Zákon č. 115/1965 Zb.Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-115

(v znení č. 37/1966 Zb.)

Čiastka 49/1965
Platnosť od 10.11.1965 do31.12.1970
Účinnosť od 20.06.1966 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.
Znenie 20.06.1966

115

ZÁKON

z 10. novembra 1965

o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Ministerstvo baníctva s pôsobnosťou v odboroch ťažby a úpravy palív, rúd a nerudných surovín.

(2) Ministerstvu baníctva sa podriaďujú Ústredný geologický úrad a Ústredná správa uránového priemyslu.

§ 2

Zriaďuje sa Ministerstvo ťažkého priemyslu s pôsobnosťou v odboroch strojárskej a hutníckej výroby.

§ 3

(1) Zriaďuje sa Ústredná správa vodného hospodárstva jako ústredný orgán štátnej správy.

(2) Do pôsobnosti Ústrednej správy vodného hospodárstva prechádza z doterajšieho Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva pôsobnosť na úseku riadenia vodného hospodárstva.

(3) Ústredná správa vodného hospodárstva sa podriaďuje vláde. Na čele je predseda, ktorým je člen vlády.

§ 4

Podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti orgánov uvedených v § 1 až 3 ustanoví vláda.

§ 4a

(1) V odbore vodného hospodárstva pôsobí na Slovensku Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo na čele s predsedom. Komisiu zriadi a jej organizáciu a pôsobnosť vymedzí Slovenská národná rada zákonom.

(2) Predseda Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo plní zverené úlohy v medziach právomoci Slovenskej národnej rady. Ďalšie úlohy v odbore vodného hospodárstva na Slovensku plní v rozsahu určenom vládou.


§ 5

Zrušujú sa ministerstvá palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, ťažkého strojárstva a všeobecného strojárstva. Pôsobnosť zrušovaných ministerstiev ustanovená osobitnými predpismi prechádza na zriaďované ministerstvá podľa ich pôsobnosti.

§ 6

(1) Zrušuje sa Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva. Zrušuje sa aj ustanovenie § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady, a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov.

(2) Pôsobnosť doterajšej Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva prechádza na Ministerstvo vnútra a na národné výbory v rozsahu, ktorý podrobnejšie vymedzí vláda.

§ 7

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva sa mení na Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.