidvoma krajinami a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy.

Článok 2

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať skúsenosti v oblasti výchovy zdravotníckych pracovníkov a v oblasti organizácie zdravotníctva a jeho riadenia, najmä na úsekoch preventívnej a liečebnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, zdravotníckej osvety a používania lekárskych nástrojov, prístrojov a liekov.

Článok 3

Zmluvné strany si budú vymieňať informácie a materiály týkajúce sa zjazdov, konferencií a zasadaní, ktoré sa zaoberajú zdravotníckou problematikou. Pokiaľ by niektorá zo zmluvných strán usporiadala tieto akcie s medzinárodnou účasťou, zašle pozvanie druhej zmluvnej strane.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymieňať lekársku literatúru, učebné pomôcky, zdravotnícke filmy, názorné pomôcky a iné materiály zdravotníckej osvety.

Článok 5

Zmluvné strany budú uľahčovať vzájomné vysielanie a prijímanie lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov za účelom ich štúdia, doškoľovania a získavania špecializácie, prípadne za účelom štúdia niektorých druhov chorôb.

Článok 6

Zmluvné strany si budú vymieňať za účelom spolupráce v boji proti infekčným chorobám skúsenosti v otázkach prevencie, diagnostiky a liečenia týchto chorôb, ako aj prehľady o epidemiologickej situácii na ich území.

Článok 7

Zmluvné strany budú rozvíjať a prehlbovať spoluprácu a výmenu skúseností najmä medzi výskumnými ústavmi, strednými zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi zariadeniami.

Článok 8

Československá strana bude napomáhať pri uskutočňovaní zdravotníckych programov Zjednotenej arabskej republiky najmä tým, že bude na žiadosť príslušných orgánov Zjednotenej arabskej republiky vysielať profesorov a iných zdravotníckych pedagógov, ako aj odborníkov pre zriaďovanie a riadenie zdravotníckych, liečebných, výskumných a špecializovaných ústavov, laboratórií a iných zdravotníckych zariadení, ako aj iných zdravotníckych odborníkov potrebných pre plnenie týchto programov.

Článok 9

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán budú vzájomne prijímať občanov druhej zmluvnej strany do svojich zdravotníckych zariadení na liečenie a poskytnú občanom druhej zmluvnej strany, zdržujúcim sa na ich území, nevyhnutné liečenie pri náhlom ochorení. Podrobnosti, najmä rozsah a podmienky určia ministerstvá zdravotníctva zmluvných strán osobitnou dohodou v súlade s ustanovením článku 11 písm. d) tohto Dohovoru.

Článok 10

Vykonávaním tohto Dohovoru sú poverené ministerstvá zdravotníctva zmluvných strán, ktoré budú podľa potreby dojednávať konkrétne plány spolupráce.

Článok 11

Úhradu nákladov vyplývajúcich zo spolupráce podľa tohto Dohovoru budú zmluvné strany vykonávať podľa týchto zásad:

a) lekárska literatúra, učebné a názorné pomôcky, filmy a zdravotnícko-osvetový materiál sa budú vymieňať bezplatne;

b) pri vzájomnom vysielaní delegácií alebo pri návštevách zjazdov a konferencií uhrádza vysielajúca strana náklady na cestu do miesta určenia a späť; hostiteľská strana uhrádza náklady za primerané ubytovanie, stravovanie a miestne cestovné súvisiace s programom zjazdu alebo konferencie;

c) náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany bude uhrádzať zmluvná strana, v prospech ktorej alebo na žiadosť ktorej boli tieto osoby vyslané, pokiaľ nebude dohodnuté inak;

d) náklady spojené s poskytnutím ústavného a iného liečenia v zmysle ustanovenia článku 9 tohto Dohovoru bude uhrádzať zmluvná strana, ktorá chorých vysiela; liečebná starostlivosť pri náhlom ochorení sa poskytuje občanom druhej zmluvnej strany bezplatne.

Článok 12

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa ustanovení článku 11 tohto Dohovoru sa bude vykonávať prostredníctvom štátnych bánk zmluvných strán v súlade s príslušnou platobnou dohodou platnou medzi obidvoma zmluvnými stranami.

Článok 13

Tento Dohovor vstupuje v platnosť dňom podpisu; uzaviera sa na dobu piatich rokov a jeho platnosť sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ ho jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Káhire 26. novembra 1964 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku anglickom.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

dr. Plojhar v. r.

Za vládu

Zjednotenej arabskej republiky

dr. Mohandis v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.