Vyhláška č. 87/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-87

(v znení č. 64/1964 Zb., 52/1965 Zb.)

Čiastka 49/1963
Platnosť od 09.12.1963 do30.04.1966
Účinnosť od 01.07.1965 do30.04.1966
Zrušený 30/1966 Zb.
Znenie 01.07.1965

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 9. decembra 1963

o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ministerstvami a Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 5 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 84/1963 Zb. o Štátnej mzdovej komisii a podľa § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti:


§ 1

Rozsah pôsobnosti

(1) Štátne majetky riadené výrobnými poľnohospodárskymi správami a ostatné štátne organizácie s poľnohospodárskou výrobou (ďalej len „poľnohospodárske podniky“) môžu podľa § 2 až 6 tejto vyhlášky odpredávať poľnohospodárske výrobky vlastnej výroby svojim pracovníkom výhradne pre ich vlastnú potrebu a na ich žiadosť, a to:

1. za ceny uvedené v § 7 ods. 1 a 2

a) robotníkom v rastlinnej a živočíšnej výrobe,

b) opravárom, údržbárom a ostatným pracovníkom pomocných prevádzok včítane stavebných skupín a čiat,

c) technicko-hospodárskym pracovníkom hospodárstiev a výrobných skupín alebo iných prevádzkových jednotiek, ktoré sú organizačne hospodárstvam alebo výrobným skupinám postavené na roveň,

pokiaľ nie sú odmeňovaní podľa jednotných celoštátnych úprav;

2. za ceny uvedené v § 7 ods. 3

a) ostatným technicko-hospodárskym pracovníkom,

b) pracovníkom stredísk priemyslovej a pridruženej výroby,

c) členom závodných stráží, strážnikom a vrátnikom,

d) pracovníkom závodných jedální a kantín,

e) vodičom a závozníkom cestných motorových vozidiel,

f) pracovníkom, ktorí sú odmeňovaní podľa jednotných celoštátnych úprav.

(2) Vodičom a závozníkom iných podnikov, ktorí v poľnohospodárskom podniku prechodne zabezpečujú jesennú prepravu cukrovej repy, zemiakov a ďalších poľnohospodárskych výrobkov, môže poľnohospodársky podnik odpredať za jeden odpracovaný deň obiloviny podľa § 3 ods. 4.

(3) Učňom a študentom stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci štúdia vykonávajú predpísanú prax, môže poľnohospodársky závod odpredať mlieko podľa § 6.

(4) Účastníci organizovaných brigád zo závodov a podnikov sú z odpredaja poľnohospodárskych výrobkov vylúčení.

§ 2

Fond naturálií

(1) Poľnohospodársky podnik odpredáva obiloviny a zemiaky z fondu naturálií.

(2) Plánovaný fond naturálií sa určí vynásobením plánovaného počtu pracovníkov (§ 1 ods. 1) základným množstvom obilovín a zemiakov, ktoré na jedného pracovníka pri splnení plánu výroby pripadá.

(3) Základné množstvo, ktoré pri splnení plánu výroby obilovín a zemiakov pripadá na jedného plánovaného pracovníka, je ročne 400 kg obilovín a 240 kg zemiakov. V poľnohospodárskych podnikoch, ktoré výrobu zemiakov neplánujú a zemiaky nepestujú, zvyšuje sa základné množstvo obilovín na 460 kg.

(4) Pri nesplnení plánovanej výroby obilovín a zemiakov zníži sa základné množstvo uvedené v odseku 3 pri obilovinách o 12 kg za každé 1 % nesplnenia ich plánovanej výroby a pri zemiakoch o 7 kg za každé 1 % nesplnenia ich plánovanej výroby.

(5) Pri prekročení plánu výroby obilovín a zemiakov môže poľnohospodársky podnik odpredať svojim pracovníkom (§ 1 ods. 1) ešte jednu tretinu množstva vyrobeného nad plán, pričom celkové množstvo odpredávaných obilovín a zemiakov nesmie prekročiť 130 % plánovaného fondu naturálií.

(6) Pri nezavinenom nesplnení plánu výroby obilovín a zemiakov (živelné pohromy a pod.) poľnohospodársky podnik môže so súhlasom svojho bezprostredne nadriadeného orgánu, ak ide o štátny majetok riadený výrobnou poľnohospodárskou správou so súhlasom krajskej výrobnej poľnohospodárskej správy, odpredať pracovníkom obiloviny a zemiaky, najviac však 70 % ich základného množstva (odsek 3).

