Vyhláška č. 46/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o zárukách, zľavách pri nedodržaní dodacích lehôt a o poplatku za uskladnenie pri niektorých službách vykonávaných organizáciami miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-46
Čiastka 22/1964
Platnosť od 09.03.1964 do31.08.1979
Účinnosť od 01.04.1964 do31.08.1979
Zrušený 67/1979 Zb.
Redakčná poznámka

Zrušuje sa vyhláška č. 46/1964 Zb., pokiaľ ide o údržbu a opravy dvojstopových a jednostopových cestných vozidiel pre motorovú dopravu (§ 9 ods. 3 vyhlášky č. 18/1965 Zb. s účinnosťou od 12. marca 1965).

Znenie 01.04.1964

46

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva

z 9. marca 1964

o zárukách, zľavách pri nedodržaní dodacích lehôt a o poplatku za uskladnenie pri niektorých službách vykonávaných organizáciami miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami

Na vykonanie ustanovení § 269, 275 ods. 1, 280, 282 ods. 1 a 283 Občianskeho zákonníka Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva po dohode s Ústredným sväzom výrobných družstiev a po prejednaní s ostatnými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 508 Občianskeho zákonníka, podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. a podľa § 5 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1963 Zb. o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva:


Záruky

§ 1

Rozsah zodpovednosti zo záruky

(1) Vadou veci, jej opravy alebo úpravy nie je časové obmedzenie životnosti vyplývajúce už z jej povahy (účinky znečistenia, opotrebenia a iných prirodzených procesov).

(2) Organizácia miestneho hospodárstva alebo výrobné družstvo vykonávajúce opravu alebo úpravu veci (ďalej len „organizácia“) nezodpovedá za vady, oprava alebo úprava ktorých nebola predmetom služby, ani za vady, ktoré nevznikli z jej poskytnutia.

Záruky na opravy a úpravy vecí

§ 2

(1) Opravou vecí je služba, ktorou sa odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky opotrebenia.

(2) Úpravou vecí je služba, ktorá spočíva v zmene povrchu věci (pranie, čistenie, žehlenie, mangľovanie, farbenie a pod.) alebo v zmene ich vlastností (doplnenie, prispôsobenie inému účelu, zdokonalenie a pod.).

§ 3

(1) Pre opravy a úpravy vecí vymenované v prílohe I. tejto vyhlášky sa ustanovujú záručné doby tam uvedené.

(2) Pri opravách a úpravách vecí vymenovaných v prílohe II. tejto vyhlášky musí občan práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby uplatniť u organizácie bez zbytočného odkladu, spravidla pri prevzatí, najneskoršie však do troch dní po prevzatí vecí.

(3) Pokiaľ oprava alebo úprava vecí spočíva vo výmene či zamontovaní súčiastok (náhradných dielov), pre ktoré bola inými predpismi ustanovená záručná lehota kratšia ako lehota ustanovená v § 280 Občianskeho zákonníka, prípadne v tejto vyhláške, platí i na vykonanú opravu táto kratšia lehota.

§ 4

Záručné listy

(1) V prípadoch ustanovených Občianskym zákonníkom je organizácia povinná vydať občanovi záručný list.*) Správnosť údajov na záručnom liste potvrdí organizácia pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby.

(2) Pre zjednodušenie administratívy môže slúžiť ako záručný list i opravný list, pracovný výkaz a pod., doplnený o záručnú dobu alebo o podmienky a rozsah záruky.

Zľavy z cien

§ 5

Poskytovanie zľavy

(1) Ak nebola vec na zákazku zhotovená alebo oprava či úprava veci vykonaná v dobe dohodnutej medzi organizáciou a občanom pri uzavretí zmluvy,**) organizácia je povinná občanovi oznámiť, v akej dodatočnej lehote sa služba vykoná.

(2) Ak občan trvá na zhotovení veci alebo na vykonaní opravy či úpravy veci, má právo na zľavu z ceny za podmienok a v rozsahu ďalej ustanovenom.

§ 6

Rozsah a ustanovenie zľavy

(1) Zľava je 10 %, najviac však 50,- Kčs za každých ukončených 7 kalendárnych dní; zľava za celú dobu omeškania organizácie nesmie prekročiť 30 %, najviac však môže byť 150,- Kčs.

(2) Zľava sa počíta zo základnej ceny za výkony podľa cenníka, hodinovej zúčtovacej sadzby alebo iného cenového predpisu; nepočíta sa z hodnoty osobitne účtovaného základného materiálu a z osobitných nákladov (cestovné, diéty a pod.), prípadne z rozdielu vyplývajúceho zo zaokrúhlenia celkovej sumy faktúry.

