Zákon č. 18/1964 Zb.Zákon o Československej televízii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-18

(v znení č. 1/1967 Zb., 254/1991 Zb.)

Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964 do22.12.1992
Účinnosť od 01.07.1991 do22.12.1992
Zrušený 597/1992 Zb.
Znenie 01.07.1991

18

ZÁKON

z 31. januára 1964

o Československej televízii

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Československá televízia svojou činnosťou založenou na politike Komunistickej strany Československa vykonáva masovopolitickú a výchovnú prácu, podporuje tvorivú iniciatívu ľudu a prispieva k dovŕšeniu kultúrnej revolúcie.

§ 2

(1) Československá televízia je výhradne oprávnená vytvárať televízne programy; spolu s Ústrednou správou spojov určuje časový a miestny rozsah vysielania prostredníctvom jednotnej telekomunikačnej siete.

(2) Československá televízia plní svoje programové úlohy agitačnými, propagačnými a umeleckými prostriedkami tvorbou vlastných programov, preberaním a šírením výsledkov činnosti iných inštitúcií a výmenou televíznych programov so zahraničím.

§ 3

Na zabezpečenie svojich úloh Československá televízia najmä:

a) zriaďuje a riadi televízne strediská a ich technické zariadenia,

b) uskutočňuje prenosy z verejných udalostí, z kultúrnych, umeleckých, športových a telovýchovných vystúpení a podnikov,

c) na účely televíznej programovej tvorby usporadúva verejné predstavenia a produkcie, zriaďuje a má v prevádzke umelecké súbory,

d) vyhotovuje televízne záznamy,

e) vykonáva výmenu televíznych prenosov, obrazových a zvukových záznamov so zahraničnými televíznymi organizáciami,

f) kupuje a predáva práva k televíznym záznamom zo zahraničia alebo do zahraničia prostredníctvom organizácie tým poverenej,

g) zriaďuje sieť vlastných zpravodajcov doma i v zahraničí,

h) vo svojej pôsobnosti zúčastňuje sa činnosti odborných medzinárodných organizácií a uzaviera dohody s príslušnými zahraničnými inštitúciami,

ch) informuje verejnosť o televíznom vysielaní a skúma účinnosť svojho programu neustálym spojením s divákmi.

§ 4

(1) Československá televízia napomáha významným organizáciám a inštitúciám v plnení ich úloh, v dohode s nimi propaguje ich činnosť a oboznamuje širokú verejnosť s výsledkami ich práce; všetky organizácie napomáhajú Československej televízii pri plnení jej úloh.

(2) Usporiadatelia verejných zhromaždení, koncertov, divadelných predstavení, estrád, podnikov ľudovej zábavy, športových a telovýchovných vystúpení a podnikov sú povinní umožniť Československej televízii, ak ich o to požiada, prenosy a záznamy pre vysielanie, a to bezplatne. Prenosy športových a telovýchovných vystúpení a podnikov sa uskutočňujú na základe rámcovej dohody medzi Československou televíziou a Ústredným výborom Československého sväzu telesnej výchovy.

(3) Práva autorov a výkonných umelcov vyplývajúce z autorského zákona a iných predpisov o odmeňovaní výkonných umelcov za priame prenosy nie sú týmito ustanoveniami dotknuté.

§ 5

(1) Československá televízia je samostatnou ústrednou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou. Československá televízia môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.

(2) Zrušený od 18. 1. 1967.

(3) Zrušený od 1. 7. 1991.

(4) Zrušený od 18. 1. 1967.

(5) Zásady vnútorného usporiadania a hospodárenia Československej televízie obsahuje štatút, ktorý na návrh jej ústredného riaditeľa vydá vláda.

§ 6

Znaky a znelky Československej televízie nesmie použiť iná organizácia alebo osoba.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.