Vyhláška č. 149/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Investy, podniku zahraničného obchodu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-149
Čiastka 61/1965
Platnosť od 31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1966
Aktuálne znenie 01.07.1966

149

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 28. decembra 1965

o zriadení INVESTY, podniku zahraničného obchodu

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Zriaďuje sa podnik pre zahraničný obchod, ktorého názov znie: INVESTA, podnik zahraničného obchodu (ďalej len „podnik“).

§ 2

(1) Predmetom podnikania podniku je zahraničný obchod, najmä vývoz a dovoz ložísk, ďalej strojov a zariadení pre textilný, konfekčný, kožiarsky a obuvnícky priemysel, ako aj zariadení pre ich montáž.

(2) K oprávneniu podniku patrí tiež dodávať časti zariadení, náhradné diely, komponenty, projekty, montáž a technickú pomoc, prípadne stavebné časti dodávok, všetko pokiaľ to súvisí s tovarom vyhradeným podniku.

(3) Jednotlivé druhy tovaru, ktorého vývoz alebo dovoz je podniku vyhradený, podrobne určí minister zahraničného obchodu osobitným opatrením.

(4) Podnik je oprávnený vykonávať všetku činnosť súvisiacu s predmetom jeho podnikania.

§ 3

Sídlom podniku je Praha.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.

(3) Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.

(4) Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.

(5) Ako vlastník nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik riadi generálny riaditeľ vymenovaný ministrom zahraničného obchodu a je mu osobne zodpovedný.

(2) Generálny riaditeľ zastupuje podnik navonok a je oprávnený na všetky opatrenia a rozhodnutia v správe podniku.

(3) Generálny riaditeľ skladá pri svojom vymenovaní ministrovi zahraničného obchodu sľub, že bude svedomite plniť svoje povinnosti.

(4) Na návrh generálneho riaditeľa poverí minister zahraničného obchodu jedného alebo niekoľkých námestníkov generálneho riaditeľa jeho zastupovaním v plnom rozsahu jeho právomoci.

(5) Minister zahraničného obchodu môže urobiť vhodné opatrenia na dočasné vedenie správy a riadenia podniku.

§ 6

Základný majetok podniku je 22 000 000 Kčs.

§ 7

(1) Podnik patrí do pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Bližšie predpisy o poslaní a hlavných úlohách podniku, o jeho organizácii, hospodárení, vykonávaní obchodnej činnosti a o dozore Ministerstva zahraničného obchodu vydáva minister zahraničného obchodu. Financovanie, úverovanie, platobný styk, fakturovanie a pokladničné operácie podniku upravujú osobitné predpisy.

§ 8

(1) Dňom 1. júla 1966 prechádzajú na podnik práva a záväzky Kova, podniku zahraničného obchodu, ktoré vznikli pred 1. júlom 1966 z obchodov s tovarom, ktorý bol do 30. júna 1966 vyhradený tomuto podniku a ktorý bude od 1. júla 1966 vyhradený zriaďovanému podniku.

(2) Iné práva a záväzky Kova, podniku zahraničného obchodu, vzniknuté pred 1. júlom 1966 v súvislosti s predmetom podnikania, ktorý je od 1. júla 1966 vyhradený podniku, prechádzajú týmto dňom na podnik, pokiaľ sa oba podniky nedohodnú v jednotlivých prípadoch inak.

(3) Práva patriace tretím osobám podľa iných právnych predpisov nie sú prechodom práv a záväzkov podľa odsekov 1 a 2 dotknuté.

§ 9

Podnik môže uzavierať zmluvy o združení s dodávateľskými a odberateľskými hospodárskymi organizáciami za účelom zlepšovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov a na zvyšovanie ekonomickej účinnosti zahraničného obchodu a výroby.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1966.


Minister:

Hamouz v. r.