Vyhláška č. 89/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-89
Čiastka 51/1963
Platnosť od 11.12.1963
Účinnosť od 26.12.1963
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XXII, odsek 3 vstúpil Dohovor pre Československú socialistickú republiku v platnosť 21. marca 1963.

Aktuálne znenie 26.12.1963

89

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. novembra 1963

o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru


Dňa 1. marca 1956 sa v Bruseli dojednal Colný dohovor o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky.

Dňa 21. decembra 1962 bola na belgickom Ministerstve zahraničných vecí uložená listina o prístupe Československej socialistickej republiky k uvedenému Colnému dohovoru. Podľa svojho článku XXII, odsek 3 vstúpil Dohovor pre Československú socialistickú republiku v platnosť 21. marca 1963.

Dňa 6. decembra 1961 sa v Bruseli dojednal Colný dohovor o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.

Dňom 21. decembra 1962 sa u generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu so sídlom v Bruseli uložila listina o prístupe Československej socialistickej republiky k uvedenému Colnému dohovoru. Podľa svojho článku 21, odseku 1 vstúpil Dohovor v platnosť 30. júla 1963 a týmto dňom vstúpil taktiež v platnosť pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*) Prílohy k Dohovorom sú na nahliadnutie v Československej obchodnej komore.

David v. r.

COLNÝ DOHOVOR

o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky

Vlády, ktoré podpísali tento Dohovor,

prajúc si uľahčiť dočasný dovoz i dočasný vývoz obchodných vzoriek,

prihliadajúc na zámery Medzinárodného dohovoru o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, uzavretého v Ženeve 7. novembra 1952 a vyloženého na podpis 1. februára 1953,

dohodli sa na tomto:

Článok I

Pre účely tohto Dohovoru:

a) Výrazom „vzorky“ sa rozumejú také predmety, ktoré predstavujú určitý druh tovaru už vyrobeného alebo ktoré sú modelom tovaru, výroba ktorého sa pripravuje, pod podmienkou:

1. že patria osobe usadenej v cudzine a že sa dovážajú iba preto, aby sa predviedli na území, kam sa dovážajú, a to za účelom získavania objednávok tovaru, ktorý sa má doviezť z cudziny;

2. že sa ani nepredajú ani nedajú do bežného užívania, okrem ak by to bolo potrebné na ich predvádzanie, a že sa ani nepoužijú akýmkoľvek iným spôsobom, či v nájme, či za odplatu za ich pobytu na území, kam sa doviezli;

3. že sú určené na spätný vývoz vo vhodnom čase a

4. že je možné zistiť ich totožnosť pri spätnom vývoze, avšak nevzťahuje sa na tie prípady, keď tou istou osobou sú dovážané či tomu istému príjemcovi zasielané rovnaké predmety v takom množstve, že ak sa na ne prihliadne ako na celok, nemajú už povahu vzoriek podľa bežných obchodných zvyklostí.

b) „Dovoznými dávkami“ sa rozumejú clá a všetky iné dávky a poplatky vyberané pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom, ako aj spotrebné dávky a vnútorné dane, ktorým podlieha dovážaný tovar, avšak s výnimkou poplatkov a dávok, výška ktorých je obmedzená na približnú cenu poskytnutých služieb a ktoré nevytvárajú nepriamu ochranu domácich výrobkov alebo zdaneniu dovozu na fiškálne účely.

c) „Karnetom E. C. S.“ (Echantillons commerciaux - Commercial samples, t. j. obchodné vzorky) sa rozumie listina vypracovaná pod týmto názvom Radou a vytlačená v prílohe tohto Dohovoru. Text tejto listiny sa má vytlačiť v jazyku francúzskom, anglickom a v úradnom jazyku či v jednom z úradných jazykov krajiny, kde sa listina vystavuje.

d) „Schváleným združením“ sa rozumie združenie, ktoré schválili colné úrady jednej zo zmluvných strán pre vystavovanie karnetov E. C. S. alebo pre ručenie za platbu dovozných dávok a ostatných súm uvedených v článku II tohto Dohovoru.

e) „Vystavujúcim združením“ sa rozumie schválené združenie, ktoré vystavuje karnety E. C. S. v krajine prvého vývozu vzoriek.

f) „Ručiacim združením“ sa rozumie schválené združenie dovoznej krajiny, ktoré ručí za zaplatenie dovozných dávok a ostatných súm uvedených v článku II tohto Dohovoru.

g) „Dohovorom o zriadení Rady" sa rozumie Dohovor o zriadení Rady pre colnú spoluprácu, uzavretý v Bruseli 15. decembra 1950.

h) „Radou" sa rozumie Rada pre colnú spoluprácu, o ktorej sa zmieňuje odsek g) tohto článku.

Článok II

1. Každé ručiace združenie ručí colným úradom územia, na ktorom má toto združenie sídlo, za zaplatenie dovozných dávok a ostatných súm uvedených v odseku 4 tohto článku, ktoré sa môže požadovať za vzorky dovezené do tejto krajiny na podklade karnetov E. C. S. vystavených príslušným vystavujúcim združením. Ručiace združenie nie je povinné platiť viac ako sumu pripadajúcu na dovozné dávky zvýšenú o 10%.

2. Karnety E. C. S. vystavujú vystavujúce združenia. Smú sa vystaviť iba fyzickým alebo právnickým osobám usadeným v krajine, kde sa karnet vystavuje, ktoré môžu preukázať, že sú buď výrobcom alebo obchodníkom alebo výrobcovým alebo obchodníkovým zástupcom či zamestnancom.

3. Výnimkou z ustanovenia odseku 2 tohto článku smú vystavujúce združenia vystavovať karnety i osobám, ktoré nie sú usadené v krajine, kde sa karnet vystavuje, ak colné úrady dovoznej krajiny uznávajú platnosť karnetov takto vydaných.

