Vyhláška č. 92/1963 Zb.Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-92
Čiastka 52/1963
Platnosť od 12.12.1963
Účinnosť od 01.01.1964
Aktuálne znenie 01.01.1964

92

VYHLÁŠKA

ministra vnútra

z 10. decembra 1963,

ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody

Minister vnútra ustanovuje podľa § 152 ods. 2 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestného poriadku):


§ 1

(1) Denná sadzba pripadajúca na trovy spojené s výkonom väzby (§ 152 ods. 1 písm. a) trestného poriadku) je 20 Kčs.

(2) Denná sadzba pripadajúca na trovy spojené s výkonom trestu odňatia slobody [§ 152 ods. 1 písm. b) trestného poriadku] je 28 Kčs.

(3) Ak ide o mladistvého, denná sadzba pripadajúca na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody je 5 Kčs.


§ 2

(1) Zrušuje sa vyhláška ministra vnútra č. 199/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1964.


Minister:

Štrougal v. r.