Vyhláška č. 49/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-49
Čiastka 26/1965
Platnosť od 01.06.1965 do01.09.1969
Účinnosť od 16.06.1965 do01.09.1969
Zrušený 125/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Vzájomnou výmenou nót o schválení vstúpila Dohoda na základe svojho článku 35 v platnosť 19. marca 1965.

Znenie 16.06.1965

49

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. mája 1965

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Dňa 17. októbra 1964 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave.

Vzájomnou výmenou nót o schválení vstúpila Dohoda na základe svojho článku 35 v platnosť 19. marca 1965.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky

vedené prianím upraviť prepravu osôb a tovaru medzi oboma štátmi dopravnými prostriedkami verejnej cestnej dopravy, ako aj prechod ich územím dojednali túto Dohodu:

I. Preprava cestujúcich autobusmi

Článok 1

Preprava osôb autobusmi medzi oboma štátmi a prechod ich územím podlieha povoľovaciemu konaniu s výnimkou prepravy vymedzenej v článku 6.

Článok 2

Žiadosti o povolenie predkladajú sa najmenej dva mesiace pred začatím prepravy.

Článok 3

1. Pravidelné linky medzi oboma štátmi alebo prechodové trasy ich územím povoľujú na základe vzájomnosti po vzájomnej dohode príslušné orgány zmluvných strán.

2. Príslušné orgány zmluvných strán vydávajú povolenia pre tú časť linky, ktorá prechádza ich územím.

3. Príslušné orgány zmluvných strán spoločne určia podmienky pre vydávanie povolení.

Článok 4

1. Žiadosť o povolenie sa predkladá príslušnému orgánu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované.

2. K žiadosti treba priložiť potrebnú dokumentáciu (návrh cestovného poriadku, tarifu a trasy, údaje o dobe prevádzky a o predpokladanom dátume začatia prevádzky). Príslušné orgány zmluvných strán môžu požadovať aj iné údaje, ktoré považujú za potrebné.

3. Príslušný orgán jednej zmluvnej strany odovzdá príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany žiadosti, ktoré je ochotný schváliť, so všetkými predpísanými údajmi.

Článok 5

Pre autobusovú prepravu, pri ktorej sa na spiatočnej jazde rovnakým vozidlom neprepravujú tie isté osoby, je potrebné povolenie, ktoré sa vydáva na základe žiadosti podanej príslušnému orgánu zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, a ktoré sa potom odovzdáva príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany na schválenie.

Článok 6

Príležitostná turistická preprava nepodlieha povoleniu, ak sa tie isté osoby prepravujú tým istým vozidlom:

a) pri okružných jazdách, ktoré sa začínajú a končia v štáte, kde je vozidlo evidované,

b) pri jazdách, ktorých východiskový bod je v niektorom mieste zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, a miesto určenia na území druhej zmluvnej strany s podmienkou, že sa vozidlo vráti prázdne na územie zmluvnej strany, kde je evidované.

Článok 7

1. Pre medzinárodnú autobusovú dopravu treba vystaviť prepravný doklad, ktorý má obsahovať aspoň tieto údaje:

a) meno (firmu) dopravcu,

b) stanovište autobusu,

c) poznávaciu značku autobusu (prívesu),

d) meno vodiča,

e) meno sprievodcu,

f) trasu prepravy (s uvedením dôležitejších zastávok),

g) počet prepravovaných osôb,

h) dátum prepravy.

2. Každý dopravca použije prepravný doklad zavedený v jeho vlastnom podniku a jednotlivé rubriky vypľňa v jazyku svojej krajiny.

II. Preprava tovaru

Článok 8

Celá preprava tovaru medzi zmluvnými stranami alebo prevoz tovaru ich územím podliehajú povoleniu s výnimkou prípadov vymenovaných v článku 9.

Článok 9

1. Povoleniu nepodlieha:

a) preprava sťahovaných zvrškov,

b) preprava mŕtvol,

c) preprava tovaru a zariadení pre veľtrhy a výstavy,

d) preprava pretekárskych koní, pretekárskych vozidiel a iných športových potrieb určených pre športové podniky,

e) preprava divadelných dekorácií a rekvizít,

f) preprava hudobných nástrojov, predmetov a zariadení pre rozhlasové, televízne a filmové nakrúcanie.

2. Výnimky uvedené pod písmenami c) až f) platia len vtedy, ak sa prepravovaný tovar, predmety alebo zvieratá dopravia späť na územie zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, alebo na územie tretieho štátu.

Článok 10

1. Pre každú jazdu a pre každé nákladné vozidlo cestnej dopravy alebo súpravu vozidiel vydáva sa samostatné povolenie.

2. Jedno povolenie oprávňuje na jazdu tam i späť.

Článok 11

Povolenia vydávajú príslušné orgány zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, a to v medziach kontingentu, na ktorom sa ročne príslušné orgány oboch zmluvných strán dohodnú na základe vzájomnosti.

