Vyhláška č. 69/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-69
Čiastka 33/1965
Platnosť od 30.06.1965 do30.09.1992
Účinnosť od 01.08.1965 do30.09.1992
Zrušený 123/1992 Zb.
Znenie 01.08.1965

69

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

z 23. júna 1965,

ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky

Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí ustanovuje podľa § 6 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky:


Oddiel 1

Československé víza

§ 1

(1) Československé víza udeľujú

a) československé diplomatické misie a konzulárne úrady cudzincom v zahraničí,

b) okresné oddelenia Ministerstva vnútra (v krajských mestách krajské správy Ministerstva vnútra) cudzincom, ktorí sa zdržujú na území Československej socialistickej republiky a hodlajú cestovať do cudziny,

c) oddelenia pohraničnej kontroly na hraničných priechodoch v prípadoch ustanovených Ministerstvom vnútra.

(2) O predĺžení platnosti československého víza rozhodujú okresné oddelenia Ministerstva vnútra (v krajských mestách krajské správy Ministerstva vnútra).

(3) Cudzincom požívajúcim v Československej socialistickej republike diplomatické a konzulárne výsady a imunity a cudzincom im na roveň postaveným udeľuje československé víza a predlžuje ich platnosť Ministerstvo zahraničných vecí.

(4) Žiadosť o udelenie československého víza alebo predĺženie jeho platnosti sa podáva na predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti československého víza musí sa podať najneskoršie 3 dni pred uplynutím jeho platnosti.

Oddiel 2

Povolenie na pobyt

§ 2

Udeľovanie povolení na pobyt

(1) Žiadosť o povolenie na pobyt sa podáva na československej diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade, vo výnimočných prípadoch na ohlasovacom orgáne. O žiadosti rozhoduje Ministerstvo vnútra.

(2) Preukaz o povolení na pobyt vydáva ohlasovací orgán, ktorému je cudzinec povinný predložiť cestovný doklad, doklad o udelení československého víza, tri fotografie o rozmeroch 5,5 x 6,5 cm s dolným bielym okrajom 1,5 cm, prípadne ďalšie doklady (ich preklad), ktoré si ohlasovací orgán vyžiada.

(3) Preukaz o povolení na pobyt sa nevydáva cudzincom mladším ako 15 rokov a cudzincom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony.

(4) Preukaz o povolení na pobyt je cudzinec povinný nosiť stále pri sebe a na vyzvanie sa ním preukazovať.

§ 3

Predlžovanie povolenia na pobyt

(1) Žiadosť o predĺženie povolenia na pobyt musí sa podať najneskoršie do 14 dní pred uplynutím jeho platnosti ohlasovaciemu orgánu, ktorý o nej rozhodne.

(2) K žiadosti o predĺženie povolenia na pobyt je cudzinec povinný pripojiť preukaz o povolení na pobyt.

§ 4

Zápisy do preukazu o povolení na pobyt

Zápisy do preukazu o povolení na pobyt vykonáva ohlasovací orgán. Zamestnávatelia sú povinní zapisovať do preukazu o povolení na pobyt začiatok a ukončenie pracovného (učebného) pomeru cudzinca.

§ 5

Hlásenie zmien

Cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na pobyt, je povinný hlásiť príslušnému ohlasovaciemu orgánu do 3 dní na predpísanom tlačive všetky zmeny, ktoré nastali v jeho osobných údajoch alebo okolnostiach, za ktorých mu bolo udelené povolenie na pobyt, najmä zmeny mena, priezviska, štátnej príslušnosti, stavu, narodenie a úmrtie dieťaťa, zamestnania, prerušenie alebo ukončenie štúdia alebo praxe, vydanie nového cestovného dokladu, a predložiť o tom príslušné doklady.

Oddiel 3

Hlásenie pobytu

§ 6

Osoby povinné podať hlásenie

(1) Každý cudzinec starší ako 15 rokov je povinný, pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak, hlásiť svoj pobyt osobne na predpísanom ohlasovacom tlačive ohlasovaciemu orgánu.

(2) Cudzinci mladší ako 15 rokov ubytovaní spoločne s rodičmi musia byť zapísaní do ohlasovacích tlačív rodičov. Ak cudzinec mladší ako 15 rokov nie je ubytovaný u žiadneho z rodičov, musí sa jeho pobyt hlásiť na ohlasovacom tlačive samostatne.

(3) Povinnosť hlásiť pobyt cudzincov mladších ako 15 rokov, ktorí nie sú ubytovaní u žiadneho z rodičov, a cudzincov, ktorí pre svoj duševný alebo telesný stav nemôžu túto povinnosť plniť, má ten, kto je podľa príslušných predpisov povinný na nich dozerať, alebo dozoru ktorého boli zverení.

§ 7

Ohlasovacie orgány

Ohlasovacími orgánmi sú okresné oddelenia Ministerstva vnútra (v krajských mestách krajské správy Ministerstva vnútra) príslušné podľa miesta pobytu cudzinca na území Československej socialistickej republiky.

§ 8

Ubytovateľ

Ubytovateľom je

a) vlastník (užívateľ) budovy alebo pozemku, ktorý cudzinca vo svojej budove, alebo na svojom pozemku ubytoval,

b) užívateľ bytu alebo inej miestnosti, ktorý cudzinca vo svojom byte alebo miestnosti ubytoval,

c) prevádzateľ ubytovacieho, turistického, autocampingového, rekreačného, liečebného, sociálneho alebo podobného zariadenia (ďalej len „ubytovacie zariadenie“), ktorý cudzinca ubytoval,

d) každá iná osoba, ktorá poskytla cudzincovi akékoľvek ubytovanie.