4. Každá zmluvná strana prijme každý karnet E. C. S. platný pre jej územie, ktorý bol vystavený a použitý za podmienok ustanovených týmto Dohovorom, ako záručnú zábezpeku za dovozné dávky a ostatné sumy (vyjmúc poplatky a dávky spomínané v písm. b) článku I tohto Dohovoru), ktoré by sa mohli požadovať z titulu dovozu dotyčných vzoriek. Tieto vzorky musia byť spôsobilé na dovozný záznam v dovoznej krajine a musí ich dovážať fyzická osoba usadená na území inej zmluvnej strany.

5. Ako výnimku z ustanovenia odseku 4 tohto článku zmluvné strany môžu prijímať za podmienok, ktoré samy určia, karnety E. C. S. pre vzorky, ktoré nie sú sprevádzané, alebo pre vzorky dovážané fyzickou osobou usadenou na ich vlastnom území.

Článok III

Karnety E. C. S. alebo časti karnetov E. C. S. určené na to, aby boli vystavené v krajine, kam sa dovážajú, a ktoré niektorému schválenému združeniu zaoberajúcemu sa vystavovaním karnetov zasiela korešpondujúce cudzozemské združenie, medzinárodná organizácia alebo colný úrad niektorej zmluvnej strany, prepustia sa bez dovozných dávok a nebudú podliehať žiadnym dovozným zákazom alebo obmedzeniam. Obdobné úľavy sa budú poskytovať i pri vývoze.

Článok IV

Vystavujúce združenie má na obálke a na vstupných ústrižkoch karnetu podľa okolností uviesť krajiny, pre ktoré tento karnet neplatí.

Článok V

Vystavujúce združenia smú vystavovať karnety E. C. S. s platnosťou najviac na jeden rok odo dňa vystavenia.

Článok VI

Len čo vystavujúce združenie karnet E. C. S. vystavilo, nesmie sa pridať žiadny predmet do zoznamu vzoriek vymenovaných na rube obálky karnetu.

Článok VII

1. Vzorky dovážané na podklade karnetu E. C. S. musia sa vyviezť späť bez zmeny totožnosti v čase platnosti karnetu a v lehote určenej colnými úradmi krajiny dočasného dovozu. Táto lehota nebude smieť v žiadnom prípade prevyšovať dobu platnosti karnetu.

2. Vzorky kryté určitým karnetom E. C. S. a vyvážané či dovážané naraz musia sa doviezť späť či vyviezť späť taktiež naraz, pokiaľ colné úrady krajín, ktoré sú dotknuté, nepovolia výnimky.

3. Dôkazom o spätnom vývoze je osvedčenie o spätnom vývoze vydané na karnete E. C. S. colnými úradmi krajiny, kam sa vzorky dočasne doviezli.

Článok VIII

1. V prípade, že colné úrady niektorej zmluvnej strany povolia, aby určité vzorky, dovezené na ich územie na podklade karnetu E. C. S., nemuseli sa vyviezť späť, ručiace združenie bude oslobodené od záručnej povinnosti až vtedy, keď colné úrady krajiny dočasného dovozu potvrdia na tomto karnete, že otázka spätného vývozu týchto vzoriek je vybavená.

2. Ak dočasne dovezené vzorky nemôžu sa vyviezť späť, pretože boli zhabané z iného dôvodu než na dožiadanie súkromnej osoby, povinnosť spätného vývozu v lehotách ustanovených v článku VII tohto Dohovoru spočíva po čas zhabania.

3. Colné úrady budú, pokiaľ možno oznamovať ručiacemu združeniu prípady, keď zhabali alebo dali zhabať vzorky kryté karnetom E. C. S. so zárukou tohto združenia, a upovedomia ich o opatreniach, ktoré hodlajú urobiť.

Článok IX

Len čo colné úrady niektorej zmluvnej strany bezvýhradne potvrdili spätný vývoz vzoriek krytých karnetom E. C. S., nemôžu už požadovať od ručiaceho združenia, aby zaplatilo sumy uvedené v článku II tohto Dohovoru, pokiaľ ide o tieto vzorky. Jednako bude sa môcť voči ručiacemu združeniu ešte uplatniť požiadavka z titulu jeho záruky v tom prípade, keby sa dodatočne zistilo, že osvedčenie o spätnom vývoze sa získalo nesprávne alebo podvodným spôsobom alebo že došlo k porušeniu podmienok ustanovených pre dočasný dovoz.

Článok X

Colné potvrdenia na karnetoch E. C. S., udeľované za podmienok ustanovených týmto Dohovorom nepodliehajú žiadnemu poplatku za colné konanie, pokiaľ sa tieto úkony robia na colniciach alebo u colných hliadok a v ich normálnych pracovných hodinách.

Článok XI

1. Ak niektorý karnet E. C. S. nebol riadne vybavený, colné úrady krajiny dočasného dovozu môžu prijať ako dôkaz spätného vývozu vzoriek, a to trebárs i po uplynutí platnosti karnetu a hoci nemajú protidôkaz o tom, že k spätnému vývozu nedošlo:

a) údaje uvedené colnými úradmi inej zmluvnej strany na tomto karnete E. C. S. pri spätnom dovoze do východiskovej krajiny, pod podmienkou, že sa tieto údaje týkajú spätného dovozu, o ktorom sa môže preukázať, že vskutku nastal po spätnom vývoze, ktorý má dokázať;

b) osvedčenie colných úradov inej zmluvnej strany, ktoré sa zakladá na údajoch uvedených na ústrižku oddelenom od karnetu pri dovoze na územie tejto zmluvnej strany, pod podmienkou, že sa tieto údaje týkajú dovozu, o ktorom sa môže preukázať, že vskutku nastal po spätnom vývoze, ktorý má dokázať.

2. Colné úrady krajiny dočasného dovozu môžu pripustiť aj akýkoľvek iný dôkaz o tom, že vzorky sú inde ako v tejto krajine.

3. V prípade zničenia, straty alebo krádeže karnetu E. C. S. týkajúceho sa vzoriek, ktoré sú na území niektorej zo zmluvných strán, colné úrady tejto zmluvnej strany príjmu na žiadosť vystavujúceho združenia a s výhradou podmienok, ktoré by tieto úrady určili, náhradnú listinu, platnosť ktorej sa skončí tým istým dňom ako karnet, ktorý táto listina nahradzuje.

