Opatrenie č. 88/1965 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-88
Čiastka 41/1965
Platnosť od 25.08.1965 do31.12.1970
Účinnosť od 25.08.1965 do31.12.1970
Zrušený 134/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 119/1965 Zb. zo dňa 10. novembra 1965.

Znenie 25.08.1965

88

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 11. augusta 1965

o zmene zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa článku 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Ustanovenie § 16 ods. 1 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, sa zrušuje.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

v z. dr. Kyselý v. r.

Lenárt v. r.