(7) Do plánovaného fondu naturálií poľnohospodársky podnik zahrnie plánované výnosy raže, pšenice, jačmeňa, ovsa, a to ako z čistých kultúr, tak z obilných zmesí na zrno, ďalej kukurice na zrno a zemiakov celkom. O zastúpení jednotlivých druhov obilovín v skutočnom fonde naturálií rozhoduje podľa výsledkov zberu vedúci poľnohospodárskeho podniku po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia.

(8) Pre určenie plánovaného a skutočného fondu naturálií je rozhodujúci v štátnych majetkoch riadených výrobnými poľnohospodárskymi správami a v tých poľnohospodárskych štátnych organizáciách, ktoré sú obdobne organizované ako uvedené štátne majetky, plán výroby obilovín a zemiakov celého podniku a jeho plnenie. V ostatných poľnohospodárskych podnikoch rozhodne o tom, či sa určenie plánovaného a skutočného fondu naturálií vykoná za celý podnik alebo za jeho jednotlivé jednotky, príslušný ústredný úrad po prerokovaní s ústredným výborom príslušného odborového sväzu.

§ 3

Rozdelenie fondu naturálií

(1) Množstvo obilovín a zemiakov, ktoré sa má jednotlivým pracovníkom z fondu naturálií podľa § 2 odpredať, určí vedúci poľnohospodárskeho podniku v dohode so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia. Pritom prihliadne na to, ako jednotliví pracovníci plnia svoje pracovné úlohy, ako sa zaslúžili o dosiahnutie výrobných výsledkov; najmä prihliadne na zásluhy tých, ktorí pracujú pokrokovými formami, sú najlepšími pracovníkmi a víťazmi v socialistickej súťaži.

(2) Jednotlivému pracovníkovi uvedenému v § 1 ods. 1 č. 1 môže sa odpredať pri splnení a prekročení plánovanej výroby obilnín a zemiakov ročne najviac 600 kg obilnín a 360 kg zemiakov. Ak pracujú v poľnohospodárskom podniku dvaja členovia tej istej rodiny, ktorým sa poskytuje odpredaj, môže sa im obidvom dohromady odpredať pri splnení a prekročení plánu výroby najviac 900 kg obilnín a 500 kg zemiakov. Ak pracujú v poľnohospodárskom podniku traja, prípadne viacerí členovia tej istej rodiny, môže sa im všetkým dohromady pri splnení a prekročení plánu výroby odpredať najviac 1 200 kg obilnín a 600 kg zemiakov. Ak však ide o robotníka v rastlinnej výrobe, ktorý uzavrel s poľnohospodárskym podnikom pracovnú zmluvu iba na určité časove obmedzené obdobie na vykonanie sezónnych poľných prác, môže mu poľnohospodársky podnik odpredať obilniny, prípadne zemiaky v množstve zodpovedajúcom rozsahu a významu vykonanej práce; odpredané výrobky nesmú prekročiť vyššie uvedené maximálne množstvá. Ustanovenie tohto odseku platí pre pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 č. 1 aj potom, keď začnú byť odmeňovaní podľa jednotných celoštátnych úprav; i tieto poľnohospodárske výrobky sa im však odpredávajú za ceny uvedené v § 7 ods. 3.

(3) Jednotlivému pracovníkovi uvedenému v § 1 ods. 1 č. 2 môže sa pri splnení a prekročení plánu výroby obilovín a zemiakov ročne odpredať najviac 450 kg obilovín a 270 kg zemiakov. Ak pracujú v poľnohospodárskom podniku dvaja členovia tej istej rodiny, ktorým sa poskytuje odpredaj, môže sa im obidvom dohromady odpredať pri splnení a prekročení plánu výroby najviac 700 kg obilovín a 400 kg zemiakov. Ak pracujú v poľnohospodárskom podniku traja, prípadne viacerí členovia tej istej rodiny, môže sa im všetkým dohromady pri splnení a prekročení plánu výroby odpredať najviac 900 kg obilovín a 500 kg zemiakov.

