Vyhláška č. 107/1965 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-107
Čiastka 46/1965
Platnosť od 29.10.1965 do31.12.1978
Účinnosť od 01.11.1965 do31.12.1978
Zrušený 140/1978 Zb.
Znenie 01.11.1965

107

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy energetiky

z 20. októbra 1965

o dodávke elektriny obyvateľstvu

Ústredná správa energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 18 ods. 1 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon):


Oddiel I

Úvodné ustanovenie

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podmienky, za ktorých energetický podnik (ďalej len „dodávateľ“) dodáva elektrinu zo zariadení pre verejný rozvod elektriny obyvateľstvu a iným než socialistickým organizáciám (ďalej len „odberatelia“).

Oddiel II

Prihláška na odber

§ 2

(1) Odberateľ, ktorý hodlá odoberať elektrinu zo zariadení pre verejný rozvod elektriny, predloží dodávateľovi prihlášku na odber elektriny; tlačivo tejto prihlášky si vyžiada u dodávateľa alebo u organizácie oprávnenej vykonávať montáž odberných elektrických zariadení.

(2) Prihláška musí byť riadne a čitateľne vyplnená a vlastnoručne podpísaná odberateľom a vlastníkom nehnuteľnosti. Ak v domovom objekte elektrinu odoberá aspoň jeden oprávnený odberateľ, netreba na zriadenie a pripojenie odberného elektrického zariadenia pre ďalšieho odberateľa súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

(3) Prihláška na odber musí byť opatrená potvrdením oprávnenej organizácie o odbornom vykonaní montáže odberných elektrických zariadení.*)

§ 3

(1) Dodávateľ nie je povinný skúmať alebo overovať pravosť podpisu na prihláške. Ak prihlášku podpísala za odberateľa neoprávnená osoba, je povinná odobratú elektrinu zaplatiť osoba uvedená na prihláške ako odberateľ, pokiaľ nepreukáže, že elektrinu odobral niekto iný.

(2) Dodávateľ je oprávnený preskúšať kedykoľvek u odberateľa správnosť údajov uvedených v prihláške. Nedostatočne alebo nesprávne vyplnenú prihlášku vráti odberateľovi na doplnenie s upozornením na závady.

(3) Súčasne s prihláškou odberateľ predloží potvrdenie o zaplatení konečného vyúčtovania za odber elektriny organizácii spojov vo svojom predchádzajúcom bydlisku za obdobie bezprostredne predchádzajúce dátumu prihlášky. V prípade, že v predchádzajúcom bydlisku nebol odberateľom elektriny, uvedie túto okolnosť v prihláške.

§ 4

(1) Zmluva o dodávke elektriny vzniká potvrdením prihlášky dodávateľom.

(2) Dodávateľ potvrdí prihlášku odberateľovi spravidla pri jej odovzdaní; môže si však na potvrdenie vyhradiť primeranú lehotu potrebnú na preskúmanie prevádzkových možností dodávky.

(3) Dodávateľ je povinný uskutočniť dodávku elektriny odberateľovi podľa zmluvy v medziach svojich prevádzkových možností čo najskôr, najneskoršie však do 14 dní.

(4) Pripojenie spotrebičov zvlášť citlivých na napätie alebo frekvenciu vyžaduje osobitné dojednanie.

§ 5

(1) Dodávateľ dodáva elektrinu za ceny podľa jednotných všeobecných sadzieb platných pre predaj elektriny v drobnom.**)

(2) Odberateľ navrhne v prihláške sadzbu podľa účelu, na ktorý hodlá odoberať elektrinu, a podľa príslušných predpisov o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom.

(3) Ak nie sú splnené podmienky pre priznanie požadovanej sadzby, určí zodpovedajúcu sadzbu dodávateľ najneskoršie pri uzavretí zmluvy.

