Zákon č. 93/1964 Zb.Zákon o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-93
Čiastka 41/1964
Platnosť od 09.06.1964 do31.12.1968
Účinnosť od 13.07.1967 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.
Znenie 13.07.1967

93

ZÁKON

zo 4. júna 1964

o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Prvá časť

§ 1

(1) Povereníci Slovenskej národnej rady pôsobia v týchto odboroch štátnej správy:

a) v školstve,

b) v kultúre a informáciách,

c) v poľnohospodárstve a výžive,

d) v lesnom a vodnom hospodárstve,

e) v stavebníctve,

f) v zdravotníctve,

g) vo financiách,

h) v spravodlivosti,

ch) v obchode,

i) vo všeobecnej vnútornej správe národných výborov, miestneho hospodárstva a archivníctva.

(2) V ďalších odboroch štátnej správy pôsobia:

a) v plánovaní - Slovenská plánovacia komisia, na čele s predsedom, podpredsedom Slovenskej národnej rady,

b) v štátnej kontrole - Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady, na čele s povereníkom -predsedom,

c) vo vede, technike a investičnej výstavbe - Slovenská komisia pre techniku, na čele s povereníkom -predsedom.

§ 2

Opatrenia, ktoré výkonné orgány Slovenskej národnej rady pôsobiace v jednotlivých odboroch štátnej správy vydajú v rozsahu svojej právomoci, najmä na zabezpečenie plnenia úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a na zabezpečenie vykonávania zákonov, sú pre štátne a hospodárske orgány a organizácie na Slovensku záväzné.

Druhá časť

§ 5

Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1963 Zb. o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva sa mení takto:

Ustanovenie § 1 sa očísluje ako odsek 1 a doplňuje sa odsekom 2 tohto znenia:

(2) V miestnom hospodárstve na Slovensku pôsobí Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj miestneho hospodárstva, ktorú zriadi, jej zloženie a pôsobnosť upraví Slovenská národná rada zákonom.“

§ 6

Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov sa mení takto:

Ustanovenie § 5 ods. 1 znie:

(1) Ako orgán Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov sa zriaďuje Oblastná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov na Slovensku. Na jej čele je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov.“

§ 7

Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži sa mení takto:

§ 9 ods. 2 znie:

(2) Námestníka hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorý vedie Oblastné oddelenie Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky v Bratislave, vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh hlavného arbitra Československej socialistickej republiky.“


Tretia časť

§ 9

Zrušuje sa zákon č. 108/1960 Zb. o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady.

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júnom 1964.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.