Vyhláška č. 90/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-90
Čiastka 52/1963
Platnosť od 12.12.1963
Účinnosť od 27.12.1963
Redakčná poznámka

Na základe článku III odseku 4 vstúpila pre Československú socialistickú republiku Zmluva o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou v platnosť dňom uloženia ratifikačných listín.

Aktuálne znenie 27.12.1963

90

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. decembra 1963

o Zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou


Dňa 5. augusta 1963 bola v Moskve dojednaná Zmluva o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou.

Zmluva bola v mene Československej socialistickej republiky podpísaná v Moskve, v Londýne a vo Washingtone 8. augusta 1963. Zmluva vstúpila v platnosť na základe článku III odseku 3 10. októbra 1963, t. j. dňom, keď uložili svoje ratifikačné listiny v Moskve, v Londýne a vo Washingtone vlády Sväzu sovietskych socialistických republík, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.

So Zmluvou Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky vyslovilo súhlas 5. decembra 1963 a prezident republiky ju ratifikoval 10. októbra 1963.

Ratifikačné listiny Československej socialistickej republiky boli uložené u depozitárov Zmluvy, a to u vlád Sväzu sovietskych socialistických republík a Veľkej Británie 14. októbra 1963 a u vlády Spojených štátov amerických 17. októbra 1963.

Na základe článku III odseku 4 vstúpila pre Československú socialistickú republiku Zmluva o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou v platnosť dňom uloženia ratifikačných listín.

Český preklad Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

ZMLUVA

o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou

Vlády Sväzu sovietskych socialistických republík, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických, ďalej uvádzané ako „pôvodné zmluvné strany“,

vyhlasujúc za svoj hlavný cieľ čo najrýchlejšie dosiahnutie dohody o všeobecnom a úplnom odzbrojení pod prísnou medzinárodnou kontrolou v súlade s cieľmi Organizácie spojených národov, ktorá by skoncovala s pretekmi v zbrojení a odstránila by pohnútky pre výrobu a skúšky všetkých druhov zbraní, včítane jadrových,

usilujúc sa dosiahnuť zastavenie všetkých pokusných výbuchov jadrových zbraní navždy, súc rozhodnuté pokračovať preto v rokovaní a prajúc si skoncovať s tým, aby prostredie, ktoré obklopuje človeka bolo zamorované rádioaktívnymi látkami,

dohodli sa takto:

Článok I

1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje zakázať všetky pokusné výbuchy jadrových zbraní a všetky iné jadrové výbuchy, predchádzať im a nevykonávať ich, a to na ktoromkoľvek mieste podliehajúcom jej právomoci alebo kontrole:

a) v ovzduší; mimo jeho hraníc, počítajúc do toho kozmický priestor; pod vodou, počítajúc do toho pobrežné vody a šíre more; a

b) v ktoromkoľvek inom prostredí, pokiaľ taký výbuch spôsobuje zanášanie rádioaktívneho odpadu mimo územia štátu, pod právomocou alebo kontrolou ktorého sa taký výbuch vykonáva. Pritom treba mať na zreteli, že ustanovenie tohto bodu nesmie byť na prekážku dojednania zmluvy, ktorá povedie k zákazu všetkých pokusných jadrových výbuchov navždy, počítajúc do toho všetky také pokusy pod zemou; o jej dojednanie budú sa zmluvné strany usilovať ako to už vyhlásili v preambuli k tejto Zmluve.

2. Každá zo zmluvných strán sa ďalej zaväzuje vystríhať sa podnecovania, povzbudzovania alebo akejkoľvek účasti na vykonávaní akýchkoľvek pokusných výbuchov jadrových zbraní a akýchkoľvek iných jadrových výbuchov kdekoľvek uskutočňovaných, ktoré by sa vykonávali v ktoromkoľvek z prostredí uvedených v odseku 1 tohto článku alebo by mali dôsledky uvedené v odseku 1.

Článok II

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže navrhnúť zmeny tejto Zmluvy. Znenie každej navrhnutej zmeny sa predkladá depozitárskym vládam, ktoré ich rozošlú všetkým zmluvným stranám. Po tom, pokiaľ o to požiada jedna tretina alebo viac zmluvných strán, zvolajú depozitárske vlády konferenciu a pozvú na ňu všetky zmluvné strany, aby navrhnutú zmenu prejednali.

2. Každá zmena tejto Zmluvy musí byť schválená väčšinou hlasov všetkých zmluvných strán, počítajúc do toho hlasy všetkých pôvodných zmluvných strán. Zmena nadobúda pre všetky zmluvné strany platnosť po tom, až väčšina zmluvných strán, počítajúc do toho všetky pôvodné zmluvné strany, uloží do úschovy svoje ratifikačné listiny.

Článok III

1. Táto Zmluva bude otvorená na podpis všetkým štátom. Ktorýkoľvek štát, ktorý túto Zmluvu nepodpíše pred jej vstupom v platnosť podľa odseku 3 tohto článku, môže k nej kedykoľvek pristúpiť.

2. Táto Zmluva podlieha ratifikácii štátov, ktoré ju podpísali. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe sa majú odovzdať do úschovy vládam štátov - pôvodných zmluvných strán - Sväzu sovietskych socialistických republík, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Spojených štátov amerických, ktoré sa týmto určujú za depozitárske vlády.

3. Táto zmluva vstúpi v platnosť po ratifikácii všetkými pôvodnými zmluvnými stranami a po uložení ich ratifikačných listín.

4. Pre štáty, ktorých ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe sa uložia do úschovy po vstupe tejto Zmluvy v platnosť, vstúpi Zmluva v platnosť dňom uloženia ich ratifikačných listín alebo listín o prístupe.

5. Depozitárske vlády neodkladne upovedomia všetky štáty, ktoré túto Zmluvu podpísali alebo k nej pristúpili, o dátume každého podpisu, o dátume uloženia každej ratifikačnej listiny a listiny o prístupe, o dátume vstupu tejto Zmluvy v platnosť, o dátume doručenia akýchkoľvek žiadostí o zvolanie konferencie, ako aj o iných oznámeniach.

6. Túto Zmluvu budú depozitárske vlády registrovať podľa článku 102 Charty Organizácie spojených národov.

Článok IV

Táto Zmluva má časove neobmedzenú platnosť.

Každá zmluvná strana má právo na základe výkonu svojej štátnej zvrchovanosti Zmluvu vypovedať, ak dospeje k rozhodnutiu, že výnimočné okolnosti súvisiace s obsahom tejto Zmluvy ohrozili vyššie záujmy jej krajiny. O tomto vypovedaní musí tri mesiace vopred upovedomiť všetky ostatné zmluvné strany.

Článok V

Táto Zmluva, ktorej ruské i anglické znenie má rovnakú platnosť, bude uložená v archívoch depozitárskych vlád. Depozitárske vlády odovzdajú riadne overené odpisy tejto Zmluvy vládam štátov, ktoré Zmluvu podpísali alebo k nej pristúpili.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, súc riadne na to splnomocnení, túto Zmluvu podpísali.

Dané v troch vyhotoveniach v Moskve 5. augusta roku tisíc deväťsto šesťdesiattri.

Za vládu

Sväzu sovietskych socialistických republík:

A. Gromyko v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Home v. r.

Za vládu Spojených štátov amerických:

Dean Rusk v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.