Článok XII

V prípadoch uvedených v článku XI tohto Dohovoru colné úrady budú môcť vybrať poplatok za vybavenie karnetu.

Článok XIII

Colné úrady nebudú v žiadnom prípade požadovať od ručiaceho združenia, aby zaplatilo dovozné dávky a ostatné sumy uvedené v článku II tohto Dohovoru, ak sa táto požiadavka neuplatnila voči tomuto združeniu do jedného roka odo dňa, keď sa skončila platnosť karnetu.

Článok XIV

1. Ručiace združenia majú lehotu šiestich mesiacov odo dňa oznámenia o nevybavení karnetu E. C. S., aby mohli vykonať dôkaz o spätnom vývoze vzoriek za podmienok ustanovených týmto Dohovorom.

2. Ak sa tento dôkaz nevykoná v predpísanej lehote, ručiace združenie je povinné ihneď zložiť zábezpeku alebo predbežne zaplatiť dovozné dávky a ostatné sumy uvedené v článku II tohto Dohovoru. Toto zloženie alebo zaplatenie sa stane konečným po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky alebo predbežného zaplatenia. Počas tejto lehoty ručiace združenie môže ešte využiť úľavy ustanovené v predchádzajúcom odseku, aby mohlo docieliť vrátenie zložených alebo zaplatených súm.

3. V krajinách, predpisy ktorých nepoznajú zloženie zábezpeky alebo predbežné zaplatenie dovozných dávok, budú sa platby, ktoré by sa vykonali podľa ustanovenia predchádzajúceho odseku, považovať za konečné, pri čom sa však rozumie, že zaplatené sumy môžu sa vrátiť, ak sa colným úradom podá dôkaz o spätnom vývoze vzoriek podľa ustanovení tohto Dohovoru.

Článok XV

Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru nevylučuje, aby zmluvné strany, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, vydali zvláštne pravidlá pre osoby, ktoré sú usadené v krajine tvoriacej súčasť tejto únie.

Článok XVI

V prípade podvodu, priestupku alebo zneužitia zmluvné strany majú právo začať bez ohľadu na ustanovenia tohto Dohovoru stíhanie proti osobám používajúcim karnet, aby od nich vymohli dovozné dávky a ostatné dlžné sumy, ako aj aby dosiahli uloženie trestu, ktorému tieto osoby podliehajú. V takých prípadoch združenia majú poskytovať colným úradom pomoc.

Článok XVII

Ustanovenia tohto Dohovoru sa vzťahujú aj na kinematografické pozitívne filmy reklamnej povahy o šírke neprevyšujúcej 16 mm, ak sa colným úradom uspokojivo preukáže, že ide o filmy reprodukujúce hlavne fotografie (so zvukovým pásom alebo bez neho), ktoré predvádzajú povahu alebo činnosť výrobkov alebo zariadení, vlastnosti ktorých nemôžu sa vhodne ukázať pomocou vzoriek alebo katalógov, pod podmienkou, že tieto filmy:

a) sa vzťahujú na výrobky alebo zariadenia dávané do predaja alebo do prenájmu osobou usadenou na území inej zmluvnej strany;

b) sú také, že sa hodia na predvádzanie prípadným zákazníkom, nie však na verejné premietanie, a

c) sa dovážajú v balíku obsahujúcom iba jednu kópiu každého filmu a netvoriacom súčasť významnejšej zásielky filmov.

Článok XVIIa

1. Zmluvné strany sa zídu v prípade potreby, aby preskúmali podmienky, za ktorých sa tento Dohovor vykonáva, a najmä, aby urobili potrebné opatrenia na zabezpečenie jeho jednotného výkladu a vykonávania.

2. Generálny tajomník Rady zvoláva tieto zasadania na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany; ak zmluvné strany nerozhodnú inak, konajú sa v sídle Rady. Zmluvné strany ustanovia rokovací poriadok pre tieto zasadania.

3. Rozhodnutia zmluvných strán sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou prítomných zmluvných strán, ktoré sa zúčastnia hlasovania.

4. Zmluvné strany nemôžu urobiť platné rozhodnutie o akejkoľvek otázke, ak ich nie je prítomná nadpolovičná väčšina.

Článok XVIII

1. Každý spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami vo veci výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, sa urovná pokiaľ možno priamym rokovaním medzi nimi.

2. Spor, ktorý sa neurovná cestou priameho rokovania, predložia zmluvné strany, medzi ktorými došlo k sporu, zmluvným stranám zhromaždeným podľa ustanovení článku XVIIa, ktoré spor preskúmajú a vyslovia odporučenie na jeho urovnanie.

3. Zmluvné strany, medzi ktorými došlo k sporu, sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčanie zmluvných strán ako záväzné.

Článok XIX

Tento Dohovor je otvorený do 30. septembra 1956 na podpis každej vláde, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o zriadení Rady.

Článok XX

Tento Dohovor je podrobený ratifikácii. Ratifikačné listiny sa uložia na belgickom Ministerstve zahraničných vecí, ktoré upovedomí o tomto uložení všetky vlády, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj generálneho tajomníka Rady.

Článok XXI

1. Za tri mesiace po dni, keď sa na belgickom Ministerstve zahraničných vecí uložia ratifikačné listiny troch vlád, nadobudne tento Dohovor účinnosť voči týmto vládam.

2. Pre každú vládu, ktorá tento Dohovor podpísala a svoju ratifikačnú listinu uloží po tomto dátume, nadobudne Dohovor účinnosť za tri mesiace po dni uloženia tejto ratifikačnej listiny na belgickom Ministerstve zahraničných vecí.

Článok XXII

1. Vláda ktoréhokoľvek štátu, ktorý tento Dohovor nepodpísal, a ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zriadení Rady, môže pristúpiť k tomuto Dohovoru začínajúc od 1. októbra 1956.