(4) Vodičom a závozníkom uvedeným v § 1 ods. 2 môže poľnohospodársky podnik odpredať za 1 odpracovaný deň najviac 2 kg obilovín.

(5) Vedúci poľnohospodárskeho podniku môže v dohode so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a s prihliadnutím na odhad zberu umožniť preddavkový odpredaj obilovín, prípadne zemiakov, najviac však do 50 % základného množstva uvedeného v § 2 ods. 3.

(6) Vedúci poľnohospodárskeho podniku môže v dohode so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia umožniť pri odpredaji poľnohospodárskych výrobkov zámenu obilovín za zemiaky alebo zemiakov za obiloviny, a to v pomere 100 kg zemiakov za 25 kg obilovín, s prihliadnutím na výsledky zberu týchto plodín.

(7) Poľnohospodárske podniky, ktoré výrobu zemiakov neplánujú a zemiaky nepestujú, môžu odpredať namiesto zemiakov obiloviny (včítane kukurice na zrno), a to v pomere uvedenom v odseku 6.

§ 4

Odpredaj odstavčiat

(1) Poľnohospodársky podnik môže odpredať pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 na ich žiadosť jedno odstavča ročne z prebytku odstavčiat po splnení plánovaného zástavu.

(2) Ak pracujú v poľnohospodárskom podniku dvaja členovia tej istej rodiny, môže im poľnohospodársky podnik odpredať za podmienok uvedených v odseku 1 iba jedno odstavča, ak pracujú v poľnohospodárskom podniku traja, prípadne viacerí členovia tej istej rodiny, môže im poľnohospodársky podnik odpredať najviac dve odstavčatá.

(3) O počte odstavčiat, ktoré sa odpredajú podľa odseku 1 a 2, rozhoduje vedúci poľnohospodárskeho podniku v dohode so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia.

§ 5

Odpredaj poľnohospodárskych výrobkov ošetrovateľom ošípaných vo veľkovýkrmniach

(1) Ošetrovateľom ošípaných a ďalším pracovníkom (§ 1 ods. 1) vo veľkovýkrmniach, prípadne na iných pracoviskách (ďalej len „veľkovýkrmne“), ktorým je podľa predpisov o veterinárnej starostlivosti zakázané chovať ošípanú, môže poľnohospodársky podnik namiesto odstavčaťa, obilovín a zemiakov odpredať ročne po jednej vykŕmenej ošípanej v maximálnej živej váhe 140 kg. Ustanovenia § 4 ods. 2 a 3 platia primerane i pre odpredaj vykŕmených ošípaných.

(2) Veľkovýkrmne, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie odseku 1, určuje Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 6

Odpredaj mlieka

(1) Poľnohospodársky podnik môže odpredať pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 denne 1/2 litra mlieka a 1/2 litra mlieka pre každé dieťa do 15 rokov, ktoré s pracovníkom žije v spoločnej domácnosti a na ktoré mu patria rodinné prídavky.

(2) Poľnohospodársky podnik môže odpredať za každý odpracovaný deň 1/2 litra mlieka robotníkom v rastlinnej výrobe, ktorí uzavrú s poľnohospodárskym podnikom pracovnú zmluvu iba na určité časove obmedzené obdobie na vykonanie sezónnych poľných prác a učňom a študentom uvedeným v § 1 ods. 3 denne 1/2 litra mlieka.

(3) Pri nesplnení plánu nákupu mlieka môže vedúci poľnohospodárskeho závodu znížiť dávky mlieka uvedené v odsekoch 1 a 2 určené pre osoby staršie ako 18 rokov.

§ 7

Spoločné ustanovenia k § 2 až 6

(1) Poľnohospodársky podnik odpredá pracovníkom uvedeným v § 1 ods. č. 1 a učňom a študentom uvedeným v § 1 ods. 3 poľnohospodárske výrobky podľa § 2 až 6 za tieto ceny:

Kčs
pšenicaza 100 kg102,-
ražza 100 kg93,-
kŕmny jačmeň a ostatné kŕmne obilovinyza 100 kg55,-
kukuricaza 100 kg69,-
zemiakyza 100 kg25,50
odstavčaza 1 kg15,30

Pre určenie ceny mlieka je rozhodujúce plnenie plánu výroby mlieka prevádzkovou jednotkou poľnohospodárskeho podniku (hospodárstvo, výrobná skupina a pod.) v predchádzajúcom štvrťroku.

