Vyhláška č. 130/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-130
Čiastka 56/1964
Platnosť od 29.06.1964 do31.12.1977
Účinnosť od 01.07.1964 do31.12.1977
Zrušený 50/1977 Zb.
Znenie 01.07.1964

130

VYHLÁŠKA

Ministerstva potravinárskeho priemyslu

z 19. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu

Ministerstvo potravinárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky výrobkov vyrábaných podnikmi potravinárskeho priemyslu organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám.

(2) Pre presuny výrobkov medzi podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu platia z ustanovení tejto vyhlášky § 2 ods. 4, § 3, 4, 5, 8 a 10.

§ 2

Uzavieranie zmlúv (K § 153 zákona)

(1) Pri rybích výrobkoch, mrazených výrobkoch, pri mäsových výrobkoch, hydine, hydinových konzervách, tuhých mliekárenských výrobkoch, pri sirupoch, cukrárskych výrobkoch (pri sodovkách a limonádach dodávaných len na území hlavného mesta Prahy) dodávatelia sa dohodnú s odberateľmi najneskoršie 30 dní pred začiatkom štvrťroka na množstve a druhoch, ktoré sa budú dodávať v jednotlivých mesiacoch. Organizácie sa môžu dohodnúť i na mesačnom prerokúvaní dodávok týchto výrobkov.

(2) Ak nedôjde v lehote uvedenej v odseku 1 k dohode, požiada organizácia, ktorej požiadavke sa nevyhovelo, krajský, prípadne okresný národný výbor o odstránenie rozporov; ak sa rozpory týmto spôsobom neodstránia, požiada ktorákoľvek organizácia hospodársku arbitráž o rozhodnutie sporu.

(3) Pri dodávkach mäsa a drobkov je odberateľ povinný odobrať jednotlivé časti mäsa tak, ako to zodpovedá pomeru dosiahnutému z porazeného zvieraťa, ak sa organizácie nedohodnú inak, najmä ak ide o prednostné zásobovanie niektorých predajní a prevádzkární.

(4) V prípadoch, keď množstvo a sortiment výrobkov sa určujú na jednotlivé štvrťroky alebo jednotlivé mesiace operatívnymi rozpismi nadriadených orgánov, prípadne národných výborov, dodávateľom a odberateľom sa týmito rozpismi ukladajú záväzky v zmysle § 117 zákona.

§ 3

Minimálne expedičné množstvo (K § 176 zákona)

Minimálne expedičné množstvo výrobkov dodávaných jednému odberateľovi (príjemcovi) určuje príloha 1 tejto vyhlášky. Dodávateľ s odberateľom si môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť odchylné minimálne expedičné množstvo.

§ 4

Objednávky (odvolávky)

(1) V prípadoch, keď sa neuzavierajú zmluvy podľa § 2 ods. 1, zabezpečujú si odberatelia dodávky písomnými objednávkami, pokiaľ sa organizácie nedohodnú na ich telefonickom predkladaní. Organizácie si dohodnú lehoty a spôsob predkladania objednávok; návrh predloží dodávateľ.

(2) Objednávky, prípadne odvolávky, ktoré rozsahom alebo skladbou požadovaných výrobkov sú zrejme mimoriadne (pre mimoriadne príležitosti, sviatky, oslavy a pod.), musí sa odberateľ vopred dohodnúť s dodávateľom a prípadný rozpor prerokovať s krajským, prípadne okresným národným výborom.

§ 5

Dodacie lehoty (K § 187 zákona)

Dodacie lehoty sa určujú rozvozným plánom alebo inými dohodami organizácií.

§ 6

Rozvozné plány

(1) Rozvozné plány sa dojednávajú spravidla na celý rok, a to najneskoršie do 15. decembra predchádzajúceho roka; návrh predloží dodávateľ najneskoršie do 1. decembra. V odôvodnených prípadoch môžu sa organizácie dohodnúť, že rozvozné plány sa dojednajú na kratšie obdobie ako jeden rok.

(2) Ak nedôjde pri dojednávaní rozvozných plánov k dohode, rozhodne spor krajský, prípadne okresný národný výbor.