Článok 12

1. Príslušné orgány zmluvných strán vymenia si dohodnutý počet nevyplnených povolení zodpovedajúcich vzájomne dohodnutému vzoru.

2. Tieto orgány navzájom si vymenia do jedného mesiaca po uplynutí každého štvrťroka kópie vydaných povolení a do jedného mesiaca po uplynutí kalendárneho roka vzájomne si vrátia všetky nepoužité povolenia.

Článok 13

Ak váha, prípadne rozmery použitého vozidla alebo prepravovaného nákladu presahujú váhu alebo rozmery najvyššie prípustné na území zmluvných strán, treba na prepravu osobitné povolenie príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 14

V medzinárodnej doprave vykonávanej nákladnými vozidlami cestnej dopravy treba používať nákladný list, ktorý obsahuje aspoň tieto údaje:

a) miesto a dátum vystavenia nákladného listu,

b) meno a adresu odosielateľa,

c) meno a adresu dopravcu,

d) miesto a dátum podania tovaru, ako aj miesto určenia,

e) meno a adresu príjemcu,

f) bežné pomenovanie tovaru a spôsob balenia,

g) počet kusov a ich osobitné označenie,

h) hrubú (brutto) váhu tovaru,

i) pokyny potrebné pre colné konanie a iné,

j) podpis odosielateľa,

k) podpis príjemcu.

III. Colné ustanovenia

Článok 15

Zmluvné strany vzájomne oslobodia nákladné vozidlá cestnej dopravy a autobusy dočasne dovezené na ich územie od cla a poplatkov, ako aj od dovozných zákazov a obmedzení. Tieto vozidlá budú colne zaznamenané s povinnosťou spätného dovozu.

Článok 16

Pokiaľ ide o technické podmienky vozidiel a prepravných cisterien, ktorými sa vykonáva medzinárodná cestná nákladná doprava na základe tejto Dohody, je potrebné aplikovať ustanovenia zmluvy TIR podpísanej v Ženeve 15. januára 1959.

Článok 17

1. Každé nákladné vozidlo cestnej dopravy a prepravnú cisternu treba opatriť úradným potvrdením o tom, že vozidlo či prepravná cisterna je spôsobilá na medzinárodnú dopravu. Vzor tohto úradného dokladu zhoduje sa so vzorom uvedeným v prílohe 5 a 8 zmluvy TIR.

2. Používanie vozidiel a prepravných cisterien povoľujú príslušné orgány tej krajiny, kde vlastník, resp. dopravca má stále bydlisko alebo stanovište.

3. Osvedčenie o spôsobilosti má byť umiestnené vo vozidle alebo na prepravnej cisterne.

Článok 18

1. Náklad prepravovaný za podmienok obsiahnutých v tejto Dohode cestnými vozidlami alebo prepravnými cisternami opatrenými colnou plombou

a) je oslobodený od colných poplatkov, ako aj colných kaucií, ktoré sa platia alebo deponujú na pohraničných colniciach,

b) je všeobecne oslobodený od colných prehliadok pohraničných colníc.

2. Ak však vznikne podozrenie z porušenia predpisov, colné orgány sú oprávnené vykonať colnú prehliadku nákladu.

Článok 19

Ak sa colné odbavenie dopravovaného nákladu nevykonáva na vstupnej colnici, ale na niektorom z vnútrozemských colných úradov, vstupná colnica je oprávnená určiť trasu jazdy až po príslušný vnútrozemský colný úrad.

Článok 20

1. Odosielateľ je povinný pripojiť k zásielke medzinárodnú colnú prehlášku alebo odpis nákladného listu a opatriť ich svojím podpisom.

2. Ak ide o náklad obsahujúci zberný tovar, odosielateľ je povinný pripojiť k zásielke ešte ložný list, prípadne konsignáciu, ktoré je povinný podpísať.

3. Medzinárodnú colnú prehlášku alebo nákladný list, prípadne ložný list alebo konsignáciu treba vyhotoviť v toľkých vyhotoveniach, aby pre colné orgány vstupného štátu zostali dva výtlačky. Colné orgány výstupného štátu potvrdia vykonanie colnej prehliadky pri vývoznom konaní v medzinárodnej colnej prehláške alebo v odpise nákladného listu.

Článok 21

Prepravca je povinný náklad dopravovaný na územie druhej zmluvnej strany dopraviť v neporušenom stave a s neporušenou colnou plombou na colnú prehliadku na vnútrozemský colný úrad príslušný podľa miesta určenia; tranzitné zásielky je povinný dopraviť na výstupnú colnicu.

Článok 22

1. Ak počas jazdy dôjde k udalosti, pri ktorej sa poruší colná plomba, zničí alebo poškodí náklad, prepravca alebo jeho zástupca je povinný hlásiť túto udalosť na najbližšom colnom úrade za účelom spísania zápisnice, a to buď priamo, alebo prostredníctvom najbližšieho orgánu verejnej správy; toto oznámenie môže sa urobiť osobne alebo telefonicky.