Pre určenie ceny mlieka pri jeho predaji pracovníkom prevádzkových jednotiek, ktoré mlieko nevyrábajú, je rozhodujúcim plnenie plánu výroby mlieka celým poľnohospodárskym podnikom.

a) Ak splnila prevádzková jednotka, prípadne celý poľnohospodársky podnik štvrťročný plán výroby mlieka, bude sa pracovníkom odpredávať v budúcom štvrťroku mlieko za cenu Kčs 1,12 za 1 liter.

b) Ak nesplnila prevádzková jednotka, prípadne poľnohospodársky podnik štvrťročný plán výroby mlieka, bude sa pracovníkom odpredávať v budúcom štvrťroku mlieko za maloobchodnú cenu egalizovaného mlieka.

(2) Pre určenie ceny vykŕmených ošípaných je rozhodujúce plnenie plánu nákupu bravčového mäsa veľkovýkrmňou.

a) Ak splnila veľkovýkrmňa ročný plán nákupu bravčového mäsa, budú sa pracovníkom vykŕmené ošípané odpredávať za cenu Kčs 10,80 za 1 kg živej váhy.

b) Ak nesplnila veľkovýkrmňa ročný plán nákupu bravčového mäsa, budú sa pracovníkom vykŕmené ošípané odpredávať za cenu Kčs 15,- za 1 kg živej váhy.

(3) Poľnohospodársky podnik odpredá pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 č. 2 a vodičom a závozníkom uvedeným v § 1 ods. 2 poľnohospodárske výrobky podľa § 2 až 6 za tieto ceny:

Kčs
pšenicaza 100 kg192,-
ražza 100 kg199,-
kŕmny jačmeň a ostatné kŕmne obilovinyza 100 kg119,-
kukuricaza 100 kg161,-
zemiakyza 100 kg55,-
odstavčaza 1 kg22,-

mlieko za maloobchodnú cenu egalizovaného mlieka.

(4) Pracovníkom, ktorí sami obhospodarujú pôdu, ktorú možno využiť na pestovanie poľnohospodárskych plodín, vedúci poľnohospodárskeho podniku je povinný s ohľadom na výmeru a bonitu obhospodarovanej pôdy rozsah odpredaja poľnohospodárskych výrobkov úmerne znížiť, prípadne odpredaj odoprieť. Najvyššia výmera pôdy, pri ktorej sa odpredaj poľnohospodárskych výrobkov nemusí znižovať, je

v kukuričnej a repárskej oblasti 8 - 10 árov

v zemiakárskej a horskej oblasti 15 - 20 árov

Pri vyššej výmere poľnohospodárskej pôdy sa odpredaj kráti najmenej o 30 %. Pri výmere nad 30 árov sa odpredaj poľnohospodárskych výrobkov neposkytuje. Vedúci poľnohospodárskeho závodu môže však výnimočne povoliť odpredaj zníženého množstva poľnohospodárskych výrobkov v zemiakársko-ovosnej a horskej oblasti, pokiaľ výmera poľnohospodárskej pôdy neprevyšuje 0,5 ha.

Ustanovenie tohto odseku možno použiť i v prípadoch, keď takúto pôdu obhospodarujú rodinní príslušníci pracovníkov.

(5) Poľnohospodársky podnik je povinný v dohode so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia dbať, najmä pri uzavieraní pracovných zmlúv, aby pracovníci nechovali viac hospodárskych zvierat, ako môžu z odpredaných, prípadne nimi vyrobených poľnohospodárskych výrobkov vyživiť.

(6) Vedúci poľnohospodárskeho podniku je povinný viesť o odpredaji poľnohospodárskych výrobkov riadnu evidenciu na predpísaných tlačivách (príloha č. 1 a 2). Zoznamy pracovníkov s uvedením množstva im odpredávaných poľnohospodárskych výrobkov musia sa pred odpredajom na pracovisku zverejniť.

§ 8

Odpredaj ovocia, zeleniny a hydiny

(1) Poľnohospodársky podnik môže odpredať všetkým pracovníkom podniku pre ich vlastnú potrebu primerané množstvo ovocia a zeleniny za nákupné ceny po splnení plánovanej úlohy v nákupe príslušného druhu.

