Vyhláška č. 64/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-64

(v znení č. 147/1968 Zb.)

Čiastka 31/1965
Platnosť od 30.06.1965 do10.05.1970
Účinnosť od 19.11.1968 do10.05.1970
Zrušený 44/1970 Zb.
Znenie 19.11.1968

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí

z 23. júna 1965,

ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch

Ministerstvo vnútra a Ministerstvo zahraničných vecí po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 7 zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch ustanovujú:


§ 1

Druhy cestovných dokladov

Cestovné doklady, ktoré oprávňujú občanov Československej socialistickej republiky na prekročenie štátnych hraníc a na pobyt v cudzine, sú:

a) diplomatický pas, služobný pas, osobitný pas a cestovný pas,

b) iné cestovné doklady, najmä cestovný preukaz, cestovný preukaz totožnosti, cestovná súpiska, cestovná príloha k občianskemu preukazu, priepustka do turistických oblastí, hraničná priepustka a preukaz pre prekročenie štátnych hraníc do miestne obmedzenej vzdialenosti.

§ 2

Vydávanie cestovných dokladov

(1) Diplomatické pasy vydáva Ministerstvo zahraničných vecí osobám, ktorým podľa medzinárodných zvyklostí patria; toto ministerstvo vydáva aj služobné pasy pracovníkom zahraničnej služby.

(2) Služobné pasy iným pracovníkom, osobitné pasy, cestovné pasy a iné cestovné doklady vydáva Ministerstvo vnútra a jeho orgány v krajoch a okresoch. Tieto orgány tiež rozhodujú podľa účelu cesty, aký druh cestovného dokladu sa občanovi vydá.

(3) Občanom v cudzine vydávajú cestovné doklady československé diplomatické misie alebo konzulárne úrady.

(4) Pasy obsahujú najmä údaje o totožnosti občana, jeho fotografiu, opis osoby a údaje o časovej a územnej platnosti pasu. Pasy sa vydávajú na dobu päť rokov; po uplynutí tejto doby môže sa platnosť pasu predĺžiť.

(5) Ostatné cestovné doklady obsahujú obdobné údaje ako pasy.

(6) Deti vo veku do pätnástich rokov, ktoré cestujú do cudziny spoločne s rodičmi, môžu byť zapísané do cestovného dokladu otca alebo matky.

(7) Všetky cestovné doklady sú majetkom československého štátu.

§ 3

Vycestovacia doložka

(1) Pasy oprávňujú na cestu do cudziny, len ak majú vycestovaciu doložku, ktorá obsahuje výslovné údaje, pre ktoré štáty, na koľko ciest a na akú dobu platí. Udelenie vycestovacej doložky môže sa odoprieť alebo udelená vycestovacia doložka môže sa zrušiť alebo obmedziť z tých istých dôvodov, pre ktoré sa môže vydanie cestovného dokladu odoprieť alebo vydaný cestovný doklad odňať alebo obmedziť jeho platnosť.

(2) Vycestovaciu doložku udeľuje na žiadosť orgán oprávnený na vydanie pasu. Občanom trvale usadlým v cudzine udeľujú vycestovaciu doložku československé diplomatické misie a konzulárne úrady.

(3) Platnosť vycestovacej doložky môže predĺžiť alebo rozšíriť orgán oprávnený na vydanie pasu. Občanom v cudzine predlžujú alebo rozširujú platnosť vycestovacej doložky československé diplomatické misie alebo konzulárne úrady.

§ 4

Podávanie žiadostí

(1) Žiadosť o vydanie, predĺženie a rozšírenie platnosti cestovného dokladu a vycestovacej doložky na služobné cesty do cudziny podávajú príslušné ústredné orgány a vrcholné orgány spoločenských organizácií na Ministerstvo vnútra - správu pasov a víz.

(2) Žiadosť o vydanie, predĺženie a rozšírenie platnosti cestovného dokladu a vycestovacej doložky na súkromné cesty do cudziny sa podáva na okresnom oddelení Ministerstva vnútra (v krajských mestách na krajskej správe Ministerstva vnútra), príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

(3) Ministerstvo vnútra môže ustanoviť, že žiadosti o vydanie, predĺženie a rozšírenie platnosti cestovných dokladov na turistické alebo iné súkromné cesty do cudziny, prípadne na cesty do niektorých štátov sa podávajú prostredníctvom cestovných kancelárií alebo iných organizácií.

(4) Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive. K žiadosti třeba pripojiť doklady uvedené v prílohe tejto vyhlášky. K žiadosti sa vyjadrí závodný výbor ROH a vedúci organizácie, v ktorej je občan zamestnaný. Ak občan nie je v pracovnom pomere, vyjadrí sa k žiadosti miestny národný výbor príslušný podľa miesta jeho trvalého pobytu.

(5) Občania v cudzine podávajú žiadosti o vydanie, predĺženie a rozšírenie platnosti cestovného dokladu a vycestovacej doložky na československej diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade.