1a. Vláda každého členského štátu Organizácie spojených národov alebo jej špecializovaných inštitúcií, ako aj vláda ktoréhokoľvek iného štátu, ktorý dostal za tým účelom pozvánku od zmluvných strán, môže taktiež pristúpiť k tomuto Dohovoru.

2. Listiny o prístupe sa uložia na belgickom Ministerstve zahraničných vecí, ktoré o každom prístupe upovedomí všetky vlády, ktoré tento Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj generálneho tajomníka Rady.

3. Tento Dohovor nadobudne účinnosť voči každej pristupujúcej vláde za tri mesiace po dni uloženia listiny o prístupe, avšak nie skôr, než nadobudne účinnosť podľa odseku 1 článku XXI zhora.

Článok XXIII

1. Tento Dohovor je uzavretý na neobmedzený čas, avšak každá zmluvná strana ho môže vypovedať kedykoľvek po uplynutí dvanástich mesiacov od jeho vstupu v účinnosť podľa odseku 1 článku XXI zhora. Výpoveď nadobudne účinnosť za tri mesiace po dni, keď oznámenie o výpovedi došlo belgickému Ministerstvu zahraničných vecí; toto ministerstvo upovedomí o došlej výpovedi všetky vlády, ktoré tento Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj generálneho tajomníka Rady.

2. Každý karnet E. C. S. vydaný pred dňom, keď výpoveď nadobudne účinnosť, zostane v platnosti a taktiež zostane v platnosti ručenie ručiaceho združenia.

Článok XXIV

1. Každá vláda môže buď pri ratifikácii či prístupe, alebo neskoršie vyhlásiť v oznámení doporučenom belgickému Ministerstvu zahraničných vecí, že tento Dohovor sa vzťahuje aj na všetky alebo na niektoré územia, za ktoré je medzinárodne zodpovedná; Dohovor potom začne platiť pre tieto územia za tri mesiace po dni, keď belgické Ministerstvo zahraničných vecí dostalo toto oznámenie, avšak nie skôr, než tento Dohovor nadobudne účinnosť voči dotknutej vláde.

2. Každá vláda, ktorá podľa odseku 1 tohto článku prijala Dohovor pre niektoré územie, za ktoré je medzinárodne zodpovedná, môže v mene tohto územia zaslať oznámenie o výpovedi belgickému Ministerstvu zahraničných vecí podľa ustanovení článku XXIII tohto Dohovoru.

3. Belgické Ministerstvo zahraničných vecí upovedomí všetky vlády, ktoré tento Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj generálneho tajomníka Rady o každom oznámení, ktoré mu došlo podľa tohto článku.

Článok XXV

1. Zmluvné strany môžu odporučiť zmeny tohto Dohovoru.

2. Text každého takto odporúčaného návrhu na zmenu belgické Ministerstvo zahraničných vecí oznámi všetkým zmluvným stranám, vládam všetkých ostatných štátov, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a generálnemu tajomníkovi Rady.

3. Každý návrh zmeny, ktorý bol oznámený podľa predchádzajúceho odseku, bude sa považovať za prijatý, ak žiadna zmluvná strana nepodá námietky v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď belgické Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo spomínaný návrh zmeny zmluvným stranám.

4. Belgické Ministerstvo zahraničných vecí oznámi všetkým zmluvným stranám, ako aj generálnemu tajomníkovi Rady, či bola podaná námietka proti návrhu zmeny, a v prípade, že sa neuplatnila, zmena vstúpi v platnosť pre všetky zmluvné strany tri mesiace po uplynutí šesťmesačnej lehoty, ktorá bola ustanovená v predchádzajúcom odseku.

5. Belgické Ministerstvo zahraničných vecí oznámi všetkým zmluvným stranám i ostatným štátom, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ako aj generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a generálnemu tajomníkovi Rady, prijaté zmeny alebo zmeny pokladané za prijaté.

6. U každej vlády ratifikujúcej tento Dohovor alebo k nemu pristupujúcej má sa za to, že prijala zmeny, ktoré vstúpili v platnosť ku dňu predloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, ako aj pravidlá pre pozmeňovanie karnetu E. C. S., ktoré sú v platnosti k tomuto dňu.

7. Ako výnimku z ustanovení tohto článku zmluvné strany ustanovia pravidlá pre pozmeňovanie karnetu E. C. S.

Článok XXVI

K tomuto Dohovoru nie sú prípustné výhrady. Na dôkaz toho podpísaní, súc na to riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento Dohovor.

Dané v Bruseli 1. marca 1956

v jazykoch francúzskom a anglickom, pričom obidve znenia sú autentické, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archíve belgickej vlády, ktorá doručí všetkým vládam, ktoré tento Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, overené odpisy tohto Dohovoru.

Podpisový protokolPri podpise Colného dohovoru o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky z dnešného dňa podpísaní, súc na to riadne splnomocnení svojimi vládami, vyhlasujú toto:

1. Ustanovenia tohto Dohovoru určujú minimálne úľavy. Nie sú na prekážku aplikácii väčších úľav, ktoré niektoré zmluvné strany poskytujú alebo mohli by poskytovať buď jednostrannými opatreniami, alebo podľa dvojstranných alebo viacstranných dohôd.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú považovať karnet E. C. S. za novú úľavu a nie za povinnosť uloženú osobám dočasne dovážajúcim vzorky.

3. Zmluvné strany uznávajú, že úspešné vykonávanie tohto Dohovoru vyžaduje, aby sa schváleným združeniam poskytovali úľavy vo veci transferu devíz:

a) potrebných na zaplatenie súm požadovaných colnými úradmi jednej zo zmluvných strán;

b) ak pôjde o vrátenie dovozných dávok podľa ustanovení článku XIV Dohovoru;

c) potrebných na zaplatenie tlačív karnetu E. C. S., ktoré schváleným združeniam zasielajú ich sväzy alebo korešpondujúce združenia.

Na dôkaz toho podpísaní podpísali tento protokol, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť Dohovoru.