(3) Pri dojednávaní rozvozných plánov postupujú organizácie podľa týchto zásad:

a) musí sa zachovať dohodnutá rajonizácia,

b) prednostne sa musia zásobiť dôležité priemyslové miesta a mestá, ako i priemyslové závody a v dobe špičkových poľnohospodárskych prác príslušné prevádzkárne,

c) musí sa zabezpečiť nedeľný i nočný rozvoz v miestach, kde sa vykonáva,

d) pri pečive, chlebe a cukrárskych výrobkoch:

aa) predajne, ktoré nie sú vzdialené od výrobne viac ako 500 m, môžu sa dohodnúť s dodávateľom, že si odoberú chlieb, pečivo a cukrárske výrobky potrebné pre zásobovanie priamo z výrobne do doby, než výrobky im budú dodané podľa rozvozného plánu,

bb) v predajniach mlieka v krajských, okresných a priemyslových mestách sa zabezpečí dodávka pečiva od 5. hodiny rannej podľa dojednaného rozvozného plánu;

e) pri mäse a mäsových výrobkoch:

aa) dodávky výsekového mäsa v krajských a kúpeľných mestách a v dohodnutých priemyslových miestach sa budú robiť spravidla dvakrát až trikrát za týždeň, prípadne denne; v ostatných miestach dvakrát až trikrát za týždeň, ak dosiahnu týždenné objednané množstvá 20 kg. V miestach, kde týždenné objednané množstvá nedosiahnu 20 kg, budú sa dodávky robiť raz za týždeň;

bb) dodávky mäsových výrobkov v krajských a kúpeľných mestách a v dohodnutých priemyslových miestach sa budú robiť spravidla štyrikrát až päťkrát za týždeň, v ostatných miestach najmenej dvakrát za týždeň,

cc) dodávky teplých mäsových výrobkov v krajských a kúpeľných mestách a v dohodnutých priemyslových miestach sa budú robiť do vybranej siete predajní podľa rozvozných plánov;

f) pri mlieku a ostatných mliekárenských výrobkoch:

aa) konzumné mlieko a ostatné tekuté výrobky sa budú dodávať v krajských a priemyslových mestách do vybranej siete predajní dvakrát denne,

bb) tuhé mliekárenské výrobky sa budú dodávať v krajských mestách, v priemyslových strediskách a kúpeľných miestach, pre ktoré boli vydané štatúty, najmenej trikrát za týždeň a v ostatných miestach najmenej dvakrát za týždeň,

cc) pre dodávky mlieka a mliečnych výrobkov do predajní v krajských a okresných mestách sa musí rozvozný plán zostaviť tak, aby sa dodávky uskutočňovali v dobe od 4,30 hod. do 7 hodín a v Prahe od 4 hod. do 7 hodín, v oboch prípadoch s toleranciou 30 minút.

§ 7

Splnenie dodávky (K § 168 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný dodať a odberateľ je povinný výrobky prevziať v deň a v dobe, keď sa podľa objednávky, prípadne odvolávky a rozvozného plánu majú dodať. Ak nebude odberateľ v určenú hodinu v predajni, je dodávka splnená zložením výrobkov na miesto vedúcim predajne vopred určené. Miesto, na ktorom sa budú výrobky skladať, musí zodpovedať hygienickým predpisom a príslušným technickým normám. Pri nedodržaní rozvozného plánu má odberateľ právo odmietnuť prevzatie objednaného množstva výrobkov.

(2) Dodávka piva je splnená jeho odovzdaním odberateľovi v pivnici, skladišti, prípadne na inom dohodnutom mieste, kde možno vykonať skládku piva obvyklými prostriedkami a bez nebezpečia.

§ 8

Odber od odovzdávajúcej organizácie (K § 193 zákona)

(1) Pri nebalených výrobkoch, pri rybách a nekonzervovaných rybích výrobkoch, pri tekutých mliekárenských výrobkoch, pri konzumnom a kŕmnom bielku zisťuje sa množstvo, čistá váha, počet kusov výrobkov a akosť hneď pri prevzatí od odovzdávajúcej organizácie, pri pive vo fľašiach a pri nealkoholických nápojoch vo fľašiach (pri sódovkách, limonádach a pod.) preveruje sa pri prevzatí od odovzdávajúcej organizácie len množstvo.

(2) Ak zistí odberateľ vady množstva alebo akosti, je povinný o nich bez zbytočného odkladu telegraficky alebo telefonicky upovedomiť dodávateľa a súčasne ho vyzvať na účasť na zostavení zápisnice. Ak sa dodávateľ neustanoví na zostavenie zápisnice, musí odberateľ (príjemca) prizvať na zostavenie zápisnice orgán spoločenskej kontroly alebo inú nestrannú osobu.

§ 9

Dodávateľ je povinný prevziať späť od odberateľa konzumné mlieko v kanvách (kyslé i sladké), ktoré sa nepredalo; mlieko musí byť neporušené, neznečistené a z dodávky z predchádzajúceho dňa. Za mlieko zaplatí dodávateľ cenu určenú cenovými prepismi.