(2) Poľnohospodársky podnik môže ďalej odpredať svojim pracovníkom hydinu nevyhovujúcu akostným podmienkam (neštandardnú), prevzatie ktorej nákupná organizácia odmietla, za cenu určenú poľnohospodárskym podnikom.

§ 8a

Odpredaj oviec

Poľnohospodársky podnik, ktorý chová ovce, môže odpredať svojim pracovníkom za nákupnú cenu baranov a brakové ovce.

§ 9

Odpredaj matolinového vína

(1) Poľnohospodárske podniky, ktoré pestujú vinič a sú oprávnené vyrábať víno, môžu pracovníkom pri zvlášť namáhavých prácach vo viniciach vydávať zdarma matolinové víno, a to v množstve najviac 50 litrov jednému pracovníkovi ročne.

(2) Všetkým svojim pracovníkom môže poľnohospodársky podnik odpredať na ich žiadosť ročne 50 litrov matolinového vína za cenu, ktorá sa rovná vlastným nákladom zvýšeným o daň z obratu. Iným osobám, podnikom, organizáciám a zariadeniam nesmie sa matolinové víno odpredávať ani inak prenechávať.

§ 10

Odpredaj výrobkov pracovníkom štátneho rybárstva

(1) Podniky a závody štátneho rybárstva včítane školského rybárstva vo Vodňanoch, ktoré chovajú a spracúvajú ryby a hydinu, môžu všetkým pracovníkom odpredať ryby a hydinu, ktorá nevyhovuje akostným podmienkam (neštandardnú), prevzatie ktorej nákupná organizácia odmietla.

(2) Štátne rybárstva môžu odpredať výrobky týmto pracovníkom: robotníkom pri chove a spracovaní rýb a hydiny,

opravárom, údržbárom a pracovníkom v ostatných pomocných prevádzkach,

technickým pracovníkom podnikov a závodov štátnych rybárstiev,

do celkovej ceny Kčs 210,- ročne jednému pracovníkovi.

Ostatným pracovníkom do celkovej ceny Kčs 70,- ročne.

(3) Štátne rybárstva odpredávajú ryby za nákupné ceny a hydinu, ktorá nevyhovuje akostným podmienkam (neštandardnú) a prevzatie ktorej nákupná organizácia odmietla, za cenu určenú štátnym rybárstvom.


Záverečné ustanovenia

§ 11

(1) Na poľnohospodárske výrobky odpredávané podľa tejto vyhlášky sa nevzťahujú ustanovenia o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov.*)

(2) Mlieko odpredávané podľa tejto vyhlášky musí pochádzať od zdravých kráv a pred upotrebením musí byť prevarené. Ustanovenie § 30 ods. 2 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti, sa na toto mlieko nevzťahuje.

§ 12

Zrušujú sa vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 51/1958 Ú. l. (Ú. v.) o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných poľnohospodárskych závodov štátneho socialistického sektora a pokyny vydané na jej vykonanie uverejnené vo Vestníku MZLVH v čiastkach č. 20/1958, č. 3/1961, č. 47 a 48/1962 a č. 49/1962.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1964.


Minister:

inž. Burian v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 87/1963 Zb.

Výpočet fondu naturálií

Vzor 01

Príloha č. 2 vyhlášky č. 87/1963 Zb.

Prehľad o odpredaji poľnohospodárskych výrobkov

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

*) Podľa uznesenia vlády č. 83/1964 a uznesenia Štátnej mzdovej komisie č. 5/1964 budú odmeňovaní podľa jednotlivých celoštátnych úprav
a) od 1. apríla 1964 1. poľnohospodárski mechanizátori (traktoristi a kombajnisti), 2. technicko-hospodárski pracovníci hospodárstiev a výrobných skupín alebo iných prevádzkových jednotiek, ktoré sú organizačne hospodárstvu alebo výrobným skupinám postavené na roveň (strediska a pod.)b) od 1. júla 1964 údržbári, opravári, remeselníci a niektorí robotníci v podnikoch a organizáciách Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva,c) dňom zavedenia dvojsmennej prevádzky v chove hovädzieho dobytka a prasníc ošetrovatelia hovädzieho dobytka a prasníc.

*) Ustanovenie § 3 ods. 2 vyhlášky Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 47/1963 Zb. o nákupe poľnohospodárskych prebytkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov.