Opatrenie č. 84/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej mzdovej komisii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-84
Čiastka 48/1963
Platnosť od 22.11.1963 do09.11.1965
Účinnosť od 22.11.1963 do09.11.1965
Zrušený 113/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 86/1963 Zb. zo dňa 5. decembra 1963.

Znenie 22.11.1963

84

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 13. novembra 1963

o Štátnej mzdovej komisii

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Štátna mzdová komisia je ústredný orgán vlády, ktorý podľa zásadných smerníc vlády a v dohode s Ústrednou radou odborov riadi mzdovú politiku.

§ 2

Predsedu Štátnej mzdovej komisie a ostatných jej členov vymenúva a odvoláva vláda.

§ 3

Ministri a ostatní vedúci ústredných orgánov sú vo svojej pôsobnosti zodpovední za vykonávanie mzdovej politiky podľa zásadných smerníc vlády alebo podľa smerníc Štátnej mzdovej komisie vydaných na základe smerníc vlády. Pri vykonávaní mzdovej politiky postupujú v dohode s orgánmi Revolučného odborového hnutia.

§ 4

Podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti Štátnej mzdovej komisie ustanoví štatút, ktorý na návrh Štátnej mzdovej komisie schvaľuje vláda. Vláda tiež podrobnejšie vymedzí pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy na úseku mzdovej politiky.

§ 5

Štátna mzdová komisia, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy vydávajú na zabezpečenie svojich úloh pri riadení a vykonávaní mzdovej politiky všeobecne záväzné mzdové predpisy.


§ 6

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 27/1951 Zb. o riadení štátnej mzdovej politiky a zriadení Štátnej mzdovej komisie v znení čl. IV zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 60/1956 Zb.

§ 7

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.