§ 10

Záručná doba a reklamácie (K § 198 a 200 zákona)

(1) Záručnú dobu určujú príloha 2 tejto vyhlášky, prípadne technické normy; ak nie je takto určená, je 6 mesiacov od splnenia dodávky.

(2) Pri výrobkoch rýchlo sa kaziacich preukáže odberateľ vady, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúcej organizácie, spravidla len vtedy, ak preukáže vadnosť dodávky zápisnicou podľa § 194 zákona.

(3) Pri pive a nealkoholických nápojoch, dodávaných v sudoch, preukáže odberateľ vadnosť dodávky spravidla len vtedy, ak sa vada zistila pri otvorení suda (načatí) a ak sa nápoje vrátia v originálnej nádobe a v množstve najmenej 80% pôvodného naplnenia.

§ 11

Obaly (K § 179 zákona)

(1) Obaly pri dodávkach mäsa, mäsových výrobkov, rybích výrobkov, surovej slaniny, drobov, slaniny, pečiva, chleba, cukrárskych výrobkov a pod. (debny, lodne, koše, plechové vedierka, drevené a hliníkové kartóny a pod.) berie si dodávateľ späť ihneď pri dodávke, ak sa organizácie nedohodnú inak.

(2) Mliekárenské kanvy, prepravky a hliníkové kanvy od zmrzlín je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi najneskoršie pri budúcej dodávke. Kanvy a fľaše od mlieka je odberateľ povinný vracať vymyté.

(3) Obaly pre prepravu piva, limonád a sódoviek je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi pri druhej nasledujúcej dodávke. Pri skončení dodávok je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi tieto obaly do 15 dní; pri dodávkach po železnici do 30 dní po prevzatí poslednej dodávky.

(4) Pri dodávkach mäsa, mäsových výrobkov, pečiva a chleba po železnici, autobusom alebo iným verejným dopravným prostriedkom je odberateľ povinný vrátiť transportné obaly do 24 hodín od prevzatia dodávky.

(5) V prípadoch, keď hydinárske závody odvážajú výrobky do predajní vlastnými dopravnými prostriedkami a vracajú sa s prázdnymi vozidlami do svojho závodu, sú povinné vziať na svoj náklad z predajne prázdne obaly na hydinu a vajcia. Inak platia pri vracaní obalov predpisy o hospodárení s obalmi.*)

§ 12

Fakturácia

Používanie zberných faktúr, obdobie, za ktoré sa nimi fakturuje, ako i dokladanie týchto faktúr sa spravuje dohodami nadriadených ústredných orgánov.

§ 13

Majetkové sankcie (K § 142 zákona)

Penále za omeškanie dodávateľa alebo odberateľa sa nemusí účtovať a vymáhať.


§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister:

Krutina v. r.


Príloha vyhlášky č. 130/1964 Zb.

Minimálne množstvo

I. pri mlieku a mliekárenských výrobkoch:

a) pri mlieku a ostatných tekutých výrobkoch jeden kôš (basa) alebo jedna kanva 25 l, pri smotane 5 fliaš,

b) pri tvarohu 5 kg a rôznych druhoch masla spolu 5 kg, avšak pri zachovaní obvyklého vonkajšieho balenia,

c) pri syroch spolu 5 kg, pričom pri mäkkých najmenej 20 ks združeného sortimentu najmenej troch druhov, pri tvrdých krájaných najmenej 3 kg podrobného sortimentu,

d) pri bryndzi 1 geleta, ak sa dodáva viac geliet, aspoň 50 % geliet vo váhe 5 kg brutto, ostatné 10 kg brutto pre jedného čiastkového odberateľského kontrahenta,

e) pri kvargliach 2 kg pri dodávkach po železnici 1 originálne balenie (1 debnička), pri dodávke od výrobcu 50 kg,

f) pri mrazených smotanových a mliečnych krémoch:

aa) pri dodávkach do maloobchodu:
pri smotanovom kréme 1 kartón kociek o obsahu 50 kusov alebo 1 kartón téglikov o obsahu 100 kusov alebo 2 dorty 1/1 l alebo 24 kusov rodinných balení po 1/3 litra alebo 1 transportná nádoba voľného smotanového krému o obsahu 8 l, pri mliečnom kréme 1 kartón o obsahu 100 kusov,

bb) pri dodávkach do veľkoobchodu náklad jedného automaticky strojove mraziaceho prepravníka malého typu, t. j. 20 000 téglikov o obsahu 1/22 l alebo priestorove tomuto množstvu zodpovedajúci počet kociek, tort, „Eskyma” atď., ak nie je dohodnuté inak,

g) pri tekutých a práškových syridlách 5 kg, pri tabletových 100 ks tabliet, pri lúhu 1 kg, pri fenolftaleine 1 kg, pri tekutom zákvase masliarskom a syrárskom 10 kg, pri farbe do masla a syrov 10 kg, pri syrárskych voskoch 20 kg, pri drievových rohožiach 10 bm, pri drevených výrobkoch pre mliekárne podľa dohody;