(3) Doba pre výpočet zľavy podľa odseku 1 začína sa dňom nasledujúcim po uplynutí doby, ktorá bola pri uzavretí zmluvy medzi organizáciou a občanom pre vykonanie služby dohodnutá a končí sa dňom prevzatia zhotovenej, opravenej alebo upravenej veci občanom.

(4) Ak občan neprevzal vec v lehote, ktorú mu ako dodatočnú lehotu pre vykonanie služby organizácia oznámila (§ 5 ods. 1), končí sa doba pre výpočet zľavy uplynutím posledného dňa tejto dodatočnej lehoty, ak službu v tejto dobe organizácia skutočne vykonala.

Poplatok za uskladnenie

§ 7

Platenie poplatku

(1) Občan je povinný prevziať vec zhotovenú na zákazku, ako aj opravenú či upravenú vec, najneskoršie do 1 mesiaca od uplynutia doby, keď sa služba mala vykonať (§ 5 ods. 1); ak sa služba skončila neskoršie, do 1 mesiaca od upovedomenia o jej skončení. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť organizácii poplatok za uskladnenie.

(2) Lehota podľa odseku 1 začína dňom nasledujúcim po dni, keď vec zhotovenú na zákazku alebo vec opravenú či upravenú mal občan prevziať.

§ 8

Sadzby poplatkov

(1) Sadzby poplatku za uskladnenie sú ustanovené v prílohe III. tejto vyhlášky a vyberajú sa za každých ukončených 7 kalendárnych dní omeškania.

(2) Organizácia môže v jednotlivých prípadoch celkovú sumu poplatku za uskladnenie znížiť, príp. od vybratia poplatku vôbec upustiť, najmä v tých prípadoch, keď by jeho uplatnenie viedlo k tvrdostiam, alebo ak by s ohľadom na výšku vyúčtovaného poplatku vec zhotovená na zákazku, príp. vec opravená či upravená, zostala nevyzdvihnutá.

(3) Organizácia môže s občanom vopred dohodnúť pre prípad, ak nevyzdvihne vec zhotovenú na zákazku alebo vec opravenú či upravenú včas (§ 7), že namiesto účtovania poplatku za uskladnenie mu bude zaslaná na jeho náklady; okrem poštového a iných nevyhnutných nákladov spojených s odoslaním (obal, náklady na balenie), organizácia účtuje občanovi v týchto prípadoch prirážku vo výške 10 % z celkovej sumy týchto nákladov.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 9

Organizácia zabezpečí, aby z jej prvotnej evidencie boli preukázateľné údaje, potrebné na poskytovanie záruk, zliav a na účtovanie poplatku za uskladnenie (napr. o dohodnutej lehote, ukončení a prevzatí služby, uplatnení nároku na záručnú opravu, dátume jej vykonania a pod.).

§ 10

Na opravy a úpravy vykonávané pre socialistické organizácie sa z ustanovení tejto vyhlášky použije iba § 3 a 4, ako aj ustanovenia príloh I a II; inak pre tieto opravy a úpravy platia ustanovenia predpisov o hospodárskoprávnych vzťahoch socialistických organizácií.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Vedúci Ústrednej správy pre rozvoj miestneho

hospodárstva:

inž. Gašparík v. r.


Príloha I. vyhlášky č. 46/1964 Zb.

Záručné doby na opravy a úpravy vecí podľa § 3 ods. 1 vyhlášky

Číslo položky zoznamu výrobkovNázov opravovanej veci
20 1312 01Prijímače rozhlasové (pre príjem amplitúdovej modulácie)2 mesiace
20 1312 01Prijímače rozhlasové pre príjem aplitúdovej frekvenčnej modulácie6 týždňov
20 1312 05Prijímače televízne1 mesiac
20 1313 21Zosilňovače komerčné2 mesiace
20 1317 09Magnetofóny komerčné2 mesiace
20 1317 10Diktafóny2 mesiace
20 1317 38Zariadenie pre stereoreprodukciu2 mesiace
20 4043 05Holiace strojčeky elektrické2 mesiace
20 4043 06Vysušovače vlasov2 mesiace
20 4043 07Masážne strojčeky2 mesiace
20 4101 19Zapaľovače vreckové14 dní
40 7525Mechanické ceruzky1 mesiac
40 7578Plniace perá1 mesiac
Brašnárske výrobky a kožená galantéria2 mesiace
Brašnárske výrobky a galantéria z plastických látok1 mesiac
Kožené podrážky1 mesiac
Opätky dámske ihlové do 3 cm10 dní
Opätky dámske ihlové nad 5 cm5 dní
Opätky dámske ihlové kolíčkové10 dní
Hračky mechanické14 dní
Guľovnice a guľobrok (lovecké)6 mesiacov

Záručná doba pre opravy alebo úpravy vecí ustanovená v tejto prílohe platí len vtedy, pokiaľ cena týchto opráv alebo úprav prevyšuje sumy uvedené pre tie isté opravy a úpravy v prílohe II.