COLNÝ DOHOVOR

o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru

(Dohovor A. T. A.)

PREAMBULA

Štáty, ktoré podpísali tento Dohovor,

zhromaždené pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu a zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a za prispenia Východnej, vedeckej a kultúrnej organizácie Spojených národov (UNESCO),

prihliadajúc na návrhy vyslovené zástupcami medzinárodného obchodu a inými interesantmi, ktorí si prajú, aby sa zjednodušili formality pri dočasnom dovoze tovaru oslobodeného od cla,

sú presvedčené, že prijatie spoločných pravidiel pre konanie pri dočasnom dovoze tovaru oslobodeného od cla prinesie podstatné výhody medzinárodným obchodným i kultúrnym stykom a colným systémom zmluvných strán zabezpečí vyšší stupeň súladu a jednotnosti,

dohodli sa na tomto:

KAPITOLA I

Definície a schvaľovanie

Článok 1

Pre účely tohto Dohovoru sa rozumejú:

a) „dovoznými dávkami" clá a všetky iné dávky a poplatky vyberané pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom, ako aj spotrebné dávky a vnútorné dane, ktorým podlieha dovážaný tovar, avšak s výnimkou poplatkov a dávok, výška ktorých je obmedzená na približnú cenu poskytnutých služieb a ktoré nevytvárajú nepriamu ochranu domácich výrobkov alebo zdanenia dovozu pre fiškálne účely;

b) „dovozným colným záznamom": colné prejednanie v dočasnom dovoze bez dovozných dávok, a to za podmienok ustanovených v dohovoroch, ktoré sú uvedené nižšie v článku 3 alebo v zákonných predpisoch dovoznej krajiny;

c) „tranzitom": doprava tovaru od jednej colnice na území niektorej zmluvnej strany na inú colnicu na tom istom území, za podmienok ustanovených zákonnými predpismi tejto zmluvnej strany;

d) „karnetom A. T. A.": (Admission Temporaire - Temporary Admission, t. j. dovozný colný záznam);

e) „vystavujúcim združením": združenie schválené colnými úradmi niektorej zmluvnej strany pre vystavovanie karnetov A. T. A. na území tejto zmluvnej strany;

f) „ručiacim združením": združenie schválené colnými úradmi niektorej zmluvnej strany pre to, aby na území tejto zmluvnej strany poskytovalo záruku za sumy uvedené v článku 6 tohto Dohovoru;

g) „Radou": organizácia ustavená Dohovorom o zriadení Rady pre colnú spoluprácu, uzavretým v Bruseli 15. decembra 1950;

h) „osobou": ako osoba fyzická, tak osoba právnická, pokiaľ zo súvislosti nevyplýva niečo iné.

Článok 2

Schválenie vystavujúceho združenia colnými úradmi, o ktorom je zmienka v odseku (e) článku 1 tohto Dohovoru, môže sa podmieniť najmä tým, že cena predaja karnetu A. T. A. bude primeraná poskytovaným službám.

KAPITOLA II

Rozsah použitia

Článok 3

1. Každá zmluvná strana bude prijímať namiesto svojich vlastných colných listín a ako dostatočnú zábezpeku za sumy uvedené v článku 6 tohto Dohovoru karnety A. T. A. platné pre jej územie, ktoré boli vystavené a ktoré sa použili za podmienok ustanovených týmto Dohovorom pre tovar dovážaný dočasne na základe:

a) Colného dohovoru o dočasnom dovoze tovaru potrebného na výkon povolania, uzavretého v Bruseli 8. júna 1961,

b) Colného dohovoru o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach, uzavretého v Bruseli 8. júna 1961, pokiaľ je zmluvnou stranou týchto Dohovorov.

2. Každá zmluvná strana môže taktiež prijímať karnety A. T. A. vystavené a použité za tých istých podmienok pre tovar dovážaný dočasne podľa iných medzinárodných dohovorov o dočasnom dovoze, ako aj pre konanie v colnom záznamnom styku podľa svojich vlastných zákonov a nariadení.

3. Každá zmluvná strana môže prijímať pre tranzit karnety A. T. A. vystavené a použité za tých istých podmienok.

4. Tovar, ktorý sa má opracovať alebo opraviť, nemôže sa dovážať na podklade karnetu A. T. A.

KAPITOLA III

Vystavovanie a používanie karnetov A. T. A.

Článok 4

1. Vystavujúce združenia nesmú vystavovať karnety A. T. A. s dlhšou platnosťou ako jeden rok odo dňa vystavenia. Majú na obálke karnetu uviesť krajiny, pre ktoré tento karnet platí, ako aj príslušné ručiace združenia.

2. Len čo sa karnet A. T. A. vystavil, nesmie sa pridať už žiadny ďalší tovar do zoznamu tovaru vymenovaného na rube obálky karnetu (generálny zoznam), prípadne do dodatkových listov k nemu pripojených.

Článok 5

Lehota ustanovená pre spätný vývoz tovaru dovezeného na podklade karnetu A. T. A. nesmie nikdy prevyšovať dobu platnosti karnetu.

KAPITOLA IV

Záruka

Článok 6

1. Každé ručiace združenie ručí voči colným úradom krajiny, v ktorej má toto združenie svoje sídlo, za zaplatenie dovozných dávok a ostatných súm, ktoré sa môžu požadovať v prípade, že by neboli splnené podmienky ustanovené pre dočasný dovoz alebo pre tranzit tovaru, ktorý vstúpil do tejto krajiny na podklade karnetov A. T. A. vystavených niektorým vystavujúcim združením. Je zaviazané rukou spoločnou a nerozdielnou s osobami, ktoré zhora uvedené sumy dlhujú, tieto sumy zaplatiť.

