Vyhláška č. 137/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-137

(v znení č. 38/1966 Zb., 26/1990 Zb.)

Čiastka 60/1964
Platnosť od 30.06.1964 do31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1991
Znenie 01.04.1990

137

VYHLÁŠKA

Ministerstva všeobecného strojárstva

z 30. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu

Ministerstvo všeobecného strojárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky opráv a údržby dvojstopových a jednostopových cestných vozidiel pre motorovú dopravu (ďalej len „vozidlá“), ako aj samostatných hlavných skupín, podskupín, dielcov a súčastí týchto vozidiel (ďalej len „skupiny“).

(2) Predmetom dodávky sú

a) generálne opravy cestných vozidiel pre motorovú dopravu,

b) bežné opravy a celkové opravy samostatných skupín a podskupín,

c) renovácia súčastí,

d) údržba cestných vozidiel pre motorovú dopravu.

(3) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na trolejbusy, trajlery, dumpery, dumpcary, autocisterny na nebalený cement, automiešačky, buldozéry a individuálne dovážané vozidlá.


§ 4

Čistota vozidla, skupín a častí dodaných do opravy

(1) Odberateľ musí s výnimkou znečistenia, ku ktorému došlo v priebehu dopravy, odovzdávať vozidlo, skupiny alebo časti vozidla do opravy tak, aby boli pozbavené vonkajšej a vnútornej hrubej nečistoty.

(2) Pri vozidlách, ktoré prepravujú náklad, ktorý môže byť zdrojom nákazy, napr. sanitné automobily, automobily veterinárnych zariadení, vozidlá kafilérií, alebo vozidlá, ktoré sú vystavené obzvlášť veľkému znečisteniu, ktoré môže ohrozovať zdravie pracujúcich v opravovniach, napr. vozidlá používané na prepravu jatočného dobytka, musia sa vždy pred pristavením do opravovne dôkladne vyčistiť a riadne dezinfikovať. O vykonanej dezinfekcii je odberateľ povinný predložiť pri pristavení vozidla potvrdenie, ktoré nesmie byť staršie ako dva dni. Po vykonanej dezinfekcii nesmie sa už vozidlo použiť na inú prepravu, ako na prepravu do opravovne. Pri vozidlách po haváriách vykazujúcich rozsiahlejšie stopy po telesných zraneniach a pri pohrebných vozoch je odberateľ povinný pred pristavením vozidla do opravovne vykonať jeho riadnu mechanickú očistu.

(3) Ak nesplní odberateľ povinnosti uvedené v odseku 2, je dodávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla do opravy. V tomto prípade platí, že vozidlo nebolo pristavené do opravy.

§ 5

Technický stav vozidiel pristavených do generálnej opravy

(1) Vozidlá pristavené do generálnej opravy musia mať vlastnosti určené technickou normou; ďalej musia byť

a) kompletné a nedemontované. Vo výnimočných prípadoch, aby sa zabránilo škodám, ktoré by mohli vzniknúť prepravou nedemontovaného vozidla do opravy, možno vykonať demontáž niektorej skupiny; podmienkou je predbežný súhlas dodávateľa,

b) pravidelne a riadne udržiavané, najmä musia sa odstraňovať závady vzniknuté počas prevádzky, ktoré môžu zhoršiť technický stav vozidla ešte počas prevádzky pred generálnou opravou.

(2) Ak nezodpovedá vozidlo podmienkam určeným v odseku 1 písm. a) je dodávateľ oprávnený požadovať odstránenie zistených závad, zmenu alebo zrušenie zmluvy alebo odmietnuť prevzatie vozidla do opravy.

(3) Pokiaľ sú na vozidlách namontované demontovateľné zariadenia alebo zvláštne príslušenstvo, je dodávateľ povinný tieto zariadenia na vozidle zachovať, t. j. pri oprave ich vymontovať a toto zariadenie po oprave opäť zamontovať. Náklady spojené s prácou za toto vymontovanie a zamontovanie, prípadne za opravu tohto zariadenia - pokiaľ sa odberateľ s dodávateľom dohodol na tom, že zariadenie sa opraví - fakturuje dodávateľ osobitne.

(4) Ak sa do opravy pristaví dvojstopové vozidlo, ktoré má jednu alebo viacej skupín inej značky alebo iného typu, ako ostatné skupiny vozidla, považuje sa za zmiešaný typ. Ak patria všetky skupiny do kategórie udržiavaných typov vozidiel, je dodávateľ povinný opravu vykonať; ak nepatrí niektorá skupina do kategórie udržiavaných typov, vykoná opravu, len pokiaľ sa o nej s odberateľom dohodne.