Príloha II. vyhlášky č. 46/1964 Zb.

Prehľad opráv a úprav podľa § 3 ods. 2 vyhlášky

A

Pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne.

Čistenie textílií, kobercov, obuvi.

Upratovacie služby.

Opravy dámskych pančúch.

B

Kčs
Výrobky spotrebnej slaboprúdovej elektroniky (prijímače rozhlasové a televízne, elektrické gramofóny vrátane prenosiek, magnetofóny, diktafóny, zosilňovače, reproduktory, mikrofóny a pod.) do ceny opravy (úpravy)25,-
práčky a odstredivky pre domácnosť, kompresorové a absorpčné chladničky pre domácnosť, do ceny opravy (úpravy)30,-
ostatné elektrospotrebiče pre domácnosť (točivé, tepelné, svietidlá) do ceny opravy (úpravy)10,-
cestovné bicykle a dopravné vozíky (odbor 285), detské a bábkové kočiariky, športové potreby, kolobežky, trojkolky, šliapacie autíčka do ceny opravy (úpravy)20,-
zapaľovače vreckové a plynové, mechanické ceruzky, plniace perá, rysovadlá, mechanické hračky do ceny opravy (úpravy) 5,-
obuv do ceny opravy (úpravy)5,-
brašnárske výrobky a galantéria kožená, i z plastických látok do ceny opravy (úpravy) 10,-
zvrchné odevy do ceny opravy (úpravy)15,-
osobná a posteľná bielizeň do ceny opravy (úpravy) 8,-
ostatné práce pri údržbe domového fondu a jeho príslušenstva, t. j. práce elektroinštalatérske, inštalatérske, zámočnícke, stolárske, kúrenárske, kachliarske a klampiarske (s výnimkou prác na rozvode a opravách plynového potrubia a opráv plynospotrebičov) do ceny opravy (úpravy)25,-

Príloha III. vyhlášky č. 46/1964 Zb.

Sadzby poplatkov za uskladnenie

(§ 8 ods. 1)

I. Kovoodbor:Kčs
1. Drobné elektrospotrebiče a plynospotrebiče (napr. variče, žehličky, malé elektromotory do 1 kW, stolné váhy, hasiace prístroje ručné, rádioprístroje a gramofóny, magnetofóny, svetelné spotrebiče, a pod. za kus 2,-
2. Domáce chladničky, práčky, žmýkačky, sporáky, čerpadlá, elektromotory od 1 kW, cestovné bicykle, televízory, mopedy, šijacie stroje, detské kočiariky za kus 5,-
3. Motocykle a skútre za kus10,-
4. Automobily a stroje za kus20,-
II. Drevoodbor, sklo, papier:
1. Okná, dvere, hudobné nástroje za kus 2,-
2. Nábytok:
a) stolový za kus 5,-
b) sedací za kus 2,-
c) skriňový za kus 10,-
d) lôžkový za kus 5,-
e) súprava (kuchyňa, jedáleň, obývacia izba, spálňa) za súpravu 50,-
3. Klavíry, piana, harmónia a cimbaly za kus 10,-
4. Knihárske práce na zákazku:
a) do ceny Kčs 50,- 2,-
b) do ceny Kčs 200,- 5,-
c) nad Kčs 200,- 10,-
III. Textil, koža, guma (šitie, pletenie, opravy):
1. Bielizeň, dáždniky, klobúky, bábiky za kus 1,-
2. Pančuchy a ponožky za pár 1,-
3. Odevy, pletené veci, kožušinové goliere za kus 2,-
4. Obuv kožená i gumová za pár 2,-
5. Brašnárske a sedlárske výrobky za kus 2,-
6. Kožuchy za kus 5,-
IV. Komunálne služby:
1. Pranie, žehlenie, mangľovanie - za jeden balík bielizne (na ktorý je vystavený jeden preberací list)2,-
2. Čistenie a farbenie šatstva - za jeden kus šatstva (na ktorý je vystavený jeden preberací list)2,-
3. Čistenie peria za 1 kg 2,-
4. Fotografické služby - za jednu objednávku fotografických prác 2,-
V. Rôzne:
Plniace perá, automatické ceruzky, nožiarske práce za kus 1,-

Poznámky pod čiarou

*) § 271 ods. 2 a 3, § 280 ods. 2 a 3 Obč. zák.

**) Táto doba nesmie presahovať lehotu ustanovenú pre služby toho istého druhu krajským národným výborom, pokiaľ táto lehota podľa § 268 ods. 1 a § 277 Obč. zák. bola ustanovená.