2. Ručiace združenie nie je povinné platiť viac ako sumu pripadajúcu na dovozné dávky zvýšenú o 10 %.

3. Len čo colné úrady dovoznej krajiny bezvýhradne uvoľnili niektorý karnet A. T. A. ohľadne určitého tovaru, nemôžu už požadovať od ručiaceho združenia, pokiaľ ide o tento tovar, aby zaplatilo sumy uvedené v odseku 1 tohto článku. Jednako sa bude môcť voči ručiacemu združeniu ešte uplatniť požiadavka z titulu jeho záruky, ak sa dodatočne zistí, že uvoľnenie karnetu sa získalo nesprávne alebo podvodným spôsobom alebo že došlo k porušeniu podmienok, ktorým podlieha dočasný dovoz alebo tranzit.

4. Colné úrady nebudú môcť v žiadnom prípade vymáhať od ručiaceho združenia, aby zaplatilo sumy uvedené v odseku 1 tohto článku, ak sa požiadavka zaplatenia neuplatnila voči tomuto združeniu do jedného roka odo dňa, keď sa skončila platnosť karnetu.

KAPITOLA V

Vybavovanie karnetov A. T. A.

Článok 7

1. Ručiace združenia majú lehotu šesť mesiacov odo dňa, keď colné úrady požiadali o zaplatenie súm uvedených v odseku 1 vyššie uvedeného článku 6, aby mohli vykonať dôkaz o spätnom vývoze tovaru za podmienok ustanovených týmto Dohovorom alebo o akomkoľvek inom normálnom vybavení karnetu.

2. Ak sa tento dôkaz nevykoná v predpísanej lehote, ručiace združenie je povinné ihneď zložiť zábezpeku za tieto sumy alebo ich predbežne zaplatiť. Toto zloženie alebo zaplatenie sa stane konečným po uplynutí lehoty troch mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky alebo predbežného zaplatenia. Počas tejto lehoty môže ručiace združenie ešte využiť úľavy ustanovené v predchádzajúcom odseku, aby mohlo docieliť vrátenie zložených alebo zaplatených súm.

3. V krajinách, predpisy ktorých nepoznajú zloženie zábezpeky alebo predbežné zaplatenie dovozných dávok, budú sa platby, ktoré by sa uskutočnili za podmienok ustanovených v predošlom odseku, považovať za konečné, pričom sa však rozumie, že zaplatené sumy sa vrátia, ak sa podajú dôkazy uvedené v odseku 1 tohto článku do troch mesiacov po dni platby.

Článok 8

1. Dôkazom o spätnom vývoze tovaru dovezeného na podklade karnetu A. T. A. je osvedčenie o spätnom vývoze vydané na tomto karnete colnými úradmi krajiny, kam sa tento tovar dočasne doviezol.

2. Ak spätný vývoz tovaru nebol osvedčený podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku, colné úrady dovoznej krajiny môžu prijať ako dôkaz spätného vývozu tovaru, a to hoci i po uplynutí platnosti karnetu:

a) údaje uvedené colnými úradmi inej zmluvnej strany na tomto karnete A. T. A. pri dovoze či spätnom dovoze alebo osvedčenie týchto úradov vydané na základe údajov zapísaných na oddelenom ústrižku tohto karnetu pri dovoze či spätnom dovoze na ich územie, pod podmienkou, že sa tieto údaje týkajú dovozu či spätného dovozu, o ktorom sa môže preukázať, že vskutku nastal po spätnom vývoze, ktorý má dokázať;

b) akýkoľvek iný dôkaz o tom, že dotyčný tovar je mimo územia tejto krajiny.

3. V prípade, že colné úrady niektorej zmluvnej strany povolia, aby určitý tovar dovezený na ich územie na podklade karnetu A. T. A. nemusel sa vyviezť späť, ručiace združenie bude zbavené záručnej povinnosti až vtedy, keď tieto úrady potvrdia na tomto karnete, že otázka spätného vývozu tohto tovaru je vybavená.

Článok 9

V prípadoch uvedených v odseku 2 článku 8 tohto Dohovoru colné úrady budú môcť vybrať poplatok za vybavenie karnetu.

KAPITOLA VI

Rôzne ustanovenia

Článok 10

Colné potvrdenia na karnetoch A. T. A. udeľované za podmienok ustanovených týmto Dohovorom nepodliehajú žiadnemu poplatku za colné konanie, pokiaľ sa tieto úkony robia na colniciach alebo u colných hliadok a v normálnych otváracích hodinách.

Článok 11

V prípade zničenia, straty alebo krádeže karnetu A. T. A. týkajúceho sa tovaru, ktorý je na území niektorej zmluvnej strany, colné úrady tejto zmluvnej strany prijmú na žiadosť vystavujúceho združenia a s výhradou podmienok, ktoré by tieto úrady určili, náhradnú listinu, platnosť ktorej sa skončí tým istým dňom ako platnosť karnetu, ktorý táto listina nahradzuje.

Článok 12

1. Ak sa dočasne dovezený tovar nemôže vyviezť späť, pretože bol zhabaný, a ak sa toto zhabanie nevykonalo na dožiadanie súkromnej osoby, povinnosť spätného vývozu spočíva po dobu zhabania.

2. Colné úrady budú, pokiaľ možno oznamovať ručiacemu združeniu prípady, keď zhabali alebo dali zhabať tovar krytý karnetom A. T. A. so zárukou tohto združenia, a upovedomia ho o opatreniach, ktoré hodlajú urobiť.

Článok 13

Karnety A. T. A. alebo časti karnetov A. T. A. určené na to, aby boli vystavené v krajine, kam sa dovážajú, a ktoré niektorému vystavujúcemu združeniu zasielajú korešpondujúce cudzozemské združenia, medzinárodné organizácie alebo colné úrady niektorej zmluvnej strany, sa prepustia bez dovozných dávok a nebudú podliehať žiadnym dovozným zákazom alebo obmedzeniam. Obdobné úľavy sa budú poskytovať aj pri vývoze.

Článok 14

Pre účely tohto Dohovoru budú sa územia zmluvných strán, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, považovať za jediné územie.

