Vyhláška č. 21/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-21
Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964 do30.04.1966
Účinnosť od 08.02.1964 do30.04.1966
Zrušený 19/1966 Zb.
Znenie 08.02.1964

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 5. februára 1964

o označovaní absolventov vysokých škôl

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 21 ods. 4 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


Čl. I

Ustanovenie § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl sa mení a znie takto:

(2) Učitelia pre základné deväťročné školy sa budú označovať „promovaný učiteľ" - „promovaná učiteľka" s uvedením študijného odboru; u absolventov štúdia špeciálnej pedagogiky sa vyznačí i osobitná spôsobilosť vyučovať na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť príslušného zamerania.“

Čl. II

Označenie „promovaný chemik“, ktoré bolo absolventom vysokých škôl odboru jadrová chémia v školskom roku 1959/60 a 1960/61 priznané podľa vyhlášky ministra vysokých škôl č. 248/1953 Ú. l. (č. 290/1953 Ú. v.) o označení absolventov vysokých škôl, sa mení a znie „inžinier jadrovej chémie“.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Císař v. r.