Zákon č. 19/1964 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-19
Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964
Účinnosť od 08.02.1964
Aktuálne znenie 08.02.1964

19

ZÁKON

z 31. januára 1964,

ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Zrušuje sa zákon č. 293/1948 Zb. o colných zľavách pre dovoz strojov a prístrojov.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.