(5) Výnimkou z ustanovenia ods. 1 písm. a) smie odberateľ pred odovzdaním dvojstopového vozidla do opravy vyňať úplnú skupinu (motor, prevodovku, zadnú a prednú nápravu riadenia) a nahradiť ju inou skupinou tej istej značky, pokiaľ bude táto skupina správne a odborne zamontovaná. Táto výmena je prípustná len vtedy, ak by niektorá skupina vo vozidle určenom do generálnej opravy bola iba krátku dobu po celkovej oprave. Odberateľ však nesmie pred pristavením vozidla do opravy zamieňať iné skupiny než vyššie uvedené, ani podskupiny, dielce a súčasti.

(6) Stav pneumatík, prípadne aj iných obručí (oráfikovanie), musí byť najmenej taký, aby sa mohlo vozidlo prepraviť po vlastnej osi a aby sa s ním mohli bezpečne vykonávať predpísané skúšobné jazdy.

§ 6

Na vozidlá pristavené do údržby alebo do bežnej alebo celkovej opravy skupín alebo opravy súčastí sa vzťahujú primerane ustanovenia § 4 a 5.

§ 7

Pristavenie vozidla do generálnej, celkovej alebo bežnej opravy alebo do údržby

(1) Lehotu na pristavenie vozidla do generálnej opravy a skupín do celkovej opravy si organizácie dojednajú s presnosťou na deň. Prípustná tolerancia dojednaných lehôt pre pristavenie je pri dvojstopových vozidlách jeden deň a pri jednostopových jeden mesiac.

(2) Pri pristavení vozidla do opravy predkladá odberateľ (okrem ozbrojených zborov) technický preukaz vozidla na nahliadnutie a po vykonaní opravy na vykonanie záznamu.

(3) Dodávateľ môže na svoj náklad pri preberaní vozidla do generálnej opravy alebo skupiny do celkovej opravy demontovať a preveriť ktorúkoľvek skupinu alebo súčasť. Ak chýbajú niektoré súčasti alebo ak boli zamenené za súčasti neopraviteľné, môže dodávateľ pozastaviť alebo odmietnuť prevzatie. Ak odmietne prevzatie, vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie dôvody odmietnutia opravy. V takomto prípade idú náklady súvisiace s demontážou na ťarchu odberateľa. Dodávateľ môže prevziať vozidlo, skupinu alebo časti do opravy, avšak smie v takomto prípade vyfakturovať odberateľovi náklady.

(4) Ak sa zistí dodatočne po prevzatí do opravy, že vozidlo, skupina alebo časť nezodpovedá podmienkam určeným touto vyhláškou, vyzve dodávateľ najneskoršie do 10 dní po pristavení vozidla (skupiny, časti) doporučeným listom, ďalekopisom alebo telegraficky odberateľa, aby sa ustanovil na prešetrenie zistených závad a na spísanie dodatočnej zápisnice. Ak sa neustanoví odberateľ do 5 dní odo dňa doručenia výzvy, spíše dodávateľ zápisnicu sám a pošle ju doporučene odberateľovi.

Dodávateľ môže v týchto prípadoch odmietnuť prevzatie opravy alebo výnimočne prevziať opravu za podmienok uvedených v ods. 6.

(5) Odberateľ je oprávnený pristaviť do opravy v dojednanej lehote aj iné vozidlo alebo skupinu, pokiaľ zodpovedá značkou, typom, druhom a prípadne ročníkom pôvodne plánovanému vozidlu alebo skupine. Po predchádzajúcej dohode s dodávateľom môže odberateľ pristaviť do generálnej alebo strednej opravy aj vozidlo prípadne havarovanej skupiny.

Ak sa prevzalo vozidlo po rozsiahlej havárii, dohodnú sa dodávateľ s odberateľom na lehote opravy podľa jej rozsahu.

(6) Ak sa vozidlo alebo skupina nepristavila do opravy v dojednanej lehote, je odberateľ povinný dohodnúť sa s dodávateľom na novej náhradnej lehote pristavenia; tým nie je dotknutá povinnosť zaplatiť majetkové sankcie.

(7) Vozidlá sa pristavujú do generálnej opravy bez osobitnej výstroje a náradia a len s potrebným množstvom pohonných hmôt. Do ostatných opráv môžu sa vozidlá pristavovať s výstrojou, náradím a pohonnými hmotami.