II. pri mäse a mäsových výrobkoch:

RAJ + ÚSSD
a) pri výsekovom mäse 15 kg(10 kg)
b) pri mäsových výrobkoch10 kg(5 kg)
c) pri konzervách 1 kartón v orig. balení (5 kg)
d) pri droboch 5 kg
e) pri škvarenej masti 25 kg (10 kg)
f) pri vývaroch a polievkach 25 l
g) pri jedlej krvi 10 l

Jednotlivá dodávka musí byť na jeden rozvoz a jednu predajňu dohromady najmenej 15 kg výrobkov (II. písm. a - e);

III. pri vajciach, výrobkoch z vajec, hydine, zverinových a hydinových konzervách:

a) pri vajciach 360 kusov (pre RAJ+ÚSSD 180 kusov)

b) pri hrabavej hydine 1 orig. debna (cca 20 kg)

c) pri vodnej hydine 1 orig. debna (cca 30 kg)

d) pri hydinových a zverinových konzervách 1 kartón (cca 20 kg)

e) pri výrobkoch z dovozu 1 orig. debna

f) pri sušených kryštalických bielkoch z domácej produkcie 5 kg a z dovozu 1 orig. debna,

g) pri sušených žĺtkoch z dovozu 1 orig. debna

h) pri mrazených vaječných výrobkoch 50 kg

ch) pri technických žĺtkoch a bielkoch sa určí minimálne množstvo v zmluve;

IV. pri chlebe a pečive:

a) pri chlebe 20 kg

b) pri pečive 50 kusov;

V. pri cukrárskych výrobkoch a zmrzline:

a) pri cukrárskych výrobkoch 100 kusov priemerne vo váhe 40 g

b) pri zmrzline 5 l;

VI. pri pive:

a) pri sudovom pive 5 hl (pre ÚSSD 2 hl)

b) pri fľaškovom pive 10 debien

c) pri pive 18 stupňov, dodávanom v kartónoch vo fľašiach veľkosti 28 alebo 36 alebo 67 cl, je minimálne množstvo 5 kartónov

d) pri nealkoholických nápojoch vo fľašiach - 200 fliaš, v sudoch 1 sud (100 l);

VII. pri mraziarenských výrobkoch:

a) pri mraziarenských výrobkoch (zelenine, ovocí, hotových jedlách a ovocnej pene) 30 kg

b) pri zmrazených rybách z dovozu jedno orig. balenie, najmenej 30 kg;

VIII. rybie výrobky - 15 kg.

Príloha 2 vyhlášky č. 130/1964 Zb.

Záručná doba

sa určuje takto:

I. pri výsekovom mäse:

1. ak ide o vnútorné zaparenie, vnútorný cudzí pach spôsobený krmením, o vnútorné hnisavé a rôsolovité nádory, pri konskom mäse tiež černidlo alebo ak ide o cudzí pach spôsobený pohlavím zvieraťa (kanci, bravi, plemenní capi) - 96 hodín

2. pri droboch, lehota do trvania predajnej doby v predajni v deň dodávky; pri popoludňajšom rozvoze do 10. hodiny dopoludňajšej budúceho dňa;

pri mäsových výrobkoch (ak ide o vady, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania technologického postupu pri výrobe;

a) sekaný tovar, mäkké salámy, špeciálne údeniny, surové i varené údené mäsá - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však do 80 hodín;

b) trvanlivé salámy - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však 96 hodín;

c) uhorská saláma a čabianska klobása - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však 10 dní;

d) polotovary - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však do 24 hodín;

e) konzervy do priameho predaja - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však 3 mesiace;

f) polokonzervy - 1 mesiac;

g) jaternice, jelítka všetkých druhov, uhliarky, sekaná pečienka všetkých druhov, pečené hašé a ostatné výrobky patriace do skupiny ostatných mäsových výrobkov - lehota do doby trvania predajnej doby v predajni v deň dodávky, pri odpoludňajšom rozvoze do 10 hodín dopoludnia budúceho dňa;

h) ostatné varené výrobky zo skupiny varených výrobkov - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však 76 hodín;

ch) škvarená masť a tavený loj - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však 21 dní;

i) surová slanina a surový loj - 96 hodín.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárení s obalmi pri obehu tovaru.