Uznesenie č. 20/1964 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-20
Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964 do27.02.1964
Zrušený 34/1964 Zb.
Pôvodný predpis 08.02.1964

20

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 31. januára 1964

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia zo 16. januára 1964 č. 4 Zb. o zmene a doplnení zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov.

Fierlinger v. r.