§ 6

(1) Všetky zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre priznanie sadzby, ktoré vznikli oproti údajom uvedeným pôvodne odberateľom v prihláške, je odberateľ povinný ihneď hlásiť dodávateľovi na novej prihláške. Potvrdenie organizácie oprávnenej vykonávať montáž odberných elektrických zariadení sa vyžaduje na prihláške len v prípadoch uvedených v § 8 tejto vyhlášky. Dodávateľ na základe tejto novej prihlášky určí sadzbu s účinnosťou od najbližšieho odpočítania, najneskoršie však do 30 dní odo dňa prijatia prihlášky.

(2) Ak odberateľ zanedbá túto povinnosť, je dodávateľ oprávnený vyúčtovať rozdiel vyplývajúci zo sadzby používanej a sadzby zodpovedajúcej predpisom za celý čas nesprávneho použitia.

§ 7

Pokiaľ odberateľ môže podľa predpisov o jednotných všeobecných sadzbách pre predaj elektriny v drobnom požadovať inú ako doterajšiu sadzbu, môže tak urobiť kedykoľvek a dodávateľ mu novú sadzbu prizná s účinnosťou od najbližšieho odpočítania, najneskoršie však do 30 dní odo dňa prijatia prihlášky; odberateľ nemá nárok na spätné preúčtovanie odberu elektriny podľa novej sadzby.

§ 8

(1) Odberateľ je povinný podať novú prihlášku, ak sa rozšíri alebo zmení elektrické zariadenie v takom rozsahu, že sa zväčší pôvodne prihlásená prípojná hodnota do 10 kW o viac ako 1 kW, prípadne nad 10 kW o viac ako 10 %. Prípojnou hodnotou sa rozumie súčet príkonov všetkých elektrických spotrebičov, a to podľa údajov na ich štítku alebo priamo v žiarovkách vo wattoch (W) alebo v kilowattoch (kW).

(2) Odberateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú dodávateľovi zamlčaním zmien, ktoré bol povinný ohlásiť podľa odseku 1.

§ 9

(1) Ak nový odberateľ preberá miestnosti, v ktorých je odberné rozvodné zariadenie už pripojené na zariadenie pre verejný rozvod elektriny, je povinný podať do 8 dní prihlášku na odber elektriny s udaním posledného stavu meradiel.

(2) Prihláška nemusí byť opatrená potvrdením organizácie oprávnenej vykonávať montáž odberných elektrických zariadení, ak podľa zistenia dodávateľa odberné elektrické zariadenie zodpovedá predpisom a ak v počte a príkone spotrebičov nenastanú podstatné zmeny.

(3) Ak nový odberateľ opomenie podať prihlášku do 8 dní, zodpovedá dodávateľovi za celý odber elektriny od dátumu posledného odpočítania u predchádzajúceho odberateľa.

(4) Ak odberateľ zmení meno (napr. sobášom alebo úradnou zmenou mena) alebo názov, oznámi to písomne dodávateľovi v najkratšom možnom čase.

Oddiel III

Dodávka, odber a meranie

§ 10

(1) Odber elektriny zo zariadení pre verejný rozvod elektriny sa uskutočňuje v dojednanom rozsahu. Odber elektriny zo zariadení pre verejný rozvod elektriny meria a účtuje dodávateľ podľa údajov vlastného meracieho, pomocného a ovládacieho zariadenia, ktoré odberateľovi osadí, zapojí a udržiava za odplatu ustanovenú osobitnými predpismi.*) Do údržby meracieho zariadenia patrí starostlivosť o úradné overovanie správnosti merania.

(2) Odberateľ je povinný chrániť meracie, pomocné a ovládacie zariadenia dodávateľa umiestnené v ním užívaných miestnostiach pred poškodením; ak sú tieto zariadenia umiestnené v spoločných priestoroch nehnuteľnosti, má túto povinnosť vlastník nehnuteľnosti.