§ 8

Zápisnica o prevzatí do opravy

(1) O prevzatí vozidla do opravy a skupín do celkových opráv vyhotoví dodávateľ zápisnicu o prevzatí do opravy,*) pokiaľ nejde o časti vozidla alebo prevádzkové opravy (najmä menšieho rozsahu) postačí potvrdenie, kópia zákazky alebo tlačivo rýchlej služby. Pokiaľ ide o opravy časti vozidla alebo údržbu vozidla, postačí potvrdenie o vykonaní rýchlej služby.

Ak sa vozidlo, skupina alebo súčasť pristavuje do opravy po železnici alebo ak sa neustanoví zástupca odberateľa, je dodávateľ povinný vyhotoviť sám zápisnicu o prevzatí do opravy (zákazkový list) a poslať ho doporučene odberateľovi najneskoršie do 5 dní od prevzatia do opravy.

Ak sa nevyjadrí odberateľ na zápisnicu o prevzatí do opravy do 5 dní od jej prijatia, platí, že súhlasí s jej obsahom.

(2) Dodávateľ je povinný písomne potvrdiť odberateľovi pri pristavovaní vozidla do opravy prevzatie výstroja, náradia a pohonných hmôt vrátane osobitného príslušenstva vozidla (napr. rozhlasový prijímač a pod.).

§ 9

Hospodárnosť opráv

(1) Ak pokladá dodávateľ opravu vozidla, skupiny alebo časti za nehospodárnu, navrhne odberateľovi, aby upustil od požadovanej opravy. Návrh sa musí podať do 15 dní po odovzdaní vozidla skupiny alebo časti do opravy. Ak sa dohodnú obe organizácie, že sa upustí od opravy, je odberateľ povinný odobrať si pristavené vozidlo skupiny a súčasti za 7 dní späť; v tomto prípade je povinný nahradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vznikli vykonaním demontáže. Ak trvá odberateľ napriek tomu na oprave, je dodávateľ povinný opravu vykonať; môže však fakturovať opravu podľa skutočného rozsahu.

(2) Ak požaduje odberateľ vrátenie trvale vyradeného vozidla, je dodávateľ povinný ho vydať, avšak nesmie zameniť skupiny, podskupiny, dielce alebo súčasti.

(3) Za nehospodárnu sa považuje generálna oprava alebo oprava skupiny, ktorej cena by presiahla o viac ako 30 % (pri skupinách o viac ako 50 %) cenu určenú cenníkom pre príslušnú celkovú, prípadne generálnu opravu.

(4) Neopraviteľné skupiny alebo podskupiny, t.j. také skupiny alebo podskupiny, ktoré treba celé vymeniť za nové alebo ktorých oprava by nebola hospodárna, sa do opravy neprijímajú. To isté platí o súčastiach a dieloch dodávaných do opravy alebo renovácie.

§ 10

Rozsah opráv

(1) Dodávateľ je povinný vykonávať opravy a údržbu v rozsahu určenom technickou normou.

(2) Dodávateľ rozhodne, ktoré časti sa môžu ponechať, ktoré sa majú opraviť a ktoré sa musia vymeniť. Nepoužiteľné časti odvádza dodávateľ do šrotu a odberateľ nemá právo na náhradu sumy získanej za šrot.

(3) Do rozsahu generálnej alebo celkovej opravy nespadá odstránenie závad odôvodnených nedodržaním predpisov o plánovanej údržbe alebo neodbornou opravou pred generálnou alebo celkovou opravou, ak majú vplyv na technický stav vozidla a tým aj na výšku nákladov na generálnu opravu vozidla. Náklady na odstránenie týchto závad hradí odberateľ, pričom dodávateľ osobitne fakturuje podľa cenových predpisov.

(4) Dodávateľ môže pri generálnych alebo celkových opravách zamieňať skupiny (počítajúc do toho aj motory, rámy, prípadne celé podvozky vozidiel), pokiaľ sú predmetom opravy. Novozamontované skupiny však musia byť technicky zhodné.

§ 11

Výmenný spôsob opráv

(1) Dodávateľ po dohode s odberateľom môže vykonávať generálne opravy dvojstopových vozidiel a celkové opravy skupín a častí dvojstopových a jednostopových vozidiel výmenným spôsobom. V týchto prípadoch vydá dodávateľ odberateľovi pri pristavení alebo bez zbytočného meškania po pristavení jeho vozidla, skupiny alebo časti iné opravené vozidlo, skupinu alebo časť vozidla tej istej značky, typy a účelového vyhotovenia.