Článok 15

V prípade podvodu, priestupku alebo zneužitia zmluvné strany majú právo začať bez ohľadu na ustanovenia tohto Dohovoru stíhanie proti osobám používajúcim karnet, aby od nich vymohli dovozné dávky a ostatné dlžné sumy, ako aj aby dosiahli uloženie trestov, ktorým tieto osoby podliehajú. V takýchto prípadoch majú združenia poskytovať colným úradom pomoc.

Článok 16

Prílohu k tomuto Dohovoru treba považovať za jeho nedeliteľnú súčasť.

Článok 17

Ustanovenia tohto Dohovoru určujú minimálne úľavy a nie sú na prekážku aplikácii väčších úľav, ktoré niektoré zmluvné strany poskytujú alebo by mohli poskytovať buď jednostrannými opatreniami, alebo podľa dvojstranných či viacstranných dohôd.

KAPITOLA VII

Záverečné ustanovenia

Článok 18

1. Zmluvné strany sa zídu, kedykoľvek to bude potrebné, aby preskúmali podmienky, za ktorých sa tento Dohovor vykonáva, a najmä, aby našli vhodné opatrenia na zabezpečenie jednotného výkladu tohto Dohovoru i jeho jednotného vykonávania.

2. Tieto zasadania zvoláva generálny tajomník Rady na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany. Konajú sa v sídle Rady, ak zmluvné strany nerozhodnú inak.

3. Zmluvné strany ustanovia rokovací poriadok pre svoje zasadania. Rozhodnutia zmluvných strán sa dejú dvojtretinovou väčšinou prítomných zmluvných strán, zúčastňujúcich sa hlasovania.

4. Zmluvné strany nemôžu prijať platné uznesenie o akejkoľvek otázke, ak ich nie je prítomná nadpolovičná väčšina.

Článok 19

1. Každý spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami vo veci výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, sa urovná pokiaľ možno priamym rokovaním medzi nimi.

2. Spor, ktorý sa neurovná cestou priameho rokovania, predložia zmluvné strany, medzi ktorými došlo k sporu, zmluvným stranám zhromaždeným podľa ustanovení článku 18, ktoré spor preskúmajú a vyslovia odporučenie na jeho urovnanie.

3. Zmluvné strany, medzi ktorými došlo k sporu, sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčanie zmluvných strán ako záväzné.

Článok 20

1. Zmluvnou stranou tohto Dohovoru sa môže stať každý člen Rady alebo každý člen Organizácie spojených národov alebo ich špecializovaných agencií:

a) podpisom Dohovoru bez výhrady ratifikácie;

b) uložením ratifikačnej listiny, ak Dohovor bol podpísaný s výhradou ratifikácie;

c) prístupom k Dohovoru.

2. Tento Dohovor bude otvorený na podpis štátov uvedených v odseku 1 tohto článku do 1. júla 1962 v sídle Rady v Bruseli. Po tomto dátume bude otvorený na prístup.

3. V prípade uvedenom v odseku 1 b) tohto článku podlieha Dohovor schváleniu podľa ústavných predpisov štátov, ktoré Dohovor podpísali.

4. Štát, ktorý nie je členom organizácií uvedených v odseku 1 tohto článku, ktorému sa na žiadosť zmluvných strán zašle pozvanie generálneho tajomníka Rady, sa môže stať zmluvnou stranou tohto Dohovoru tým, že k nemu pristúpi po jeho vstupe v účinnosť.

5. Ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka Rady.

Článok 21

1. Tento Dohovor nadobudne účinnosť za tri mesiace po tom, keď päť zo štátov uvedených v odseku 1 článku 20 tohto Dohovoru ho podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží svoju ratifikačnú listinu o prístupe.

2. Voči ktorémukoľvek štátu, ktorý podpisuje tento Dohovor bez výhrady ratifikácie alebo ktorý ho ratifikuje alebo k nemu pristupuje po tom, keď päť štátov už Dohovor podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo svoju ratifikačnú listinu či listinu o prístupe, nadobudne tento Dohovor účinnosť za tri mesiace po tom, keď tento štát podpísal bez výhrady ratifikácie alebo uložil svoju ratifikačnú listinu či listinu o prístupe.

Článok 22

1. Tento Dohovor je uzavretý na neobmedzený čas. Ktorákoľvek zmluvná strana ho však môže po jeho vstupe v účinnosť (článok 21 tohto Dohovoru) kedykoľvek vypovedať.

2. Výpoveď treba oznámiť listinou, ktorá sa uloží u generálneho tajomníka Rady.

3. Výpoveď nadobudne účinnosť za šesť mesiacov po prijatí listiny o výpovedi generálnym tajomníkom Rady.

4. Ak niektorá zmluvná strana vypovie tento Dohovor podľa odseku 1 tohto článku alebo ak urobí oznámenie podľa odseku 2 b) článku 23 alebo odseku 2 článku 25 tohto Dohovoru, zostanú všetky karnety A. T. A. vydané pred dňom, keď táto výpoveď či toto oznámenie nadobudne účinnosť, naďalej v platnosti a ručiace združenie zostáva zaviazané.

Článok 23

1. Každý štát, ktorý sa rozhodol prijímať karnety za podmienok ustanovených v odsekoch 2 a 3 článku 3 tohto Dohovoru, oznámi to generálnemu tajomníkovi Rady buď hneď pri podpise Dohovoru, pri jeho ratifikácii či pri prístupe k nemu, alebo kedykoľvek neskoršie, pričom uvedie prípady, v ktorých sa zaväzuje prijímať karnety A. T. A., a oznámi dátum, od ktorého ich prijímanie začne.

2. Generálnemu tajomníkovi Rady môžu sa zaslať iné podobné oznámenia:

a) aby sa rozšíril dosah predošlých oznámení alebo

b) aby boli odvolané predošlé oznámenia alebo aby sa zúžil ich dosah, pričom platí ustanovenie odseku 4 článku 22 tohto Dohovoru.

Článok 24

1. Zmluvné strany zhromaždené podľa článku 18 tohto Dohovoru môžu odporučiť jeho zmeny.

2. Znenie každého takto odporúčaného návrhu na zmenu oznámi generálny tajomník Rady všetkým zmluvným stranám, všetkým ostatným štátom, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, zmluvným stranám Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a organizácii UNESCO.