(3) Odberateľ je povinný sledovať správny chod meradla a ihneď hlásiť dodávateľovi, prípadne príslušnej organizácii spojov (pošte) alebo poštovému doručovateľovi vykonávajúcemu priame inkaso všetky závady a neobvyklosti v meraní, ako aj zjavné poruchy v domovom, príp. bytovom odbernom elektrickom zariadení.

(4) Odberateľ si môže pre vlastnú potrebu (napr. pre časť bytu u podnájomníkov) dať osadiť vlastné podružné elektromery zapojené za hlavným elektromerom dodávateľa. Stavy týchto elektromerov dodávateľ neodpočíta ani podľa nich neúčtuje a tiež ich neudržiava; preto ich musí odberateľ výrazne označiť (napr. červenou farbou). Na osadenie takých podružných elektromerov netreba súhlas dodávateľa.

§ 11

(1) Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meracieho zariadenia, môže požiadať písomne dodávateľa o jeho preskúšanie.

(2) Dodávateľ je povinný preskúšať meracie zariadenie, zistené závady odstrániť do 30 dní po oznámení odberateľa a ak sú zariadenia chybné, vymeniť ich za správne. Preskúšanie sa vykoná podľa príslušných štátnych noriem.**)

(3) Žiadosť o preskúšanie údajov meracích zariadení nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote preddavky alebo konečné vyúčtovanie za odobratú elektrinu.

(4) Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaj skúšaného elektromeru sa neodchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa štátna norma, náklady spojené s preskúšaním a výmenou elektromeru uhradí odberateľ.

(5) Ak sa pri preskúšaní elektromeru (pomocného a ovládacieho zariadenia) zistí, že udáva vyššiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa štátna norma (napr. pre chyby elektromeru, pre nesprávne použitú konštantu elektromeru alebo meracieho transformátora alebo pre ich chybné zapojenie), uhradí dodávateľ odberateľovi sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch meracieho zariadenia, a to odo dňa, keď závada preukázateľne vznikla, najdlhšie však od posledného odpočítania.

(6) Ak sa pri preskúšaní elektromeru (pomocného a ovládacieho zariadenia) zistí, že udáva nižšiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa štátna norma, uhradí odberateľ dodávateľovi sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch meracieho zariadenia, a to odo dňa, keď závada preukázateľne vznikla, najdlhšie však od posledného odpočítania.

(7) Náklady na preskúšanie, opravu a výmenu meracích, pomocných a ovládacích zariadení uhrádza v prípadoch uvedených v odsekoch 5 a 6 dodávateľ.

(8) Ak nemožno presne zistiť odber elektriny za čas poruchy meracieho zariadenia, vypočíta sa podľa odberu v približne rovnakom období minulého roka. Ak ide o nový odber alebo o zmenu v odberových pomeroch, môže dodávateľ vyúčtovať tento odber podľa odberu nameraného v ďalšom odpočítacom období, prípadne iným vhodným spôsobom.

Oddiel IV

Neoprávnený odber

§ 12

Za neoprávnený odber elektriny sa považuje, najmä ak odberateľ

a) odoberie elektrinu bez súhlasu dodávateľa hoci len na skúšku a odber elektriny nie je meraný elektromerom dodávateľa;

b) vykoná také opatrenia, aby elektromer buď vôbec nezaznamenával odber, alebo ho zaznamenal nesprávne na škodu dodávateľa alebo ak také zariadenie vedome užíva;

c) poškodí buď sám, alebo osoby, za ktoré zodpovedá, úmyselne elektromer, pomocné alebo ovládacie zariadenia, prípadne ciachové alebo podnikové plomby, alebo ak neohlási dodávateľovi náhodné porušenie do troch dní odo dňa, keď ho zistil;

d) poškodí buď sám, alebo osoby, za ktoré zodpovedá, elektromer a pri jeho skúške zistí, že udáva nižšiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa štátna norma.

