Zákon č. 184/1964 Zb.Zákon, ktorým sa vylučuje premlčanie trestného stíhania najzávažnejších trestných činov proti mieru, vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti spáchaných v prospech alebo v službách okupantov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-184
Čiastka 77/1964
Platnosť od 01.10.1964 do31.12.2005
Účinnosť od 01.10.1964 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.
Znenie 01.10.1964

184

ZÁKON

z 24. septembra 1964,

ktorým sa vylučuje premlčanie trestného stíhania najzávažnejších trestných činov proti mieru, vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti spáchaných v prospech alebo v službách okupantov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky, vychádzajúc z platných noriem medzinárodného práva o stíhaní a potrestaní vojnových zločincov a zo spravodlivej požiadavky československého ľudu, aby ani jeden z vojnových zločincov a ich pomáhačov nemohol nikdy uniknúť zodpovednosti za najzávažnejšie trestné činy proti mieru, vojnové trestné činy a trestné činy proti ľudskosti spáchané v súvislosti s druhou svetovou vojnou, sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Pri trestných činoch proti mieru, vojnových trestných činoch, trestných činoch proti ľudskosti a ďalších trestných činoch, spáchaných v čase od 21. mája 1938 do 31. decembra 1946 (v čase zvýšeného ohrozenia republiky) vojnovými zločincami alebo ich pomáhačmi v prospech alebo v službách okupantov, ktoré sú trestnými činmi podľa zákona č. 140 Zb. z 29. novembra 1961 a boli trestnými činmi i podľa zákonov platných v čase ich spáchania i neskorších zákonov, pokiaľ by pri ich malo nastať premlčanie trestného stíhania k 9. máju 1965 alebo neskoršie, sa nepremlčuje ani trestné stíhanie ani výkon trestu.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.