§ 9

Povinnosti ubytovateľa

(1) Ubytovateľ je povinný

a) preskúmať totožnosť cudzinca podľa jeho cestovného dokladu alebo preukazu o povolení na pobyt,

b) dbať na to, aby cudzinec, ktorého ubytoval, splnil v ustanovenej lehote povinnosť hlásenia pobytu,

c) bez meškania oznámiť ohlasovaciemu orgánu cudzinca, ktorý žiada o ubytovanie a nemôže alebo odmieta preukázať svoju totožnosť alebo nemá platný doklad oprávňujúci na pobyt na území Československej socialistickej republiky.

(2) Prevádzateľ ubytovacieho zariadenia má okrem povinností uvedených v odseku 1 tieto povinnosti:

a) robiť zápisy o začiatku a ukončení pobytu cudzinca v ubytovacom zariadení do domovej knihy podľa cestovného dokladu cudzinca alebo preukazu o povolení na pobyt,

b) cudzincom, ktorí sa zdržujú na území Československej socialistickej republiky na základe cestovného dokladu opatreného československým vízom, potvrdzovať dobu ubytovania na tlačive žiadosti o udelenie československého víza,

c) u cudzincov, ktorí sa zdržujú na území Československej socialistickej republiky na základe preukazu o povolení na pobyt, predkladať tento preukaz ohlasovaciemu orgánu na zápis prechodného pobytu,

d) domovú knihu predkladať príslušnému ohlasovaciemu orgánu.

§ 10

Hlásenie pobytu cudzincov, ktorí sa trvale zdržujú na území Československej socialistickej republiky

(1) Cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na pobyt, je povinný hlásiť trvalý pobyt ohlasovaciemu orgánu.

(2) Začiatok trvalého pobytu cudzinec je povinný hlásiť do 48 hodín po ubytovaní.

(3) Ukončenie trvalého pobytu cudzinec je povinný hlásiť najneskoršie 48 hodín pred opustením územia Československej socialistickej republiky.

(4) Začiatok a ukončenie trvalého pobytu ohlasovací orgán zapisuje do preukazu o povolení na pobyt.

(5) Zmenu trvalého pobytu cudzinec je povinný hlásiť 48 hodín vopred tomu ohlasovaciemu orgánu, u ktorého je hlásený na trvalý pobyt.

(6) Prechodný pobyt mimo miesta trvalého pobytu je cudzinec povinný hlásiť ohlasovaciemu orgánu do 48 hodín po ubytovaní s uvedením doby prechodného pobytu. Dobu prechodného pobytu ohlasovací orgán zapisuje do preukazu o povolení na pobyt.

§ 11

Hlásenie pobytu cudzincov, ktorí sa prechodne zdržujú na území Československej socialistickej republiky

(1) Cudzinec, ktorý sa prechodne zdržuje na území Československej socialistickej republiky na základe cestovného dokladu, je povinný hlásiť prechodný pobyt do 48 hodín po vstupe na územie Československej socialistickej republiky iba ohlasovaciemu orgánu príslušnému podľa miesta prvého ubytovania.

(2) Za cudzincov ubytovaných v ubytovacom zariadení plní ohlasovaciu povinnosť prevádzateľ ubytovacieho zariadenia.

§ 12

Úľavy pri hlásení prechodného pobytu

(1) Prechodný pobyt (§ 10 ods. 6 a § 11) kratší ako 48 hodín a ukončenie prechodného pobytu sa ohlasovaciemu orgánu nehlási.

(2) Štátni príslušníci socialistických štátov sú povinní hlásiť prechodný pobyt podľa § 11 ods. 1 tejto vyhlášky ohlasovaciemu orgánu len v tom prípade, ak tento pobyt potrvá dlhšie ako 30 dní.

§ 13

Ohlasovacie tlačivá

Ohlasovacie tlačivá vydávajú cudzincom ohlasovacie orgány. Cudzinec je povinný vyplniť úplne a pravdivo ohlasovacie tlačivá a predložiť ich ohlasovaciemu orgánu súčasne s cestovným dokladom alebo s dokladom o povolení na pobyt.


Oddiel 4

Záverečné ustanovenia

§ 14

Cudzinci požívajúci v Československej socialistickej republike diplomatické a konzulárne výsady a imunity

Ustanovenia tejto vyhlášky o hlásení a povoľovaní pobytu sa nevzťahujú na týchto cudzincov:

a) členov diplomatických misií a konzulárnych úradov cudzích štátov a členov ich rodín žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti, pokiaľ nie sú občanmi Československej socialistickej republiky,

b) zástupcov členských štátov medzinárodných organizácií, ktorých členom je Československá socialistická republiky, a na pracovníkov týchto organizácií požívajúcich v Československej socialistickej republike výsady a imunity,

c) zástupcov cudzích štátov vysielaných do Československej socialistickej republiky na medzinárodné rokovania.

§ 15

Povoľovanie úľav

Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí alebo orgány nimi splnomocnené môžu v odôvodnených prípadoch povoliť úľavy z ustanovení tejto vyhlášky.

§ 16

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška č. 135/1953 Ú. l. (č. 171/1953 Ú. v.) o hlásení cudzincov a povoľovaní pobytu cudzincom.

§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.


Minister:

Kudrna v. r.