(2) Výmena celých autobusov, autokarov, mikrobusov, ďalej osobných, dodávkových a kombinovaných automobilov, ako aj nákladných automobilov s nástavbami a karosériou týchto vozidiel je prípustná len so súhlasom odberateľa. Pri celkových opravách skupín a podskupín (vrátane elektrického príslušenstva) je výmenný spôsob prípustný pri všetkých druhoch cestných vozidiel pre motorovú dopravu. K výmennému spôsobu sa musia dodať skupiny vrátane príslušenstva.

(3) Pri opravách vykonávaných výmenným spôsobom nie je prípustná výmena plášťov a duší.

(4) Ak zistí dodávateľ po demontáži, že vozidlo, skupina alebo časti pristavené do opravy na výmenný spôsob nezodpovedajú opotrebeniu podľa technickej normy alebo sú nekompletné, vyúčtuje odberateľovi dodatočne príslušnú sumu za práce a materiál, ktoré nespadajú do rozsahu opravy. Dodávateľ vyzve odberateľa najneskoršie do 10 dní po pristavení vozidla, skupiny, časti (doporučeným listom, ďalekopisom alebo telegraficky), aby sa ustanovil na prešetrenie zistených závad a spísanie dodatočnej zápisnice. Ak sa odberateľ neustanoví do 5 dní odo dňa doručenia výzvy, spíše dodávateľ zápisnicu sám a pošle ju doporučene odberateľovi.

(5) Nie je prípustná výmena motora vo vozidle alebo výmena motora samostatne pristaveného do opravy za motor s nižším výkonom alebo vyššou spotrebou pohonných hmôt. Rovnako nie sú prípustné také zmeny motora, z ktorých by pre odberateľa vyplývala pri montáži do vozidla potreba konštrukčnej úpravy.

(6) Pri úpravách a údržbe sa zásadne nesmú meniť konštrukčné prvky a vôle určené výrobcom. Konštrukčné zmeny sa smú vykonávať len v rozsahu schválenom výrobcom, prípadne Federálnym ministerstvom dopravy a spojov.

(7) Modernizácia vozidiel sa vykonáva len pri generálnych opravách v rozsahu určenom technickou normou a len na základe dohody organizácií.

(8) Ak vykoná dodávateľ výmenu niektorej skupiny alebo časti, ktorej výrobné číslo je uvedené v technickom preukaze vozidla za novú, neoznačenú výrobným číslom, je povinný túto skupinu alebo časť opatriť úradným číslom a vyznačiť to v technickom preukaze vozidla. O vyrazení každého čísla je dodávateľ povinný viesť po dobu 3 rokov záznam obsahujúci tieto údaje: dátum vyrazenia čísla, štátnu poznávaciu značku vozidla, meno a sídlo držiteľa vozidla, a či bolo číslo vyrazené na motor alebo rám. Úradné čísla určí v potrebnom počte každej opravovni príslušný dopravný inšpektorát.

§ 12

Vykonanie opravy

Dodávateľ je povinný po oprave vykonať skúšobnú jazdu a skúšky v rozsahu podľa technickej normy. Okrem skúšobnej jazdy nesmie dodávateľ bez súhlasu odberateľa používať vozidlo v oprave na iné účely.

§ 13

Lehoty opráv

(1) Ak nie je lehota opravy určená technickou normou, dohodne sa na nej odberateľ s dodávateľom. Dohodnutá lehota generálnej opravy nesmie byť dlhšia ako 70 dní pri štandardných skriňových vozidlách, 80 dní pri neštandardných vozidlách a 58 dní pri ostatných vozidlách, pri celkových opravách skupín nesmie byť dohodnutá lehota dlhšia ako 30 dní.

(2) Lehota opravy sa počíta odo dňa prevzatia vozidla, skupiny alebo časti do opravy.

(3) Ak sa vozidlo do generálnej opravy pristavilo v nepojazdnom stave alebo ak sa do opravy pristavilo vozidlo alebo skupina, ktorá nebola pravidelne a riadne udržiavaná, najmä ak sa neodstraňovali v čase prevádzky závady, ktoré môžu zhoršiť stav vozidla ešte v čase prevádzky pred generálnou opravou, nie je to dôvodom pre predĺženie lehoty opravy.