3. V lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa odporúčaný pozmeňovací návrh takto rozoslal, môže každá zmluvná strana generálnemu tajomníkovi Rady oznámiť:

a) buď že má námietky proti odporúčanej zmene,

b) alebo, že síce má v úmysle prijať tento pozmeňovací návrh, avšak že nevyhnutné predpoklady pre také prijatie nie sú v jeho krajine ešte splnené.

4. Dokiaľ zmluvná strana, ktorá zaslala generálnemu tajomníkovi Rady oznámenie uvedené v hornom odseku 3 b), menovanému tajomníkovi neoznámi, že prijíma navrhovanú zmenu, môže ešte v lehote deviatich mesiacov po uplynutí šesťmesačnej lehoty ustanovenej v odseku 3 tohto článku uplatniť námietky proti odporúčanej zmene.

5. Ak sa proti odporúčanej zmene uplatní nejaká námietka za podmienok uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku, nebude sa návrh na zmenu považovať za prijatý a nevstúpi v platnosť.

6. Ak sa proti návrhu na zmenu nepodá žiadna námietka v súlade s podmienkami podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, bude sa návrh považovať za prijatý od nižšie uvedeného dátumu:

a) ak zmluvná strana nezaslala oznámenie podľa odseku 3 b) tohto článku, odo dňa, keď uplynula šesťmesačná lehota uvedená v tomto odseku 3;

b) ak jedna alebo viac zmluvných strán zaslali oznámenie podľa odseku 3 b) tohto článku, tým dňom, ktorý bude skorší z týchto dvoch dní:

i) deň, kedy všetky zmluvné strany, ktoré zaslali takéto oznámenia, oznámili generálnemu tajomníkovi Rady, že prijímajú odporúčanú zmenu, pričom sa však tento dátum posunuje na deň, kedy uplynie šesťmesačná lehota uvedená v odseku 3 tohto článku, ak všetky oznámenia o prijatí boli urobené pred uplynutím tejto lehoty;

ii) deň, keď uplynie deväťmesačná lehota ustanovená v odseku 4 tohto článku.

7. Každý návrh na zmenu považovaný za prijatý vstúpi v platnosť za šesť mesiacov po dni, ku ktorému sa považuje za prijatý.

8. Generálny tajomník Rady oznámi čo najskôr všetkým zmluvným stranám každú námietku, ktorá sa uplatnila podľa odseku 3a) tohto článku, ako aj každé oznámenie, ktoré mu došlo podľa odseku 3b). Upovedomí potom neskoršie všetky zmluvné strany, či zmluvná strana, či strany, ktoré mu zaslali také oznámenie, podávajú námietku proti odporúčanej zmene, či ju prijímajú.

9. U každého štátu ratifikujúceho tento Dohovor alebo k nemu pristupujúceho sa má za to, že prijal všetky návrhy na zmenu, ktoré nadobudli platnosť do dňa uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 25

1. Každý štát môže vyhlásiť pri podpise bez výhrady ratifikácie, pri ratifikácii alebo prístupe, alebo kedykoľvek neskoršie písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Rady, že sa tento Dohovor vzťahuje aj na všetky alebo na niektoré územia, za medzinárodné vzťahy ktorých je zodpovedný. Toto oznámenie nadobudne účinnosť za tri mesiace po dni, keď došlo generálnemu tajomníkovi Rady. Jednako nemôže Dohovor platiť pre územia uvedené v tomto oznámení skôr, ako nadobudne účinnosť voči dotyčnému štátu samému.

2. Každý štát, ktorý oznámil podľa odseku 1 tohto článku, že sa tento Dohovor vzťahuje aj na niektoré územie, za medzinárodné vzťahy ktorého je zodpovedný, môže oznámiť písomne generálnemu tajomníkovi Rady podľa článku 22 tohto Dohovoru, že toto územie prestane používať Dohovor.

Článok 26

1. Každý štát môže vyhlásiť pri podpise tohto Dohovoru, pri jeho ratifikácii alebo pri prístupe k nemu, alebo - až sa stane zmluvnou stranou tohto Dohovoru - oznámiť písomne generálnemu tajomníkovi Rady, že neprijíma karnety A. T. A. zavedené týmto Dohovorom pre poštový styk. Toto oznámenie nadobudne účinnosť deväťdesiaty deň po tom, keď došlo generálnemu tajomníkovi.

2. Každá zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu podľa odseku 1 tohto článku, môže ju kedykoľvek odvolať písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Rady.

3. Iná výhrada k tomuto Dohovoru nie je prípustná.

Článok 27

Generálny tajomník Rady oznámi všetkým zmluvným stranám, ako aj všetkým ostatným štátom, ktoré tento Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, ďalej generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, zmluvným stranám Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a organizácii UNESCO:

a) podpisy, ratifikácie a prístupy podľa článku 20 tohto Dohovoru;

b) dátum, kedy tento Dohovor nadobúda platnosť podľa článku 21;

c) výpovede došlé podľa článku 22;

d) oznámenia došlé podľa článku 23;

e) zmeny považované za prijaté podľa článku 24, ako aj deň, keď nadobúdajú platnosť;

f) oznámenia došlé podľa článku 25;

g) vyhlásenia a oznámenia urobené podľa článku 26, ako aj deň, keď výhrady nadobúdajú účinnosť, alebo deň, keď ich odvolanie sa stáva účinným.

Článok 28

Podľa článku 102 Charty Organizácie spojených národov bude tento Dohovor na žiadosť generálneho tajomníka Rady zaregistrovaný na sekretariáte Organizácie spojených národov.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci podpísali tento Dohovor.

Dané v Bruseli šiesteho decembra roku tisíc deväťsto šesťdesiatjeden v jazyku francúzskom a anglickom, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží u generálneho tajomníka Rady, ktorý doručí jeho overené odpisy všetkým štátom uvedeným v odseku 1 článku 20 tohto Dohovoru.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.