§ 13

(1) Množstvo elektriny neoprávnene odobraté pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch sa u odberateľa zisťuje tak, že sa uvažuje so štítkovým zaťažením všetkých elektrických spotrebičov s nemeraným alebo nesprávne meraným odberom; toto zaťaženie sa násobí ďalej uvedenou dobou ich užívania, pokiaľ sa nezistila dlhšia doba:

a) pri vyhrievačoch všetkých druhov (od septembra do konca apríla) a pri elektrických akumulačných ohrievačoch vody (celoročne) 8 hodín denne,

b) pri svetelných spotrebičoch a spotrebičoch oznamovacej techniky (rádio, televízia) 4 hodiny denne,

c) pri všetkých ostatných spotrebičoch, napr. pri vyhrievacích spotrebičoch na varenie a pečenie, pri chladiacom zariadení, elektrických motoroch a domácich vodárničkách 2 hodiny denne.

Takto ustanovený denný odber elektriny sa násobí počtom dní neoprávneného odberu. Ak nemožno zistiť celé obdobie neoprávneného odberu, vyúčtuje sa odber za celé odpočítacie obdobie.

(2) Pri vyúčtovaní nesprávne meraných odberov sa postupuje tak, že sa všetky odobraté kWh vyúčtujú podľa sadzby, ktorá sa mala správne použiť.

(3) Pri odberoch vôbec nemeraných sa všetky odobraté kWh (bez ohľadu na to, či pre svetlo alebo pohon a pod.) vyúčtujú za svetelnú sadzbu.

(4) Ak nemožno u odberateľa preukázať počet a druh elektrických spotrebičov, určia sa za základ výpočtu náhrady údaje uvedené v prihláške.

(5) K sumám vypočítaným podľa odsekov 2 až 4 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu, najmenej však 20 Kčs.

(6) Celková suma vyúčtovania za neoprávnený odber sa zníži o sumy zaplatené odberateľom za dobu neoprávneného odberu.

Oddiel V

Obmedzenie, prerušenie a zastavenie dodávky

§ 14

Dodávateľ môže obmedziť, prerušiť alebo zastaviť dodávku elektriny zo zariadení pre verejný rozvod elektriny, ak:

a) je to potrebné z prevádzkových dôvodov (údržbové a revízne práce, opravy porúch, regulačné opatrenia, vypínanie pre nedostatok výkonu systému alebo vyvolané živelnými zásahmi a pod.) alebo pri zmene napätia či druhu elektriny;

b) odberné elektrické zariadenie odberateľa nevyhovuje predpisom do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť života alebo majetku, zaviniť požiar, spôsobiť poruchu alebo mimoriadny pokles, prípadne kolísanie napätia u iných odberateľov;

c) odberateľ zabraňuje oprávneným pracovníkom dodávateľa v prístupe k elektromeru a k odberným elektrickým zariadeniam za účelom ich kontroly;

d) odberateľ nesplní príkaz na odstránenie závad v odbernom elektrickom zariadení, prípadne neodstráni zariadenie rušiace počúvanie rozhlasu, príjem televízie alebo prevádzku iných zariadení;

e) u odberateľa sa zistil neoprávnený odber;

f) odberateľ nezaplatí preddavkovú platbu alebo konečné vyúčtovanie za odobratú elektrinu.

§ 15

(1) Prerušenú alebo zastavenú dodávku elektriny dodávateľ obnoví po odstránení všetkých závad, pre ktoré bola dodávka prerušená, prípadne po zaplatení všetkých nedoplatkov a po zaplatení nákladov súvisiacich s obnovením dodávky.

(2) Za škody vzniknuté obmedzením, prerušením alebo zastavením dodávky elektriny (§ 14) nemá dodávateľ voči odberateľovi zodpovednosť.

Dodávateľ je však povinný:

a) oznámiť odberateľom jednotlivo alebo hromadne spôsobom v mieste obvyklým, najmenej 24 hodín vopred, prerušenie dodávky elektriny pre vykonávanie plánovaných údržbových a revíznych prác;

b) postupovať pri prerušení dodávky elektriny pre nedostatok výkonu podľa regulačného plánu.