§ 14

Splnenie dodávky

(1) Dodávateľ je povinný vyzvať odberateľa písomne, ďalekopisom alebo telegraficky na prevzatie opraveného vozidla, skupiny alebo časti. Pokiaľ má odberateľ sídlo v mieste dodávateľa, môže sa dokončenie opravy oznámiť tiež telefonicky. Odberateľ je povinný ustanoviť sa na prevzatie opraveného vozidla, skupiny alebo časti do 3 dní po prijatí správy. Dodávka je splnená podpísaním zápisnice o prevzatí vozidla.

(2) Ak zistí odberateľ na preberanom opravenom vozidle, skupine alebo časti vadu, je dodávateľ povinný ju na svoj náklad bez meškania odstrániť alebo ponúknuť na výmenu iné vozidlo, skupinu alebo časť.

(3) Pri prevzatí opraveného dvojstopového vozidla, jeho časti alebo celkovej oprave skupín odberateľom je dodávateľ povinný spísať zápisnicu o odovzdaní. Pri odovzdaní motora po celkovej oprave vystaví dodávateľ protokol o skúške motora na brzde.

§ 15

Preprava

(1) Ak sa dopravuje vozidlo, skupina alebo časť do opravy (z opravy) po železnici alebo iným dopravným prostriedkom, vykoná vyloženie (naloženie) dodávateľ na náklad odberateľa.

(2) Pri doprave vozidla na vlastnej osi zabezpečuje prepravu odberateľ na svoj náklad.

(3) Vonkajšie nenatreté plochy sa musia riadne konzervovať náterom, nálevné a iné otvory sa musia zakryť vekom alebo zátkou.

§ 16

Zodpovednosť za vady (reklamácie)

(1) Záručná doba je 6 mesiacov, pokiaľ technická norma neupravuje inak, alebo pokiaľ vozidlo nenajazdí viac ako 12 000 km.

(2) Odberateľ reklamuje vady u dodávateľa alebo v opravovni vykonávajúcej opravy tej istej značky a typy vozidla. Dodávateľ odovzdá odberateľovi najneskoršie pri splnení dodávky zoznam opravovní vykonávajúcich záručné opravy.

(3) Odberateľ je oprávnený odstrániť vady sám a požadovať náhradu nákladov na odstránenie vady, len pokiaľ sa na tom s dodávateľom dohodol.

(4) Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri prevzatí vozidla, musia sa reklamovať najneskoršie pri prevzatí vozidla; ak sa vozidlo prepravuje dopravným prostriedkom, musia sa takéto vady reklamovať najneskoršie do 3 dní po príchode vozidla do miesta určenia, inak právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

(5) Odberateľ je povinný pristaviť vozidlo, skupinu alebo časť, pri ktorej uplatňuje reklamáciu k dodávateľovi alebo do najbližšej poverenej opravovne.

(6) Záruka zaniká, ak vozidlo havarovalo (s výnimkou havárií spôsobených vadným vykonaním opravy). Nezaniká však pri skupinách a častiach, na ktoré havária nemala vplyv.

(7) Lehotu na odstránenie vady dohodne odberateľ s dodávateľom s prihliadnutím na časovú normu na odstránenie vady, prípadne na dobu nevyhnutnú na obstaranie materiálu; táto lehota nesmie byť dlhšia ako 10 pracovných dní. V záujme rýchleho odstránenia vady môže dodávateľ alebo poverená opravovňa vymeniť vadnú skupinu alebo časť za inú, ktorá však musí byť technicky zhodná, t. j. tej istej značky a typu.

(8) Odberateľ je povinný pri reklamácii pristaviť do záručnej opravy vozidlo vždy ako celok pokiaľ sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak.

§ 18

Majetkové sankcie

(1) Dodávateľ, ktorý je v omeškaní s vykonaním opravy vozidla, skupiny alebo časti, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 2 % z ceny opravy; ak trvá omeškanie dlhšie ako 30 dní, je povinný zaplatiť ďalšie penále vo výške 5 % z ceny opravy.

(2) Ak nepristaví odberateľ do opravy vozidlo, skupinu alebo časť v dohodnutej lehote alebo ak neprevezme vozidlo do 3 dní po prijatí výzvy na prevzatie vozidla, je povinný zaplatiť penále v rovnakej výške ako je uvedené v odseku 1.


§ 19

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister:

Poláček v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákazkový list - podľa vzoru v Technických podmienkach opráv.
Pri opravách vykonávaných v kooperácii je táto lehota 20 dní a dodávateľ upozorní držiteľa vyznačením v hospodárskej zmluve.