Vyhláška č. 8/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-8
Čiastka 5/1963
Platnosť od 02.02.1963 do22.12.1997
Najbližšie účinné znenie 17.02.1963
Zrušený 127/1998 Z. z.
Pôvodný predpis 02.02.1963

8

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. decembra 1962

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia

Podľa uznesenia vlády Československej republiky zo 6. apríla 1960 bola v Prahe 26. apríla 1960 výmenou nót uzavretá dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia.

Znenie nóty Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky z 26. apríla 1960, ako aj český preklad nóty Švajčiarskeho vyslanectva z toho istého dátumu sa vyhlasujú súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

NÓTY
Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Švajčiarského velvyslanectva

I

Nóta Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky:

„Ministerstvo zahraničných vecí prejavuje úctu švajčiarskemu vyslanectvu v Prahe a má česť oznámiť mu toto:

1. Československá vláda používajúc splnomocnenie podľa § 11 ods. 1 zákona č. 75/1952 Zb. v znení zákona č. 59/1956 Zb. a podľa § 23 zákona č. 78/1952 Zb. v znení zákona č. 71/1957 Zb. vyhlasuje s výhradou vzájomnosti, že švajčiarske letecké podniky sú oslobodené v Československej socialistickej republike od všetkých daní zo zisku alebo príjmov plynúcich z vykonávania medzinárodnej leteckej dopravy, ako aj od daní z majetku.

2. Oslobodenie podľa odseku 1 sa taktiež vzťahuje na švajčiarske letecké podniky, ktoré sú účastníkmi niektorého „poolu", niektorej spoločnej prevádzky alebo medzinárodnej prevádzkovej spoločnosti.

3. „Vykonávaním leteckej dopravy" sa rozumie letecká doprava osôb a vecí vykonávaná po živnostensky vlastníkmi, nájomníkmi lietadiel alebo tými, ktorí majú lietadlo v chartre.

4. „Švajčiarskym podnikom" treba rozumieť letecké podniky, skutočné vedenie ktorých je vo Švajčiarsku a ktoré majú v prevádzke buď fyzické osoby švajčiarskej štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko vo Švajčiarsku a nie sú usadené v Československu, alebo osoby právnické - vrátane tých, v ktorých má Švajčiarska konfederácia alebo niektorý z jej kantónov účasť - zriadenými podľa zákonov platných vo Švajčiarsku alebo Švajčiarskou konfederáciou.

5. Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa bude vzťahovať aj na československé dane vyrubované za obdobie po 31. decembri 1957.

6. Československá vláda si vyhradzuje právo odvolať toto vyhlásenie oznámením, ktoré zašle švajčiarskej spolkovej rade šesť mesiacov vopred; v tomto prípade sa oslobodenie bude naposledy vzťahovať na československé dane vyrubené za obdobie končiace 31. decembrom nasledujúcim bezprostredne po uplynutí tejto šesťmesačnej lehoty.

7. Ministerstvo zahraničných vecí používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo švajčiarske vyslanectvo svojou hlbokou úctou.

V Prahe 26. apríla 196O.

Švajčiarske vyslanectvo

Praha.“

II

Nóta švajčiarskeho vyslanectva:

„Švajčiarske vyslanectvo prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí a má česť mu oznámiť:

1. Švajčiarska spolková rada, používajúc splnomocnenie podľa spolkovej úpravy z 1. októbra 1952, ktorá ju oprávňuje na výmenu vyhlásenia o vzájomnosti vo veci zdanenie podnikov námornej alebo leteckej dopravy, vyhlasuje s výhradou vzájomnosti, že československé letecké podniky sú oslobodené vo Švajčiarsku od všetkých daní (spolkových, kantonálnych a obecných) zo ziskov alebo príjmov plynúcich z vykonávania medzinárodnej leteckej dopravy, ako aj od daní (spolkových, kantonálnych a obecných) z hnuteľného majetku.

2. Oslobodenie podľa odseku 1 sa taktiež vzťahuje na československé letecké podniky, ktoré sú účastníkmi niektorého “poolu„, niektorej spoločnej prevádzky alebo medzinárodnej prevádzkovej spoločnosti.

3. “Vykonávaním leteckej dopravy„ treba rozumieť leteckú dopravu osôb a vecí, vykonávanú po živnostensky vlastníkmi, nájomníkmi lietadiel alebo tými, ktorí majú lietadlo v chartre.

4. “Československými podnikmi„ sa rozumejú letecké podniky, ktorých skutočné vedenie je v Československu a ktoré majú v prevádzke buď fyzické osoby československej štátnej príslušnosti, ktoré majú trvalé bydlisko v Československu a nie sú usadené vo Švajčiarsku, alebo osoby právnické - vrátane tých, v ktorých má československý štát účasť - zriadenými podľa zákonov platných v Československu alebo československým štátom.

5. Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa bude vzťahovať na švajčiarske dane vyrubované za obdobie po 31. decembri 1957.

6. Švajčiarska spolková rada si vyhradzuje právo odvolať toto vyhlásenie oznámením, ktoré zašle československej vláde šesť mesiacov vopred; v tomto prípade sa bude oslobodenie naposledy vzťahovať na švajčiarske dane vyrubené za obdobie končiace 31. decembrom nasledujúcim bezprostredne po uplynutí tejto šesťmesačnej lehoty.

7. Švajčiarske vyslanectvo používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí svojou hlbokou úctou.

V Prahe 26. apríla 1960.

Ministerstvo zahraničných vecí

Praha.“

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.