§ 4a

Hraničná sprievodka

Občan je povinný pri každom prekročení štátnych hraníc Československej socialistickej republiky odovzdať orgánom pasovej kontroly hraničnú sprievodku obsahujúcu okrem jeho osobných údajov aj údaje, do ktorých štátov a na akú dobu cestuje. Od tejto povinnosti možno upustiť, ak občan cestuje do štátu, s ktorým Československá socialistická republika uzavrela dohodu o bezvízovom styku.

§ 5

Hlásenie občanov v cudzine

Občania, pobyt ktorých na území cudzieho štátu potrvá dlhšie ako 30 dní, sú povinní ohlásiť miesto svojho pobytu, ako aj ukončenie pobytu osobne alebo písomne na príslušnej československej diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade.

§ 6

Ukladanie cestovných dokladov

Pasy vydané na služobné cesty sa odovzdávajú bez meškania po návrate do Československej socialistickej republiky ústrednému orgánu alebo vedúcemu organizácie, pre pracovníka ktorej bol pas vydaný.

§ 7

Plavebné a námornícke knižky

Plavebné a námornícke knižky vydané československým občanom nahrádzajú cestovné doklady, ak majú vycestovaciu doložku.

§ 8

Prechodné ustanovenie

Cestovné doklady vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti po dobu v nich uvedenú.

§ 9

Povoľovanie úľav

Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí alebo orgány nimi splnomocnené môžu v odôvodnených prípadoch povoliť úľavy z ustanovení tejto vyhlášky.


§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. vyhláška č. 2/1952 Ú. l. (č. 4/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy k zákonu o cestovných pasoch,

2. vyhláška č. 69/1953 Ú. l. (č. 101/1953 Ú. v.) o výmene cestovných pasov a ich registrácii,

3. vyhláška č. 114/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa menia a dopĺňajú podrobnejšie predpisy k zákonu o cestovných pasoch,

4. vyhláška č. 117/1958 Ú. l. (Ú. v.) o povoľovaní súkromných a turistických ciest do niektorých štátov,

5. vyhláška č. 21/1961 Zb. o vydaní československých pasov,

6. vyhláška č. 607/1949 Ú. l. o tom, v akom rozsahu plavebné knižky na Odre nahrádzajú cestovné pasy,

7. vyhláška č. 184/1950 Ú. v. o tom, v akom rozsahu plavebné knižky na Dunaji nahrádzajú cestovné pasy.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.

Článok 2

Vycestovacie doložky udelené pred účinnosťou tejto vyhlášky, pokiaľ neobsahujú výslovný údaj o počte ciest, pre ktoré platia (tzv. trvalé vycestovacie doložky), sa zrušujú. Trvalé vycestovacie doložky udelené občanom, ktorí sa zdržiavajú v cudzine, stávajú sa jednorazovými vycestovacími doložkami. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na vycestovacie doložky udelené na cesty do štátov, s ktorými Československá socialistická republika uzavrela dohodu o bezvízovom styku.

Minister vnútra:

Kudrna v. r.

Prvý námestník ministra zahraničných vecí:

Gregor v. r.


Príloha vyhlášky č. 64/1965 Zb.

I. K žiadosti o vydanie cestovného dokladu treba pripojiť:

a) ak žiada ústredný orgán alebo vrcholný orgán spoločenskej organizácie:

2 fotografie vysielaného pracovníka (člena organizácie) rozmerov 4 x 4 cm,

b) ak žiada občan:

1. občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti,

2. 2 fotogarfie rozmereov 4 x 4 cm,

c) ak ide o deti do 15 rokov, ktoré cestujú samostatne:

1. 2 fotografie rozmerov 4 x 4 cm,

2. rodný (rodný a krstný) list,

3. vyhlásenie obidvoch rodičov alebo zákonného zástupczu, že s cestou dieťaťa súhlasia,

d) ak žiada občana trvale usadlý v cudzine:

1. 2 fotografie rozmerov 4 x 4 cm,

2. rodný (rodný a krstný) list,

3. sobášny list,

4. rodné (rodné a krstné) listy detí do 15 rokov, ktoré cestujú spoločne,

5. československý cestovný doklad, pokiaľ bol skôr vydaný.

II. K žiadosti o predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného dokladu alebo o udelenie vycestovacej doložky treba pripojiť cestovný doklad.

III. Občania podliehajúci brannej povinnosti, ktorí nesplnili ešte pravidelnú odvodnú povinnosť, odvedenci, vojaci na trvalej dovolenke a vojaci v zálohe, ktorí sú ešte povinní zäúčastniť sa na vojenskom cvičení, musia k žiadosti pripojiť povolenie vojenskej správy. Toto povolenie nepotrebujú, ak cestujú do Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie a Sväzu sovietskych socialistických republík na dobu kratšiu ako 30 dní.

IV. Orgán prijímajúci žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo o udelenioe vycestovacej doložky, je oprávnený požadovať ďalšie doklady, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie o žiadsoti, prípadne ich preklad.