Vyhláška č. 80/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry ochrana voľne žijúcich živočíchov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-80
Čiastka 37/1965
Platnosť od 05.08.1965
Účinnosť od 01.09.1965
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť len v českých krajoch.

Aktuálne znenie 01.09.1965

80

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 13. júla 1965

o ochrane voľne žijúcich živočíchov

Ministerstvo školstva a kultúry po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 8 ods. 2 zákona č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody:


§ 1

Druhy voľne žijúcich živočíchov, ktoré sú súčasťou nášho prírodného bohatstva, najmä ktoré sa vyskytujú vzácne alebo sú vo svojom bytí ohrozené, sú chránené. Chránené sú živé i mŕtve živočíchy vo všetkých vývojových štádiách (vajce, larva, kukla, dospelý živočích) i nimi užívané sídla (prirodzené i umelé). Druhy chránených živočíchov sú uvedené v zozname, ktorý tvorí prílohu tejto vyhlášky.

§ 2

(1) Chránené živočíchy nie je dovolené usmrcovať, chytať, zámerne rušiť alebo inak zasahovať do ich prirodzeného vývoja či do ich životného prostredia a chovať v zajatí. Nie je dovolené ani ničiť, poškodzovať, zberať alebo premiestňovať ich vývojové štádiá, ani nimi užívané sídla (prirodzené i umelé).

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak ide o odborne vedené chovy čmeliakov a mravcov slúžiace na zvyšovanie ich stavov vo voľnej prírode.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, v ktorých je zásah do životného prostredia alebo prirodzeného vývoja chránených živočíchov preukázateľne nevyhnutný v dôsledku bežného obhospodarovania nehnuteľností alebo iného majetku, alebo z hygienických dôvodov. Ak však ide o druhy, ktoré sú v prílohe označené hviezdičkou (*), alebo o ojedinelý výskyt či výnimočné zahniezdenie, možno nevyhnutný zásah vykonať len podľa odborných pokynov okresného orgánu štátnej ochrany prírody; tento orgán tiež určí, kedy ide o ojedinelý výskyt alebo výnimočne zahniezdenie.

§ 3

Kto sa ujme uhynutého chráneného živočícha v prílohe označeného hviezdičkou, je povinný bez meškania odovzdať ho najbližšiemu múzeu alebo orgánu štátnej ochrany prírody, prípadne miestnej škole; pokiaľ ide o vtákov a cicavce označené krížikom, ohlási nález týmto orgánom, avšak uhynutého živočícha odovzdá poľovníckemu hospodárovi poľovného revíru, v ktorom bol uhynutý živočích nájdený.

§ 4

Organizácia alebo osoba chovajúca chráneného živočícha, ktorý preukázateľne nepochádza z riadne povoleného chovu alebo odchytu, je povinná oznámiť krajskému orgánu štátnej ochrany prírody do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tejto vyhlášky alebo odo dňa, keď chráneného živočícha vzala do chovu, jeho druh, približný vek a pohlavie, ako aj pôvod a spôsob jeho nadobudnutia a vyžiadať si potvrdenie o tomto hlásení.

§ 5

Organizácie a osoby, ktoré sú oprávnené na chov chránených živočíchov a na spracovanie ich tiel (aj ich časti a vývojových štádií), alebo ktoré sú oprávnené s nimi obchodovať (zoologické záhrady, preparátorské dielne, zberne surovín, organizácie vykonávajúce odchyt, nákup, predaj alebo vývoz živej zveri), sú povinné viesť stránkovanú a krajským orgánom štátnej ochrany prírody evidovanú knihu záznamov, z ktorej je zrejmé, kedy a od koho prijali alebo nadobudli chráneného živočícha (jeho časti, jeho vývojové štádium), prípadne komu bol živočích (jeho časť, vývojové štádium) ďalej odovzdaný.

§ 6

(1) Oprávnenie podľa § 5 vydáva Ministerstvo školstva a kultúry.

(2) Povolenie na vývoz živočíchov (ich častí a vývojových štádií) chránených podľa tejto vyhlášky udeľuje Ministerstvo školstva a kultúry po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 7

Orgán štátnej ochrany prírody môže vyhlásiť za chránené aj iné druhy živočíchov, ktoré sa vyskytnú v niektorej geografickej oblasti ojedinele alebo v malom počte. Ak ide o stavovce, poskytuje sa im rovnaká ochrana ako živočíchom označeným v prílohe hviezdičkou.

§ 8

Pri zásahoch proti živočíšnym škodcom a proti chorobám rastlín, burín a pri hygienických opatreniach treba zabezpečiť, aby živočíšstvo, ktoré nie je predmetom zásahov, nebolo ohrozované nad nevyhnutnú mieru.

§ 9

(1) Pokiaľ je dovolené chytanie alebo usmrcovanie stavovcov, treba používať také prostriedky a zariadenia, ktorými možno živočícha chytiť neporušeného alebo ktorými ho možno okamžite usmrtiť. Je preto zakázané používať na ten účel najmä praky, vzduchovky, samostrely, traskaviny, oká, jedy, omamné prostriedky a lepy.

(2) Zámerné ničenie stavovcov smú vykonávať len osoby staršie ako 18 rokov.

(3) Chytanie vtákov a vyberanie vajec je dovolené len v rozsahu ustanovenom platnými predpismi.*)

§ 10

Orgány štátnej ochrany prírody majú právo kontrolovať dodržiavanie tejto vyhlášky.

§ 11

Ustanovenia tejto vyhlášky okrem § 8 sa nevzťahujú na druhy živočíchov, ktoré možno chytať alebo usmrcovať podľa predpisov o rybárstve, o poľovníctve, o ničení škodcov a podľa hygienických predpisov.

§ 12

Pri živočíchoch vyhlásených za zver podľa predpisov o poľovníctve a pri živočíchoch vymenovaných v predpisoch o rybárstve môže Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva spolu s Ministerstvom školstva a kultúry povoliť v odôvodnených prípadoch výnimku z ustanovení tejto vyhlášky.


§ 13

Táto vyhláška platí len v českých krajoch; nadobúda účinnosť 1. septembrom 1965.


Minister:

Císař v. r.


Príloha k vyhláške č. 80/1965 Zb.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV

Tabuľka 01

Poznámky pod čiarou

*) Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. a vyhláška č. 62/1964 Zb.