2. Ak dôjde k nehode, ktorá vyvolá potrebu preloženia nákladu na iné vozidlo, treba preloženie nákladu vykonať v prítomnosti zástupcu príslušného colného úradu, ktorý o tom spíše zápisnicu.

3. Ak nie je k dispozícii vozidlo alebo prepravná cisterna, ktorá by zodpovedala článku 16 tejto Dohody, možno náklad preložiť aj na také vozidlo alebo prepravnú cisternu, ktorá nemá osvedčenie o spôsobilosti, ak sa zabezpečí možnosť identifikácie nákladu.

4. Ak hrozí nebezpečenstvo bezprostredne, vodič môže podniknúť potrebné opatrenia aj podľa vlastného uváženia bez toho, že by musel čakať na zákrok colného úradu spomínaného v prvom odseku tohto článku. V tomto prípade vodič však musí preukázať, že konal v záujme vozidla alebo nákladu, keď urobil opatrenia potrebné na odvrátenie nebezpečenstva.

Článok 23

1. Vodič a ostatní členovia posádky vozidla môžu doviezť bez cla osobné potreby v množstve primeranom dľžke pobytu v dovoznej, prípadne prevoznej krajine.

2. Potraviny na cestu, ako aj tabakové výrobky pre osobnú potrebu sú oslobodené od cla.

Článok 24

1. Pohonné hmoty, ktorými sú naplnené obvyklé zásobné nádrže dočasne dovezených vozidiel, ako aj množstvo pohonných hmôt až do 60 litrov dovezené v osobitných nádržiach, sú oslobodené od cla a dovozných poplatkov a nepodliehajú dovozným zákazom a obmedzeniam.

2. Príslušné colné orgány zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode určiť množstvo pohonných hmôt dovážaných v osobitných nádržiach odchylné od odseku 1.

Článok 25

1. Náhradné súčiastky dovezené na opravu vozidla, ktoré už bolo dovezené na záznam, budú oslobodené od cla a dovozných poplatkov a nepodliehajú dovozným zákazom a obmedzeniam. Colné orgány môžu tieto dočasne dovezené súčiastky prejednať pri dovoze v záznamnom colnom konaní.

2. Vymenené súčiastky, ktoré sa nevyvezú späť, podliehajú clu a dovozným poplatkom, ak sa podľa predpisov druhej zmluvnej strany neprenechajú bezplatne príslušnej organizácii.

Článok 26

Ustanoveniami tejto Dohody nie je dotknuté právo zmluvných strán na zavedenie trestného konania podľa ustanovení vlastných právnych predpisov proti osobám, ktoré sa dopustili colného deliktu.

IV. Všeobecné ustanovenia

Článok 27

Bez osobitného povolenia nie je dovolená:

a) preprava medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany,

b) preprava z územia druhej zmluvnej strany na územie tretieho štátu.

Článok 28

Poskytovanie technickej pomoci vozidlám vykonávajúcim dopravu na základe tejto Dohody, ako aj zásobovanie týchto vozidiel pohonnými hmotami a mazadlami bude upravené osobitným dojednaním medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 29

Platby, ktoré sa majú vykonať na základe záväzkov vyplývajúcich z ustanovení tejto Dohody, vyrovnávajú sa podľa platobnej dohody platnej medzi oboma štátmi.

Článok 30

Povolenia na prepravu vydané podľa tejto Dohody, ako aj prepravy uskutočnené na ich podklade na území druhej zmluvnej strany oslobodzujú sa na základe vzájomnosti od poplatkov a daní zaťažujúcich cestnú dopravu.

Článok 31

Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, ktoré orgány sú oprávnené vykonávať opatrenia predvídané v jednotlivých článkoch tejto Dohody.

Článok 32

V záujme nerušeného vykonávania tejto Dohody zmluvné strany udržujú priamy styk prostredníctvom svojich príslušných orgánov.

Článok 33

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody, ku ktorému by došlo na území jednej zo zmluvných strán, príslušný orgán štátu, v ktorom je vozidlo evidované, je povinný na žiadosť príslušného orgánu druhej zmluvnej strany uplatniť voči dopravcovi zodpovedajúce sankcie a upovedomiť o tom príslušné orgány druhej zmluvnej strany.

Článok 34

Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody, budú sa používať vnútroštátne právne predpisy zmluvných strán.

Článok 35

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu každej zo zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Táto Dohoda zostane v platnosti po dobu jedného roka odo dňa vstupu v platnosť a bude sa mlčky predlžovať vždy o rok, ak ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred uplynutím doby jej platnosti.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali túto Dohodu.

Dané v Budapešti 17. októbra 1964 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a maďarskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

inž. Ján Dufek v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky

Dezsö Kiss v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.