Vyhláška č. 91/1963 Zb.Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa určuje paušálna suma trov trestného konania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-91
Čiastka 52/1963
Platnosť od 12.12.1963 do30.06.1965
Účinnosť od 01.01.1964 do30.06.1965
Zrušený 51/1965 Zb.
Znenie 01.01.1964

91

VYHLÁŠKA

ministra spravodlivosti

zo 4. decembra 1963,

ktorou sa určuje paušálna suma trov trestného konania

Minister spravodlivosti ustanovuje podľa § 152 ods. 3 a § 153 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestného poriadku):


§ 1

Paušálna suma trov trestného konania, ktoré znáša štát, uvedených v § 152 ods. 1 písm. c) a § 153 ods. 1 trestného poriadku, je 100 Kčs a vo veciach, v ktorých bol pribraný znalec, 400 Kčs.

§ 2

(1) Zrušuje sa vyhláška ministra spravodlivosti č. 235/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určuje paušálna sadzba trov trestného konania.

(2) Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na trovy konania vo veciach právoplatne skončených do 31. decembra 1963.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1964.


Minister:

dr. Neuman v. r.