Vyhláška č. 6/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-6

(v znení č. 62/1967 Zb.)

Čiastka 3/1965
Platnosť od 30.01.1965 do31.12.1974
Účinnosť od 01.04.1967 do31.12.1974
Zrušený 106/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Dohovory a Dodatkový protokol pre Československú socialistickú republiku nadobudli platnosť 1. januára 1965.

Znenie 01.04.1967

6

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. decembra 1964

o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV)

Dňa 25. februára 1961 boli v Berne v mene Československej socialistickej republiky podpísané:

a) Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (CIM) a

b) Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV),

ako aj Dodatkový protokol k obom dohovorom.

S dohovormi a Dodatkom vyslovila vláda súhlas 23. mája 1962 a prezident republiky ich ratifikoval 8. februára 1963.

Československá ratifikačná listina k dohovorom a Dodatkovému protokolu bola uložená u švajčiarskej vlády - depozitára dokumentov - 4. decembra 1963.

Rozhodnutím diplomatickej konferencie konanej v dňoch 27. - 29. apríla 1964 v Berne vstupujú uvedené dohovory a Dodatkový protokol pre Československú socialistickú republiku v platnosť 1. januára 1965.

Týmto dňom súčasne strácajú platnosť:

1. Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 vyhlásený nariadením ministra dopravy č. 5/1956 Zb.

2. Vyhláška ministra dopravy a spojov č. 28/1961 Zb., ktorou sa vyhlasuje doplňujúce ustanovenie Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) vydané na zhospodárnenie železničnej dopravy sústredením medzinárodnej prepravy tovaru na hospodárne cesty.

3. Vyhláška ministra dopravy a spojov č. 137/1961 Zb. o zmene Prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov RIP) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952.

4. Nariadenie ministra dopravy č. 84/1960 Zb. o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952.

5. Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952 vyhlásený nariadením ministra dopravy č. 5/1956 Zb.

Dňom 1. apríla 1967 nadobúda účinnosť nové znenie Prílohy I (Medzinárodný poriadok pre prepravu nebezpečného tovaru po železniciach - RID) Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. februára 1961. Týmto dňom stráca platnosť doterajšie znenie Prílohy I publikovanej vyhláškou ministra dopravy a spojov č. 53/1962 Zb. z 1. júna 1962.

Český preklad Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) bude publikovaný v Prepravnom a tarifnom vestníku Ministerstva dopravy, v ktorom bude oznámený aj okruh štátov viazaných dohovormi, ako i neskoršie zmeny.

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.