Oddiel VI

Ukončenie odberu

§ 16

(1) Ak odberateľ hodlá ukončiť odber elektriny na doterajšom mieste, je povinný najmenej 8 dní vopred to oznámiť dodávateľovi a umožniť jeho pracovníkom vykonať záverečné odpočítanie, prípadne odobrať elektromer.

(2) Ak odberateľ opomenie oznámiť ukončenie odberu, je povinný zaplatiť elektrinu odobratú až do podania prihlášky novým odberateľom alebo do ukončenia dodávky.

Oddiel VII

Vyúčtovanie a platenie dodávok

§ 17

(1) Dodávateľ vyúčtováva dodanú elektrinu podľa odpočítania za obdobie šesť mesiacov.

(2) Na vyúčtovanie elektriny sa nevzťahujú predpisy o fakturácii a platení dodávok neinvestičnej povahy.*)

§ 18

(1) Odobratú elektrinu platí odberateľ organizácii spojov poverenej vykonávaním sústredeného inkasa opakujúcich sa platieb obyvateľstva. Platby sa uskutočňujú jednak formou mesačných preddavkov, jednak pri vyúčtovaní na základe odpočítania elektromeru.

(2) Výšku preddavkov určí dodávateľ podľa priemeru za šesťmesačný odber za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka; pri nových odberoch podľa počtu a veľkosti prihlasovaných elektrických spotrebičov a predpokladaného odberu.

§ 19

(1) Ak odberateľ nezaplatí preddavok alebo nedoplatok zo šesťmesačného vyúčtovania odobratej elektriny ani po písomnej upomienke, môže mu dodávateľ prerušiť dodávku elektriny.

(2) Ak odberateľ predloží oprávnenému pracovníkovi dodávateľa, ktorý má vykonať odpojenie, doklad o tom, že preddavok alebo nedoplatok za šesťmesačné vyúčtovanie odobratej elektriny zaplatil, zistí pracovník dodávateľa deň a spôsob úhrady a od prerušenia dodávky upustí.

(3) Pokiaľ odberateľ odobratú elektrinu neuhradil alebo ju uhradil oneskorene, je povinný za návštevu pracovníka dodávateľa v prípadoch podľa odsekov 1 a 2 zaplatiť náhradu.**)


Oddiel VIII

Záverečné ustanovenia

§ 20

(1) Táto vyhláška platí i pre odbery elektriny začaté před začiatkom jej účinnosti.

(2) Odberateľ, ktorý podal prihlášku na odber elektriny před začiatkom účinnosti tejto vyhlášky, nie je povinný podávať novú prihlášku.

§ 21

Zrušuje sa vyhláška č. 83/1955 Ú. l. (Ú. v.) o podmienkach pre dodávku a odber elektriny a plynu v drobnom, pokiaľ sa týka odberu elektriny.

§ 22

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1965.


Minister:

Korčák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva palív a energetiky č. 95/1961 Zb. o podmienkach odbornej spôsobilosti pre vykonávanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení, bleskozvodov a antén.

**) Vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné sadzby pre predaj elektriny v drobnom; vyhláška č. 151/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.) (sadzby Z); vyhláška č. 49/1960 Zb., ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.) (sadzba BS).

*) Vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú jednotné všeobecné sadzby pre predaj elektriny v drobnom; vyhláška č. 151/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.); vyhláška č. 49/1960 Zb., ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l. (č. 178/1953 Ú. v.); úradné oznámenie ME uverejnené v čiastke 6 Úradného listu (Úradného vestníka) z 29. 1. 1958.

**) Norma ČS-ESČ 88/1948 - elektromery, čiastočne nahradená ČSN-35 6110 z roku 1961.

*) Výnimka povolená Ministerstvom financií podľa § 16 vyhlášky č. 204/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

**) Úradné oznámenie Ministerstva energetiky uverejnené v čiastke 6 Úradného listu (Úradného vestníka) z 21. 1. 1958.