Opatrenie č. 102/1965 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o jednotnom riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1965-102
Čiastka 45/1965
Platnosť od 20.10.1965 do31.03.1968
Účinnosť od 01.11.1965 do31.03.1968
Zrušený 30/1968 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 119/1965 Zb. zo dňa 10. novembra 1965.

Znenie 01.11.1965

102

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

zo 6. októbra 1965

o jednotnom riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Ústredné riadenie povinného skúšania a hodnotenia výrobkov patrí Úradu pre normalizáciu a meranie.

(2) Pri riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov Úrad pre normalizáciu a meranie, najmä

a) určuje z vlastného podnetu alebo na návrh ústredných orgánov výrobky, ktoré podliehajú povinnému skúšaniu a hodnoteniu,

b) udeľuje skúšobným organizáciám oprávnenia na vykonávanie povinného skúšania a hodnotenia,

c) určuje zásady pre povinné skúšanie a hodnotenie a kontrolu akosti výrobkov,

d) riadi odbornú pomoc skúšobných organizácií výrobným organizáciám.

§ 2

Podrobné vymedzenie pôsobnosti Úradu pre normalizáciu a meranie a ostatných ústredných orgánov pri povinnom skúšaní a hodnotení výrobkov ustanoví vláda.

§ 3

Oprávnenia na povinné skúšanie a hodnotenie môžu sa vydávať iba podľa tohto zákonného opatrenia; poverenia vydané podľa § 3 zákona č. 61/1951 Zb., ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory, v odbore upravenom týmto zákonným opatrením strácajú platnosť.


§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.