Opatrenie č. 138/1965 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-138
Čiastka 57/1965
Platnosť od 22.12.1965 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1971
Zrušený 145/1971 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 29/1966 Zb. zo dňa 16. marca 1966.

Znenie 01.01.1966

138

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 19. decembra 1965

o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Pohraničná stráž sa prevádza z podriadenosti ministra vnútra do podriadenosti ministra národnej obrany.

(2) Súčinnosť Pohraničnej stráže so Sborom národnej bezpečnosti pri ochrane štátnych hraníc upraví minister národnej obrany po dohode s ministrom vnútra.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.